Tillväxtverket

Vi stödjer myndigheter

För att stärka omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet behöver flera aktörer samarbeta, på nationell, regional och lokal nivå. Vi arbetar med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling och landsbygdsutveckling. Vi arbetar också för att stärka myndigheternas samverkan med regional och lokal nivå.

För att möta dagens samhällsutmaningar krävs en omställning till en hållbar utveckling där hela landet ges möjligheter att utvecklas utifrån sina särskilda förutsättningar. Det gäller såväl städer och tätorter som gles- och landsbygder. Ju fler delar av landet som är utvecklingskraftiga och hållbara, desto bättre för Sverige. Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.pekar ut riktningen för hur regioner, myndigheter och andra relevanta aktörer ska bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling i alla delar av landet.

Flera myndigheter ansvarar för verksamhet med betydelse för hållbar utveckling i hela landet. Förutsättningarna för utveckling och omställning ser olika ut i Sveriges 21 regioner och 290 kommuner. Statliga myndigheter behöver ha kunskap och förmåga att förstå och möta de skilda förutsättningar som finns i vårt avlånga land, i såväl glesa som täta områden, i norr till söder.

Olika aktörer arbetar med regional utveckling

Regional utveckling är ett tvärsektoriellt politikområde. Det innebär att flera aktörer, inom flera områden och förvaltningsnivåer, måste samverka för att realisera målet om hållbar utveckling i alla delar av landet.

Den regionala utvecklingspolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara på hela landets utvecklingskraft. Utvecklingskraft handlar om att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling där de tre dimensionerna är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder ska stärkas och klyftorna ska minska.

Området omfattar en bredd av frågor som näringsliv, företagande, sysselsättning, kompetensförsörjning, samhällsplanering och tillgänglighet. För att genomföra den regionala utvecklingspolitiken används verktyg som exempelvis regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram. Insatser inom ett flertal andra politikområden är betydelsefulla för att ställa om till en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Utifrån myndigheters ofta nationella perspektiv och verksamhet är det ibland svårt att själva ha den kunskap som behövs om hur verksamheten kan anpassas för att få god effekt i alla delar av landet. Tur då att det finns andra aktörer som är experter just på de specifika behov och förutsättningar som finns regionalt och lokalt.

Vi har i Sverige 21 regioner vars uppgift är just att analysera regionala behov. De ska leda och samordna den regionala utvecklingen tillsammans med länets aktörer, i den riktning som pekats ut i den regionala utvecklingsstrategin. Regionerna genomför insatser inom en rad områden utifrån regionens egna behov och förutsättningar. På regional nivå finns också 21 länsstyrelser som ska främja länets utveckling och att nationella mål får genomslag i länen. Därtill finns det 290 kommuner som är experter på de behov och förutsättningar för utveckling som finns lokalt i just i deras kommuner. 

Denna kunskap behöver statliga myndigheter ta vara på, för att stärka det arbete som sker på regional och lokal nivå och för att utforma sin verksamhet så att den får effekt för så många som möjligt, på så många platser som möjligt. Så bidrar vi gemensamt till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Så styrs myndigheters medverkan

Myndigheters medverkan inom regional utveckling grundar sig i olika förordningar, uppdrag och strategier. Olika myndigheter har olika förutsättningar att bidra till det regionala utvecklingsarbetet.

I Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår att alla statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden ska verka för att målen för den regionala utvecklingspolitiken nås. Myndigheterna ska också ta hänsyn till regionala förutsättningar och samverka med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

I En nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.listas ett antal myndigheter som har verksamheter av särskild betydelse för möjligheterna att uppnå den regionala utvecklingspolitikens mål. Verksamheten inom dessa myndigheters områden bidrar eller påverkar förutsättningarna för utveckling i regionerna och möjligheterna att realisera målet om hållbar utveckling i alla delar av landet.

Flera av de myndigheter som har i uppdrag att medverka i det regionala utvecklingsarbetet ska också medverka i genomförandet av en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.

Tillväxtverkets uppdrag

En av Tillväxtverkets huvuduppgifter är att främja hållbar regional utveckling i alla delar av landet. Vi ska genomföra insatser som främjar ett regionalt utvecklingsarbete i länen samt utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Vi har också i uppgift att stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.

Statliga myndigheter har ofta ett nationellt perspektiv. Vi på Tillväxtverket kan vara ett stöd i hur myndigheter kan anpassa sina verksamheter för att få god effekt i alla delar av landet. Vi kan också förmedla kontakt till regioner och andra regionala eller lokala aktörer.

Vi har genom våra uppdrag inom regional utveckling och arbetet med att utveckla Sveriges landsbygder goda erfarenheter av att ta på oss ”geografiska glasögon” i nationella insatser. Vi har goda kontakter, nätverk och strukturer för dialog med regionala och lokala aktörer. De analyser, uppföljningar och rapporter vi gör inom myndigheten har gett oss gedigen kunskap om det regionala utvecklingsarbetet. Alla dessa pusselbitar är värdefulla när vi stöttar andra myndigheter så att de kan utveckla och anpassa sin verksamhet för att bättre ta hänsyn till olika geografier.

Målgruppen är de myndigheter som är betydelsefulla för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken.

Vilka myndigheter omfattas?

Målgruppen för Tillväxtverkets insatser är de myndigheter som är betydelsefulla för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. De myndigheter som har verksamheter av särskild betydelse för möjligheterna att uppnå den regionala utvecklingspolitikens mål är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Boverket
 • Delegationen mot segregation
 • Ekonomistyrningsverket
 • Energimyndigheten
 • ESF-rådet
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Kulturrådet
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Länsstyrelserna
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
 • Naturvårdsverket
 • Patent- och registreringsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sametinget
 • Sjöfartsverket
 • Skogsstyrelsen
 • Skolverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Geologiska Undersökning
 • Sveriges meteorologiska institut
 • Tillväxtanalys
 • Trafikanalys
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Universitet och högskolor
 • Universitetskanslersämbetet
 • Vinnova

Myndighetsnätverket för regional utveckling och landsbygdspolitik

För att öka kunskapen om regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik samlar vi statliga myndigheter i ett myndighetsnätverk för regional utveckling och landsbygdspolitik.

Syftet är att stärka myndigheters förmåga att, inom sina verksamhetsområden, kunna bidra till hållbar utveckling i alla delar av landet. Vi vill också stärka myndigheter i arbetet att utveckla former för dialog och samverkan med regional och lokal nivå.

I nätverket delar vi kunskap och utbyter erfarenheter om hur vi stärker utvecklingen i alla delar av landet. Exempel på vad vi gör i myndighetsnätverket:

 • Vi omvärldsbevakar aktuella frågor och håller myndigheterna i nätverket uppdaterade, till exempel om viktiga processer, dialoger eller kunskap från aktuella rapporter.
 • Vi lyfter goda exempel och tar del av olika myndigheters erfarenheter kring samverkan med regional eller lokal nivå och hur myndigheter tar hänsyn till regionala och lokala förutsättningar i sin verksamhet.
 • Vi bjuder in regioner och andra regionala eller lokala aktörer för att berätta om deras arbete inom regional utveckling och landsbygdsutveckling och föra dialog med myndigheterna i nätverket.

Uppföljning och rapporter

Tillväxtverket följer kontinuerligt upp hur myndigheter medverkar i det regionala utvecklingsarbetet. Det görs exempelvis genom enkäter och rapporter. Sedan Tillväxtverket 2018 fick uppdrag att vara samordnande myndighet inom en sammanhållen landsbygdspolitik så följer vi också upp medverkan i landsbygdspolitiken.

 • Tillväxtverket sammanställer och analyserar myndigheters återrapporteringar om sin medverkan i det regionala utvecklingsarbetet och lämnar rekommendationer till såväl myndigheterna som regeringen om hur flernivåsamverkan kan stärkas. Länkar till de senaste rapporterna hittar du längst ner på denna sida.
 • Tillväxtverket sammanställer årligen redovisningar om hållbart regionalt utvecklingsarbete från de regionalt utvecklingsansvariga, dvs regionerna. I dessa rapporter ingår att vi följer upp hur regionerna samverkar med myndigheter. Rapporter om Regionalt tillväxtarbete.

Rapport: Myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtverket har sammanställt och analyserat 21 myndigheters redovisningar av sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet och landsbygdsutvecklingen, i relation till En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Här ges en kort sammanfattning över vad Tillväxtverket lyfter i rapporten.

Myndigheter har stärkt sin medverkan - men det finns fortsatt stora variationer

Tillväxtverket kan se positiva förflyttningar i myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Främst har samverkan med regionerna utvecklats och sker i mer etablerade och strukturerade former inom allt fler områden, bland annat kring kompetensförsörjning och bredband. Samverkan med regioner sker främst inom områden där myndigheter ser att regionerna har en tydlig roll. Inom områden där regioners roll upplevs vara mindre tydlig finns en större osäkerhet och variation i myndigheternas medverkan. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, där alla regioner nu har samma ansvar, har bidragit till en ökad tydlighet.

Fler myndigheter reflekterar över sina verksamheter utifrån territoriella perspektiv och beskriver ett pågående eller planerat strategiskt arbete för att integrera och stärka dessa i sin verksamhet. Få myndigheter kan dock sägas tillämpa territoriella perspektiv kontinuerligt i verksamheten. Tillväxtverket ser att målsättningen bör vara att alla de myndigheter som ska bidra till den regionala utvecklingspolitiken och en sammanhållen landsbygdspolitik tillämpar territoriella perspektiv som ett sätt för myndigheterna att skapa större effekt och relevans i sin verksamhet, i alla delar av landet.

Effektiv flernivåsamverkan kräver förståelse för roller, ansvar och förutsättningar

Tillväxtverket ser att det är av fortsatt vikt att så långt det går skapa tydlighet i roller och ansvar. Det behövs fördjupad kunskap om de utmaningar och behov som regionerna har inom olika områden och med olika myndigheter. Myndigheterna behöver ha en god förståelse för det regionala utvecklingsarbetet och hur olika regionala och lokala förutsättningar påverkar deras verksamhet, liksom för effekten av myndigheternas verksamhet på olika platser.

Det behövs en regional utvecklingspolitik med ett systemperspektiv och utrymme för utmaningsdrivna arbetssätt

Tillväxtverket konstaterar i flera sammanhang och i olika rapporter, även i denna, att våra samhällsutmaningar är både tvärsektoriella och komplexa. De går över enskilda politikområden och aktörers verksamhetsområden. Därför behöver också lösningarna för att möta samhällsutmaningarna bli mer integrerade och utgå från ett systemperspektiv.

För att stärka förutsättningarna för det är det viktigt att regeringen har ett tydligt helhetsperspektiv och överbryggar stuprör så långt det går mellan olika departement och politikområden, för att ge goda förutsättningar för myndigheter och regioner att göra detsamma.

Samtidigt som det är viktigt med en styrning som skapar en tydlig riktning så tror Tillväxtverket också att det är viktigt att den ger utrymme för nya och olika sätt att samverka och arbeta för att möta gemensamma utmaningar, utifrån olika förutsättningar och aktörers kapacitet.

Därför lämnar Tillväxtverket ett antal rekommendationer om hur myndigheters roll och medverkan kan stärkas i den kommande handlingsplanen för en nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021–2030 och om gemensamma uppdrag till myndigheter, regioner och andra relevanta aktörer.

Myndigheterna efterfrågar stärkt styrning och tydligare förväntningar kring deras medverkan och hänsyn till regionala och lokala förutsättningar

Myndigheterna efterfrågar tydligare styrning och förväntningar kring hur de ska bidra och medverka, främst från Regeringskansliet. De efterfrågar också mer kunskap om vilka behov och förväntningar som finns regionalt och lokalt inom deras verksamhetsområden.

Tillväxtverket rekommenderar därför att tydligare inkludera territoriella perspektiv i styrningen av myndigheterna inom deras respektive politikområde, inklusive i Regeringskansliets myndighetsdialoger, för att minska osäkerheten kring förväntningar. Tillväxtverket ser också att det behövs en mer kontinuerlig uppföljning och stärkt kunskap inom fler politikområden vad gäller genomslaget för myndigheters verksamhet utifrån territoriella perspektiv. Denna kunskap ger myndigheterna förmåga att anpassa verksamheten utifrån territoriella perspektiv och få ett bättre genomslag för sin verksamhet, i alla delar av landet.

Fördjupa dig

Rapporten publicerades i april 2021. Hela rapporten hittar du här:

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Caroline Wigerstad
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 51