Tillväxtverket
Flera personer samtalar

Samordning och uppföljning

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den potential som finns i allt från landsbygder till storstäder. Företag ska kunna växa och utvecklas oavsett var de finns. 

Olika platser – regioner, tätorter, landsbygder – har olika förutsättningar för utveckling. Det som skiljer sig åt är exempelvis befolkningsstruktur, utbildningsnivå, näringslivets sammansättning och tillgången till naturresurser. 

Vi stöttar regionala aktörer i deras utvecklingsarbete och ser till att nationella och regionala aktörer samarbetar väl. Vi har en central roll i att samordna och skapa forum för dialog.

Vi lyssnar på regionerna

Vi lyssnar på regionerna för att kunna möta varje regions unika behov. Vi kallar det strategiskt regionarbete. Genom dialog stödjer vi regionernas arbete för stärkt regional utveckling, med fokus på bland annat olika prioriteringar och vägval utifrån varje regions förutsättningar.

Vi stödjer myndigheter

Vi höjer statliga myndigheters kunskap om regional utvecklingspolitik. Detta sker bland annat genom nätverk för erfarenhetsutbyten och ökad samverkan. 

Regeringens forum för regionerna

Vi samlar politiker och tjänstemän från regionerna för att diskutera frågor som är strategiskt viktiga för den regionala utvecklingen i hela landet. Tillväxtverket är kansli för forumet som heter Forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft.

Vi följer upp det regionala utvecklingsarbetet

Tillväxtverket följer årligen upp det regionala utvecklingsarbetet, på uppdrag av regeringen. Vi synliggör på så vis regionernas arbete och utgör en del av regeringens styrning av politikområdet och redovisning till riksdagen. Kunskap och lärdomar från uppföljningen hittar du här.