Tillväxtverket

3. Samarbeta över gränser

Tredje tipset

Se helheter, identifiera och tillvarata synergier och hantera potentiella konflikter. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv behövs samarbeten mellan olika sektorsområden.

Tänk på det här!

Reflektera kring hur samarbeten över sakområden och sektorer skapas för att se helheter och ta tillvara gemensamma värden.

  • Hur hanteras konflikter och synergier mellan olika sektorsområden?
  • Går det att hitta samarbeten mellan offentlig, privat och ideell sektor, så att alla gemensamt arbetar för att utveckla platsen?

Hur har andra gjort?

Region Blekinge skapade checklistor för lokal, regional och nationell samordning

Region Blekinge koordinerade mellan 2017–2019 projektet Strukturbild Blekinge 2.0. Genom att tydligt involvera kommunerna har projektet skapat en arena för samhällsplanerare i regionen. Tre gemensamma checklistor underlättar samordningen mellan lokala, regionala och statliga aktörer inom kollektivtrafik och samhällsplanering.

Projektet engagerade Blekinges fem kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och Region Blekinge, där även Blekingetrafiken ingår. Fokus låg på att få till en bestående dialog mellan offentliga aktörer inom samhällsplanering och samhällsutveckling.

Projektet ville underlätta för kommunerna att planera utifrån att människors fritid, boende och arbetsplats sällan stannar vid kommungränserna. Tanken var att skapa gemensam kunskap för att underlätta strategisk regional samverkan, där alla kommuner involveras. Fokus låg också på att hitta synergier mellan områden och gemensamma arbetsprocesser.

Eftersom Blekinge är en liten region med få och relativt små kommuner var det viktigt att engagera samtliga kommuner från start. För att kommunerna skulle känna ägandeskap roterades värdskapet för de gemensamma mötena. Arbetssättet skapade genomgående lyhördhet och involvering.

Projektet engagerade kommunerna i att ta fram tre gemensamma checklistor för bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning:

  • Checklista vid framtagande av översiktsplan,
  • Checklista vid framtagande av detaljplan,
  • Checklista vid framtagande av trafikförsörjningsprogram.

Checklistorna underlättar samordning mellan lokala, regionala och statliga aktörer inom kollektivtrafik och samhällsplanering. De används som ett stöd i planeringsprocessen av såväl politiker som tjänstepersoner, för att fundera över om förutsättningarna för kollektivtrafiken är de bästa ur ett samhällsperspektiv.

En nyckel till framgång var att regionen sett sig som en möjliggörare för möten och samverkan. De insåg vikten av samägarskap med kommunerna kring innehållet. Förutom att skapa en samverkansplattform för samhällsplanerare i regionen har projektet bidragit till att skapa personliga nätverk och en tillit som resulterat i att både regionen och kommunerna nu bjuder in till samråd i tidigare i planprocessen.

Idag drivs arbetet vidare som en del av Region Blekinges ordinarie verksamhet.

Bild på en kvinna

Jenny Rydquist

Gemensamt fokuserade vi på att hitta synergier mellan områden genom att testa länkarna mellan bostads- och kollektivtrafikplanering vilket resulterade i tre gemensamma checklistor att använda som stöd för att fundera över om förutsättningarna för kollektivtrafiken optimerats i samhällsplaneringen. Projektet stärkte förutsättningarna för en ökad synergi i den regionala fysiska planeringen.

Jenny Rydquist, projektledare, Region Blekinge