Tillväxtverket

Utveckla svenska städer

Tillväxt kräver planering. Vi behöver därför stärka kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling. Det gör vi tillsammans med svenska städer som behöver stärkas.

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag. Hur konkurrenskraftigt ett företag är beror i hög grad på företaget självt. Samtidigt är tillgång till kompetens, möjlighet till transporter och näringslivsklimatet på platsen viktiga beståndsdelar för företagets möjligheter att utvecklas. Därför arbetar vi med insatsen Tillväxtskapande samhällsplanering, där vi utvecklar kunskap, samarbeten och investerar i utvecklingsprojekt, just för att stärka kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling.

Svenska städer behöver stärkas

Näringslivet i större städer är bättre sammankopplat med den internationella ekonomin än näringslivet i små och medelstora städer i Sverige. För att kunna öka konkurrenskraften behöver näringslivet i svenska städer  kopplas till internationella företagsnätverk. Den regionala tillväxten behöver stärkas genom att integrera staden och dess närliggande områden mer. Med anledning av det  har vi genomfört en satsning för att stärka små och medelstora svenska städer genom att:

 • Utveckla ny kunskap
 • Investera i utvecklingsprojekt
 • Skapa mötesplatser där berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå delar kunskap och erfarenheter.

Läs gärna vår rapport Utveckla svenska städer - planera för smart tillväxt

Se projekten i bilder - Graphic Recording

Se filmen Tillväxtskapande samhällsplanering - Kanzonen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspireras av genom­förda projekt

Halmstads kommun

Halmstad har tagit sikte på att bli en regional tillväxtmotor och förutsättningarna är goda. I ett kringland som till större delen utgörs av Halland, nordligaste Skåne och västra Småland finns ingen annan ort som är av Halmstads storlek. Dessutom har Halmstad en unik strategisk position mellan de två tillväxtnoderna Göteborgsregionen och Öresundsregionen.

Halmstads position och geografiska läge innebär att staden kan ta en ledande roll tillsammans med grannkommuner och berörda regioner för att utveckla rollen som regional tillväxtmotor och göra det möjligt att de västskandinaviska tillväxtnoderna sammankopplas på sikt. Detta kräver ett såväl strategiskt taktiskt som proaktivt förhållningssätt när det gäller hur Halmstad ska agera i den regionala kontexten.

Projektet har arbetat med att:

 • ta fram en gemensam målbild
 • analysera områdets möjligheter och hot
 • finna fokusområden
 • gemensamt ta fram en handlings/aktivitetsplan.

Nu har jobbet påbörjats att strategiskt verka tillsammans med övriga grannkommuner, högskola, regioner och näringsliv för att bli en regional tillväxtmotor.

Kontaktperson:
Susanna Hjortenholt, telefon: 0709-84 52 79

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har tillsammans med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner målet att uppföra 14 000 bostäder fram till 2035. Det beror på att kommunerna räknar med att bli mer tillgängliga i samband med en framtida höghastighets­järnväg.

Syftet har varit att de fyra kommunerna ska göra en sammanhållen planering. Projektet ville också öka integreringen av dagens bostads- och arbetsmarknad. För att nå ökad integrering i regionen ville projektet förstärka planeringsläget, dels genom att öka kunskapen om planeringsförutsättningarna i kommuner, dels genom att verka för ökad samverkan i den planering som utförs i kommunerna och länet.

Ett mål har varit att skapa tydligare forum för samverkan kring planering, både på tjänstemannanivå och politisk nivå. Projektet har också tagit fram en gemensam strukturbild över området som kan hjälpa vid planering på såväl kommunal som regional nivå.

Kontaktperson:
Stefan Lind, telefon: 036-10 50 84

Region Blekinge

Projektet har syftat till att:

 • Öka samverkan mellan den kommunala fysiska planeringen, den regionala utvecklingsplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna.
 • Öka flernivå- och sektorssamordningen mellan lokala, regionala och nationella aktörer inom samhällsplanering i länet.
 • Bättre samordna viktiga lokala, regionala och statliga planeringsfrågor över kommungränserna.
 • Öka kunskapen om regional tillväxt utifrån länets förutsättningar.
 • Involvera näringslivet i planeringsprocessen.
 • Få till samhandling/samplanering i länet inom viktiga utvecklingsområden, för att öka förutsättningarna för en resurseffektiv tillväxt, minskad sårbarhet och optimerad regional utveckling i Blekinge.

Kontaktperson:
Jenny Rydquist, telefon: 0455-32 20 43

Region Gävleborg

Projektets övergripande mål har varit att utveckla gemensam kunskap och samsyn i regionen om Gävles och övriga orters rumsliga strukturer, funktioner och samband. Projektet har arbetat för en hållbar regional utveckling med fokus på Gävles funktion och ömsesidiga beroenden till omgivande orter, dels utifrån rollen som regional motor, dels som utpekad nod med storregionala funktioner i en snabbt växande storstadsregion.

Arbetet ska bidra till en mer funktionell samhällsplanering över sektorer och administrativa gränser som ger bättre förutsättningar för utveckling och attraktionskraft i hela regionen.

Workshop om verkliga och upplevda funktionella samband

Den 7 september 2017 hölls workshop på temat ”ortsstrukturer och funktionella samband” i Gävle. Då mötte regionala aktörer kommunernas ansvariga för samhällsplanering och näringslivsutveckling för att diskutera orters verkliga och upplevda funktionella samband.

Kontaktperson:
Olof Linde telefon: 062-665 02 17

Trelleborgs kommun

Syftet med projektet har varit att arbeta fram ett gediget underlag till den fysiska planeringen och transportstrategin, som i första hand hanterar utvecklingsplaner för Kuststad 2025.

Kuststad 2025 handlar om att förbereda ett tidigare hamnområde på 37 hektar för en ny stad med 3 000 bostäder, verksamheter och arbetsplatser, upplevelser för alla och kulturaktiviteter. Ett nytt område för logistik och kunskapsintensiva verksamheter planeras i anslutning till den nya infarten till hamnen. Området och dess verksamheter ska stärka hamnens tjänster och förväntas generera många arbetstillfällen i närområdet. Förverkligandet av Kuststad 2025 blir en starkt bidragande orsak till att förverkliga Trelleborg som en attraktiv ort med stark tillväxt.

Projektet har arbetat med att ta fram olika kunskapsunderlag och strategier i syfte att stärka Trelleborg som regional kärna. Kunskapsunderlagen ligger till grund för arbetet med att ta fram en fysisk plan för Kuststad 2025 och en transportstrategi i enlighet med Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025.

Kontaktperson:

Fredrik af Winklerfelt, telefon: 0410-73 43 89

Umeå kommun

Projektet har syftat till att förbättra kunskap, arbetssätt och metoder i arbetet för Umeås roll som regional tillväxtmotor. Projektet har arbetat för att stärka tillväxtmöjligheter och skapa en tydligare internationell närvaro.

Projektet är väl integrerat i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS) som pekar ut behovet av konkurrenskraftiga och starka stadsregioner i Västerbotten. Projektet knyter också an till Umeå kommuns strategiska plan där vikten av medborgares, näringslivets och organisationers delaktighet och förståelse för varför Umeå ska växa poängteras. Den framhåller att Umeå med sitt växande näringsliv, internationellt präglade universitet och bred mångfald bland medborgarna har alla möjligheter att vara en stark aktör på den globala arenan.

Kontaktperson:
Emmy Sundin telefon: 090-16 23 72

Ystads kommun

Målet med projektet har varit att stärka och vidareutveckla Ystad som regional kärna utifrån stadens geografiska läge och funktion. Genom projektet har de deltagande parterna skapat en gemensam vision och plan för hur arbetet med Ystad som regional kärna ska utvecklas. Målet har även varit att stärka befintliga samarbetsnätverk och utveckla nya inom näringsliv och turism, arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur.

Ambitionen har varit att få fram en gemensam vision med ställningstaganden för Ystad som regional kärna där arbetsfördelningen är tydlig för politiker och tjänstemän i alla deltagande kommuner och Region Skåne. På så vis har projektet skapat förutsättningar för ett långsiktigt arbete, även efter projekttiden. Projektet har även strävat efter att öka deltagarnas kompetens för att arbeta långsiktigt med Ystad som regional kärna och därigenom skapa ökad attraktionskraft, en tillgänglig arbetsmarknad och ett stärkt näringsliv i sydöstra Skåne.

Kontaktperson:
Susanna Winblad telefon: 0733–876658

Ta del av fem kunskapsprojekt

Boverket

Hur kan kommuner ta sig an digitalisering och ny teknik i den fysiska planeringen och vad krävs av planeringsprocessen? Boverket har genomfört tre framtidsverkstäder inom temat Smarta städer och regioner, som Tillväxtverket beviljat medel.

Syftet med framtidsverkstäderna har varit att inspirera kommuner att tänka och agera på nya sätt i planeringsprocessen. Genom olika övningar har projektet uppmärksammat kommunen på en aktuell utmaning i deras egen fysiska planering.

Utmaningen fungerar som motor för att konkretisera hur planeringsprocessen kan utvecklas för att möta den snabba utvecklingen inom digitalisering och ny teknik, vilka konsekvenserna kan vara och vilka hinder och risker som kan finnas. 

Kontaktperson:

Caroline Stigsdotter, telefon: 0455-35 30 99

Krinova Science Park

Syftet med projektet Krinova Park har varit att arbeta fram en långsiktig vision för det fysiska område där Krinova incubator & science park i Kristianstad är beläget. Visionen ska:

 • Väcka inspiration, passion och framtidstro
 • Förena människor, företag och högskola i utvecklingssatsningar där den fysiska miljön blir en möjliggörare
 • Aktivera och göra människor till medskapare, kreatörer, innovatörer och entreprenörer
 • Göra stadsdelen till en besöksanledning, en attraktiv miljö att arbeta och bo i
 • Göra stadsdelen till något som staden och invånarna vill skryta medPolitiker, beslutsfattare, företagare, studenter och invånare i Kristianstad har under hösten 2017 på olika sätt varit med i arbetet och delat med sig av sina tankar om framtiden. Fram har växt en vision som bygger på fyra hörnstenar – innovation, inspiration, passion och framtidstro.

Kontaktperson: Charlotte Lorentz Hjorth telefon: 070-829 14 34

Region Skåne

Projektet Bilden av det skånska näringslivet - nuläge och framtidsspaning har syftat till att skapa en djupare förståelse för framtidens näringsliv och hur fysisk planering kan möta näringslivets framtida krav. Projektet har bestått består av kartläggning och nulägesanalys av Skånes näringsliv.

Kunskapsunderlaget lägger grunden för ett mer omfattande arbete som identifierar och analyserar framtida trender, funktionella samband och behov hos skånska företag när det gäller fysisk planering, bostäder, infrastruktur och hållbar stadsutveckling.

Inom ramen för projektet har även ett processinriktat arbete inletts, dels för samverkan mellan näringsliv och utvecklingsaktörer, dels internt mellan aktörer inom samhällsplanering och näringslivsutveckling på kommunal och regional nivå.

Kunskapsmaterialet har också syftat till att inspirera de kommunala och regionala aktörer inom samhälls- och stadsplanering som har ett tydligt näringslivsperspektiv.

På lång sikt är förhoppningen att projektet ska bidra till utveckling av de interna processerna, främst vad gäller samverkan mellan näringslivutvecklare och samhällsplanerare men också att ett sådant gränsöverskridande arbetssätt kan inspirera andra organisationer och avdelningar.

Kontaktperson:

Kajsa Svensson telefon: 072-599 72 84

Sundsvalls kommun

Sundsvallspusslet har behandlat de många infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som pågår och planeras i Sundsvall. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om Sundsvallspusslet och dess betydelse ur lokalt, regionalt och nationellt tillväxtperspektiv.

Det framarbetade kunskapsunderlaget ska förmedla och illustrera Sundsvallspusslet på ett hållbart, begripligt, effektivt, och tilltalande sätt. Materialet ska användas långsiktigt i syfte att upplysa och ge kunskap om vad Sundsvallspusslet är, varför olika delar i pusslet behöver byggas samt hur de olika delarna är kopplade till, och beroende av, varandra.

I takt med att delarna färdigställs uppdateras underlaget löpande. Samarbetsparter till Sundsvalls kommun i projektet är Region Västernorrland, Handelskammaren Mittsverige, Sundsvalls logistikpark och Trafikverket.

Det långsiktiga målet är att förmedla Sundsvallspusslets betydelse ur ett lokalt, regionalt och nationellt tillväxtperspektiv.

Kontaktperson

Martin Södergårds telefon: 073-037 53 35

Västa Götalandsregionen

Projektet Västsverige och ekonomisk geografi. Är stort alltid bättre? har tagit fram ett utredningsunderlag som ökar förståelsen för de grundläggande drivkrafterna bakom lokal och regional utveckling och hur det påverkar förutsättningarna för utveckling av företag och människor i olika miljöer (stad/land) och för olika grupper av invånare.

Målet är att underlaget ska ligga till grund för revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet i Västra Götaland (RUP) samt för de delregionala utvecklingsprocesserna i Göteborgsregionen, Boråsregionen, Fyrbodal, Skaraborg.

Underlaget består av fyra huvuddelar:

 1. Teoridiskussion och centrala begrepp som storleksfördelar, hemmamarknader, endogen och exogen tillväxt.
 2. Västsveriges lokala arbetsmarknader i nationell jämförelse och för olika grupper i samhället.
 3. Diversifiering och specialisering av tjänster som drivkraft för näringslivets utveckling och för attraktivitet för människor och företag.
 4. Specialisering länkat till diversifiering, växande avkastning, tillväxt och förnyelse. Här är diskussionen kring när-, fjärr- och exportmarknader central.

I de övergripande delarna diskuterar och jämför studien genomgående utvecklingen i landets samtliga lokala arbetsmarknadsregioner.

Analysen fokuseras på utvecklingen i Västsverige. Det innebär att de lokala arbetsmarknaderna i Västra Götaland och de med direkt koppling till Västra Götaland tas med. I studien ingår därmed Halmstad, Jönköping och Karlstad i analyserna av de lokala arbetsmarknaderna i Västsverige.

Kontaktperson

Tomas Ekberg telefon: 070-667 83 85

Konkreta tips från erfarenhetsträff

I oktober 2017 samlades kommuner och regioner från Tillväxtverkets program Utveckla svenska
städer och Stärkt lokal attraktionskraft för gemensamt kunskapsutbyte och fördjupande samtal kring de här frågorna.

Vi har samlat kunskapen från detta arbete i en folder som vi gärna delar med oss av. Låt dig inspireras av artiklarna Använd platsens styrka, Samverka för utveckling och I en globaliserad värld är alla dina närmaste grannar, liksom intervjuer med Vimmerby, Överkalix, Blekinge och Halmstad.

Foldern som uppslag, högupplöst Pdf, 17.2 MB.

Foldern sida för sida, högupplöst Pdf, 17.3 MB.

Foldern som uppslag, lågupplöst Pdf, 612.5 kB.

Foldern sida för sida, lågupplöst Pdf, 650.2 kB.

Kontakt

Isaac Karlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 59