Tillväxtverket

Fem tips för tillväxts­kapande samhälls­planering

Vi har identifierat fem områden som hjälper lokala och regionala utvecklingsaktörer att skapa attraktiva miljöer. Tillsammans ger de förutsättningar för tillväxtskapande samhällsplanering.

Under tipsen nedan kan du läsa om några av de projekt som Tillväxtverket har investerat i. Genom att presentera projekt som framgångsrikt arbetat med tillväxtskapande samhällsplanering vill vi inspirera fler.

Tips - och hur har andra gjort?

Småstad

Tips 1. Öka kunskapen om platsen

Utgå ifrån platsen och funktionen den fyller i förhållande till uppgiften som ska lösas. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv behöver planeringen bygga på gemensam kunskap om platsen och dess sammanhang.

Personer i workshop

Tips 2. Hitta gemensamma mål och resurser

Skapa arbetssätt och metoder för att uppnå gemensamma mål. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv krävs gemensamma resurser. Då kan samordningen öka och gemensamma mål uppfyllas.

Trafikanter på gata

Tips 3. Samarbeta över gränser

Se helheter, identifiera och tillvarata synergier och hantera potentiella konflikter. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv behövs samarbeten mellan olika sektorsområden.

Personer som jobbar tillsammans

Tips 4. Inkludera flera

Gör avvägningar mellan olika aktörers intressen. För att planera strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv behöver dessa intressen representeras och ges en röst i planering och genomförande.

Personer med telefon och dator

Tips 5. Hantera en föränderlig framtid

Planera för en okänd och föränderlig framtid. För att planera utifrån ett helhetsperspektiv med blicken mot framtiden behövs arbetssätt och metoder för kontinuerlig eftertanke, revidering av idéer och anpassning av rutiner och processer.

Stödjande bild samhällsplanering

Varför detta?

För oss handlar tillväxtskapande samhälls­planering om att stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov, utveckla platser där företag vill, kan och vågar.