Tillväxtverket

2. Hitta gemensamma mål och resurser

Andra tipset

Skapa arbetssätt och metoder för att uppnå gemensamma mål. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv krävs gemensamma resurser. Då kan samordningen öka och gemensamma mål uppfyllas.

Tänk på det här!

Reflektera kring vilka arbetssätt och metoder som används för att hitta och uppnå gemensamma mål.

  • Vad behövs för att driva förändring, tydliggöra riktningen på förändringen och motivera andra att följa med?
  • Vilka resurser och kompetenser behövs för att uppnå målen?
  • Vad behövs för att aktörerna ska känna ägarskap och engagemang för frågorna?

Hur har andra gjort?

Sörmland skapade inkluderande mötesplatser för regional planering

Region Sörmlands strukturbildsprojekt har skapat ett inkluderande arbetssätt genom nya mötesplatser för att stimulera regional planering. I projektet deltog tjänstepersoner på regionen och kommunerna som arbetar med samhällsplanering och näringslivsutveckling. Såväl kommunchefer, samhällsbyggnadschefer som de politiska ledningarna i kommunerna har deltagit aktivt.

Projektet Tillväxt i Sörmland kräver planering tog vidare Region Sörmlands redan påbörjade arbete med att utveckla den regionala fysiska planeringen som en naturlig del i det regionala utvecklingsarbetet. En tydlig ambition var att skapa regionala strategier och handlingsplaner med ett geografiskt perspektiv som även avspeglas i de kommunala översiktsplanerna.

Målet var att ta fram Region Sörmlands första strukturbild. Genom olika analyser på tätortsnivå skapade projektet en gemensam bild av de olika tätorternas funktion och relation till varandra. Strukturbilden ger det regionala utvecklingsarbetet ett fysiskt uttryck, vilket förbättrar möjligheterna att samordna regionens och kommunernas arbete mot gemensamma mål i samhällsplaneringen.

Projektet skapade nya nätverk och arbetsgrupper som bland annat diskuterade hur långsamma planprocesser och snabba förändringar i näringslivet kan mötas. För att sätta platsen i ett större geografiskt sammanhang tog projektet fram analyser om såväl demografi som arbetsmarknad.

Nu finns en gemensam arena där utmaningar och möjligheter kan diskuteras och flera aktörers resurser kan användas tillsammans för att ta fram analyser och omvärldsbevakning.

Region Sörmland integrerar nu delarna strukturbild och samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling inom projektet Strukturbild Sörmland 2.0 som pågår 2020–2022. I arbetet ingår att ta fram ny kunskap om näringslivets geografi, breddade tillgänglighetsperspektiv och konkretiserade roller och ansvar.

Strukturbilden blir ett konkret exempel på regionala prioriteringar utifrån ett fysiskt perspektiv på hållbar utveckling. Nu kan aktörer på kommunal, regional och nationell nivå fokusera resurserna där de gör mest nytta utifrån ett regionalt perspektiv. Strukturbilden blir utgångspunkten i arbetet med vår regionala fysiska planering. Det innebär att det kommer att finnas ett fysiskt perspektiv i de analyser och handlingsplaner som tas fram inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.

Mikael Forsberg, projektledare, Region Sörmland

Ystad tog fram en ledningsplan för en starkare regional kärna

Ystads kommun koordinerade 2017–2019 projektet Ystad som regional kärna som även involverade Region Skåne och Sjöbos, Tomelillas, Simrishamns och Skurups kommuner. Projektet resulterade bland annat i en gemensam målbild för samverkan i sydöstra Skåne och en ledningsplan - ett delregionalt samordningsverktyg som matchar kommunala och delregionala insatser med hela Skåne.

Inom Strukturbild för Skåne, som kopplar samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplanering, finns strategier för det flerkärniga Skåne med både små och stora attraktiva orter. För att Skåne ska utveckla sin flerkärnighet är det viktig att satsa på de utpekade regionala kärnorna och tillväxtmotorerna för att få kraft till utveckling i hela regionen. Ystad är en av åtta utpekade regionala kärnor.

Målet med Ystads projekt var att stärka och vidareutveckla Ystad som regional kärna för att driva sydöstra Skåne framåt. Projektet ville skapa en gemensam målbild med utgångpunkt i funktionella samband och vilka gemensamma insatser som borde prioriteras. Arbetet byggde vidare på det befintliga samarbetet med Sydöstra Skånes samarbetsskommitté (SÖSK), ett av fyra delregionala samverkansforum, vilket skapade goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete.

Projektet riktade sig mot tjänstepersoner och politiker i kommunerna samt tjänstepersoner inom Region Skåne men inkluderade även näringslivet, boende och två referensgrupper med representanter från näringsliv, ungdomar och turism.

Ett resultat från projektet är en gemensam målbild för samverkan i sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna. För att konkretisera målbilden tog projektet även fram en ledningsplan - ett delregionalt samordningsverktyg som matchar kommunala och delregionala insatser med hela Skåne.

Utöver att skapa nya nätverk och samverkansformer. bidrog projektet också till samverkan med regionala tillväxtmotorn Trelleborg och med delregionen Skåne nordost. Projektet ledde även till internationellt utbyte genom deltagande i det nordiska samarbetet ”Nordiska attraktiva städer”.

Flera mellankommunala samverkansgrupper bildades och de deltagande kommunerna rekryterade en gemensam resurs inom turism- och destinationsutveckling. Kommunernas näringslivschefer inledde ett samarbete med gemensamma aktiviteter kring Agenda 2030 och vilka nya affärsmöjligheter det kan innebära för företagen.

Genom workshops, föreläsningar och dialog ökade projektet kunskapen om fördelarna med mellankommunal samverkan. Projektdeltagarna har lärt sig mer om regionalt utvecklingsarbete och hur de tjänar på att samverka genom olika kompetenser. Från att arbetsgruppen haft en oklar uppfattning om vad projektet skulle leda till utvecklades en gemensam målbild som innebär att kommunerna ska nyttja varandras tillgångar som gemensamma resurser.

Bild på en kvinna

Susanna Winblad

Insatsen har till stor del gått ut på att hitta gemensamma mål tillsammans med våra grannar och använda varandras gemensamma resurser för att nå målen. Samverkan har ökat förståelsen för utmaningar som egentligen är gemensamma och som bidrar till att nå övergripande mål.

Susanna Winblad, dåvarande projektledare, Ystads kommun