Tillväxtverket

4. Inkludera flera

Fjärde tipset

Gör avvägningar mellan olika aktörers intressen. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv behöver dessa intressen representeras och ges en röst i planering och genomförande.

Tänk på det här!

Reflektera kring hur samarbeten över sakområden och sektorer skapas för att se helheter och ta tillvara gemensamma värden.

  • Hur hanteras konflikter och synergier mellan olika sektorsområden?
  • Går det att hitta samarbeten mellan offentlig, privat och ideell sektor, så att alla gemensamt arbetar för att utveckla platsen?

Hur har andra gjort?

Linköping engagerade grannkommunerna i planeringen av arbetsmarknadsregionen

Mellan 2018 och 2020 arbetade fem kommuner i Linköpings lokala arbetsmarknadsregion tillsammans med Region Östergötland i projektet Samlad planering för utveckling i LA-Linköping. Genom en inkluderande ansats fördjupade projektet samverkan, tydliggjorde funktionella samband och stärkte den mellankommunala strategiska planeringen.

Genom att skapa en gemensam bild över nuläge och utvecklingspotential för tillväxt och konkurrenskraft i delregionen LA-Linköping, var tanken att öka kunskapen om de ekonomiska och geografiska strukturerna i delregionen. Ambitionen var en samlad strategisk planering som gynnar tillväxt i form av markanvändning, bebyggelsestruktur och offentliga funktioner.

Projektet hade en inkluderande ansats där alla var jämbördiga parter och avkrävdes stora egna arbetsinsatser. Projektet hade en arbetande styrgrupp som involverade olika sektorer och expertis under projektets olika skeden. Bland annat tog projektet in externa konsulter för att göra bedömningar kring utveckling och potential, vilket gjorde det lättare att se mönster och inte låsa sig i ett perspektiv. Genom att omsätta den nya kunskapen internt har projektet underlättat organisatoriskt lärande över gränser. Nya kunskaper och insikter har uppstått hos flera organisationer samtidigt.

Arbetsprocessen underlättades av att de deltagande kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda och Åtvidaberg undertecknade samverkansavtal som prioriterade rumslig samverkan och skapade ett politiskt intresse för det geografiska sammanhanget.

Projektet var uppbyggt kring interna arbetsmöten. Kunskapsunderlag som togs fram i början levererade in i nästa steg och analysarbete. På så vis blev de framtagna resultaten genast relevanta och kunde omsättas direkt i projektprocessen.

Allteftersom identifierade projektet även ett antal statistiska variabler som var väsentliga för arbetet. Projektet beslutade att bygga en databas med ingångsvärden på ortsnivå. Detta visade sig vara värdefullt, där till exempel orter som såg lika ut kunde uppvisa egenskaper som snarare gjorde dem olika.

Projektet resulterade i följande kunskapsunderlag:

  • Statistikdatabasen Samlad planering i LA-Linköping,
  • Ortstypologi i 18 orter i centrala LA-Linköping,
  • Näringslivsanalys för centrala LA-Linköping,
  • Förbättrad kollektivtrafik i Linköpingsregionen: utblick mot arbetsmarknad, bostadsmarknad, handel och service,
  • Gemensam målbild 2040 med tillhörande rekommendationer.

Under våren 2021 antog fullmäktige i de fem kommunerna en avsiktsförklaring, med den gemensamma målbilden med tillhörande rekommendationer som grund. Detta är ett tydligt exempel på hur resultaten implementeras vidare för att konkret användas i framtida planprocesser.

Porträttbild på en kvinna.

Tove Holmström.

Genom projektet skapades nya och bättre förutsättningar att intensifiera samarbetet och ta fram mer kvalificerade kunskapsunderlag som utgångspunkt för utvecklad planering och framtida gemensamma satsningar.

Tove Holmström, projektledare, Linköpings kommun