Tillväxtverket

­Pilot­­kommuner för attraktions­­kraft

För kommuner är det viktigt att locka till sig människor och företag, och få dem att vilja stanna. Vi har stöttat tio pilotkommuner i arbetet med att systematiskt och långsiktigt stärka attraktionskraften.

I en globaliserad ekonomi med stor inflyttning till städerna och en åldrande befolkning har attraktionskraft kommit att bli ett nyckelbegrepp för de svenska kommunerna. Förmågan att locka till sig eller behålla människor, oavsett om de ska bo och leva, driva företag eller bara besöka, avgör i hög grad förmågan att utvecklas och växa.

Kommuner utvecklar arbetet med attraktionskraft

Tillväxtverket har haft i uppdrag att under perioden 2015–2018 genomföra programmet Stärkt lokal attraktionskraft. Programmet har syftat till att stödja och vidareutveckla det arbete som kommuner och andra aktörer bedriver för ökad attraktionskraft. Kommunerna har fått finansiering för att utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft utifrån lokala förutsättningar.

Kunskap från pilotprojekten har spridits vidare

De utvalda aktörerna och Tillväxtverket har spridit lärdomar till andra kommuner som står inför liknande utmaningar. Detta har skett på olika sätt, både på regional och på nationell nivå.

Stora skillnader mellan policy och praktik i lokal utveckling

Forskare vid Linköpings universitet har följt uppdraget Stärkt lokal attraktionskraft. De studerade särskilt vad som styr och påverkar lokalt utvecklingsarbete. Som ett led i följeforskningen finns nu två filmer, en lång och en kort, där följeforskarna delar med sig av sina slutsatser.

Rapporten Mot en ny lokal utvecklingspolitik Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Se filmen Mot en ny lokal utvecklingspolitik här

Se en kortversion av filmen Mot en ny lokal utvecklingspolitik här

Konkreta tips från en erfarenhetsträff

I oktober 2017 samlades kommuner och regioner från Tillväxtverkets program Utveckla svenska
städer och Stärkt lokal attraktionskraft för gemensamt kunskapsutbyte och fördjupande samtal kring de här frågorna.

Vi har samlat kunskapen från detta arbete i en folder som vi gärna delar med oss av. Låt dig inspireras av artiklarna Använd platsens styrka, Samverka för utveckling och I en globaliserad värld är alla dina närmaste grannar, liksom intervjuer med Vimmerby, Överkalix, Blekinge och Halmstad.

Foldern som uppslag, högupplöst Pdf, 17.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Foldern sida för sida, högupplöst Pdf, 17.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Foldern som uppslag, lågupplöst Pdf, 612.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Foldern sida för sida, lågupplöst Pdf, 650.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad gör en plats attraktiv?

Ta del av en kortfattad rapport om hur lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk nivå. Resultatet är en del av ett projekt vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet, som utvecklats i samverkan med Tillväxtverket och i programmet Stärkt lokal attraktionskraft.

Vad gör en plats attraktiv? Pdf, 345.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tio pilotkommuner har utsetts

Tillväxtverket har, efter utlysning, utsett följande tio pilotkommuner:

Flen

Projektet har arbetat fram en turistisk översiktsplan som belyser besöksnäringens behov. I arbetet deltar tjänstemän från flera förvaltningar och i styrgruppen ingår även politiker.

Projektet har genomfört dialogcaféer och enkäter riktade till medborgare och företagare inom områdena bo, verka och leva. Resultatet visar på att det som attraherar kommuninvånarna även attraherar turister och besökare.

Underlaget, tillsammans med utredningar, har använts som en grund för att formulera kommunens strategi för översiktsplanen. Den nuvarande översiktsplanen har setts över och Flen planerar nu för hur besöksnäring, fritid och kultur kan integreras på ett naturligt sätt i samhällsplaneringen. För att förklara arbetet på ett enkelt sätt och för att sprida planen till andra kommuner har projektet gjort en film.

Läs mer och se filmen om hur Flen har satt turismen på framtids­kartan, på flen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Pernilla Hagström, 0706–597 707

Gotland

Med hjälp av analyser kring boende, besökare och företag skapar Region Gotland en ökad kunskap och delaktighet från många aktörer i länet. Genom projektet finns en gemensam bottenplatta för viktiga diskussioner i framtidsfrågor.

Projektet fick tydligt fokus och avgränsning i samband med att Region Gotland antog Tillväxtprogrammet för Gotland 2016–2020 och tydliggjorde arbetsformerna inom ramen för Hållbara Gotland.

I projektet finns arbetsgrupper för områdena Attraktionskraft jobb, Attraktionskraft lokalt samt Attraktionskraft besök. Arbetet handlar om att formera arbetsgrupperna och genomföra nulägesbeskrivningar. Det finns också en arbetsgrupp för företag och en arbetsplan med 13 insatser för regionens arbete med och för näringslivet.

Kontaktperson:

Mats Jansson, 0498–269523

Haninge

Haninges projekt omfattar tre delar:

  1. att ta fram en tydlig stadsbyggnadsidé som grund för attraktivitet och hållbar tillväxt
  2. att tydliggöra och synliggöra stadskärnans erbjudande och attraktivitet
  3. att utveckla arbetsformer internt och externt.

Det övergripande långsiktiga målet är att skapa en attraktiv regional stadskärna i Haninge som attraherar investerare, boende, besökare och företagare samtidigt som det byggs upp en bestående genomförandeorganisation.

Haninge kommun har jobbat fram en stadsplan som ska antas och leda till en ny fördjupad översiktsplan. I projektet pågår också arbetet med att hitta former i organisationerna för att permanenta det fortsatta tillväxtarbetet.

Inspirationsguiden Skapa stad visar lärdomar, tips och konkreta exempel.

Inspirationsguide från projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Berit Pettersson, 08-606 86 99

Härjedalen

Projektet arbetar fram en metod för en integrerad process för samordning och visualisering av samhällsplaneringen i Härjedalen. Målet är att visualisera var bostäder och verksamheter kan vara lokaliserade samt stärka den demokratiska processen. Det handlar till exempel om att förenkla och ge kontinuitet kring att lämna in uppgifter till kommunens översiktsplan.

Kommunen vill förbättra samordningen för att effektivisera för tjänstepersoner och politiker när de tar fram olika kommunala planer.

Härjedalens kommun har tagit fram ett omfattande visualiseringsunderlag och använt det som diskussionsunderlag i såväl medborgardialoger som den kommunala budgetprocessen.

Kontaktperson:

Kicki Hallengren, 0703-007205

Kramfors

Syftet med projektet är att kommunens centralort, tätorter och samhällen ska utveckla sina styrkor och gemensamt vända flerkärnigheten till en stark tillgång och attraktionskraft. Platserna ska komplettera varandra, inte konkurrera.

Projektet ska bland annat utmynna i serviceplan och ambassadörsnätverk. Genom att samla in intervjuer och enkäter och analysera dem, har projektet skapat en mental karta. Den mentala kartan svarar på: skäl till besök, rörelsemönster, fysiska eller känslomässiga gränser i området, landmärken, stolthet och syn på Kramfors kommun som organisation. Resultatet används bland annat som underlag till en serviceplan.

Kontaktperson:

Andreas Gylling, 0701–917688

Munkedal

Projektet ska ta fram strategier och handlingsplaner för att långsiktigt stärka den lokala attraktionskraften och skapa förutsättningar för tillväxt, både för näringslivet och Munkedals kommun. I förlängningen ska det gälla för hela Västra Götalands län genom erfarenhetsspridning. Arbetet bygger på olika analyser och dialogmöten med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv och näringsliv.

För att visa hur tillväxten i företagen varit under perioden 2012 till 2016 har projektet gjort ett omfattande analysarbete. Munkedal har också tagit fram ett första utkast till näringslivsstrategi tillsammans med en handlingsplan.

Kontaktperson:

Margareta Svensson-Hjorth, 0701–720114

Surahammar

Projektet ska öka förändringsviljan och skapa en organisationskultur i kommunen som ger företagare snabb service. Projektet verkar även för att myndigheterna inom kommunen ska vara tillgängliga, stå för personlighet, enkelhet och snabb service. Därför fattade kommunen beslut om att börja arbeta efter Rättviksmodellen, något som media har uppmärksammat på lokal och regional nivå.

Projektet har även, tillsammans med Svenskt Näringsliv, genomfört en lärkonferens på temat företagsklimat. Efter inventeringar och analyser har projektet samlat ett 100-tal förslag på förbättringar för att skapa ett attraktivare företagsklimat.

Arbetet fortsätter med att prioritera och se vad som är möjligt för kommunen att genomföra och den ska ta fram förslag på en handlingsplan. Projektet ska också göra en analys om kommunens styrkor och svagheter ur ett etableringsperspektiv.

Surahammar inför Rättviksmodellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Susanne Sedvall, 0220–39061

Vimmerby

Projektet ska skapa förutsättningar för ett systematiskt och långsiktigt arbete, för att stärka den lokala attraktionskraften för invånare, näringsliv, föreningsliv och besökare. Projektet har lett fram till en social lokal utvecklingsstrategi, SLUS.

Vimmerby har identifierat att det behövs en starkare sammanhållning mellan olika aktörer, där alla parter drar åt samma håll. Projektet arbetar både externt och internt, genom ett så kallat advisory board (AB) som består av deltagare från näringslivet, kommunen och ideella organisationer. Förutom att vara en styrgrupp för projektet, för AB dialog med medborgare och näringslivet.

Att kommunen och näringslivet samverkar löpande uppfattas positivt av externa. Samtidigt bedrivs ett internt kommunalt projektarbete som handlar om att säkerställa genomförandet av den sociala utvecklingsstrategin. Kommunledningen kopplar detta arbete mot att förbättra och utveckla ledarskapet inom den kommunala förvaltningen.

Vimmerbys sociala lokala utvecklingsstrategi (SLUS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Carina Östh, 0703–099410

Östhammar

Projektet ska finna nya, innovativa lösningar för att stimulera produktionen av bostäder. Östhammars kommun har hög efterfrågan på bostäder, men bostadsbyggandet är svagt. Anledningen till det ses som att den marknadsekonomiska risken bedöms som hög trots närhet och tillgänglighet till några av landets största tillväxtcentra.

Målet är att bygga intern kompetens och kvalitetssäkrade rutiner för en mark- och exploateringsprocess och att utveckla nya metoder gentemot byggherrar, investerare och fastighetsutvecklare som tydliggör kommunens erbjudande. Projektet vill även utveckla relationerna med de grupper som förmår att överbrygga den initiala tröskeln till investeringsprocessen.

Kommunen har bland annat genomfört ett fastighetsseminarium som riktade sig till fastighetsutvecklare, byggherrar och mäklare. Östhammars kommun har också beslutat att utveckla en digital plattform med uppdaterade plankartor och information riktad till marknadsaktörer. Som ett led i att hitta innovativa lösningar inom den egna förvaltningen har kommunen testat ett mötes- och processverktyg som kallas ”OPERA”.

Kontaktperson:

Torsten Blomé, 0725-205305

Överkalix

Målet med projektet är att utveckla och implementera en processmodell som tjänstemännen i kommunen kan använda i utvecklingsarbete tillsammans med olika lokala aktörer.

Överkalix använder sig av Forum-Arena-Court (FAC-modellen), en processmodell som bygger på samverkan och delaktighet och hur man får olika aktörer att samarbeta. De har genomfört dialoger med medborgare, näringslivet, föreningsliv, politiker och tjänstemän för att fånga in vad attraktiviteten i Överkalix är och vad som kan lyftas. Projektet har även haft dialog om och fått inspel till ett platsvarumärke samt till utveckling av ”strandpromenaden”.

Tanken varför man valde just dessa teman är att ämnena är konkreta och att resultatet blir synligt och kan locka till engagemang. Det är något alla kan samlas kring och öppnar upp för samtal. Genom detta utvecklas en modell för ökad dialog kring utvecklingsfrågor mellan kommunen, politiker, företagare och medborgare för att fortsätta arbetet med att öka attraktionskraften på lång sikt.

Kontaktperson:

Sarah Karlsson, 0703-420869

Kommunerna har samverkat med de regionalt utvecklingsansvariga eftersom det regionala sammanhanget är centralt. Analys, följeforskning och resultatspridning har ingått som viktiga delar i projekten och programmet som helhet.

Kontakt

Anita Sandell, programansvarig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 80 

Maria Engström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 96