Tillväxtverket

Förstudieprojekt

Här kan du se vilka förstudieprojekt som Tillväxtverket har beviljat medel till inom programmet Smart industri i regionerna.

Insatserna är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Erfarenheter från förstudieprojekten

Här kan du hitta en sammanställning av de första 14 förstudieprojekt som genomförts i 18 regioner.

En smartare industri - Erfarenheter från förstudieprojekt inom Smart industri i regionerna

Norrbotten

Aktör: Region Norrbotten

Projektnamn: Digitaliseringen och Näringslivet (Cognitio).

Fokus: Kartläggning av industrins behov och förutsättningar för digitalisering i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Beviljade medel: 326 856 kronor.

Västerbotten

Aktör: Region Västerbotten.

Projektnamn: Smart industri Västerbotten.

Fokus: Genomföra en behovsinventering som mynnar ut i rekommendationer för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och skapa bättre förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning för industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Jämtland Härjedalen

Aktör: Region Jämtland Härjedalen.

Projektnamn: Smart Industri i Region JH.

Fokus: Mobilisera regionen och tillverkande företag, samt tjänsteföretag som stödjer industrins utveckling i genomförandet av Smart Industri samt kartlägga de tillverkande företagens förutsättningar och behov.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Gävleborg

Aktör: Region Gävleborg.

Projektnamn: Smart industri – Gävleborg.

Fokus: Inventera och kartlägga kompetensbehov hos industriföretag och industrinära tjänsteföretag i direkt dialog med företagen och branschfrämjare. Två testbäddspiloter inom digitalisering.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Dalarna

Aktör: Region Dalarna.

Projektnamn: Next Horison – Avancerad industri, en förstudie.

Fokus: Förstudie om kompetensförsörjning och förutsättningar för avancerad industri i Dalarna samt deltagande vid den tematiska smart specialiseringsplattformen för industriell modernisering.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Värmland

Aktör: Region Värmland.

Projektnamn: Smart industri, avancerad tillverkning och komplexa system.

Fokus: Kompetensförsörjning, förutsättningar för smart industri samt internationalisering och benchmarking.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Västmanland, i samverkan med fyra andra regioner

Aktör: Länsstyrelsen i Västmanland i samverkan med Region Östergötland, Region Uppsala, Regionförbundet Sörmland och Region Örebro län.

Projektnamn: Avancerad tillverkning/Smart industri i Östra Mellansverige och Sverige.

Fokus: Inventering av regionala resurser inom innovationssystemet, kartläggning av befintlig test-/demo-/produktionsinfrastruktur och matchning mot behov. Skapa en etablerad samverkansplattform med nationella och internationella noder inom nyindustrialisering samt ta fram en handlingsplan för ökat deltagande i nationella och internationella innovations- och forskningsprogram.

Beviljade medel: 2 000 000 kronor.

Stockholm

Aktör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Projektnamn: Smart industri i regionerna – Stockholms län.

Fokus: Förutsättningar och behov för att kunna genomföra nyindustrialiseringsstrategin.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Västra Götaland

Aktör: Västra Götalandsregionen.

Projektnamn: Tillverkningsindustriell omvandling – kompetensbehov inom industri och industrinära tjänster i Västra Götaland.

Fokus: Genom en forskningsstudie få bättre bild av hur kompetenssammansättningen ser ut i industriföretagen idag, hur den förändrats över tid, och vilka huvudsakliga utmaningar som finns inom området.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Halland

Aktör: Region Halland.

Projektnamn: Smart digitalisering i Halland.

Fokus: Handlingsplan för näringslivets digitalisering och en modell för samverkan mellan medlemsorganisationer inom industrin, Högskolan i Halmstad och företagsfrämjande aktörer. Ta fram underlag till indikatorer för att mäta digitaliseringsgrad samt kompetenskartläggning.

Beviljade medel: 392 500 kronor.

Kalmar

Aktör: Regionförbundet i Kalmar län.

Projektnamn: Förstudie – Hållbar, konkurrenskraftig industri i Kalmar län.

Fokus: Kunskapslyft och hållbar produktion genom dialogdag, workshops, kartläggning och analys i samverkan mellan IUC, Linnéuniversitetet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt tekniknoder.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Kronoberg

Aktör: Region Kronoberg.

Projektnamn: Förstudie – Smart industri i Kronoberg.

Fokus: Handlingsplan utifrån analyser av befintligt och nytt kunskapsunderlag, ta fram goda exempel, initiera en dialog med industrisektorn, kartläggning av satsningar inom industrin samt analys av styrdokument.

Beviljade medel: 395 600 kronor.

Blekinge

Aktör: Region Blekinge.

Projektnamn: Kartläggning och matchning med Europeiska Center of Excellence.

Fokus: Stärka industriföretagens internationella konkurrenskraft genom kartläggning och matchning med europeiska kluster/science parks.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Skåne

Aktör: Region Skåne.

Projektnamn: Förstudie – Smart Industri Skåne.

Fokus: Skapa en nulägesbild av insatser som genomförs som ligger i linje med regeringens satsning på Smart industri samt ta fram prioriteringar.

Beviljade medel: 350 000 kronor.