Tillväxtverket

Genomförande­projekt

Här kan du se vilka genomförandeprojekt som Tillväxtverket har beviljat medel till inom programmet Smart industri i regionerna.

Insatserna är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

För varje projekt finns en kontaktperson, för dig som vill veta mer.

Smart industri i Region Västerbotten

Projektägare: Region Västerbotten.

Projektperiod: 2017-08-01–2018-12-15

Syfte: Att skapa en regional stödstruktur med digitaliseringslotsar och digitaliseringscoacher för att påskynda och koordinera digitaliseringen av länets industri- och industrinära tjänsteföretag.

Exempel på aktiviteter:

 • Inspirera och sprida kunskap till företag som inte börjat sin digitaliseringsresa.
 • Lotsa och coacha de företag som vill komma igång med sin digitaliseringsresa.
 • Fortsatt stötta de företag som redan kommit en bit på vägen.
 • Koordinera regionala organisationer som driver olika former av digitaliseringsinitiativ.

Beviljade medel: 1 355 000 kronor från Smart industri i regionerna samt 855 000 kronor i medfinansiering från Digitaliseringslyftet. Total projektbudget: 2 710 000 kronor.

Kontaktperson: Magnus Rudehäll  Telefon: 070-608 48 88

Smart industri i Region Jämtland Härjedalen

Projektägare: Region Jämtland Härjedalen.

Projektperiod: 2017-04-03–2018-12-15

Syfte: Att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Exempel på aktiviteter: Regionens små- och medelstora industriföretag ska erbjudas skräddarsydd rådgivning och stöd inom följande områden:

 • Stärkt finansieringsförmåga.
 • Produktivitetsökning genom modularisering.
 • Tjänsteadderande affärsmodeller.
 • Smarta hållbara produkter, med fokus på materialflödesanalys, resursoptimering, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling i glesbygd.

Beviljade medel: 2 500 000 kronor. Total projektbudget: 5 000 000 kronor.

Kontaktperson: Erik-Widar Andersson  Telefon: 070-699 72 10

Smart industri i Norra Mellansverige

Projektägare: Region Dalarna i samverkan med Region Gävleborg, Region Värmland, IUC Dalarna, Fiber Optic Valley AB, Sandvikens kommun/FindIT, Stift Compare Karlstad Competence Area och IUC Wermland AB/Stål & Verkstad.

Projektperiod: 2016-06-01–2018-12-15

Syfte: Att stärka industriföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga genom möjliggörande teknologier och kompetenser. Projektet ska utmynna i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Exempel på aktiviteter:

 • Klarlägga vilka samverkans- och utvecklingsplattformar som behövs för att initiera och genomföra strukturpåverkande aktiviteter för en nyindustrialisering av Norra Mellansverige. I plattformen ska beslutsfattare från näringsliv, akademi och politik medverka.
 • Genomföra innovativa pilotprojekt som leder till ökad förnyelseförmåga i små och medelstora industriföretag.
 • Utveckla och testa nya arbetssätt för digitalisering i små och medelstora industriföretag.
 • Utveckla arbetssätt/modeller för att öka de små och medelstora industriföretagens processmognad.
 • Ta fram en kommunikationsplattform som beskriver lokala och regionala tillgångar ur ett industriellt perspektiv samt genomföra insatser som synliggör den industriella sektorn i Norra Mellansverige.
 • Utveckla en lärandemodell för att skapa det bästa värdskapet för industriell verksamhet (erfarenhetsutbyten, best practice, kompetensutvecklingsaktiviteter).

Beviljade medel: 2 500 000 kronor från Smart industri i regionerna samt 4 717 448 kronor från det regionala strukturfondsprogrammet i Norra Mellansverige. Total projektbudget: 14 434 897 kronor.

Kontaktperson: Monika Jönsson Telefon: 023-77 70 96

Smart industri i Östra Mellansverige

Projektägare: Region Västmanland i samverkan med Region Östergötland, Regionförbundet i Sörmland, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Linköpings universitet och Södertälje Science Park.

Projektperiod: 2017-05-01–2018-12-15

Syfte: Att mobilisera den tillverkande industrin till förändringsprocesser för att bli leverantörer och sluttillverkare i morgondagens digitaliserade och automatiserade värdekedja.

Exempel på aktiviteter:

 • Skapa ett mer sammanhållet erbjudande och stöd till små och medelstora industriföretag i Östra Mellansverige samt skapa en attraktivitet för företag från andra delar av Sverige och internationellt.
 • Utveckla kopplingen mellan teknisk utveckling, innovationsprojekt och affärsutveckling.

Beviljade medel: 2 500 000 kronor. Total projektbudget: 5 000 000 kronor.

Kontaktperson: Mikael Hjorth  Telefon: 021-481 82 75

Smart industri i Region Skåne

Projektägare: Region Skåne i samverkan med IUC Syd och Media Evolution.

Projektperiod: 2017-05-01–2018-12-15

Syfte: Att långsiktigt bidra till möjligheterna för skånska industriföretag att stärka sin konkurrenskraft genom att förnya och utveckla sin verksamhet.

Exempel på aktiviteter:

 • Specifikt komponerade aktiviteter utifrån stödsystemet såsom validering, affärsutvecklingscheckar, digitalisering, cirkulär ekonomi, automatisering och 3d-printing.
 • Tillämpa och sprida ett utmaningsdrivet arbetssätt.
 • Inspirationsmöten och seminarier med lärande exempel.

Beviljade medel: 2 400 000 kronor. Total projektbudget: 4 800 000 kronor.

Kontaktperson: Karl Löfmark  Telefon: 040-675 33 56