Tillväxtverket

S3 Piloten

Tillväxtverket har efter en utlysning valt ut ett 20-tal kluster till klusterplattformen S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Alla utvalda kluster är prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på. Allt för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Smart specialisering är ett begrepp som EU-kommissionen initierade och är ett arbetssätt för att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Kluster har ofta en central roll i regional smart specialisering.

Det övergripande syftet med S3-Piloten är att bidra till att professionalisera klusterledarrollen med stark betoning på att främja företagens utveckling och konkurrenskraft. Målet är att bidra till att stärka klusterorganisationernas strategiska förmåga och att stärka företagens konkurrenskraft.

Inledningsvis i piloten har klusterorganisationerna certifierats på bronsnivå enligt Cluster Excellence där var och en besvarar ett antal frågor med fokus på klusterledning (struktur, ledning, finansiering, strategi, aktiviteter, synlighet mm). Vi valde att använda Cluster Excellence-verktyget därför det ger möjlighet till benchmarking med andra europiska klusterorganisationer inom samma teknik- eller branschområde. I samband med denna benchmark erhöll klusterorganisationerna ett Bronze Label Certificate.

Syftet med certifieringen har även varit få en aggregerad behovsanalys för att kunna belysa behov av kunskapsinsatser som är viktiga och angelägna för klusterorganisationerna. Resultatet har därför fungerat som ett underlag för att utveckla behovsdrivna och relevanta insatser under programmets gång (2019 - 2021). Kunskap och -erfarenhetsutbyten har genomförts 2-3 gånger per år och pilotens fokusområden är;

 • Ledarskap i samverkan och ”mellanrum”
 • Värdebaserade klustermodeller: erbjudande, basfinansiering
 • Internationalisering (T.ex. Hannover mässan där 14 av klusterorganisationerna deltog i början av april 2019)
 • Klusterstrategi

Aktuellt

Interregional innovation investment instrument (I3)

I3 är ett nytt finansieringsinstrument för 2021–2027 på totalt 570 miljoner Euro för att stödja innovation och kommersialisering av interregionala innovationsprojekt inom prioriterade smarta specialiseringsområden. Syftet är att stärka europeiska värdekedjor och samtidigt stärka sammanhållningen. Verktyget kommer att kombinera investeringsstöd för grön och digital omställning med smart specialisering genom att stödja partnerskap med forskare, företag, medborgare och offentliga organisationer. Prioriterade klusterorganisationer kan därför vara viktiga aktörer.

Den första I3-ansökningsomgången öppnar nu (23 november) och sista ansökningsdag är den 1 februari 2022. Den här utlysningen omfattar 145 miljoner Euro och kommer att omfatta åren 2021 och 2022.

Den 9 december genomförs en informationsdag om verktyget.

Läs mer om programmet.

Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS)

Utlysningen inom Joint Cluster Initiative lanserades 29 september. Sista ansökningsdag är den 30 november 2021.

Homepage | EISMEA

Homepage | SEDIA

Certifiering på silvernivå

Certifieringsarbetet introducerades före sommaren och nu är det full fart bland de 10 klusterorganisationerna som sökt för att genomföra certifieringen.

Homepage | ESCA

Avslutande workshop/seminarium

Vi avslutar S3 Piloten med en workshop den 12 november. Workshopen vänder sig till klusterledarna i S3 Piloten och till regionala företrädare som arbetar med innovation/smart specialisering (som vi gjorde sommaren 2019).

Utvärdering

Tillväxtverket upphandlar extern kompetens för utvärdering av S3 Piloten. Arbetet kommer att genomföras hösten/vintern 2021. Utvärderingen kommer att rikta fokus på klusterledarna, men även regionala företrädare och vissa klusterföretag kommer att intervjuas som ett led i utvärderingen.

Clusters of Sweden – svensk förening av och för klusterorganisationer

En svensk klusterförening har bildats. I styrelsen återfinns följande klusterorganisationer i bokstavsordning: Automation Region, Bron Innovation, Järnvägsklustret i Västerås Mobile Heights, Techtank, Smart Textiles och Uppsala Bio/STUNS.

Homepage | Clusters of Sweden

Stöd till europeiskt klustersamarbete

EU-kommissionen planerar att under hösten 2021 utlysa projektmedel till europeiskt klustersamarbete. Utlysningen sker i Cosme, som är en del av Programmet för EUs inre marknad.

Insatsen omfattar cirka 30 samarbetsprojekt, som under tre år får stöd för att stärka det industriella ekosystem där de ingår. Målgruppen är klusterorganisationer och andra aktörer som ingår industriella ekosystem. Projekten ska hantera digital och grön omställning, men också samarbete runt export, kompetens och talang och resurseffektivitet.

En större del av budgeten för varje samarbetsprojekt ska gå till företag.

European Cluster Collaboration Platform

På plattformen kan klusterorganisationer registrera sig och därmed informera omvärlden om klustrets inriktning, aktiva medlemmar/aktörer och inte minst tydliggöra sina styrkor. Under 2020 uppdaterade ECCP hemsidan för att göra det enklare att hitta andra kluster för konstruktiva samarbeten. Uppdateringen innebär även att ECCP nu har tydligare kriterier på vad kluster och klusterorganisationer är.

ECCP sammanställer även utlysningar från Kommissionen där klusterorganisationer kan vara sökande. Det inkluderar även matchmaking möten mellan EU och tredje land, som exempelvis med Singapore under november 2021.

Homepage | European Cluster Collaboration Platform

The Expert Group on Clusters

Recommendation report

Expertgruppen för kluster som leds av kommissionen (DG Grow) har i rapporten lämnat rekommendationer för hur kluster kan användas som ett strategiskt verktyg för företagsutveckling, samarbete över nationella/regionala gränser och för att integrera små och medelstora företag i internationella värdekedjor. Tillväxtverket deltar i expertgruppen med två svenska representanter.

Expertgruppen riktar fokus till tre områden:

 • som drivkraft till en miljödriven/grön omställning
 • för att påskynda digitalisering
 • för att bygga uthållighet och resiliens

Inom dessa tre områden beskriver rapporten totalt 15 rekommendationer.

Rapporten har utvecklats i en samarbetsprocess ledd av Kommissionens expertgrupp för kluster. Det är en informell expertgrupp från Kommissionen med företrädare från alla medlemsländer samt 10 externa experter. Expertgruppen leds av Ulla Engelmann, chef för Avancerade teknologier, kluster och social ekonomi, DG GROW

Expertgruppen för kluster har fått förlängt mandat av EU Kommissionen till slutet av december 2022.

Kluster i S3-piloten

 • Mobile Heights, Skåne
 • IUC Skåne, Skåne
 • Techtank, Blekinge
 • Interior Cluster, Kronoberg
 • Automation Småland, Jönköping
 • Smart Textiles, Västra Götaland
 • Agro Väst, Västra Götaland
 • IoT World, Östergötland
 • Aerospace Cluster, Östergötland
 • Urban ICT Arena, Stockholm
 • Compare, Värmland
 • Paper Province, Värmland
 • Automation Region, Västmanland
 • Järnvägsklustret, Västmanland
 • Sustainable Steel Region / Triple Steelix, Dalarna
 • Visit Dalarna, Dalarna
 • Fiber Optic Valley, Gävleborg
 • Bron Innovation, Västernorrland
 • Georange, Västerbotten
 • AI & Big Data Innovations, Norrbotten

S3 Pilotens klusterorganisationer omfattar dryg 2 400 deltagande organisationer, varav drygt ett tusen är dedikerade deltagare, de flesta små- och medelstora företag. Tillsammans med ett stort antal större bolag, forsknings- och utbildningsaktörer samt offentliga organisationer.

Kontakt

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91

Stefan Nordin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 13