Tillväxtverket

Beviljade projekt

Som stödmyndighet till Landsbygdsprogrammet har Tillväxtverket beviljat projektmedel till nedan pilotprojekt. Syftet är att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020PDF som styr vilka insatser som prioriteras, se länk nedan.

Klicka på respektive titel för att läsa mer om de specifika projekten.

Informationsprojekt

Kiladalens utveckling - Landsbygd under utveckling!

Projektets syfte

Syftet är att göra en utbildningsfilm som bygger på och vidareutvecklar den handbok i landsbygdsutveckling som togs fram 2016. Filmen kommer att avhandla ett antal funktionella aspekter som hur man åstadkommer en servicepunkt, ett lokalt utvecklingsbolag och en digital lanthandel, men i lika hög grad de mjuka faktorer som krävs för att lyckas, såsom kunskap om det egna samhället, sociala faktorer, kommunikation, relationer med kommunledning och förtroendevalda och lokalt engagemang.

Aktiviteter

 • Upprättande av manus genom research, konceptframtagning, strukturering av innehåll, rekrytering av intervjupersoner samt intervjuer med referenspersoner.
 • Filmproduktion genom filmning inkl. drönare, korrektur, grafik, musikproduktion, klippning samt slutproduktion.
 • Framtagning av informationsbroschyr och utbildningsmaterial.
 • Spridningsaktiviteter via sociala medier.

Förväntat resultat

En filmatisering av handboken om landsbygdsutveckling förväntas nå en bredare målgrupp och kommer att spridas via landsbygdsnätverket, länsstyrelser, regionförbund, Tillväxtverket och andra organ verksamma med landsbygdsutveckling. För att säkerställa en bred spridning kommer filmen att spridas via sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och liknande media vilket gör att målgruppen potentiellt kan bli mycket stor och inbegripa individer som ännu inte organiserat sig men är på väg att engagera sig i landsbygdsutveckling.

Budget

Stöd från Landsbygdsprogrammet 491 000 kr

Kontaktperson
Gunnar Casserstedt
Telefon: 0730683700
E-post: gunnarcasserstedt@hotmail.com
Ansvarsområde VD Kiladalens utveckling AB (svb)

Dalarna - Information om utveckling av service

Projektets syfte

En ny webbplats ska skapas exklusivt för informationen om goda exempel på små och stora lokala servicelösningar. Webbplatsen blir bas för informationen och för att leda besökare till sidan kommer en rad olika spridningsmetoder att användas (visitkort med QR kod, information i sociala medier, folder digitalt och pappersformat).

Aktiviteter

 • Skapa en webbsida som ska bilda en bas för informationsutbud,
 • faktainsamling med besök, intervjuer och fotografering av goda exempel, sprida information om webben

Förväntat resultat

Att aktörer inom området kommersiell service har fått en ökad kunskap om exempel på bra lokala servicelösningar och att det har inspirerat till att skapa nya lokala servicelösningar

Budget

Stöd från Landsbygdsprogrammet 500 000 kr

Kontaktperson
Birgitta Laszlo
Telefon: 010–2250446
E-post: birgitta.laszlo@lansstyrelsen.se
Ansvarsområde: Processledare Dalarnas Regionala serviceprogram

Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar

Stöckebygdens utveckling - Mötesplats Stöcke

Projektets syfte

Stöckebygdens utveckling genomför en förstudie som utreder på vilket eller vilka sätt den kommersiella servicen ska utvecklas i Stöckebygden, samt hur Mötesplats Stöcke kan bli en attraktiv och långsiktigt hållbar mötesplats samt centrum för denna service.

Förstudien syftar till att vidareutveckla kommersiell service för boende, besökare och företagare i Stöckebygden och på det viset skapa förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd.

I första hand service i form av livsmedelsförsörjning men även apotek, post och betalservice samt eventuellt även ytterligare andra serviceslag, beroende på efterfrågan. Dessa ska även kunna kombineras med andra typer av service, såväl kommersiella som offentliga, inom ramen för den totala verksamheten och med Mötesplats Stöcke som nav.

Aktiviteter

Projektövergripande

 • Omvärldsbevakning, övergripande planering, inläsning, samordning, löpande möten, administration och dokumentation av samtliga delar av det övergripande projektet.
 • Inventerings- och behovsarbete, workshops, informationsmöten etc.
 • Långsiktigt och strategiskt kommunikationsarbete via egna, köpta och förtjänade kanaler som t ex web, sociala medier och press.

Livsmedelsförsörjning samt ombud för apotek, post och betalservice

 • Marknads- och konkurrensanalys, research av andra liknande lösningar och teknik etc.
 • Studiebesök, möten och dialog med potentiella samarbetspartners och intressenter.

Lokalproducerad mat

 • Dialog, erfarenhetsinhämtning, kartläggning av producenter, informationsmöten och insatser.

Stöcke biogas

 • Inventering av liknande projekt, dialog med LRF, Biofuel Region och andra intressenter.
 • Kartläggning av potentiella partners samt förutsättningar och intresse för delaktighet.

Projektmodellen – lokal, regional och nationell metod och informationspaket

 • Förtydliga och förankra processer och modeller för hållbar bygdeutveckling.
 • Utveckla och anpassa erfarenheter för resultatspridning – dokumentationsfilm samt föreläsnings- och workshopserie.

Förväntat resultat

Den kunskap arbetet genererar ska också kunna användas för att underlätta utveckling av kommersiell service och mötesplatser i andra intresserade byar, bygder och områden.

Förstudien ska utmynna i en utvecklingsplan för vilka serviceslag, på vilket sätt och inom vilken tid de kan verkställas. En dokumenterad modell för det genomförda arbetet som även kan appliceras på andra byar och bygder i landet.

Budget

Budget totalt: 1 000 000 kr
Från Landsbygdsprogrammet: 750 000 kr
Övriga finansiärer: Umeå kommun och Coompanion Västerbottens län

Kontaktperson
Maria Bergstén
Telefon: 0730375744
E-post: mbergsten@gmail.com
Ansvarsområde: Ordförande i Stöckebygdens utveckling EF

Norrbotten - Förstudie Smarta hållbara byar

Projektets syfte

Skapa kunskap och förutsättningar för utveckling av smarta hållbara byar i Norrbotten genom att införa samordnade transporter samt genom att utveckla och införa digitala hubbar. Den fysiska servicepunkten i byn ska också erbjuda en digital servicepunkt där både offentliga och privata tjänster/servicelösningar ska finnas tillgängliga. Övergripande syfte; att öka tillgängligheten till service och möjliggöra både liv och arbete i glesbygden.

Aktiviteter

 • Utveckling av metod för datainsamling och analys, samt metodutlärning
 • Identifiering av aktörer, kartläggning, workshops
 • Analys och projektplan
 • Slutkonferens

Förväntat resultat

 • Servicelösningar med både digitala och fysiska tjänster
 • Digitalt system för att i kommunerna samordna person- och varutransporter
 • En samsyn och gemensam målbild för kommersiell och offentlig service i kommuner i Norrbotten

Budget

Projektet genomförs till 2018-09-10. Projektet omfattar 977 125 kr och Tillväxtverket finansierar 732 843 kr. Övrig finansiär är Region Norrbotten.

Kontaktperson
Marita Holst
Luleå tekniska universitet
Telefon: 0920-49 22 89
E-post: marita.holst@ltu.se
Ansvarsområde Projektledare

Uppsala - Servicepunkter i kommunen

Syfte

Syftet med projektet är att förbättra servicen på landsbygden samt skapa en långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer som verkar för bättre service. Målsättningen i projektet är att utveckla servicepunkter i Uppsala kommun. Varje servicepunkt ska tillhandahålla minst 1 grundläggande serviceslag och samarbeta med offentlig sektor.

Aktiviteter

 • Del 1: Mobilisering där behov och åsikter från berörda aktörer samlas upp.
 • Del 2: Genomförandet av den första servicepunkten sker som pilotprojekt. Resultatet kommer sedan att utvärderas och ligga till grund för övriga servicepunkter.
 • Del 3: Utvärdering, dokumentation och resultatspridning av projektet. Här sammanfattas projektets resultat i många olika former och tillgängliggörs för bästa spridning.

Förväntat resultat

10 servicepunkter har skapats på Uppsala landsbygd med minst 5 olika serviceslag tillgängliga (varav minst 1 av dagligvaror, drivmedel, post, apotek och betaltjänst). Projektet kommer leda till bättre service, en samverkansform mellan offentlig och kommersiell service. Målen på lång sikt är att servicenivån på landsbygden ska fortsätta att stärkas genom att fler servicepunkter implementeras även efter projektets slut. Förutsättningarna för detta ökar genom den kunskap och erfarenhet Uppsala kommun erhåller under genomförandet av projektet.

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 3 502 158 kr kr och Tillväxtverket finansierar 2 626 618 kr kr. Övrig finansiär är Uppsala kommun.

Kontaktperson
Malin Ohlsson
Landsbygdsstrateg Uppsala kommun
Telefon: 018-727 87 81
E-post: malin.ohlsson@uppsala.se

Örebro - Tillgänglig service i Örebro län

Projektets syfte

Pilotprojektet genomförs för att få kunskap om vilka hinder som finns och vilka insatser som krävs för att fler ska kunna ta del av den service som erbjuds i länets landsbygder. Målgrupper med olika funktionshinder glöms ofta bort. Det kan vara problem att se skyltar, priser, displayer, svårt att komma in, att hitta. Idag finns det många hjälpmedel - hur skulle dessa kunna användas i exempelvis butiker?

Aktiviteter

 • Insamling och analys av befintliga kvantitativa och kvalitativa data
 • Besök på utvalda orter i länet för djupintervjuer med servicegivare och servicetagare
 • Sammanställning av analys i rapport
 • Studiebesök och erfarenhetsutbyte med andra län och servicegivare som utvecklat nya lokala servicelösningar

Förväntat resultat

Ökad kunskap i länet om arbetssätt, teknik och metoder för att öka tillgängligheten till service för personer med funktionsnedsättning eller som upplever andra hinder språk etc. Väcka intresse för frågan.

Budget

Projektet genomförs till 2018-08-31. Projektet omfattar 1 031 600 kronor och Tillväxtverket finansierar med 773 700 kronor. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontaktperson
Åsa Lindin
Länsstyrelsen i Örebro län
Telefon: 010-224 84 32
E-post: asa.lindin@lansstyrelsen.se
Ansvarsområde Projektledare

Hela Sverige ska leva - Service i samverkan

Projektets syfte

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att organisera och involvera den lokala nivåns engagemang och kunskaper i den kommunala planeringen med inriktning på lokal serviceutveckling. Genom ett pilotprojekt på lokal nivå i elva kommuner ska metoder och modeller kvalitetssäkras, testas, jämföras och spridas till flera lokalsamhällen och kommuner. I arbetet byggs främst kapacitet lokalt och kommunalt samt bidrar regionalt för att processen ska innehålla ett kontinuerligt lärande och bli hållbar över tid. Projektet ska bidra till att lokala bidrag/underlag tillförs den kommunala serviceplaneringen. Därigenom förväntas projektet bidra till att skapa tillgänglig och relevant service på lokalnivå.

Innehåll och upplägg

Projektet kommer att genomföras i och tillsammans med sex län och elva kommuner.

Län och kommuner

Norrbotten: Arvidsjaur

Västerbotten: Storuman och Skellefteå

Dalarna: Älvdalen och Ludvika

Kronoberg: Älmhult och Ljungby

Östergötland: Motala och Norrköping

Södermanland: Vingåker och Flen

Inom projektet ska organisationen Hela Sverige Ska Leva (HSSL) anställa sex st processledare som vardera arbetar som lokal processledare i två kommuner (en kommun i Norrbotten). En nationell koordinator ska leda genomförandet av projektet, koordinera genomförandet, skapa mötesplatser mellan de lokala processledarna, samla information och sköta kommunikationen inom, till och från projektets genomförande. Arbetet i projektet handlar främst om att bistå processen på lokalnivå utifrån ett behovsperspektiv för att skapa delaktighet och ta vara på det lokala engagemanget i utformning av lokala servicelösningar och det lokala/kommunala servicearbetet. De lokala processledarna kommer i projektet att få utbildning och vägledning i processarbetet av extern kompetens samt att det kommer anordnas träffar för erfarenhetsutbyte mellan processledarare och koordinator.

Inom projektet ska en servicelösning per kommun utformas och färdigställas. I budget är 75 000 kr per servicelösning avsatt för investering i lokal och teknik.

Avslutningsvis ingår att sprida projektets resultat i form av trycksaker, film och konferens.

Aktiviteter

 • Projektuppbyggnad och rekrytering.
 • Utbildning i gemensamma träffar med styrgrupp, servicegrupp och processledarnätverket.
 • Löpande processtöd genom kontinuerliga träffar.
 • Processarbete i elva kommuner för att synliggöra de lokala behoven.
 • Lokala servicelösningar skapas med grund i processarbetet.
 • Modellbygge för samverkan och serviceutbyggnad i varje kommun.
 • Implementering och spridning.
 • Slutrapportering.

Förväntat resultat

Projektet förväntas resultera i minst tre modeller för processarbete kopplat till lokal serviceutveckling samt för samverkan mellan lokalsamhället och kommunen. Tanken är att samverkan ska ha hittat sin lokala form och kan fortleva efter projektets slut.

Minst en lokal servicelösning i vardera av de medverkande elva kommunerna har skapats. I de elva kommunerna har processer och utvecklade arbetssätt för samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, kommunbygderåd och kommunen hittat en hållbar form. Kommunala och lokala processer är igångsatta och det finns elva kommunala serviceplaner för landsbygden framtagna och accepterade. En tydlig strategiplan ska tas fram för hur spridning till andra län, kommuner och lokala utvecklingsgrupper ska ske under och efter projektet.

Budget

Projektet genomförs till 2020-02-28. Projektet omfattar 16 095 803 kronor och Tillväxtverket finansierar med 12 071 852 kronor. Övriga finansiärer är de berörda länen, kommunerna och Hela Sverige ska leva.

Kontakt
Claes Becklin
Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 2 tr
11129 Stockholm
Telefon: 0705-658410
Ansvarsområde Projektkoordinator 

Björbo - Leverantörsneutral pakethantering

Projektets syfte

Projektet syftar till en leverantörsneutral pakethantering i anslutning till ortens livsmedelsbutik. Kontakter med aktörer på marknaden visar att det finns goda utsikter att uppnå en samlad lösning för en paketutlämning på landsbygden. Projektet syftar också till att klargöra de bestämmelser som i dag reglerar denna verksamhet.

Aktiviteter

 • Sammanställning av regelverket på marknaden. Det kommer att göras i samverkan med PTS (Post- och telestyrelsen)
 • Ta fram modeller för paketutlämning
 • Testa modeller och samarbetsformer för postleverantörer
 • Sprid resultat

Förväntat resultat

Att i samråd med marknadens pakethantera ha hittat en modell som säkerställer pakethanteringen och därmed återställer eller rent av höjer servicenivån. Även att ta fram ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 681 672 kronor och Tillväxtverket finansierar med 511 254 kronor. Övriga finansiärer är Gagnef kommun samt Länsstyrelsen Dalarna.

Kontaktperson
Niklas Permats
Telefon: 0730255553
E-post: niklas.permats@springcreek.se
Ansvarsområde Projektansvarig

Kontaktperson
Christer Gruhs
Telefon: 024 -12 30 12 eller 070-533 36 12

Coompanion - LEAXW Dalarna Gävleborg

Projektets syfte

Syftet med projektet är att genom LEA-metoden sätta service i ett större sammanhang. Att arbeta med LEA med inriktning mot service är nyskapande och vi vill genomföra denna pilot för att skapa ekonomisk nytta och underlag för ökad lokal tillväxt samt ökad lokal kommersiell service. Det kan leda till ökade förutsättningar för att bo och leva kvar, till att få inflyttning och utveckla nya och befintliga verksamheter.

Aktiviteter

 • Kartläggning med hjälp av workshops
 • Processledda träffar
 • Material för varje LEA
 • Spridningskonferenser i varje län
 • Framtagande av statistiskt underlag
 • Resultatet överlämnas till kommunerna

Förväntat resultat

Att få ett ökat engagemang genom delaktighet och kommunikation för att stärka den befintliga och utveckla ny lokal kommersiella servicen i 12 bygder och att det bidrar till positiv känsla och framtidstro i sin bygd. Genom att arbeta med och genomföra lokal process med Lokalekonomiska analys som verktyg är förväntan att de ska resultera i att få fram faktamässiga analyser och sammanställningar. I resultatet kommer även analyser och resultat kring jämställdhet att redovisas. Resultaten från de lokalekonomiska analyserna ska i sin tur skapa ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 3 003 600 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 252 700 kronor. Övriga finansiärer är Region Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna samt kommunerna.

Kontaktperson
Maria Stenis
Telefon: 024-31 93 15 eller 070-355 57 11
E-post: maria.stenis@coompanion.se
Ansvarsområde Projektledare

Falkenberg - Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar

Projektets syfte

Syftet är att testa och vidareutveckla en modell för etablering av servicepunkter i Falkenbergs kommun. Detta innebär att arbeta fram en egen metod baserad på tidigare etableringar av Kommunalt finansierade servicepunkter. Syftet är även är att sprida metoden vidare till andra kommuner att ta efter eller utveckla ytterligare. Detta ska leda till att skapa långsiktiga lösningar för hur kommersiell och offentlig service kan samordnas (dagligvaror, apotek, drivmedel, företagsutveckling, integration, turistinfo, kommunal info, E-tjänster etc.) genom att skapa lokalt anpassade servicepunkter, som blir attraktiva mötesplatser till nytta för företagare, boende och besökare.

Aktiviteter

 • Informations och inspirationsmöten kring lokala servicepunkter med en inspirationsföreläsare kommer att ske på 4 olika orter
 • Inspirationsträff för unga för att få med unga i de olika serviceorterna
 • Fördjupning kring möten med tilltänkta servicepunkter
 • Workshops
 • Referensgruppsarbete
 • Informations och inspirationsresor för respektive serviceort.
 • Etablering av servicepunkter

Förväntat resultat

Genomförd analys av behov, samordning, nya tjänster idag och i framtiden, nya metoder för service. Framtagna förslag på orter där etablering av servicepunkter är möjlig. Utformning av tänkta servicepunkter, samt samarbetsformer dem emellan. Avtal för servicepunkter framtagna och undertecknade samt fyra etablerade servicepunkter.

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 2 938 519 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 150 925 kronor. Övriga finansiärer är Falkenberg Närlivs AB.

Kontaktperson
Jennifer Erlandsson
Telefon: 034 - 688 69 58
E-post: Jennifer.erlandsson@falkenberg.se
Ansvarsområde: Projektledare servicepunkter på landsbygden

Lokal mat - Pilotprojekt serviceutveckling för lanthandel i Dalarna

Projektets syfte

Projektet utgör en pilotsatsning efter en samverkansmodell som bidragit till generell utveckling för dess medlemsföretag i Lokal Mat. Modellen har bidragit till fler arbetstillfällen och lönsam tillväxt för företagen. Pilotprojektet ska integrera, testa, skräddarsy och utvärdera nämnd samverkansmodell i relation till lanthandeln. Projektet vill testa arbetssättet och metodiken jämfört med tidigare erfarenheter.

Aktiviteter

 • Etablering
 • Utveckling
 • Resultatspridning

Förväntat resultat

Pilotprojektets förväntade mål och resultat jmf utvecklande lokala servicelösningar. Pilotprojektet ska via att få testa samverkansmodellen kunna identifiera och kommunicera framgångsdimensioner för den lokala lanthandeln dvs. vilka styrkor och möjligheter finns för att utveckla lokal service.

Budget

Projektet genomförs till 2019-05-31. Projektet omfattar 1 730 188 kronor och Tillväxtverket finansierar med 1 297 641 kronor. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen Dalarna.

Kontaktperson
Rolf Lindquist
Telefon: 024710586 eller 070-0903290
E-post: rolf.lindquist@lokal-mat.se
Ansvarsområde Verksamhetsledare

Lund - Operatörsoberoende paketautomater för ökad service

Projektets syfte

Syftet är att utveckla affärsmodeller för och demonstrera hur operatörsneutrala paketautomatsystem kan implementeras i gles- och landsbygder och som där möjliggör en förbättrad eller säkerställd service genom att förbättra tillgängligheten till e-handeln och dess distributionssystem för alla konsumenter.

Kort beskrivning

Paketautomaten implementeras redan i Sverige i liten skala men då oftast i slutna system mestadels i urbana miljöer. I det slutna systemet, opereras paketautomaten av endast en aktör, antingen Postnord, DHL eller Bring för att nämna några. I dessa slutna system blir konsumentnyttan sekundär pga. att aktörerna inte samordnar lokaliseringen och användandet av paketautomaterna ur ett kund-, serviceperspektiv, snarare ett internt produktionsperspektiv. Därmed genereras även höga totala investeringskostnader för införandet av parallella system vilket fördyrar implementeringen och användningen av tekniken i gles- och landsbygder rent företagsekonomiskt pga. relativt små godsvolymer i varje system. Vilket även medför negativa konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv genom t.ex. fler och längre transporter för konsumenterna som ibland behöver åka från en distributions-, servicepunkt till en annan. För att motverka detta så krävs system som kan hantera flera oberoende aktörers godsflöden samtidigt annars finns det sannolikt inte en ekonomisk bärighet pga. stora investeringskostnader.

Aktiviteter

 • Behovsanalys samt utvärdering av service, tillgänglighet och godsavsändarkrav
 • Förberedelse av samt demoaktivitet
 • Implementering och testning av ett operatörsneutralt system
 • Slutsatser och rapportering

Förväntat resultat

Att det finns minst ett system i drift och som övertas av någon projektpart, samhälle/byalag, paketautomatleverantör alternativ någon annan konstellation.

Budget

Projektet genomförs till 2019-04-30. Projektet omfattar 2 545 400 kronor och Tillväxtverket finansierar med 1 895 400 kronor. Övriga finansiärer är Lunds universitet.

Kontaktperson
Daniel Hellström
Universitetslektor vid Förpackningslogistik
Telefon: 046 222 72 30 eller 073 056 05 80
E-post: daniel.hellstrom@plog.lth.se

Gällivare - Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun

Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa lokala nätverk och organisationer kring etablering av servicepunkter i respektive bygd för att tillgängliggöra service på bästa sätt. Service idag är inte organiserat på ett samordnat sätt, vilket gör att den service som finns blir extra känslig för störningar och förändringar. Kommunens arbete med beredskap i krissituationer är en viktig service, och tanken är att de funktionerna/verktygen ska samordnas med annan service, detta eftersom samlad service leder till mer resilienta bygder.

Aktiviteter

 • Utveckla befintliga och nya nätverk inom tre områden
 • Kunskapsinhämtning
 • Etableringsåtgärder
 • Information och marknadsföring

Förväntat resultat

Projektet förväntas skapa organisation och nätverk kring service i lands- och glesbygd i Gällivare kommun med aktörer från olika sektorer, kommersiellt och offentligt. Etablera servicepunkter (6 st) i bygderna utifrån lokala förutsättningar och behov som är flexibla. Servicepunkterna kommer att generera ökat antal servicetyper/tjänster i bygderna samt ökat nyttjande av service. Generera ökade intäkter till utvecklingsgrupper och i framtiden skapa fler arbetstillfällen. Projektet bidrar med erfarenhet och kunskap kring service och skapar goda förutsättningar för att utveckla boende, företagande och besöksnäring. Projektet skapar grundstabilitet som är en förutsättning för utveckling.

Budget

Projektet genomförs till 2018-12-31. Projektet omfattar 2 519 244 kronor och Tillväxtverket finansierar med 1 819 244 kronor. Övriga finansiärer är Gällivare kommun.

Kontaktperson
Utvecklingschef
Emma Wallin
Telefon: 072 5988419
E-post: emma.wallin@gallivare.se

Örebro - Lokala servicelösningar i Örebro län

Projektets syfte

Förstudien genomförs för att i ett första skede få ökad kunskap och förståelse för behovet av olika servicefunktioner, var för sig eller hur de kan kombineras och på vilket sätt servicen kan erbjudas målgrupperna utifrån en orts specifika förutsättningar i ett lokalt och regionalt perspektiv. Syftet är ytterst att förstudien ska ge ett sådant underlag för att beskriva vilka nya pilotlösningar som kan testas och implementeras på de orter/i de områden där behovet av servicelösningar är som störst.

Kort beskrivning

Trots länets geografiska struktur visar erfarenheten att brister i serviceutbudet finns på vissa orter. Förhållandena förändras också över tid. En fungerande service kan snabbt försämras och inte fylla sitt syfte. Service behövs i hela länet för både boende och företag, men servicen kan inte och kommer inte att kunna ges i samma utsträckning och på samma sätt överallt. Det väsentliga är att servicelösningarna oavsett kvantitet och formerna för hur servicen erhålls blir hållbara ekonomiskt, tekniskt och organisatoriskt för att kunna bestå, men också flexibla för att om så måste kunna omformas på ett effektivt sätt. För att ta fram servicelösningar som kan fungera långsiktigt behövs dock mer kunskap om framför allt lokala förhållanden och hur den lokala nivån kommer in i och påverkas av den regionala utvecklingen i stort både i nutid och framtid.

Aktiviteter

 • Förstudie med djup och bred analys
 • Detaljerad kartläggning av serviceutbudet
 • Identifiering av målgrupper
 • Se möjligheter ur ett framtidsperspektiv
 • Tillgodose målgruppernas behov av service
 • Skräddarsy servicelösningar baserat på behov och situation
 • Studiebesök

Förväntat resultat

De lösningar som presenteras kommer utgöras av pilotsatsningar med vilket avses att de inte testats tidigare i länet alls eller inte i någon grad prövats i det område/på den ort som är föremål för servicen. Målet är att minst fyra nya servicelösningar som har ett pilotperspektiv ska kunna implementeras inom tre år.

Budget

Projektet genomförs till 2018-05-31. Projektet omfattar 1 063 583 kronor och Tillväxtverket finansierar med 797 687 kronor. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen Örebro.

Kontaktperson
Namn Patrik Pettersson
Telefon: 0102248437 eller 0761281514
E-post: patrik.pettersson@lansstyrelsen.se

Urnära - Service till alla i Umeåregionen

Projektets syfte

Syftet med projektet är att genom en pilotförstudie testa metoden för LLU för utveckling av lokala servicelösningar. Projektet avser att genom förstudien bidra till att ge fler möjlighet att i ett underifrånperspektiv påverka sin bygds utveckling och vad som är viktigt för att utveckla ”sin” bygd men även regionen. Att hitta samverkanslösningar mellan ideell, idéburen, privat och offentlig sektor är en förutsättning för hållbar landsbygdsutveckling i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Projektets resultat har ett modellvärde och ska kunna vara applicerbart i enskilda kommuner, regioner men även nationellt.

Kort beskrivning

Urnära ideell förening är ett samarbete, enligt Leadermetoden, mellan sex kommuner i Umeåregionen (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs).

Sökt projekt är en förstudie ur ett s.k. ”bottom-up” perspektiv genom att utgå från de behov och möjligheter som finns inom ideell och privat sektor på Umeåregionens landsbygd.

Projektidén har stämts av mot Regionalt serviceprogram för Västerbottens län. Projektet ska samverka med Länsstyrelsens projekt Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten.

Aktiviteter

 • Dokumentanalys från tidigare projekt
 • Kartlägga behovet av service
 • Initiera samverkan med de företag som finns på Umeåregionens landsbygd
 • Utforma modell för att starta och/eller fortsätta driva ”lokala servicepunkter”
 • Kartlägga möjliga transport- och logistiklösningar
 • Undersöka möjligheten till nyttjande av digitala lösningar

Förväntat resultat

Projektet ska mynna ut i en handlingsplan över vad som behöver göras och av vem.

Budget

Projektet genomförs till 2018-06-30. Projektet omfattar 592 071 kronor och Tillväxtverket finansierar med 444 053 kronor. Övriga finansiärer är Umeåregionens 6 kommuner.

Kontaktperson
Lovisa Carneland
Telefon: 093514103 eller 0703668115
E-post: lovisa.carneland@urnara.se
Ansvarsområde Verksamhetsledare

Regionala pilotprojekt för serviceutveckling

Dalarna - Processledning Dalarnas regionala serviceprogram

Projektets syfte

Syftet är att samordna och stödja utvecklingsprocesser för att stärka och utveckla servicen i länets landsbygder. Det förväntas leda till samordning av insatser och ökad samverkan mellan länets aktörer på området. Resultatet av de utvecklingsmodeller som planeras ska tas fram utifrån lokala behov men tillämpas även på andra orter. Det förväntas leda till att utvecklingsarbetet sker med en rad tydliga focus och att det samlade resultatet kan komma fler till del. Det förväntas också stärka samarbete mellan byarna genom att man använder sig av varandras resultat.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå.
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet.
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare.

Förväntat resultat

Ett antal utvecklingsmodeller har tagits fram och kommunicerats vid programperiodens slut. Att ta fram modeller utifrån skilda servicebehov leder till en form av ”bruksanvisningar”, eller handledning, för att lösa olika typer av servicebehov. De modeller som inte direkt berör kommersiell service stärker indirekt den kommersiella servicen i bygden. Frågor om service i landsbygder är intimt sammankopplade när det gäller demografi, offentlig service, kommunikationer och kommersiell service. Modellarbetet bidrar också till ett brett engagemang där flera byar bidrar till att stå modell för den fortsatta utvecklingen. Samarbetet med kommunerna stärker samverkan i hela kedjan.

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 3 443 152 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 000 000 kronor. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen i Dalarna.

Kontaktperson
Funktionssamordnare, Landsbygd och företagsutvecklare
Sten-Rune Lundin
Telefon: 0102250380 eller 0706017054
E-post: Sten-Rune.Lundin@lansstyrelsen.se

Gävleborg - Stärkt regional serviceutveckling i Gävleborg

Projektets syfte

Syfte med RSP enl. TVV att bidra till att uppnå tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd, att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimligt avstånd. Att se över den strategiska betydelsen av servicestrukturen på landsbygden för lokal och regional utveckling, tillväxt och attraktivitet. Att förstärka verksamhetsplattformen för genomförandet av en utvecklad RSP genom mobilisering för flernivåsamverkan, där representanter för aktörer på alla nivåer får stärkta möjligheter till dialog och ökat engagemang att bidra till den långsiktiga hållbarheten i servicestrukturen på landsbygden.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare
 • Dokumentation och resultatspridning

Förväntat resultat

långsiktigt hållbara servicestrukturer på landsbygden, specifikt glesa landsbygden Gävleborg – grundläggande nivå av kommersiell service i hela Gävleborg.

 • Engagemang finns för flernivåsamverkan och att det finns ett aktivt partnerskap för RSP – Servicestrukturen på landsbygden drivs som en viktig strategisk utvecklingsfråga i kommuner och regionala organisationer
 • Lokal service har utvecklats genom innovativt tänkande och processtöd – finansiella stödsystem används optimalt för att stärka servicestrukturen – en lärkultur har byggts upp och en kunskapsbas har utvecklats för landsbygdens servicestruktur

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 3 000 000 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 000 000 kronor. Övriga finansiärer är Landstinget i Gävleborg.

Kontaktperson
Maria Norgren
Telefon: 026155880 eller 0761354408
E-post: maria.norgren@regiongavleborg.se
Ansvarsområde Kontaktperson ekonomi

Jämtland - Stärkt samverkan för kommersiell service i Jämtland Härjedalen

Projektets syfte

För att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå och därmed bidra till att utveckla den lokala servicen. På sikt ska detta leda till att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Kort beskrivning

Att skapa en samsyn i länet mellan offentliga aktörer som arbetar med uppdraget för kommersiell service för att underlätta för kommunala tjänstemän och företagare. Att ge en samlad information till företagare inom kommersiell service om vilka uppdrag som kommuner, Regionen, Länsstyrelsen och Tillväxtverket har. Att utveckla kommunikationen mellan de offentliga aktörerna och företagare inom kommersiell service. Utveckla kommunernas servicepunkter genom erfarenhetsutbyte och via mötesforum med lokala servicegivare, föreningar, näringsliv och invånare.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare
 • Dokumentation och resultatspridning

Förväntat resultat

Ökat focus på kommersiell service i länets kommuner, ökad samverkan mellan off aktörer i länet, ökad delaktighet och genomförandekraft i länets kommuner genom kommunikationsplattform och lokala samverkansgrupper, tryggt utbud av kommersiell service till länets invånare, företagare och besökare. Ökat antal servicepunkter.

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 3 110 586 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 000 000 kronor. Övriga finansiärer är Region Jämtland Härjedalen.

Kontaktperson
Maria Kumpula
Telefon: 0702607108
E-post: maria.kumpula@regionjh.se
Ansvarsområde Projektledare

Kalmar - Flernivåsamverkan för stärkt regional service

Syfte

Syftet med pilotprojektet är att testa nya metoder för att stärka den regionala servicen. Det som ska utvecklas och prövas är ett nytt grepp att stärka den lokala genomförarkapaciteten och att detta matchas mot ett regionalt nätverk av landsbygdsutvecklare. Syftet är också att utförare av service tar till sig nya sätt att driva verksamhet, t.ex. kooperativa organisationsformer och andra möjliga lösningar. Inom projekttiden ska dessa tas fram och spridas i regionen. I projektet blir det en viktig uppgift att hitta sätt för hur dessa metoder kan implementeras.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå.
 • Studieresa till Skottland för personer som arbetar inom kommun/region/länsstyrelse med landsbygdsfrågor.
 • Regional landsbygdskonferens
 • Informationsdagar om företagande, finansiering och organisationsformer
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet.
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare

Förväntat resultat

Förväntat resultat är att hitta en fungerande arbetsmetod som gör det möjligt för de regionala aktörerna att både nå ut med information, men också få input till det regionala servicearbetet, t.ex. hantering av stöd till kommersiell service och andra satsningar inom exempelvis besöksnäringen.

Budget

Projektet genomförs till 2019-02-28. Projektet omfattar 1 853 530 kronor och Tillväxtverket finansierar med 1 297 471 kronor. Övriga finansiärer är Regionförbundet Kalmar län.

Kontaktperson
Namn Camilla Håkansson
Telefonnummer 0480448394
E-postadress camilla.hakansson@rfkl.se
Ansvarsområde Områdeschef

Kontaktperson
Erik Ciardi
Telefon: 0480448333
E-post: eci@rfkl.se
Ansvarsområde Näringsliv och tillväxtfrågor

Kronoberg - Stärkt serviceutveckling i Kronobergs län

Projektets syfte

Projektet syftar till att sätta serviceområdet i ett bredare samhällsperspektiv – målet är att servicearbetet ska vara en del av länets regionala utveckling. Serviceprogrammet ska inte längre vara ett ensamt dokument utan integreras i det regionala tillväxtarbetet där både hårda och mjuka aspekter beaktas. Kollektivtrafik, service, infrastruktur och bredband kopplas ihop med attraktiva livsmiljöer; där människor känner sig delaktiga i utformandet av en livskraftig och nytänkande landsbygdsutveckling där landsbygden kan bära sig själv.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet

Förväntat resultat

Efter projektets slut ska en tydlig idé och struktur för hur länets servicesatsningar ska genomföras vara på plats. På Region Kronoberg ska avdelningen för regional utveckling inom sina olika ansvarsområden (kultur, samhällsbyggnad, näringsliv, kompetensförsörjning, innovation, folkhälsa) se service som ett viktigt perspektiv att beakta i strategiarbete, processtöd och projektutveckling. Dialog om service ska fortsätta i för ändamålen avsedda forum, inte minst där den offentliga sektorn möter civilsamhället. Servicefrågan ska kunna lyftas på agendan i betydande nätverk där både regionen och externa aktörer deltar, och där de stora samhällsdiskussionerna äger rum, exempelvis ledningsform, kommunchefsnätverk och regiondagar.

Budget

Projektet genomförs till 2018-03-31. Projektet omfattar 1 000 351 kronor och Tillväxtverket finansierar med 700 246 kronor. Övriga finansiärer är Region Kronoberg.

Kontaktperson
Aline Kärrbäck
Telefon: 0709844750
E-post: aline.karrback@kronoberg.se
Projektledare serviceutveckling

Norrbotten - Servicen som en process i regionen

Projektets syfte

Syftet är att bygga ett nätverk som underlättar för kommunikation på regional, kommunal och lokal nivå och samtidigt hitta metoder för att införa innovativa arbetssätt i samband med servicefrågor.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare
 • Dokumentation och resultatspridning

Förväntat resultat

Resultatet kommer att visas i en fungerande samverkan kring servicefrågor mellan den regionala-kommunala-lokala nivån, samt kommuner emellan och mellan kommunal nivå, som har lett till en god service för servicetagare och en ökad effektivitet och/eller lönsamhet för servicegivare.

Budget

Projektet genomförs till 2019-06-30. Projektet omfattar 1 734 249 kronor och Tillväxtverket finansierar med 1 213 974 kronor. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen Norrbotten.

Kontaktperson
Johanna Lindberg
Telefon: 0920 711 70 eller 076-118 31 71
E-post: johanna.e.lindberg@norrbotten.se
Ansvarsområde Bredbandskoordinator Norrbottens län

Skåne - Möjligheter i Mellanrum

Syfte

Region Skåne vill tillsammans med samverkansparter utveckla ett handlingskraftigt arbetssätt för Skånes offentliga aktörer på regional, kommunal och lokal nivå för att bryta den nedåtgående trenden av försämrad tillgång till service på landsbygden. Projektet vill angripa utmaningen genom att via ett nytt arbetssätt medverka till att innovativa nya metoder och behovsanpassade servicelösningar utvecklas som på sikt tillgodoser behovet av tillgänglighet till olika former av servicefunktioner för boende, verksamheter och besökare på landsbygden i Skåne.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiska insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal nivå samt bland servicegivare

Förväntat resultat

 • Samverkan vertikalt mellan nationell, regional, kommunal och lokal nivå har utvecklats och förbättrats.
 • Samhandling horisontellt mellan regionala, kommunala och lokala aktörer har utvecklats och förbättrats.
 • En digital karta har utvecklats som ger information om serviceläget på landsbygden i Skåne.
 • Ett digitalt verktyg med uppgifter om kontaktvägar, aktörer, finansieringsmöjligheter och pågående projekt har utvecklats i syfte att öka förutsättningarna att driva utvecklingsprojekt på landsbygden.
 • Fler innovativa lösningar har utvecklats som hjälper serviceleverantörer att utveckla sin verksamhet och att fortsatt driva sin verksamhet.
 • Effektivitet, motivation och kommunikationsytor gentemot kontaktpersoner på kommuner och andra aktörer har ökat.
 • Region Skånes, Länsstyrelsen Skånes och övriga aktörers roll och resurser kring landsbygdsservice har tydliggjorts.
 • Ett regionalt Landsbygdsråd har etablerats som säkrar kontinuitet och drivkraft för fortsatt utveckling av service på landsbygden.

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 2 857 143 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 000 000 kronor. Övriga finansiärer är Region Skåne.

Kontaktperson
Näringslivsutvecklare
Ulf Kyrling
Telefon: 040-675 34 16
E-post: Ulf.Kyrling@skane.se

Stockholm - Ö för ö

Projektets syfte

Länsstyrelsen vill skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd. Följande åtgärder är viktiga för att säkerställa tillgången till service i Stockholms skärgård. Samla berörda aktörer för att identifiera behov och samordna resurser. Skapa samarbete inom lokal service, utvecklingsfrågor och insatser för och på ön. Dokumentera, kvalitetssäkra och sprida goda exempel mellan öarna.

Kort beskrivning

Ansvariga myndigheter åker ut till öarna och sitter tillsammans med butiksägare, mackägare, boende och företagare för att identifiera behov skriva fram planer för insatser som gemensamt har prioriterats och matchas mot tillgängliga finansiärer. Vi jobbar med en metod där vi ringar in det som händer på öarna och samlar alla parter som är berörda. Istället för att arbeta med visioner och strategier fokuserar de på handling och genomförande (5 steg inventering, workshop, dokumentation, uppföljning och visualisering).

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov

Förväntat resultat

Projektet förväntas skapa ett större långsiktigt engagemang för servicefrågor hos skärgårdskommunerna och Landstinget, samt bidra med en hållbar arbetsmodell för servicerelaterade frågor.

Budget

Projektet genomförs till 2019-03-31. Projektet omfattar 2 937 000 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 000 000 kronor. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen Stockholm.

Kontaktperson
Rebecka Berlin
Telefon: 010-223 13 66
E-post: rebecka.berlin@lansstyrelsen.se
Näringslivsutveckling

Södermanland - Service i Södermanland 

Projektets syfte

Syftet med projektet är att främja långsiktigt hållbara servicelösningar och ett aktivt samarbete mellan regionala och lokala aktörer som berörs av kommersiell service.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare
 • Dokumentation och resultatspridning

Förväntat resultat

Större medvetenhet hos kommunens tjänstemän och politiker om vikten av en god service för kommunens attraktivitet. Att ett antal kommunala serviceplaner har tagits fram. Antalet servicepunkter ökar och att fler existerande serviceidkare utökar bredden i tjänsterna.

Budget

Stöd från Landsbygdsprogrammet 1 622 219 kr
Övriga medfinansiärer Länsstyrelsen i Södermanland 695 237 kr

Kontaktperson
Helena Söderlund
Handläggare
Telefon: 010-223 42 75
E-post: helena.soderlund@lansstyrelsen.se

Värmland - Stärkt regional serviceutveckling i Värmland

Projektets syfte

Projektets aktiviteter kommer att skapa mer kunskap, insikt, engagemang om servicens betydelse och tillsammans med god vilja hos samtliga deltagande parter kommer servicefrågorna uppmärksammas, utvecklas och slås vakt om i större utsträckning än idag.

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att planera, genomföra, utvärdera och utveckla RSP i ett brett partnerskap för att främja ökad kunskap, samverkan, engagemang och dialog med kommuner och andra aktörer. Projektet genomförs för att motverka neddragningar av service på landsbygd eftersom servicen i högsta grad är av strategisk betydelse för att landsbygden ska vara attraktiv att bo, vistas och verka i. Avsikten är att detta arbete genom ett brett partnerskap ska skapa förutsättningar för bibehållen och förstärkts tillgång till den befintliga service som finns på landsbygden. Inte nödvändigtvis service i de former som finns för närvarande, men själva servicenivån ska inte minska utan istället göras långsiktigt hållbar och förhoppningsvis utökas.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare

Förväntat resultat

Att kunskap, insikt och samverkan kring servicefrågorna på landsbygden ska öka. Att aktiva och engagerade kommuner arbetar för en både aktuell och långsiktig plan för att säkerställa förutsättningarna för tillgången till hållbar service. Att nya arbetssätt och metoder implementeras för att trygga tillgången till nödvändig service som behövs för ett gott liv på landsbygden.

Budget

Projektet genomförs till 2019-06-28. Projektet omfattar 3 000 000 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 000 000 kronor. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen Värmland.

Kontaktperson
Ylva Gustafsson
Projektledare
Telefon: 070-829 09 22
E-post: Ylva.gustafsson@lanssyrelsen.se

Västerbotten - Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten

Projektets syfte

Syftet med projektet är att främja långsiktigt hållbara servicelösningar och ett aktivt samarbete mellan regionala och lokala aktörer som berörs av kommersiell service.

Kort beskrivning

Projektets ambition är att öka möjligheterna att möta de utmaningar som ett glest befolkat län står inför. Genom riktade åtgärder kan gemensamma lösningar bidra till att stärka serviceutbud och grundläggande tjänster. Projektets innehåll och planerade aktiviteter bygger direkt på de målsättningar som finns i det Regionala serviceprogrammet i Västerbotten.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiska förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang
 • Analys av kompetensutvecklingsbehov inom service inom regional och lokal nivå samt för servicegivarna

Förväntat resultat

Ett långsiktigt samarbete på lokal och regional nivå har initierats som ett resultat av projektets verksamhet och som kan främja utvecklingen av nya servicepunkter och innovativa lösningar för grundläggande service på landsbygden. En ökad medvetenhet om vikten av ett nära samarbete mellan berörda aktörer för att säkerställa en grundläggande service på landsbygden. Genom en aktiv samverkan och dialog mellan lokal, regional och nationell nivå kan åtgärder vidtas som direkt kan få en påverka människors vardag och tillgång till en välfungerande servicenivå.

Budget

Projektet genomförs till 2018-12-31. Projektet omfattar 2 737 931 kronor och Tillväxtverket finansierar med 1 916 552 kronor. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontaktperson
Kristina Lindström
Telefon: 010-225 44 94
E-post: kristina.lindstrom@lansstyrelsen.se
Projektledare regional tillväxt

Västmanland - Samverkansforum Västmanland

Projektets syfte

Syftet med projektet är att genom ett aktivt samarbete mellan regionala och lokala aktörer som berörs av kommersiell service främja långsiktigt hållbara servicelösningar.

Kort beskrivning

Skapa engagemang, kompetens och kunskapsuppbyggnad kring servicefrågor genom samverkan.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiska förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang
 • Analys av kompetensutvecklingsbehov inom service inom regional och lokal nivå samt för servicegivarna

Förväntat resultat

Ett nytt arbetssätt för regionalt servicearbete har utformats. Att det har genomförts ett antal nätverksträffar, seminarier, studiebesök osv. Att samarbetet ska leda till innovativa lösningar för grundläggande service på landsbygden och en ökad medvetenhet om vikten av ett nära samarbete mellan berörda aktörer för att säkerställa den grundläggande servicen på landsbygden.

Budget

Projektet genomförs till 2018-12-31. Projektet omfattar 1 472 281 kr och Tillväxtverket finansierar med 1 030 597 kronor . Övriga finansiärer är Region Västmanland.

Kontaktperson
Projektledare
Roger Lilja
Telefon: 021-481 82 78
E-post: roger.lilja@regionvastmanland.se

Västra Götaland - Samverkan för regional serviceutveckling

Projektets syfte

Projektet syfte är att samordna och stärka kommunernas och de lokala utvecklingsgruppernas arbete genom att bl. a. utveckla metoder för att binda ihop arbetet med olika lokala utvecklingsprocesser med de målsättningar och ambitioner som finns i Västra Götalandsregionens regionala serviceprogram.

Kort beskrivning

Västra Götalandsregionen vill skapa ett processtöd som ska stötta och samverka med kommuner och lokala utvecklingsgrupper bl. a. genom att samköra de tre metoderna (Business Improvement District, BID – Kultursystem - Partnerskap) och Munkedal kommunsarbete med Stärkt lokal attraktionskraft (med delvis samma syfte och mål att öka den lokala attraktiviteten).

Projektet bygger på att utveckla samverkan mellan det regionala serviceprogrammet och befintliga insatser för lokal utveckling och ska ge processtöd till de medverkande kommunerna och andra aktörerna samt sörja för kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan dessa. Ett av målen med projektet är att analysera och dokumentera metoden/metoderna och att sprida dessa metoder så att de kan användas på andra håll beroende på vilka förutsättningar som finns.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare

Förväntat resultat

Att det efter projektet finns en större förståelse och samverkan mellan regional, kommunal och lokal nivå i utvecklingsarbete och ett mod att pröva nya servicelösningar och lokal offentlig upphandling och valet av metod sker med större träffsäkerhet.

Budget

Projektet genomförs till 2019-06-28. Projektet omfattar 3 000 000 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 000 000 kronor. Övriga finansiärer är Region Västra Götaland samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kontaktperson
Jane Boyton
Telefon: 070 – 528 19 26
E-post: jane.boyton@vgregion.se
Befattning Regionutvecklare

Östergötland - Stärkt regional serviceutveckling i Östergötland

Projektets syfte

Projektet syftar till att förstärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland på flera nivåer. Vi vill integrera service som basen i landsbygdsutvecklingen. Finns service så är basbehoven tillgodosedda. Framförallt vill vi jobba på den lokala nivån. Framförallt vill vi jobba med att kommunicera servicens betydelse för lokalsamhället, med kommunerna och med de processer som påverkar den lokala nivån. Vi vill skapa ett arbetssätt som kan fortsätta efter projektet, genom att upparbeta arenor där servicefrågan står på agendan.

Kort beskrivning

Stärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland på flera nivåer. Att integrera service som basen i landsbygdsutveckling. Att kommunicera servicens betydelse för lokalsamhället, med kommunerna och med de processer som påverkar den lokala nivån.

Aktiviteter

 • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
 • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
 • Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland servicegivare

Förväntat resultat

Vi har byggt kunskap kring landsbygdens förutsättningar och sammanhang; hur tillgången till service påverkar en orts attraktivitet och individens vardag. Vi har förstärkt regionens arbete med landsbygdsutveckling genom att få in service som en grundläggande aspekt.

Budget

Projektet genomförs till 2019-07-31. Projektet omfattar 2 857 143 kronor och Tillväxtverket finansierar med 2 000 000 kronor. Övriga finansiärer är Landstinget i Östergötland samt kommunerna i länet.

Kontaktperson
Malin Gumaelius
Telefon: 0703969784
E-post: malin.gumaelius@ydre.se
Ansvarsområde Projektledare

Pipos serviceanalys

Projektets syfte

Utvecklingsprojektet syftar till att effektivisera och underlätta planering, handläggning och uppföljning inom det strategiska arbetet kring kommersiell service som bedrivs hos nationella myndigheter, länsstyrelse, regioner och kommuner. Genom att stärka samordningen mellan och öka analysförmågan hos landets servicehandläggare och planerare, skapa bättre förutsättningar för välriktade servicelösningar, som i sin tur ger människor och företag möjlighet att bo och verka i hela landet.

Kort beskrivning

Tillväxtanalys vill i ett nytt pilotprojekt utveckla ett webbaserat verktyg för presentation, analys och redigering av servicedata för ett bredare användningsområde, täckande flera servicetyper än betaltjänster. Verktyget kommer att bidra till mer sammanhållna, transparenta och underbyggda beslut i ärenden som för befolkningen och företagens tillgång och tillgänglighet till kommersiell service. Med verktyget följer också möjligheten att beskriva och analysera hur olika servicelokaliseringar bidrar till att minska miljöpåverkan av transporter i samband med servicekonsumtion samt att belysa eventuella ojämlikheter i tillgången till service för män respektive kvinnor och för olika åldersgrupper.

Aktiviteter

 • Ny utveckling eller vidareutveckling
 • Tester och utvärdering
 • Spridning av resultat
 • Implementering av resultat

Förväntat resultat

Resultatet för projektet kommer att vara ett fungerande webbaserat verktyg tillgängligt för presentationer, analys och redigering av data relaterat till service och servicetillgänglighet i hela landet, med specifikt focus på lands- och glesbygd samt utarbetade rutiner för drift, insamling, uppdatering, utbildning, marknadsföring och support av samma verktyg.

Budget

Projektet genomförs till 2019-12-31. Projektet omfattar 14 882 876 kronor och Tillväxtverket finansierar med 10 418 013 kronor. Övriga finansiärer är Tillväxtanalys.

Kontaktperson
Erik Fransson
Telefon: 08-681 91 00
E-post: erik.fransson@tillvaxtverket.se
Ansvarsområde ProjektledareBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.