Tillväxtverket

Utveckla företagsklimatet

Företag är nyckeln till att det ska gå att bo och jobba i hela Sverige. Därför har Tillväxtverket uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar så att de kan utveckla sitt näringsliv.

Stödet ska bidra till att dessa gles- och landsbygdskommuner får ett bättre företagsklimat och omfattar 70 miljoner kronor per år i tre år. Det är framför allt mindre kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete som får ta del av stödet. Respektive kommun tilldelas 1 760 000 kronor per år under denna period.

Pengarna kan användas till generella näringslivsfrämjande insatser. Det kan handla om att förstärka kommunens kapacitet att arbeta med sin näringslivsservice, bemötandefrågor och förbättra/effektivisera beslutsprocesser när det gäller till exempel tillståndsgivning och bygglov. Kommunerna kan också använda stödet som medfinansiering i utvecklingsprojekt som ska möta den särskilda problematik som näringslivet står inför på grund av geografiska och demografiska utmaningar. Stödet kan inte användas till direkta företagsstöd.

Läs vårt pressmeddelande Landsbygdskommuner får stöd att utveckla näringslivet

Karta som visar de 39 kommuner som får stöd i uppdraget.

Möta utmaningar för näringslivet

Samtliga 39 utpekade kommuner har formulerat sina planerade insatser i projektplaner, och har fått den första utbetalningen för 2018. De fem vanligaste teman som kommunerna har identifierat som viktiga i sina projektplaner är:

  • Kompetensförsörjning – ta fram mer och preciserad kunskap om de lokala företagens behov av kompetens och strukturera kommunens arbete med kompetensförsörjning.
  • Företagsfrämjande system – öka kunskapen om olika företagsfrämjande system och förbättra rådgivningen till företagen.
  • Digitalisering och e-tjänster – stärka kunskapen om hur kommunen kan skapa företagsanpassade e-tjänster och ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
  • Kulturer och attityder till företagande – förbättra attityder, rutiner och handläggning inom den kommunala organisationen för att möta företagens behov. Öka kunskapen om företagens villkor i både den politiska- och i tjänstemannaorganisationen.
  • Attraktivitet – bevara, utveckla och ta tillvara platsens förutsättningar för att göra det attraktivt för människor och företag att verka där.

Respektive kommun kommer att tilldelas 1 760 000 kronor per år under 2018–­2020. Totalt 5 280 000 kronor.

Så förbättrar kommunerna företagsklimatet

Nu har kommunerna kommit en bit på väg och levererat sin första lägesrapport för 2018 års verksamhet. Vad väljer då kommunerna att göra för att förbättra företagsklimatet?

Under en relativt kort tid har över 200 aktiviteter startat. Det vittnar om kommunernas stora engagemang för att hitta nya vägar att stärka företagsklimatet. Bland annat väljer många att stärka sin kapacitet genom att anställa personal. Aktiviteterna innehåller alltifrån att utveckla e-tjänster för effektivare myndighetsutövande till att ta fram näringslivsstrategier och att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats för företagsetableringar.

Läs mer om vad kommunerna väljer att göra inom uppdraget.PDF

Dokumentation från uppstartsträffen

Den 22 januari hade vi den första träffen för de 39 kommunerna. Här kan du ta del av alla presentationer och se resultatet av mentimeterfrågorna.

Länkar till mer information

Erfarenheterna och kunskaperna från tio pilotkommuner som arbetat för stärkt attraktionskraft finns sammanfattade i en folder. Se också rapporten Mot en ny lokal utvecklingspolitik?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från följeforskarna vid Linköpings universitet.

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor. Läs artikeln om företagens villkor i olika kommuntyper, eller ta del av hela rapporten. Rapporten Företagens behov av service i gles-och landsbygder svarar på vilken service företag som verkar i serviceglesa områden behöver för att de ska vilja, våga och kunna verka på orten.

Sveriges kommuner och landsting erbjuder sin utbildning Förenkla helt enkeltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.

Förändringslogik är en enkel modell som ska underlätta att planera, styra, följa upp och utvärdera projekt som syftar till utveckling och förändring. Läs mer om metoden Förändringslogik för hållbarhetsaspekter.PDF

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns regionala sidor med information om insatser riktade till företag och kontaktuppgifter till olika företagsfrämjande aktörer.

Kontakt

Maria Engström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 96