Tillväxtverket
Östersjön

Samarbeta i Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen har tre mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategin handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – att dra nytta av de möjligheter som ett ökat samarbete ger.

Syftet är att bättre möta gemensamma utmaningar, som till exempel att rena ett smutsigt hav, förebygga effekterna av klimatförändringar och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Se filmen What is the EU Stretegy for the Baltic Sea Region? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmen förklarar strategins tre huvudmål och vad dessa egentligen innebär. Filmen är framtagen av projektet Let's communicate Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Tillväxtverket deltar.

Mål: Rädda havsmiljön

Östersjön är ett av världens smutsigaste hav och i stort behov av räddningsinsatser. Utmaningarna övergödning, föroreningar och överfiske ställer särskilt höga krav på samarbetet i regionen. Målet att rädda havsmiljön handlar om att uppnå en god miljöstatus och biologisk mångfald i havet och att göra Östersjöregionen till en föregångsregion för ren sjöfart.

Rent hav ger inte bara förbättrade förutsättningar för de människor som lever och verkar runt Östersjön. Det ger också möjligheter att utveckla turism- och besöksnäringen.

Mål: Länka samman regionen

Stora delar av Östersjöregionen är glest befolkad med stora avstånd till andra marknader. Transportsystemen och energimarknaderna har av historiska skäl utvecklats oberoende av varandra och är ännu inte sammanlänkade i tillräcklig utsträckning för att bäst ta tillvara på regionens potential för konkurrenskraft och livskvalitet. Strategin knyter samman Östersjöregionen, till exempel genom att integrera vägnät och järnväg och knyta samman energimarknaderna.

Lika viktigt är att människor möts och samarbetar i exempelvis studentutbyten, forskningssamarbeten och kulturellt utbyte. Det kan också handla om samarbeten för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet som trafficking och smuggling.

Mål: Öka välståndet

EU-ländernas ekonomier är starkt beroende av varandra. Detta kan användas för att stärka regionens globala konkurrenskraft, satsa på den inre marknaden, utveckla en hållbar produktion, stimulera till ökat kunskapsutbyte, ökad handel samt utjämna sociala och ekonomiska klyftor i regionen. Länderna runt Östersjön kan stärka konkurrenskraften och välståndet genom att samverka bättre kring forskning och utveckling.

EU: s strategi för Östersjöregionen innehåller åtgärder för att främja entreprenörskap, innovation, handel och en digitalt driven tillväxt. Östersjöregionen ska även arbeta för klimatanpassning och förbättrad gemensam krisberedskap.

Handlingsplan och samordnare

Kopplat till strategin finns en handlingsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där de tre målen preciseras. Till målen finns så kallade policyområden utpekade, exempelvis turism, hälsa, transporter och säkerhet. Varje policyområde har en ansvarig samordnare, Policy Area Coordinator (PAC), som du kan kontakta för att till exempel få råd och kontakter till aktörer i andra länder.

En lista över kontaktpersoner för de olika områdena hittar du på EU-portalen för Östersjöstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under rubriken Contacts.

Sök projektpengar från EU-programmen

Östersjöstrategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser - men det finns inga pengar särskilt avsatta för att genomföra strategin.

I de flesta EU-fonder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns dock möjlighet att söka pengar för gränsöverskridande samarbeten. Om du vill genomföra ett projekt med koppling till Östersjöstrategin, undersök om det passar in i exempelvis Socialfonden, Havs- och fiskerifonden eller Regionala utvecklingsfonden.

Strategiska flaggskeppsprojekt

Det är möjligt att ansöka om att få ett projekt godkänt som flaggskepp och infört i handlingsplanen. Flaggskeppsprojekt ska tjäna som inspiration för övriga projekt och åtgärder.

Kontakta då den som är kontaktperson för det policyområde som bäst stämmer överens med projektidén.

Rapporter om genomförande och uppdrag

Tillväxtverket har i uppdrag att årligen sammanställa en rapport om Sveriges genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen. Den senaste rapporten Pdf, 1.7 MB. visar ett omfattande arbete hos länsstyrelser och andra myndigheter för att genomföra strategin.

Östersjöstrategin för nybörjare

Tillväxtverket har tagit fram en broschyr för dig som vill ha en snabb och enkel ingång till Östersjöstrategin. Varför är det så viktigt att samarbeta med andra i just Östersjöregionen? Varför har EU tagit fram en strategi för det området? Hur hänger allt ihop och vad är det egentligen för skillnad mellan EU:s Östersjöstrategi, Europa 2020 och Östersjöprogrammet?

Broschyren är till för dig som arbetar med att utveckla din kommun eller region, eller för dig som är nyfiken på vad EU:s strategi för Östersjöregionen är och vilken nytta du skulle kunna ha av den.

Östersjöstrategin för nybörjare

The Baltic sea region strategy for beginners Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Tillväxtverket har i uppdrag att ta fram kunskap om hur Östersjöstrategin genomförs i Sverige och koordinera ett brett myndighetsnätverk. I nätverket ingår 23 nationella myndigheter, alla 21 länsstyrelser och många regioner.

Ulrika Åberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 39

För kontakter i andra EU-länder, se kontaktlistan på Östersjöstrategiportalen