Tillväxtverket

Se projekten i bilder - Graphic Recording

När projekten inom insatsen Utveckla svenska städer som regionala tillväxtmotorer samlades för erfarenhetsutbyte under våren 2018, dokumenterades träffen av en grafisk facilitator. Genom metoden Graphic Recording live-dokumenterades varje pilotprojekt i form av bilder och handskriven text. Graphic recording ökar lärandet på plats då fler sinnen används. Resultatet blir ett mer lättillgängligt och kreativt underlag för kunskapsspridning efteråt.

Syftet med träffen var dels att få information från Tillväxtverket och från respektive projekt och dels att lära av varandras erfarenheter. Därför ägnades mycket tid åt presentationer och diskussioner om de sex närvarande projekten.

 Här kan du ta del av resultatet:  

Plansch som användes för att ge information om projektet och vara en grund för gruppdiskussioner gällande projekten Ystad som regional kärna och Nimby vs. Tillväxt (Umeå).

Projekten Ystad som regional kärna och Nimby vs. Tillväxt (Umeå).

Plansch som användes för att ge information om projektet och vara en grund för gruppdiskussioner gällande projekten Trelleborg som tillväxtmotor i sydvästra Skåne samt Gävles roll som storregional nod och regional tillväxtmotor i Gävleborg.

Projekten Trelleborg som tillväxtmotor i sydvästra Skåne samt Gävles roll som storregional nod och regional tillväxtmotor i Gävleborg.

Plansch som användes för att ge information om projektet och vara en grund för gruppdiskussioner gällande projekten Strukturbild Blekinge 2.0 och Samverkande planering i Södra Vätterbygden.

Projekten Strukturbild Blekinge 2.0 och Samverkande planering i Södra Vätterbygden.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner kring fem områden som kan bidra till fortsatt framgångsrikt arbete inom projekten. Även dessa diskussioner dokumenterades grafiskt. 

Plansch som användes för att ge information om projektet och vara en grund för gruppdiskussioner.

Gruppdiskussionerna utmynnade i vilka lärdomar från projekten som kan stärka respektive tematiskt område.