Tillväxtverket

Det här har vi gjort tidigare

Tillväxtskapande samhällsplanering är ett arbetssätt som främjar näringslivets långsiktiga spelregler i utvecklingen av en kommun eller region. Exempel på hur vi har jobbat med tillväxtskapande samhällsplanering är våra pilotprojekt samt programmen Utveckla svenska städer och Stärkt lokal attraktionskraft.

Pilotprojekt inom Tillväxtskapande samhällsplanering

År 2018–2020 finansierade vi tolv pilotprojekt inom Tillväxtskapande samhällsplanering som syftade till att öka kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen. Pilotprojekten utgick från att samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling, att utmaningar skiljer sig åt mellan olika platser samt att insatserna behöver anpassas till olika typer av behov.

Läs mer om Pilotprojekt inom Tillväxtskapande samhällsplanering.

Utveckla svenska städer

Satsningen Utveckla svenska städer pågick 2016–2019 och syftade till att utveckla samarbetet mellan näringsliv och samhällsplanering och undersöka hur större tätorters utveckling kan komma hela regionen till del. Programmet omfattade sju pilotprojekt från Umeå i norr till Trelleborg i söder, samt fyra mindre kunskapsprojekt som tog fram underlag och rapporter för att stärka pilotprojektens långsiktiga arbete.

Programmets mål var att:

  • Utveckla ny kunskap om stadens roll som tillväxtmotor.
  • Investera i utvecklingsprojekt som stärker sambanden mellan arbetsmarknad, bostadsmarknad och ekonomisk aktivitet.
  • Genomföra mötesplatser där kunskap och erfarenheter delas mellan berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer om Utveckla svenska städer.

Stärkt lokal attraktionskraft

Regeringsuppdraget Stärkt lokal attraktionskraft pågick 2015–2018 och syftade till att långsiktigt och strategiskt stärka attraktionskraften på lokal och regional nivå i Sverige. Uppdraget identifierade tre huvudsakliga områden inom vilka Tillväxtverket fick i uppgift att stötta de tio pilotkommunerna Flen, Gotland, Haninge, Härjedalen, Kramfors, Munkedal, Surahammar, Vimmerby, Östhammar och Överkalix.

De tre områdena var:

  • Den fysiska samhällsplaneringen.
  • Tillgången till offentlig och kommersiell service.
  • Kultur och attityder – kommunernas förhållningssätt till utveckling och bemötande av företagare.

Läs mer om Stärkt lokal attraktionskraft.