Tillväxtverket

Stöd för regional tillväxt - per stödtyp

Här finns information om hur medel till regionala företagstöd och projektverksamhet används i Sverige som helhet, fördelat per stödtyp.

Landets regioner arbetar dagligen för tillväxt och utveckling. Staten bidrar med finansiering i form av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet.

Stöden hör hemma inom statens utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag.