Tillväxtverket

Regeringens forum för regional utveckling

Regeringen inrättade i juli 2015 ett forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft. Forumet är regeringens mötesplats med politiker och tjänstepersoner från regionerna och Gotlands kommun samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Målet med forumet är att göra det regionala utvecklingsarbetet mer effektivt och resultatinriktat. Forumet möjliggör detta genom att ge tillfälle till ökad dialog, samverkan och lärande och kunskapsspridning mellan företrädare för regionerna, regeringen och berörda statliga myndigheter.

Forumet möts åtta gånger per år, fyra möten för politiker och fyra för tjänstepersoner.

Forum för politiker och tjänstemän

Forumet samlar regionala företrädare på både politisk nivå och tjänstemannanivå. De regionala organisationerna utser två politiker till Politikerforum, en från den politiska majoriteten och en från oppositionen. Till tjänstemannaforum utses en ledamot, de regionala utvecklingsdirektörerna.

Dessutom involveras relevanta statliga myndigheter som har betydelse för det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtverket deltar i forumet eftersom vi har ansvar och uppdrag inom den regionala utvecklingspolitiken, näringspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Tillväxtverkets representanter är generaldirektör Gunilla Nordlöf och tillförordnad chef för avdelningen regioner Patrik Sällström.

Vid Politikerforum deltar företrädare för regeringen, statssekreterare och statsråd, samt tjänstepersoner på Regeringskansliet. Nuvarande ordförande vid Politikerforum är landsbygdsminister Anna-Caren Sätherbergs statssekreterare Oskar Magnusson.

Tillväxtverket har av regeringen i uppdrag att utgöra kanslifunktion för forum och ansvarar för att:

  • Ta fram underlag inför och samordna forumsammanträdena.
  • Säkerställa samordning mellan berörda arbetsgrupper, nätverk och andra relevanta aktörer och arbetet inom forumet.
  • Sprida kunskap från arbetet i forumet och relevanta arbetsgrupper, både externt och till ledamöterna i forumet.

Kontakt

Forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft Tillväxtverket
Box 3034
831 03 Östersund
E-post: forum@tillvaxtverket.se

Kansli

Ulrika Åberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 39