Tillväxtverket

Varför behövs tillväxtskapande samhällsplanering?

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag, företag som utvecklar nya produkter och tjänster och som gör ett mera hållbart samhälle möjligt.

Hur konkurrenskraftiga företagen är beror naturligtvis till stor del på dem själva. Men av särskilt stor betydelse är den miljö och de villkor som finns där företagen verkar. Det är något som vi offentliga aktörer, från lokal till nationell nivå, kan påverka. Vi på Tillväxtverket arbetar för att utvecklingskraften ska kunna tas tillvara i alla delar av landet.

Samarbete är nyckeln då ansvaret för samhällsplanering och offentlig service främst vilar på kommuner och nationella myndigheter, medan ansvaret för det regionala tillväxtarbetet har sin hemvist på regional nivå. För att främja näringslivsutveckling behöver kommuner, regioner och myndigheter ha ett tydligare helhetsperspektiv på näringslivets behov. Därför behövs tillväxtskapande samhällsplanering.

För oss handlar tillväxtskapande samhällsplanering om att göra det enklare att stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov utveckla platser där företag vill, kan och vågar.

Ett av de verktyg som används för att uppnå detta är att investera i pilotprojekt. Dessa utvecklar kunskap som i sin tur inte bara stärker just den platsen som projektet avser utan även kan inspirera andra.