Tillväxtverket

Basfakta om stöd för regional tillväxt

Här har vi samlat basfakta om de stöd som staten finansierar för att stödja regionernas arbete med tillväxt och utveckling – som bakgrund för dig som tar del av information om hur medlen används.

Stöden hör hemma inom statens utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag.

Läs om de olika stöden under rubrikerna nedan.

Investeringsstöd och främjandestöd

Företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om de har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden. En förutsättning är att marknaden sträcker sig utöver den egna regionen.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på var i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Investeringsstöd

Investeringsstöden omfattar följande stödtyper:

 • regionalt investeringsstöd – till stödområden i glest befolkade delar av landet
 • särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag
 • stöd till nystartade företag
 • investeringsstöd till forskningsinfrastruktur
 • investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder
 • investeringsstöd till bredbandsinfrastruktur
 • investeringsstöd till lokal infrastruktur.

Stöden regleras i Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar.

Främjandestöd

Främjandestöden omfattar följande stödtyper:

 • stöd till konsulttjänster
 • stöd till företagsutveckling
 • mässdeltagande
 • kostnader vid europeiskt territoriellt samarbete
 • stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt
 • stöd till innovationskluster
 • innovationsstöd
 • stöd till process- och organisationsinnovation
 • stöd till utbildning.

Stöden regleras i Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

Läs mer om stöden

Mer om investeringsstöd och främjandestöd kan du läsa under den samlande rubriken Regionala företagsstöd.

Gå till sidan Regionala företagsstöd

Transportbidrag

Transportbidraget vänder sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen – Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland. Bidraget ges för att lindra de nackdelar som företagen har på grund av långa avstånd.

Transportbidraget i korthet:

 • Kan sökas för uttransporter – av hel- och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna.
 • Kan sökas för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå en betydande bearbetning. Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag

Läs mer om Transportbidraget

Stöd till kommersiell service

För att nå en god servicenivå i hela landet finns ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i gles- och landsbygder.

Indirekt stärker stöden också tillgängligheten till exempelvis post, apoteksvaror och betaltjänster, eftersom de ofta förmedlas genom ombud i butiker och stationer.

Även kommuner kan få stöd genom hemsändningsbidrag för att bekosta hemsändning av dagligvaror till hushåll.

Läs mer om stöd till kommersiell service

Projektmedel

Projektmedel kan ges till många olika typer av insatser. Syftet är dock alltid att bidra till att målen i länens regionala utvecklingsstrategier nås.

Projektmedlen fungerar som en "hävstång" i det regionala tillväxtarbetet, det vill säga attraherar finansiering från andra aktörer, såväl privata som offentliga.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.