Tillväxtverket

Pilotprojekt inom Tillväxtskapande samhällsplanering

År 2018--2020 finansierade Tillväxtverket tolv pilotprojekt inom Tillväxtskapande samhällsplanering som syftade till att öka kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen.

Pilotprojekten utgick från att samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling, att utmaningar skiljer sig åt mellan olika platser samt att insatserna behöver anpassas till olika typer av behov.

Pilotprojekt inom Tillväxtskapande samhällsplanering

Hållbar mobilitet för besöksnäringen längs Vindelälven-Juhtatdahka

Besöksnäringen är en växande och viktig näring i stora delar av Sverige, och i glest befolkade delar av landet utgör den en stor andel av sysselsättningen. Samtidigt har de glest befolkade delarna sämre tillgänglighet till och från omvärlden, vilket hämmar både besöksnäringens vidareutveckling och omställning till ett mer hållbart resande.

I september 2018 startade Region Västerbotten förstudieprojektet Mobevi, om Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka. Syftet är att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket. Projektet har fått stöd av både Tillväxtverket och Trafikverket och ska gynna turismföretagare i Vindelälvsdalen.

Förstudieprojektet pågick till december 2019 och skulle leda till

Ett förberett, förankrat och färdigformat genomförandeprojekt som ska pilotera en eller flera transport- eller mobilitetslösningar för besökare och matvaror längs Vindelälven, Juhtatdahka/Väg 363, en lösning som har möjlighet att hålla i längden.

Beviljade medel: 649 311 kronor. Total projektbudget: 1 446 392 kronor.

Kontaktperson
bianca.byring@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-516 57 56

Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg - Borås

Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk med 9,5 miljoner arbetsresor varje år. Flera av de viktigaste företagen och klustren i västra Sverige är etablerade här. Göteborg och Borås fungerar emellertid som två olika arbetsmarknader, trots en ökande arbetspendling. För att binda samman stråket behövs planering för hela arbetsmarknadsregionen, med kunskap om näringslivets förutsättningar utifrån funktionella och regionala behov.

Projektets syfte är att ta fram planeringsunderlag som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket Göteborg-Borås. Med nya samskapande metoder tar offentliga och privata aktörer fram gemensamma regionala kartbilder av potentialen för framtida etableringar i stråket. Syftet är vidare att skapa en regional arena bestående av både offentlig och privat sektor som fortsätter att utbyta erfarenheter om tillväxtskapande samhällsplanering efter projektets slut.

Projektet pågår till augusti 2020 och ska leda till

 • En kartbild som beskriver nuläget för markanvändning, näringslivets sammansättning, näringslivets tillgänglighet till gods- och persontransporter samt en sammanställning av inventerad statistik och kunskapsunderlag.
 • En kartbild som beskriver potentialen för markanvändning, näringslivets sammansättning, näringslivets tillgänglighet till gods- och persontransporter samt en rapport som analyserar resultat och slutsatser.
 • En trendanalys som tydliggör näringslivets tillväxtambitioner i stråket Göteborg-Borås, innehållande strukturförändringar på medellång sikt (ca 10 år), orters platsidentitet, branschers lokaliseringspreferenser, ekonomiska faktorer, sociala faktorer, teknologisk utveckling, politiska faktorer och miljö/klimat.
 • Metodutveckling genom co-creation, vilket innefattar en dialogmetod, 3-4 workshopar med 40 deltagare från offentlig och privat sektor, 16 arbetsträffar med 10 deltagare per träff samt ett studiebesök med 15-20 deltagare bland annat från projektets arbetsgrupp och styrgrupp.

Beviljade medel: 980 380 kronor. Total projektbudget: 1 960 760 kronor.

Kontaktperson
sebastian.andersson@goteborgsregionen.se
Telefon: 031-335 52 34

Samlad planering för utveckling av Linköpings arbetsmarknadsregion

Fem kommuner i Linköpings lokala arbetsmarknadsregion (LA-Linköping) har tecknat ett samarbetsavtal om utvecklat mellankommunalt samarbete. Kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda och Åtvidaberg ska gemensamt utveckla den mellankommunala samverkan kring fysisk planering, med särskilt fokus på infrastrukturplanering.

De fem kommunerna ska ta fram en utvecklingsbild som stärker förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft i delregionen. Genom ökad kunskap om de ekonomiska och geografiska strukturerna i delregionen ska utvecklingsbilden ge strategisk inriktning för markanvändning, bebyggelsestruktur och offentliga funktioner. Bilden ska sammantaget möjliggöra en samlad planering för ökat utbyte och tillväxt.

Projektet pågår till oktober 2020 och ska leda till

 • Delregionala kartor över funktionella samband som beskriver LA-Linköpings ekonomiska och geografiska förutsättningar.
 • En jämförande analys med nyförvärvad kunskap som grund för antagna översiktsplaner och regionalt beslutade planer. Grund för eventuella revideringar i nästa generations planer.
 • En utvecklingsbild för delregionen LA-Linköping – rekommendationer.
 • Kartlagda nyttor av en framtida höghastighetsjärnväg i LA-Linköping.

Beviljade medel: 1 000 000 kronor. Total projektbudget: 3 280 000 kronor.

Kontaktperson
tove.holmstrom@linkoping.se
Telefon: 013-26 32 19

Etableringsfrämjande samhällsplanering i Västerbotten

Etableringar av nya verksamheter ställer krav på samhällsinfrastrukturen på och i närheten av platsen där de etableras. Kraven kan å ena sidan gälla hårda faktorer som tillgång till mark, energi och transport- och logistiklösningar via väg, järnväg, hamnar och flygplatser. Å andra sidan kan mjuka faktorer spela in, som industritradition, verksamma sektorer, tillgång till kompetens, forskning och utbildning, politiskt ledarskap, regional samordning, proaktivitet och flexibilitet.

Projektet syftar till att analysera på vilket sätt Västerbotten, via en struktur för ett regionalt etableringsfrämjande, kan säkerställa en tillväxtfokuserad, hållbar samhällsutveckling och samhällsplanering. Det handlar om att samtliga faktorer som ligger till grund för en extern etablering har hanterats.

Projektet pågick till maj 2019 och skulle leda till

 • En plan för regional tillväxt genom ökad internationalisering är framtagen.
 • En strategisk handlingsplan för etableringsfrämjande är utarbetad.
 • Ett koordinerat regionalt och lokalt etableringsfrämjande, särskilt avseende samhällsplaneringens mjuka faktorer.

Beviljade medel: 500 000 kronor. Total projektbudget: 1 000 000 kronor.

Kontaktperson
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-611 57 77

Tillväxt i Sörmland kräver planering

Regionförbundet Sörmland fortsätter sitt påbörjade arbete med att få den regionala fysiska planeringen och det regionala tillväxtarbetet att närma sig varandra. I Sörmlandsstrategin har strukturbild nivå 1 och 2 tagits fram, som visar de viktigaste funktionella sambanden för Sörmland i ett storregionalt perspektiv. I projektet Tillväxt i Sörmland kräver planering tas nivå 3 fram, som ska visa Sörmlands tätorters funktion och relation till varandra.

Regionala strategier och handlingsplaner ska ha ett geografiskt perspektiv som avspeglas i de kommunala översiktsplanerna. Detta stärker förutsättningarna för platser att utvecklas som möter näringslivets behov, vilket i sin tur bidrar till att nå målen i regionens Smart specialiseringsstrategi.

Projektet pågår till augusti 2020 och ska leda till

 • Strukturbild nivå 3 ingår i den reviderade Sörmlandsstrategin, vilket innebär att genomförandet av strategin får ett fysiskt perspektiv.
 • Det finns en gemensam arena för tjänstepersoner i regionen som arbetar med näringslivsutveckling och samhällsplanering.

Beviljade medel: 714 800 kronor. Total projektbudget: 1 429 600 kronor.

Kontaktperson
mikael.e.forsberg@regionsormland.se
Telefon: 076-695 10 43

Näringslivets resor och transporter på Södertörn

Kommunerna på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) arbetar gemensamt med att prioritera, planera och driva flera infrastrukturprojekt. Hållbara och effektiva resor är viktiga för bostadsbyggandet och näringslivets utveckling. Stockholmsregionens utveckling är stark och det kommer att ske stora förändringar inom infrastrukturen, inte minst på Södertörn.

Inom projektet ska Södertörnskommunerna ta fram analyser för näringslivets res- och transportmönster. Analyserna ska användas som kunskapsunderlag för gemensamma framtida prioriteringar.

Genom att koppla analyserna till utveckling av den fysiska miljön och investeringar i infrastruktur, är målsättningen att underlätta för företag att etablera sig och växa på Södertörn.

Projektet pågick till januari 2019 och skulle leda till

 • En analys av näringslivets resor och transporter på Södertörn i dag och år 2030, med utblick mot 2050.
 • En gemensam strategi för resor och transporter på Södertörn till år 2030.

Beviljade medel: 352 000 kronor. Total projektbudget: 714 900 kronor.

Läs mer om projektet på sodertornskommunerna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne

Inom Strukturbild för Skåne, som kopplar samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplanering, finns Strategier för det flerkärniga Skåne med både små och stora attraktiva orter.

Projektet Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne handlar om hur de offentliga och privata sektorerna tillsammans ska kunna skapa stadsmiljöer som stärker attraktionskraften och bidrar till hållbar utveckling.

Projektet ska genomföra stadskvalitetsanalyser av Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn och Tomelilla, som representerar olika typer av orter i Skåne. Stadskvalitetsanalyserna ska öka förståelsen för stadsutveckling och attraktivitet samt dess koppling till näringslivets förutsättningar.

Projektet pågick till maj 2019 och skulle leda till

Ett gemensamt framtaget kunskapsunderlag som:

 • används som metodiskt stöd och argumentation för offentliga planeringsprocesser och privata aktörers investeringsbeslut och deltagande i stadsbyggnadsprocessen.
 • fungerar som inspel, dels till revideringsprocessen av Strategier för det flerkärniga Skåne, dels till ny regional planering.

Beviljade medel: 800 000 kronor. Total projektbudget: 1 600 000 kronor.

Läs mer om projektet på skane.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson
jesper.borgstrom@skane.se
Telefon: 040-675 36 79

Regional strategisk samordning för hållbar utveckling i Norrbotten

Region, kommun, stat och näringsliv är viktiga aktörer i många relaterade samhällsplaneringsprocesser. De behöver kunna agera utifrån sitt ansvar, sin kunskap om andra aktörers roll och medvetenheten om att strukturerad samordning är en nyckelfaktor för bästa genomförande och resultat. Proaktivitet i utvecklingssammanhang förutsätter därför framtagna och tillämpade metoder för strategisk samordning.

Projektets syfte är att etablera effektiv, utvecklad samverkan, samordning och underlag hos region, kommun, stat och näringsliv som stöd för strategiska val och avvägningar som främjar hållbar tillväxt.

Projektet ska även tydliggöra hur man med hjälp av fysisk planering kan skapa bättre förutsättningar för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin och underlätta för besöksnäringen att utvecklas i regionen.

Projektet pågår till oktober 2020 och leda till

 • ett dokumenterat resultat av genomförd kunskapsuppbyggnad när det gäller ansvarsområden och roller hos skilda aktörer i samhällsbyggnadsprocesserna samt betydelsen av samordning och samverkan i dessa.
 • en vägledning för hur den fysiska planeringen nyttjar möjligheterna till samverkan och samordning i planerings- och utvecklingsprocesser och därmed skapar bättre förutsättningar för att nå strategiska mål och underlätta för besöksnäringen att utvecklas.
 • en vägledning för hur kommunerna i sin fysiska planering kan hantera samverkan och samordning med region, andra kommuner, stat och näringsliv för att på så sätt involvera den regionala strategiska utvecklingen och tillväxten.
 • en vägledning för hur aktörerna hanterar planeringsunderlag och hur ansvaret för olika typer av underlag fördelas samt hur underlagen bäst utvecklas för att skapa en gemensam strategisk regional lägesbild som utgångspunkt för samordning och samverkan i de sammansatta tillväxt- och planeringssammanhangen

Beviljade medel: 1 000 000 kronor. Total projektbudget: 2 500 000 kronor.

Kontaktperson
lizah.lund@norrbotten.se

Samhällsplanering för växande besöksnäring i Höga kusten

De fyra kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik driver ett gemensamt destinationsbolag för den strategiska utvecklingen i Höga Kusten. Tillsammans ska de skapa förutsättningar för ett gemensamt tematiskt tillägg om besöksnäringen till kommunernas respektive översiktsplaner. Målet är att göra besöksnäringen till en naturlig del i kommunernas samhällsplanering och översiktsplanearbete.

Projektet ska resultera i stöd och förenkling för besöksnäringens aktörer i deras utvecklingsarbete i samband med etablering och kommande strategiska satsningar, genom att kommunernas planering och myndighetsutövning förenklas och effektiviseras. Projektet ska bidra till att uppfylla Höga Kustens målsättning om att nå målet 800 nya arbetstillfällen och en fördubblad omsättning fram till 2025.

Projektet pågår till juli 2020 och ska leda till

 • Ett strategiskt underlag som anger en gemensam inriktning och som ska ligga till grund för de fyra kommunernas samhällsplaneringsarbete kopplat till besöksnäringens förutsättningar och behov och som överensstämmer med bolagets målbild.
 • En identifiering av vilken information och statistik som behövs för att ta fram planeringsunderlag.
 • Ett gemensamt arbetssätt för de fyra kommunerna som vidmakthåller ett fortsatt långsiktigt arbete och en metod som leder mot ett gemensamt tematiskt tillägg om besöksnäringen i respektive kommuns översiktsplan.
 • Ökad kunskap om besöksnäringens förutsättningar och behov i den fysiska planeringen bland samhällsplanerarna.
 • Ett beslutsförslag som behandlas i respektive kommunstyrelse om att de ska medverka till att ta fram ett tematiskt tillägg om besöksnäringen till deras översiktsplan.

Beviljade medel: 404 500 kronor. Total projektbudget: 809 000 kronor.

Kontaktperson
cecilia@hkdest.se
Telefon: 073-274 56 80

Flernivåsamverkan för fler företag i Region 10

Västerbottens län präglas av stora skillnader gällande befolkning och tillväxt. För att möta utmaningarna har åtta inlandskommuner i Västerbotten och två inlandskommuner i Norrbotten gått samman i det kommunala samarbetet Region 10 (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele).

Projektet ska bidra till förståelse och kunskap om hur näringsfrämjandesystemet i hela samhället är uppbyggt, hur det är anpassat till olika förutsättningar och vilka effekter det får på företagen i Region 10.

Projektet ska bygga nätverk med aktörerna på de olika nivåerna för att kartlägga hur sambanden, samverkan och rollfördelning ser ut. Fokus i inhämtningen av kunskap ska ligga på entreprenörskap. Det ska vara en lärande process som ger lokala bestående kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Arbetet ska kvalitetssäkras genom platsbaserad utveckling, flernivåstyre och samhandling.

Genom flernivåsamverkan vill projektet öka förutsättningarna för företagen att nå de lokala, regionala och nationella stödverktyg som finns. Detta skapar en bra grund för ett fortsatt kapacitetsbyggande med hjälp av flernivåsystemet.

Projektet pågår till oktober 2020 och ska leda till

 • En gemensamt accepterad kartläggning av samhällsstrukturernas utformning, styrkor, svagheter och effekter för företag i glesbygd utifrån ett näringslivsperspektiv.
 • En gemensamt accepterad grund till en flernivåsamverkansmodell. Modellen ska präglas av en lärandeprocess som ger lokala bestående kunskaper, erfarenheter och färdigheter samt bygga på platsbaserad utveckling med fokus på attraktivitet och entreprenörskap. Målet ska ligga i linje med Regionernas utvecklingsstrategi och följa Regeringens ansats med smart industri med tyngd mot industri 4.0.
 • Ökat samarbete mellan kommunerna i Region 10 som har lett till en ökad attraktionskraft och tillväxt. Region 10 har stärkt kopplingen mellan kommunerna och det regionala utvecklingsansvaret.

Beviljade medel: 1 000 000 kronor. Total projektbudget: 2 094 672 kronor.

Kontaktperson
johneric.halvarsson@storuman.se
Telefon: 0951-140 00

Strukturanalys för Jämtlands län

Jämtlands län har vänt långvarig befolkningsminskning till positiva befolkningssiffror med start år 2013 och bostads- och lokalsituationen är nu ansträngd. Näringslivet växer och stora utmaningar gällande kompetensförsörjning råder i många branscher liksom i offentlig sektor. Strukturomvandling på arbetsmarknaden under fler decennier har medfört att människor färdas över kommungränser och regiongränser till arbetsplatser och service. Denna regionförstoring ställer krav på effektiva strukturer som underlättar för rörelser i ett större territoriellt rum.

I detta läge är det viktigt att utveckla en samhällsplanering som är gränsöverskridande och oberoende av kommunala administrativa gränser och rutiner. I detta ligger betydelsen av aktuella kunskapsunderlag och tillväxtstrategier som kommunicerar över kommungränser.

Projektet pågår till september 2020 och ska leda till:

 • Ett kunskapsunderlag med strukturbilder med olika skikt i nuläge och med olika scenarier på läns- och kommunnivå
 • En dokumenterad samverkansprocess för regional planering för olika målbilder och som tydliggör olika aktörers roller
 • Analyser från arbetet används i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin.

Beviljade medel: 1 000 000 kronor. Total projektbudget: 2 000 000 kronor.

Kontaktperson:
jan.molde@regionjh.se
Telefon: 063-14 66 07

Förutsättningar för hållbar regional tillväxt i Västmanland

Region Västmanland har beslutat att, i bred samverkan med länets kommuner och representation från näringslivet, ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) som sträcker sig fram till 2030. Hållbar tillväxt i hela länet är en central fråga. Tillgänglighet är en förutsättning för sysselsättning, kompetensförsörjning, utbildning och möjligheten till boende. En regional och regionöverskridande fysisk planering blir allt mer angelägen för att hantera de utmaningar som länet står inför och en utgångspunkt för att få olika aktörer att samverka. Syftet med detta projekt är att som en del av RUS ta fram en strukturbild för Västmanlands län, som ska skapa förutsättningar att stärka kopplingarna mellan de olika delarna av länet. Projektets resultat ska bidra till kommunernas översiktsplaner, regional infrastrukturplanering och trafikförsörjning.

Projektet pågår till oktober 2020 och ska leda till

 • En strukturbild som är förankrad hos såväl länets kommuner som näringslivets representant Handelskammaren Mälardalen, med utgångspunkt i tillgänglighet som förutsättning för näringslivsetableringar, sysselsättning, utbildning, kompetensförsörjning och bostadsbyggande.

Beviljade medel: 695 000 kronor. Total projektbudget: 1 390 000 kronor

Kontaktperson:
david.lundgren@regionvastmanland.se

Kontakt

Olof Billebo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 82