Tillväxtverket

S3 Piloten

Tillväxtverket har efter en utlysning valt ut 21 kluster till klusterplattformen S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Alla utvalda kluster är prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på. Allt för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Smart specialisering är ett begrepp som EU-kommissionen initierade och är ett arbetssätt för att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

Vi fick i utlysningen in ett 40-tal mycket kvalificerade ansökningar. En bedömningsgrupp på Tillväxtverket har bedömt ansökningarna och haft dialog med regionalt utvecklingsansvariga. Efter detta har 21 kluster valts ut. Dessa kluster erbjuds utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt kan söka finansiellt stöd för företagsutveckling.

Kluster i S3-piloten:

Mobile Heights, Skåne

IUC Skåne, Skåne

Techtank, Blekinge

Interior Cluster, Kronoberg

Automation Småland, Jönköping

Smart Textiles, Västra Götaland

Agro Väst, Västra Götaland

IoT World, Östergötland

Aerospace Cluster, Östergötland

Urban ICT Arena, Stockholm

Tillverkningstekniskt centrum, Örebro

Compare, Värmland

Paper Province, Värmland

Automation Region, Västmanland

Järnvägsklustret, Västmanland

Sustainable Steel Region / Triple Steelix, Dalarna

Visit Dalarna, Dalarna

Fiber Optic Valley, Gävleborg

Bron Innovation, Västernorrland

Georange, Västerbotten

AI & Big Data Innovations, Norrbotten

Övergripande syfte

Det övergripande syftet med S3 Piloten är att bidra till att professionalisera klusterledarrollen med stark betoning på att främja företagens utveckling och konkurrenskraft. Målet är att bidra till att stärka klusterorganisationernas strategiska förmåga och att stärka företagens konkurrenskraft.

S3 Pilotens 21 klusterorganisationer omfattar dryg 2 400 deltagande organisationer, varav drygt 1 000 är dedikerade deltagare, de flesta små- och medelstora företag. Tillsammans med ett stort antal större bolag, forsknings- och utbildningsaktörer samt offentliga organisationer.

Certifiering

Benchmarking för brons – Cluster Management Excellence
Under hösten 2018 har klusterorganisationerna certifierats på bronsnivå enligt Cluster Excellence där var och en besvarar ett antal frågor med fokus på klusterledning (struktur, ledning, finansiering, strategi, aktiviteter, synlighet mm). Vi valde att använda Cluster Excellence-verktyget därför det ger möjlighet till benchmarking med andra europiska klusterorganisationer inom samma teknik- eller branschområde. I samband med denna benchmark erhöll klusterorganisationerna ett Bronze Label Certificate.

S3 Piloten – Insatser

Kunskapsinsatser 2019-2021

Syftet med certifieringen har även varit få en aggregerad behovsanalys för att kunna belysa behov av kunskapsinsatser som är viktiga och angelägna för klusterorganisationerna. Resultatet är därmed även ett underlag för att utveckla behovsdrivna och relevanta insatser under 2019 och 2020. Centrala områden som kom fram är bl.a.

• Ledarskap i samverkan och ”mellanrum”

• Värdebaserade klustermodeller: erbjudande, basfinansiering

• Internationalisering

• Strategiskt arbete

Erfa-träffar

Vi räknar med att genomföra erfarenhetsutbyten cirka 2-3 gånger per år.

Hannover mässan april 2019

14 av klusterorganisationerna deltog på Hannover mässan i början av april.

Internationalisering

European Cluster Collaboration Platform

På den här plattformen kan klusterorganisationer registrera sig och tala om sina styrkor och vilken typ av internationellt samarbete man söker. 27 svenska klusterorganisationer är registrerade varav 12 från S3 Piloten.

The European Strategic Cluster Partnerships etablerades av EU Kommissionen för att främja samarbete mellan europeiska kluster över landsgränser och sektors- och teknikområden, utifrån företagens intresse och behov. Det övergripande syftet är att stärka europeisk tillväxt och konkurrenskraft.

Rapporter

The Expert Group on Clusters - Recommendation reportPDF

Expertgruppen för kluster har i rapporten lämnat rekommendationer för hur kluster kan användas som ett strategiskt verktyg för företagsutveckling, samarbete över nationella/regionala gränser och för att integrera små och medelstora företag i internationella värdekedjor.

Expertgruppen riktar fokus till tre områden:

• som drivkraft till en miljödriven/grön omställning

• för att påskynda digitalisering

• för att bygga uthållighet

Inom dessa tre områden beskriver rapporten 15 rekommendationer.

Rapporten har utvecklats i en samarbetsprocess ledd av Kommissionens expertgrupp för kluster. Det är en informell expertgrupp från Kommissionen med företrädare från alla medlemsländer samt 10 externa experter. Expertgruppen leds av Ulla Engelmann, chef för Avancerade teknologier, kluster och social ekonomi, DG GROW

Expertgruppen för kluster har fått förlängt mandat av EU Kommissionen till slutet av december 2022.

Kontakt

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91

Stefan Nordin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 13