Tillväxtverket

Förstudieprojekt

Här kan du se vilka förstudieprojekt som Tillväxtverket har beviljat medel till inom programmet Smart industri i regionerna.

Insatserna är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Norrbotten

Aktör: Region Norrbotten

Projektnamn: Digitaliseringen och Näringslivet (Cognitio).

Fokus: Kartläggning av industrins behov och förutsättningar för digitalisering i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Beviljade medel: 326 856 kronor.

Västerbotten

Aktör: Region Västerbotten.

Projektnamn: Smart industri Västerbotten.

Fokus: Genomföra en behovsinventering som mynnar ut i rekommendationer för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och skapa bättre förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning för industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Jämtland Härjedalen

Aktör: Region Jämtland Härjedalen.

Projektnamn: Smart Industri i Region JH.

Fokus: Mobilisera regionen och tillverkande företag, samt tjänsteföretag som stödjer industrins utveckling i genomförandet av Smart Industri samt kartlägga de tillverkande företagens förutsättningar och behov.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Västernorrland

Aktör: Region Västernorrland

Projektnamn: SMART Industri – förstudie Västernorrland.

Fokus: Kartläggning av industriföretagens behov och förutsättningar för digitalisering. I samverkan med Mittuniversitetet och Rise.

Beviljade medel: 399 196 kronor.

Gävleborg

Aktör: Region Gävleborg.

Projektnamn: Smart industri – Gävleborg.

Fokus: Inventera och kartlägga kompetensbehov hos industriföretag och industrinära tjänsteföretag i direkt dialog med företagen och branschfrämjare. Två testbäddspiloter inom digitalisering.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Dalarna

Aktör: Region Dalarna.

Projektnamn: Next Horison – Avancerad industri, en förstudie.

Fokus: Förstudie om kompetensförsörjning och förutsättningar för avancerad industri i Dalarna samt deltagande vid den tematiska smart specialiseringsplattformen för industriell modernisering.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Värmland

Aktör: Region Värmland.

Projektnamn: Smart industri, avancerad tillverkning och komplexa system.

Fokus: Kompetensförsörjning, förutsättningar för smart industri samt internationalisering och benchmarking.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Västmanland, i samverkan med fyra andra regioner

Aktör: Länsstyrelsen i Västmanland i samverkan med Region Östergötland, Region Uppsala, Regionförbundet Sörmland och Region Örebro län.

Projektnamn: Avancerad tillverkning/Smart industri i Östra Mellansverige och Sverige.

Fokus: Inventering av regionala resurser inom innovationssystemet, kartläggning av befintlig test-/demo-/produktionsinfrastruktur och matchning mot behov. Skapa en etablerad samverkansplattform med nationella och internationella noder inom nyindustrialisering samt ta fram en handlingsplan för ökat deltagande i nationella och internationella innovations- och forskningsprogram.

Beviljade medel: 2 000 000 kronor.

Stockholm

Aktör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Projektnamn: Smart industri i regionerna – Stockholms län.

Fokus: Förutsättningar och behov för att kunna genomföra nyindustrialiseringsstrategin.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Västra Götaland

Aktör: Västra Götalandsregionen.

Projektnamn: Tillverkningsindustriell omvandling – kompetensbehov inom industri och industrinära tjänster i Västra Götaland.

Fokus: Genom en forskningsstudie få bättre bild av hur kompetenssammansättningen ser ut i industriföretagen idag, hur den förändrats över tid, och vilka huvudsakliga utmaningar som finns inom området.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Halland

Aktör: Region Halland.

Projektnamn: Smart digitalisering i Halland.

Fokus: Handlingsplan för näringslivets digitalisering och en modell för samverkan mellan medlemsorganisationer inom industrin, Högskolan i Halmstad och företagsfrämjande aktörer. Ta fram underlag till indikatorer för att mäta digitaliseringsgrad samt kompetenskartläggning.

Beviljade medel: 392 500 kronor.

Jönköping

Aktör: Region Jönköpings län

Projektnamn: Kartläggning av framtidsutmaningar i ”Industriklustret Jönköpings län” med utgångspunkt i fordonsindustrin.

Fokus: En regionalt anpassad analys av hela tillverkningssektorn med utgångspunkt i automotivebranchen i Jönköpings län. Kartläggningen ska identifiera nuläge samt vilka framtidsutmaningar den industriella sektorn och inte minst underleverantörerna står inför. Analysen ska ligga till grund för genomförandeinsatser i syfte att framtidssäkra näringens fortsatta utveckling i länet.

Beviljade medel: 327 700 kronor.

Kalmar

Aktör: Regionförbundet i Kalmar län.

Projektnamn: Förstudie – Hållbar, konkurrenskraftig industri i Kalmar län.

Fokus: Kunskapslyft och hållbar produktion genom dialogdag, workshops, kartläggning och analys i samverkan mellan IUC, Linnéuniversitetet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt tekniknoder.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Kronoberg

Aktör: Region Kronoberg.

Projektnamn: Förstudie – Smart industri i Kronoberg.

Fokus: Handlingsplan utifrån analyser av befintligt och nytt kunskapsunderlag, ta fram goda exempel, initiera en dialog med industrisektorn, kartläggning av satsningar inom industrin samt analys av styrdokument.

Beviljade medel: 395 600 kronor.

Projektnamn: Fördjupad förstudie: Smart Industri i Kronoberg

Fokus: Genomföra en fördjupad analys av behov och utmaningar hos industrin, industrinära tjänsteföretag och utvinningsföretag utifrån nyindustrialiseringsstrategins fyra fokusområden. Syftet är att bidra till ett framtida målinriktat och effektivt arbete med att stärka industrisektorn i Kronobergs län. I samverkan med Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB och Teknikcentrum Kronoberg.

Beviljade medel: 399 999 kronor.

Blekinge

Aktör: Region Blekinge.

Projektnamn: Kartläggning och matchning med Europeiska Center of Excellence.

Fokus: Stärka industriföretagens internationella konkurrenskraft genom kartläggning och matchning med europeiska kluster/science parks.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Projektnamn: Kartläggning av industriföretagens beredskapsnivå inom Smart industri.

Fokus: Kartläggning av industriföretagens behov inom digitalisering, som underlag till kommande insatser för industrins omställning.

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Skåne

Aktör: Region Skåne.

Projektnamn: Förstudie – Smart Industri Skåne.

Fokus: Skapa en nulägesbild av insatser som genomförs som ligger i linje med regeringens satsning på Smart industri samt ta fram prioriteringar.

Beviljade medel: 350 000 kronor.

Nedan kan du hitta en sammanfattning av erfarenheterna från de första 14 förstudieprojekten som inkluderade 18 regioner.

En smartare industri - Erfarenheter från förstudieprojekt inom Smart industri i regionerna