Tillväxtverket

På gång i uppdraget

30 kommuner får stöd från Tillväxtverket för att stärka sin sociala och ekonomiska kapacitet. De arbetar med insatser inom bland annat utbildning, sysselsättning, folkhälsa, integration och barn och unga.

Karta över de 30 kommuner som får särskilt stöd för att utvecklas. De listas även i texten nedan.

De flesta kommuner genomför insatser inom flera olika områden. Här presenteras ett axplock av alla aktiviteter som pågår.

Pågående aktiviteter

Utbildning och arbetsmarknad

Bollnäs kommun
Bollnäs kommun satsar på företagsrådgivning för utrikes födda. Så här långt är resultatet 23 nya företag. Totalt har 887 personer deltagit i föreläsningar, coachning och starta eget-kurser. Den lyckade satsningen blir nu en del av kommunens ordinarie verksamhet.

Kommunen erbjuder också arbetssökande med akademisk bakgrund anställning för att de ska få arbetserfarenhet och validera sina yrkeskunskaper.

Bräcke kommun 
Bräcke kommun införde under åren 2017–2018 extratjänster inom branscher med brist på arbetskraft. De totalt 28 extratjänsterna har funnits framför allt inom vård- och omsorg, skola samt barnomsorg. Många av deltagarna har haft möjlighet att kombinera sina tjänster med studier på deltid.

Nästa steg handlar om att matcha deltagarna mot reguljära arbeten. Därför har kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen anställt en matchningskoordinator med uppdraget att stötta deltagarna vidare mot arbete eller studier.

Under 2018 stöttade kommunens arbetsmarknadsenhet 120 personer. Av dessa har hälften fått jobb eller börjat att studera. Insatsen har gjort att färre hushåll är i behov av försörjningsstöd.

Vill du veta mer, kontakta Lena Persson, lena.persson@bracke.se, 0693-161 96

Bengtsfors kommun
Flera av kommunens verksamheter har behov av kompetensförsörjning. Jobbcoacher har samarbetat med flera av verksamheterna och 15 personer utbildar sig nu inom vård och omsorg, kock och storhushåll samt barnomsorg. Under utbildningen praktiserar eller jobbar de också inom verksamheterna.

Hur råder man bot på bristen på personal inom vård och omsorg under sommaren?Jobbcoacherna bjöd in till en rekryteringsträff med speeddatingintervjuer. Alla kandidater som antogs började med att praktisera och garanterades sedan sommarjobb. Den som behövde förbättra sin svenska läste även yrkessvenska under praktiken. Efter sommarjobbet kan deltagarna välja att läsa till undersköterska via vuxenutbildningen.

Dals-Eds kommun
Dals-Eds kommun har byggt upp ett bemanningsteam som är gemensamt för flera verksamheter. Utvärderingen visar att det har blivit enklare med vikarieanskaffning vilket innebär att chefer och arbetsledare får mer tid till verksamhetsuppdragen. Bemanningsteamet har permanentats efter utvärderingen.

Vill du veta mer, kontakta Kjersti Skarpnes, kjersti.skarpnes@dalsed.se, 0534-19544

Kommunens praktiksamordnare jobbar med personer som står utanför arbetsmarknaden och har olika funktionshinder som gör att de har kontakt med fler än en aktör. Samordnaren har en koordinerande roll mellan aktörerna och deltagande personer samt har en coachande roll gentemot deltagarna. Att jobba upp kontakter med praktikplatser och underhålla dem, hålla kontakt samt till viss del handleda och följa upp praktiken tillhör också arbetsuppgifterna.

Vill du veta mer, kontakta Sofia Bryntesson, sofia.bryntesson@dalsed.se, 0534-19203 

Eda kommun
Eda kommun har anställt en samordnare som arbetar med unga upp till 24 år som inte har någon sysselsättning. Samordnaren ska vara en länk mellan ungdomarna och myndigheterna, stötta och motivera ungdomarna och hjälpa dem att hitta praktikplatser.

Gullspång kommun
Hur lockar man personal till branscher med brist på arbetskraft? Gullspång kommun jobbar med utbildningskontrakt. De erbjuder obehöriga vikarier inom vården att utbilda sig till undersköterskor och vikarierna får en tillsvidareanställning när utbildningen är klar.

Kommunen jobbar också med riktade utbildningar. Den lokala arbetsmarknadens behov styr innehållet men utbildningen anpassas också till vad deltagarna behöver. En deltagare kan till exempel behöva läsa om SFI, yrkessvenska eller validera tidigare yrkeserfarenhet. De lokala jobbspåren finns bland annat inom industri, vård och omsorg och storhushåll/bageri.

Haparanda kommun
Kommunen har anställt ungdomscoacher för att stötta gymnasieungdomar inför sommarjobb. Under 2018 ökade antal sommarjobb och 2019 kunde kommunen erbjuda alla gymnasieungdomar sommarjobb. Kommunen har också tagit fram en specialformad utbildning till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. De arbetar också med förebyggande insatser för att nyanlända elever ska nå målen i skolan.

Hylte kommun
Hylte arbetar med att ta fram en lokal tillväxt- och utvecklingsstrategi. Kommunen ska bjuda in näringsliv, föreningar och medborgare till en informationsträff för att diskutera vilka utmaningar kommunen har framöver. Därefter ska man lokalisera olika målområden som kommunen behöver arbeta med för att stärka tillväxten i kommunen. Arbetet ska mynna ut i en strategi som beskriver hur kommunen strategiskt ska arbeta för att stärka tillväxten i kommunen. Strategin ska även vara sammanlänkad med olika handlingsplaner, som beskriver hur kommunen operativt ska arbeta med frågorna.

Vill du veta mer, kontakta Emma Gröndahl, emma.grondahl@hylte.se, 0345-180 00

Hultsfreds kommun
Hultsfreds arbete- och integrationsenhet har delat lokaler med Arbetsförmedlingen. Ombyggnation har slutförts under 2018 med inflyttning under juni månad. Samarbetet mellan verksamheterna har fördjupats och har bedrivit flera projekt i den utökade samverkan.

Vill du veta mer, kontakta Robert Andersson, robert.andersson@hultsfred.se
0495-24 08 71 

Hällefors kommun
Hällefors vill förbättra resultaten i grundskolan och underlätta för vuxna att utbilda sig. Kommunen har etablerat ett lärcentrum i Hällefors. Det har ökat intresset för eftergymnasiala studier på distans, från både invånare och universitet.

Ljusdals kommun
Ljusdals kommun fokuserar på att hjälpa arbetslösa vuxna att komma ut på arbetsmarknaden. Individuellt anpassade insatser ska öka kunskapen hos deltagarna, validera deras befintliga kunskaper och hjälpa dem att hitta sysselsättning. Under 2018 deltog 65 personer och 24 av dem har gått vidare till jobb, utbildning eller annan sysselsättning. Nu blir metoden en del av kommunens ordinarie verksamhet.

Vill du veta mer, kontakta Sara Eriksson, sara.eriksson@ljusdal.se, 070-242 80 82

Markaryds kommun
Markaryd har använt bidraget till att medfinansiera en ny förvaltning i kommunen, Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen. Förvaltningen drivs som projektförvaltning under 2018–2020 och personalen har kompetensutvecklat sig. Målet med satsningen är att alla i kommunen ska kunna försörja sig själva. Alla aktiviteter ska vara samhällsnyttiga eller främja integrationen. Ett exempel är ett serviceteam som tillsammans med andra insatser fullt utbyggt har målet 40 deltagare inom städ, service, transport och återbruk. Andra exempel är utbildning inom samhällsorientering, arbetsmarknad och kultur.

Så här långt har kommunen sett att färre hushåll är beroende av försörjningsstöd.

Ragunda kommun
Ragunda kommun vill skapa sysselsättning, arbete och egenmakt till personer som saknar arbete. Man arbetar också på individnivå med att stärka personer för att få dem att närma sig arbete eller studier.

Sollefteå kommun
Sollefteå kommun vill hjälpa nyanlända och ungdomar utan grundskole- eller gymnasieutbildning att komma i arbete. Man arbetar med två spår: utbildning och att stärka den psykiska och fysiska hälsan. Kommunen gör hälsosatsningen tillsammans med föreningslivet.

Nyanlända erbjuds utökad samhällsorientering och kommunen har finansierat en mötesplats där utlandsfödda med utbildningsbehov kan träna sin svenska. Man har även genomfört insatser inom ESF-projektet "Kvalitetssäkrad integration till vård- och omsorgsyrken".

Söderhamns kommun
Kommunen har genomfört en lyckad satsning på sommaranställningar för avgångselever från gymnasiet. 34 olika företag anställde 44 ungdomar och 12 av dem fick sedan en anställning eller lärlingsplats. Kommunen ska upprepa satsningen nästa sommar.

Söderhamns kommun har tillsammans med utbildningsförbundet ökat antal utbildningsplatser som leder direkt till jobb. Den som gått en utbildning om att starta företag och vill starta socialt företag har möjlighet att få råd och stöd.

Töreboda kommun
Töreboda har startat en fritidsgård i Älgarås med anställda fritidsledare. Fältarbetarna arbetar nu i hela kommunen. I tätorten finns en lokal som fungerar som knutpunkt för deras verksamhet. Syftet med fritidsgård och fältarbetare är att skapa trygg miljö för barn och unga.

Töreboda har anställt en IT-pedagog som har inventerat behovet av datorer och köpt in i syfte att skapa likvärdighet i utbildningen. Elevhälsan har fått mer resurser för att utveckla det förebyggande och främjande arbetet.

Åmål kommun
Åmål har skapat en struktur på Jobbcentrum för att på ett effektivt sätt arbeta med arbetsmarknad/näringsliv, studier och rehabilitering. Den så kallade Åmålsmodellen går ut på att matcha och utbilda personer efter den lokala arbetsmarknadens behov och på så sätt få fler i arbete samtidigt som de lokala företagen växer.

Ånge kommun
Projektet Samlad kraft för Ånges framtid har som mål att öka sysselsättningen bland ungdomar mellan 15 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Det har även utvecklats till projektet Samlad kraft som vänder sig till alla i arbetsför ålder så de kan närma sig arbetsmarknaden. Det bygger på ett samarbete mellan kommunens socialtjänst och arbetsmarknadsenhet och skifte från socialt perspektiv till ett fokus på hållbart arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Årjängs kommun
Årjäng satsar på ett helhetsperspektiv kring integration, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. En ny organisation samlar alla delar under samma nämnd för att lättare kunna samverka. Denna organisation får stärkta resurser och utredningskapacitet för att hitta det bästa arbetssättet.

Årjäng vill jobba med heltid som norm för sina anställda. Det är inte så enkelt som att bara ge medarbetarna heltidsanställningar, det handlar om att jobba med scheman och attityder. En tänkbar dellösning är skapa en gemensam vikariepool för alla kommunens verksamheter.

Vill du veta mer, kontakta Sven Erik Sköld, sven-erik.skold@arjang.se, 0573-142 02

Åsele kommun
Åsele kommun har stöttat upp SFI med extra resurser för att hjälpa fler att lära sig svenska. För att underlätta för pedagogerna både inom grundskola och vuxenutbildning använder kommunen en inläsningstjänst. Tjänsten har pedagogiska verktyg på flera språk, lättläst svenska, filmer, guider med mera.

Vill du veta mer, kontakta Eva-Lena Johansson, eva-lena.johansson@asele.se, 0941-140 14 eller Yvonné Nordlander, yvonne.nordlander@asele.se, 0941-141 05

Övertorneå kommun
För att främja småföretagande, finns planer på att göra om en nedlagd skola i Kuivakangas till lokal för småskalig matförädling.

Vill du veta mer, kontakta Thomas Norberg, thomas.norberg@overtornea.se, 0927-720 10

Barn och unga

Bengtsfors kommun
Fler barn och unga ska leva under trygga uppväxtförhållanden med en god uppväxt och utbildning. Det är ambitionen i Bengtsfors kommuns satsning på barn och ungdomar. Kommunen har utvecklat en familjecentral. Den har uppsökande verksamhet och försöker nå ut till familjer som vanligtvis inte besöker en familjecentral. Arbetet gör man tillsammans med bland annat socialtjänsten och förskolorna i kommunen.

Bollnäs kommun
De kommunala grundskolorna har tagit fram bättre rutiner för att ta emot nyanlända. Ambitionen är att skräddarsy skolgången för att passa varje individ i så stor utsträckning som möjligt.

Bräcke kommun
Kommunen har haft stort fokus på att stötta ensamkommande unga vuxna. Man har intervjuat målgruppen, haft stödjande samtal och jobbat med handledning och matchning. Skolgång och på sikt egen försörjning är extra viktigt för dessa unga eftersom det är ett krav för att de ska få uppehållstillstånd.

Dals-Eds kommun
En insatskooordinator ökar tryggheten och förbättrar rutinerna kring barn som riskerar att hamna i utanförskap (barn med hög skolfrånvaro). Målgruppen är föräldrar och barn från förskola och uppåt. Arbetet handlar till stor del om att upparbeta goda relationer mellan föräldrar och skola. Nästa steg är att starta en särskild undervisningsgrupp för de elever som av olika anledningar har hög skolfrånvaro. Tanken är att insatserna ska lotsa eleven in i ordinarie skolgång igen.

Riktad familjeförskola är en lågtröskelverksamhet inom ramen för familjecentralens verksamhet. Hit bjuds föräldrar med lite större behov av föräldrastöd in till en förmiddag i veckan där man jobbar med olika teman i föräldraskapet. Förskolepersonal och familjebehandlare leder familjeförskolan. Kontakten på familjeförskolan leder oftast till att föräldrarna lotsas in i familjecentralens ordinarie utbud och/eller till insatser inom Individ- och familjeomsorgen.

Vill du veta mer, kontakta Linda Blomgren, linda.blomgren@dalsed.se

Eda kommun
Kommunen ser behov av att stötta föräldrar och hitta informella mötesplatser. Därför öppnar kommunen en rådgivningstelefon dit föräldrar kan ringa och få kontakt med en föräldra­skapssamordnare, som är anställd på 50 procent. Samordnaren hänvisar sedan föräldrarna vidare till rätt stöd och hjälp.

En viktig skyddsfaktor är en meningsfull fritid och en fritidsledare har anställts på 50 procent för att arbeta med fritidsaktiviteter för barn och unga. Då Eda ligger högt i statistiken kring fetma, övervikt och stillasittande, satsar man där på det viktiga arbetet med fysisk aktivitet för barn och unga. Politiken har fattat beslut om en rörelsesatsning och Eda arbetar nu med ett framtaget koncept (SMARTIS) för att ge alla skolelever fysisk aktivitet i så stor omfattning som möjligt. Det handlar om rastaktiviteter samt brain-breaks under lektioner.

Vill du veta mer, kontakta Mimmi Adolfson, 070-302 44 97

Hultsfreds kommun
Kommunens arbete- och integrationsenhet bedriver tillsammans med Arbetsförmedlingen och Vimmerby kommun ett projekt med inriktning mot ungdomar långt ifrån arbetsmarknaden. Förebyggande arbete med ungdomar som riskerar att inte klara sin skolgång utgår delvis från och underlättas av lokaliteterna som också ligger i anslutning till gymnasieskolan.

Vill du veta mer, kontakta Robert Andersson, robert.andersson@hultsfred.se
0495-24 08 71 

Kramfors kommun
Kramfors kommun arbetar för att skapa goda och likvärda förutsättningar för alla barn och ungdomar i kommunen. Det långsiktiga målet för arbetet i projekt Framtid Kramfors är att höja utbildningsstatusen bland kommunens invånare, samt att öka invånarnas försörjningsmöjligheter. Därför satsar Kramfors på socialpedagoger i grundskolan. Aktiviteten ska bidra till att alla ungdomar lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, samt väljer att studera vidare efter gymnasiet.

Kramfors tillsätter även en resurs hos familjecentralen för att tillgodose behovet av stöd till föräldrar och barn, som föräldrautbildning och relationsbyggande kontakter. Samverkan mellan skola, föräldrar, barn/ungdomar, socialtjänst, familjecentral, andra myndigheter är ledord i projektet.

Vill du veta mer, kontakta Liv Höglund, liv.hoglund@kramfors.se, 0612-800 46 eller
Elisabeth Svanberg, elisabeth.svanberg@kramfors.se, 0612- 80 192

Ljusdals kommun
Ljusdals kommun har anställt en samordnare under en projekttid, för att samordna tidiga och förebyggande insatser som riktar sig till barn och unga som befinner sig i farozonen.
Syftet är att stärka och strukturera det arbete som redan görs i kommunen, att stärka samverkan internt mellan förvaltningar, skola och socialtjänst. Samordnaren ska också inventera, bygga nätverk samt arbeta fram olika förslag på hur man kan organisera det samverkande arbetet.

Vill du veta mer, kontakta Karolin Grönholm, karoline.gronholm@ljusdal.se, 076-146 13 96

Ljusnarsbergs kommun
Inom grundskolan satsar man på individuellt anpassat stöd för att förbättra elevernas läsförståelse (läsa, räkna, skriva-garanti). Kommunens recept för att ta till vara alla elevers förmågor är små grupper, förstärkt personalstyrka och specialpedagoger. Arbetssättet gynnar även elever som ligger på högre nivå än kunskapskraven.

Melleruds kommun
I Melleruds kommun är målgruppen barn och unga i fokus. Ungdomshuset Stinsen är en viktig mötesplats för ungdomar och på sikt ska Stinsen bli en ungdomscentral. Kommunen arbetar tillsammans med skolan, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten, ungdomsmottagningen, Närhälsan och Svenska kyrkan.

Projektet Fokus Ung vänder sig till ungdomar som har hamnat utanför samhällets sociala strukturer. Man vill hjälpa ungdomarna att börja studera/gå tillbaka till skolan eller starta en praktikplats. För att stärka ungdomarna erbjuder kommunen insatser inom hälso- och friskvård och stöd i att bygga upp en bra struktur i vardagen.

Under våren 2019 startade en familjecentral ”mini”. Det är ett pilotprojekt i samverkan mellan IFO, BVC och förskolan och på sikt hoppas kommunen att det ska bli en riktig familjecentral.

Norbergs kommun
Norbergs kommun har valt att fokusera på ungdomar och unga vuxna. Fältassistenter och fritidscoacher arbetar brottsförebyggande tillsammans med bland annat polisen och länsstyrelsen. Exempel på aktiviteter för unga som varken studerar eller arbetar är idrottsevenemang och söka jobb-kurser.

Insatserna har gett positiva effekter även för helt andra målgrupper, exempelvis har nyanlända lågstadiebarn fått undervisning i svenska i projektets lokaler. Kommunen har också kunnat satsa på folkhälsan genom att göra nödvändiga investeringar i både idrotts- och kulturutrustning.

Ragunda kommun
Ragundas huvudfokus har mer och mer blivit den långsiktiga effekten utifrån aspekten barn och unga. Det är där det kan gå att vända trenden. Kommunen har satsat på en resurs inom elevhälsan för förebyggande arbete, främst gällande psykisk hälsa och ANDT (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak), för att stärka skolresultaten. Ragunda satsar även på en tjänst inom förskolan för att stärka upp hur förskollärare och annan personal möter barn eftersom det i många fall klunkas kring att ”det har man ju kunnat sett sen hen var liten, att det där aldrig skulle gå vägen” men att ingen riktigt har kunskap eller förmåga att agera tillräckligt.

Vill du veta mer, kontakta Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se, 0696-68 20 35

Söderhamns kommun
Söderhamns kommun har genom stödet stärkt upp fritidsgårdarna utanför tätort, dessutom har en aktivitet gjorts direkt mot barn och unga kopplat till arbete mot näthat. All förskolepersonal har genomgått kompetenshöjande workshopar kring integration och kultur.

Konsumentvägledaren arbetar med en riktad satsning mot elever i årskurs 9 kring ekonomi och vad det innebär att skaffa abonnemang och att följa avtal med målet att minska antalet unga som hamnar i ekonomisk knipa i gymnasiet.

Vill du veta mer, kontakta Maria Svensson, maria.svensson@soderhamn.se, 0270-753 13

Ånge kommun
Ånge kommun har satsat på elevresurser på högstadieskolor som jobbar för ett lugnt och tryggt klimat genom kafé, rastverksamhet och läxstuga. Detta har lett till färre fall av skadegörelse, mobbning och kränkningar.

För att få tillbaka elever med mycket problematisk skolnärvaro, jobbar kommunen med Lilla gruppen. Här finns lärare och specialpedagoger som stöd till en liten grupp barn i årskurs 4-9. Resultatet är att elever kommer tillbaka till skolan och i vissa fall blir de behöriga till gymnasiet.

Årjängs kommun
Årjäng vill prioritera barn och unga och gör en förstärkning inom området tidiga insatser och stöd till grundskolan. Kommunen har en stor andel elever med annat modersmål än svenska och kan jobba extra med studiehandledningar på annat språk. Det och andra tidiga insatser kan vara avgörande för att klara målen i skolan och i slutänden få egen försörjning.

Årjäng ska bli bättre på att jobba med barn och ungas psykiska hälsa och anställer en person centralt för att kunna se helheten och underlätta samverkan över gränserna. Barnkonventionen ska bli svensk lag från 1 januari 2020. Kommunen har startat en barnrättsgrupp som gått en utbildning i barnrätt under våren 2019. De har tillsammans med SKL genomfört två kortare föreläsningsutbildningar på plats för chefer, politiker och tjänstepersoner i kommunen. De bjöd också in det lokala föreningslivet att delta då de möter många barn och unga i sina verksamheter.

Vill du veta mer, kontakta Sven Erik Sköld, sven-erik.skold@arjang.se, 0573-142 02

Åsele kommun
Socialtjänsten genomför regelbundet två olika föräldraskapsutbildningar, en för småbarnsföräldrar och en för tonårsföräldrar. Med hjälp av statsstödet kan kommunen behålla en socialpedagog i socialtjänsten som jobbar aktivt och förebyggande i familjer som har behov av stöttning.

Det finns många barn med behov av stöd. För att skapa en bättre studiemiljö för eleverna stärker skolan upp bland klassassistenterna.

Kommunen satsar också på aktiviteter för ungdomar. Den så kallade Förebyggargruppen arrangerar alkohol- och drogfria aktiviteter vid till exempel skolavslutningar. Ungdomsgården har arrangerat en bowlingresa till grannkommunen.

Vill du veta mer, kontakta Eva-Lena Johansson, eva-lena.johansson@asele.se, 0941-140 14 eller Yvonné Nordlander, yvonne.nordlander@asele.se, 0941-141 05

Folkhälsa

Eda Kommun
Hälsoplanen ligger som grund för arbetet och de nationella folkhälsomålen har brutits ner i lokala mål och insatser. Eda arbetar utifrån målet en jämlik hälsa och att de hälsoklyftor som går att påverka ska minska. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg.

Vill du veta mer, kontakta Mimmi Adolfson, 070-302 44 97

Haparanda kommun
Kommunen fokuserar mycket på jämställdhet och folkhälsa. Den nya hälso- och jämställdhetssamordnaren har tagit fram en jämställdhetsplan. Exempel på insatser är föreläsningar med tema jämställdhet till alla kommunens gymnasieelever.

Högsby kommun
Högsby kommun satsar på folkhälsa och har anställt en folkhälsosamordnare. En aktivitet har varit att investera i cyklar till kommunens arbetsplatser.

Kramfors kommun
Projekt Framtid Kramfors riktar sina insatser till flera mål kring folkhälsa.
Det tidiga livet handlar om familjecentraler och att följa barnkonventionen. Målet är att skapa rättvisa uppväxtvillkor och grundläggande förutsättningar.

Utbildning påverkar individens psykiska och fysiska hälsa. Projektet riktar sig till skola, familjecentral och barn- och ungdomsdemokratiarbete. Det ska ge bästa förutsättningar att klara grundskolan, för att därefter höja sin utbildningsstatus.

Kramfors har som mål att öka barn och ungas, och även vuxnas delaktighet och möjlighet att påverka sina liv och sin framtid. Alla aktiviteter inom Framtid Kramfors genomförs utifrån perspektiven jämställdhet, folkhälsa och hållbarhet.

Vill du veta mer, kontakta Liv Höglund, liv.hoglund@kramfors.se, 0612-800 46 eller
Elisabeth Svanberg, elisabeth.svanberg@kramfors.se, 0612- 801 92

Ljusdals kommun
I Ljusdals kommun ger ett uppskattat team råd och stöd både till nyanlända och till yrkesverksamma som kommer i kontakt med nyanlända. De nyanlända får stöd vid myndighetskontakter och möten och det finns möjlighet till tolksamtal. Teamet erbjuder också utåtriktade informationsinsatser för att förebygga rasism och extremism.

Vill du veta mer, kontakta Sara Eriksson, sara.eriksson@ljusdal.se, 070-242 80 82

Munkfors kommun
Kommunen har tagit fram en folkhälsostrategi och inrättat ett folkhälsoråd.

Man har skapat en öppenvårdsverksamhet med fokus på familjer i behov av stöd och personer i utanförskap.

Ragunda kommun
Kommunen har inrättat en tjänst som budget- och skuldrådgivare. Rådgivaren ger stöd till enskilda personer som befinner sig i ekonomiska svårigheter men ger även råd och stöd i förebyggande syfte.

Söderhamns kommun
En stor satsning som startades 2018 för Söderhamn var projektet Förebyggande enheten, där personal från familjeenheten, fältverksamhet med flera samlades under ett tak för att jobba med förebyggande frågor kring barns utanförskap, skolfrånvaro, missbruk/familjeproblem och mera.

Vill du veta mer, kontakta Maria Svensson, maria.svensson@soderhamn.se, 0270-753 13

Åsele kommun
Kommunen vill främja hälsa och rörelserikedom hos barn och unga, men även hos vuxna. De har tillsammans med bland annat idrottsförbund arrangerat eventet Change the Game. Under eventet kunde besökarna testa en mängd prova på-aktiviteter och lyssna till en öppen föreläsning om hur man kan främja rörelserikedom.

Vill du veta mer, kontakta Eva-Lena Johansson, eva-lena.johansson@asele.se, 0941-140 14 eller Yvonné Nordlander, yvonne.nordlander@asele.se, 0941-141 05

Övertorneå kommun
Övertorneå kommun har anställt en jämställdhets- och folkhälsosamordnare som gjort en kartläggning av organisationens folkhälsoarbete för att få en nulägesbild. Resultatet visade ett behov av att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet, vilket medfört att ett lokalt folkhälsoteam nu finns för att skapa en varaktig struktur för intern samverkan i folkhälsofrågor. Teamet prioriterar arbetet med förebyggande insatser inom ANDTS (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak och Spel). De ska via länsstyrelsen utbilda en ANDT-samordnare.

Teamet har även ansvar för den årliga trygghetsvandringen. Det samverkar med polis och kommun och har använt sig av ”blås grönt” under skolavslutningen samt utvärderat kommunens medborgarlöften.

Kommunen har även utbildat nya politiker inom området jämställdhet och folkhälsa. Därtill har de varit med och ordnat Övertorneås första prideparad, vilket var ett lyckat koncept. 

Vill du veta mer, kontakta Thomas Norberg, thomas.norberg@overtornea.se, 0927-720 10

Digitalisering

Eda kommun
Färska siffror visar att en halv miljon svenskar aldrig använder internet och av dem är de allra flesta äldre. En grundläggande nivå av digital kompetens är en förutsättning för att varje individ ska kunna vara en del av det demokratiska samhället. Eda kommun arrangerar lektioner för intresserade seniorer med skolelever som handledare. Eda ska vara en bra plats att leva på och då är det viktigt att alla ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig.

Vill du veta mer, kontakta Mimmi Adolfson, 070-302 44 97

Hultsfreds kommun
Hultsfreds kommuns Makerspace utvecklar nya samarbeten på digitaliseringsområdet med interna kommunala aktörer och med näringslivet.

Vill du veta mer, kontakta Robert Andersson, robert.andersson@hultsfred.se
0495-24 08 71 

Hällefors kommun
Kommunen förstärker digitalisering i grundskolan genom att en person lägger en del av sin tjänst på digitalisering. Eleverna kan nu välja programmering i "elevens val".

Högsby kommun
Högsby kommun har gjort en satsning på digitaliserade verktyg och utbildning. Alla kommunens skolor har utrustats med interaktiva hjälpmedel.

Ljusnarsbergs kommun
Kommunen jobbar på att digitalisera ansökan om ekonomiskt bistånd. Digitaliseringen ska göra individerna mer delaktiga och effektivisera handläggarnas arbete. Ett annat exempel är en kartfunktion kopplad till kommunens planeringssystem inom hemtjänsten. Det ger smartare planering och sparar tid när det är långa avstånd mellan vårdtagarna.

Ronneby kommun
Ronneby kommun satsar stort på digital utveckling. Exempel är material för att kompetensutveckla lärare och digitala produkter till elever för att underlätta inlärningen. Utveckling av Mina sidor och robotisering pågår.

Vill du veta mer, kontakta Tobias Ekberg, tobias.ekberg@ronneby.se, 0457-61 81 11

Årjängs kommun
Årjäng har gjort en satsning på att motverka digitalt utanförskap hos äldre. I maj 2019 fick äldre träffa högstadieelever och få hjälp med sin digitala utrustning. De ska också genomföra en fortsatt satsning via biblioteket under hösten, men den satsningen görs med andra projektmedel.

Vill du veta mer, kontakta Sven Erik Sköld, sven-erik.skold@arjang.se, 0573-142 02

Övertorneå kommun
Digitala skyltar i äldreboenden, gymnasieskolor och sporthallar gör det lättare att vara aktuell och även flerspråkig, särskilt på minoritetsspråken finska och meänkieli. Övertorneå har även gjort en digital skoterkarta så att det går att besöka rastplatserna virtuellt. Kommunen ska livesända kommunfullmäktigemöten för att medborgarna ska komma närmare politiken.

Vill du veta mer, kontakta Thomas Norberg, thomas.norberg@overtornea.se, 0927-720 10

Demokrati och utveckling

Eda kommun
Eda kommun ligger lågt när det gäller valdeltagande och har svårt att nå en bred representation i politiska forum. Kommunen arbetar för att starta ett ungdomsråd som ska ge ungdomar en kanal att påverka direkt kring politiska processer.

Vill du veta mer, kontakta Mimmi Adolfson, 070-302 44 97

Fagersta kommun
Kommunen har tagit emot många nyanlända och har därför stort fokus på att integrera och inkludera sina nya medborgare. Kommunen har tagit fram filmer på flera olika språk som förklarar hur man röstar. Även andra kommuner har använt filmerna. Fagersta kommun anställde också flerspråkiga valambassadörer i samband med valet 2018. Valdeltagandet ökade i de områden som deltog i projektet.

Kommunen har förstärkt biblioteket med en internationell bibliotekarie. Det erbjuder samhällsinformation, språkcaféer, bokcirklar och nya böcker på andra språk än svenska. Biblioteket har därför blivit en viktig mötesplats för nyanlända.

Haparanda kommun
Valambassadörer ska öka ungas förståelse för demokratiprocessen och få fler att rösta. Under EU-valet 2019 arbetade kommunen med ambulerande röstmottagare till gymnasieskolorna och marknadsföring på finska.

Kramfors kommun
En barnrätts- och ungdomsdemokratisamordnare är anställd i projekt Framtid Kramfors och har till uppgift att införa barnkonventionen i hela kommunen, samt informera invånarna i kommunen om vad barnkonventionen är och vad det innebär att konventionen blir lag 2020-01-01.

I samordnarens uppdrag ingår att tillsammans med ungdomarna i kommunen bygga en plattform för ungdomsdemokratiarbete. Målet är att barns och ungas delaktighet och inflytande ökar.
Samverkan ska öka inom kommunen, med myndigheter och med civilsamhället.

Vill du veta mer, kontakta Liv Höglund, liv.hoglund@kramfors.se, 0612-800 46 eller
Elisabeth Svanberg, elisabeth.svanberg@kramfors.se, 0612- 801 92

Söderhamns kommun
Söderhamns kommun har en stärkt upp kring trygghet och säkerhetsfrågor och har en personal som arbetar med att vara ute i centrum och arbeta förebyggande med trygghet. Genom delprojekt har kopplingen mot ett ökat valdeltagande höjts då personer som arbetat med extratjänster jobbat med information till nyanlända om valet och hur röstning går till. En annan del i satsningen har varit att arbeta med att överbrygga kulturella hinder, med stadsvärdar i centrum som arbetat med allt från att plocka skräp till att ge information.

Vill du veta mer, kontakta Maria Svensson, maria.svensson@soderhamn.se, 0270-753 13

Vingåker kommun
Vingåker har tagit fram lokala utvecklingsplaner tillsammans med representanter från orterna samt kommunala tjänstemän. Vingåker har också tittat på hur samarbete mellan verksamheter, medarbetare och senare med civilsamhället ska fungera på ett smart sätt. De har satsat på lokala stormöten, lokala arbetsgrupper och workshopar. Tillsammans med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har de ordnat nätverksträff för andra sörmländska kommuner med samma problembild. SLU fungerar som coach och håller i en långsiktig plan för utveckling.

Vingåker har anställt unga sommarjobbare som har gjort trygghetsvandringar och bidragit med förslag till samhällsbyggnadsfrågor. Genom arbetet har de fått en god inblick i hur man kan påverka sitt lokalsamhälle. Enheten Samhällsbyggnad har skaffat utrustning för att hålla större Skypemöten, vilket skapat stora vinster i tid och resor, samt att fler kan delta.

Åmål kommun
I valet 2018 fanns anställda valinformatörer som aktivt arbetade för att få fler att rösta samt sprida kunskap om demokratins grunder, särskilt till nyanlända. Valdeltagandet har ökat, men det är även en nationell trend så det är svårt att säga orsaken till detta. Valnämnden uttrycker ändå att valinformatörerna varit till stor hjälp och troligen har fler väljare nåtts genom denna satsning.

Årjängs kommun
Kommunen har för första gången anmält sig till SCB:s medborgarundersökning där medborgare får ge sin syn på samhället och kommunens verksamhet. De har dessutom köpt in extrafrågor om kultur- och fritidsutbudet. Det är viktigt att medborgarna känner att de får säga sin mening och att kommunen lyssnar på dem.

Årjäng ska göra ett projekt för att stärka demokratin genom att försöka öka valdeltagande bland förstagångsväljare. De satsar med start hösten 2019 på att informera och entusiasmera elever i årskurs 9 och gymnasiet om valet.

Vill du veta mer, kontakta Sven Erik Sköld, sven-erik.skold@arjang.se, 0573-142 02

Övertorneå kommun
För att skapa dialog med medborgarna, har kommunen satsat på information och film både i sociala kanaler och på webben. Särskilt fokus har legat på att visa upp attraktiva och lättillgängliga besöksmål i kommunen som en service till både boende och besökare. För att lyckas har man anställt en mediautvecklare. Kommunen har också satsat på en evenemangssida för att föreningar ska synas mer och få större spridning och engagemang på sina aktiviteter.

Vill du veta mer, kontakta Thomas Norberg, thomas.norberg@overtornea.se, 0927-720 10