Tillväxtverket

5. Hantera en föränderlig framtid

Femte tipset

Planera för en okänd och föränderlig framtid. För att planera utifrån ett helhetsperspektiv med blicken mot framtiden behövs arbetssätt och metoder för kontinuerlig eftertanke, revidering av idéer och anpassning av rutiner och processer.

Tänk på det här!

Reflektera kring hur samarbeten över sakområden och sektorer skapas för att se helheter och ta tillvara gemensamma värden.

  • Hur hanteras konflikter och synergier mellan olika sektorsområden?
  • Går det att hitta samarbeten mellan offentlig, privat och ideell sektor, så att alla gemensamt arbetar för att utveckla platsen?

Hur har andra gjort?

Göteborgsregionen skapade en framtidsbild för stråket Göteborg-Borås

Mellan 2018 och 2020 drev Göteborgsregionen projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås. Genom samskapande metoder tog projektet fram en fördjupad bild av utmaningar, möjligheter och ett antal initiativ för att stärka stråket på lång sikt. Ett viktigt första steg mot en mer gemensam regional planering i stråket.

Projektet arbetade samskapande genom co-creation, i en workshopserie med fyra delar. Deltagarna representerade företag, företagar- och branschorganisationer, kommuner samt regionala och nationella offentliga aktörer. Gemensamt arbetade aktörerna fram en GIS-baserad nulägesbild med en sammanställning av lokala och regionala förhållanden i termer av näringsliv och fysiska förutsättningar. I co-creation-processen ingick även att bygga upp en trendanalys för att öka förståelsen för hur aktörerna kan förhålla sig till omvärldens påverkan på näringsliv och samhälle. Baserat på resultaten från workshopserien tog projektet fram en potentialstudie med olika framtidsscenarier i stråket. Arbetsprocessen kan delas in i följande steg:

  • Nulägesbilden är en karta som visar markanvändning och tillgänglighet i stråket. Kartan har använts löpande under workshopserien och baseras på ett fritt urval från kommunernas översiktsplaner. Nulägesbilden användes som underlag för en SWOT-analys som bedömde stråkets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
  • Baserat på SWOT-analysen formulerade projektet centrala nyckelfrågor, visioner och olika scenarier med utblick mot år 2050. Scenarierna beskriver hur samhället fysiskt kan tänkas utvecklas och vad det skulle innebära för näringsliv, bebyggelse, transporter och vardagsliv. Syftet var att bedöma vilka scenarier som bäst bidrar till att uppfylla visionerna.
  • Med utgångspunkt i de visioner och spaningar som gjorts under workshopserien skapade projektet en sammanvägd potentialbild.
  • Nulägesbilden, scenarierna och potentialbilden ger tillsammans en bild av hur stråket kan tänkas utvecklas fram till 2050 med avseende på näringsliv, markanvändning, tillgänglighet för näringslivet samt vilka kvalitativa värden som kommit upp till ytan under projektets gång.
  • Den avslutande workshopen syftade till att, utifrån potentialbilden, identifiera ett antal nyckelprojekt. Dessa initierade och inspirerade till en genomförandestrategi för stråkets utveckling på kort, medellång och lång sikt.
Foto på en man

Sebastian Andersson

Projektet har varit ett viktigt tidigt steg på vägen mot mer gemensam regional planering mellan stråkets kommuner, men också mellan de två kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. Nu ser vi över möjligheterna att testa nya arbetssätt för att samordna den regionala fysiska planeringen. Ett nästa steg kan handla om att ta erfarenheterna vidare in i den kommunala och regionala planeringen, för att få verklig förändring på till exempel markanvändningen.

Sebastian Andersson, Göteborgsregionens kommunalförbund