Tillväxtverket

Utvecklings­ansvariga aktörer

I varje län har en aktör ansvar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. Längre ner hittar du en lista över aktörerna med länkar till deras webbplatser.

Regionernas tillväxtarbete ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Det kan handla om allt från att stärka servicen på landsbygderna till att underlätta för ett nätverk av innovativa företag i exempelvis Västerbotten.

Varje län har en regionalt utvecklingsansvarig aktör

I varje län har en aktör ansvar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. De kallas regionalt utvecklingsansvarig aktör. Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet.

Regionala utvecklingsstrategier (RUS) ska visa vägen

Alla regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi. Den ska baseras på en analys av förutsättningarna i länet och innehålla mål, inriktning och prioritering för det regionala tillväxtarbetet.

Den nationella strategin sätter ramarna

Regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 är vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt för regional tillväxt. I den nationella strategin presenterar regeringen fyra prioriterade områden för det regionala tillväxtarbetet:

 1. Innovation och företagande
 2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 3. Kompetensförsörjning
 4. Internationellt samarbete

Regeringen lyfter fram 19 myndigheter i den nationell strategi som särskilt betydelsefulla för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer

‌Följande aktörer är regionalt utvecklingsansvariga i sitt län:

Län

Regionalt utvecklingsansvarig aktör

Stockholm

Region Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala

Region Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sörmland

Region Sörmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östergötland

Region Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalmar

Region Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronoberg

Region Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jönköping

Region Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gotland

Region Gotlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blekinge

Region Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skåne

Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Halland

Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götaland

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmland

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örebro

Region Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västmanland

Region Västmanlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dalarna

Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gävleborg

Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västernorrland

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämtland

Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerbotten

Region Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norrbotten

Region Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Huvuduppgifter för regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Regionernas tillväxtarbete ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Det handlar om att:

 • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
 • samordna insatser för att genomföra denna strategi
 • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
 • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
 • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram

Samordning är en huvuduppgift i utvecklingsansvaret, och tar sig till exempel uttryck genom en omfattande samverkan inom hela det system av aktörer som tillsammans utgör det samlade tillväxtarbetet.

En viktig samverkansarena är Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, som syftar till ökad dialog, samverkan, lärande och kunskapsspridning mellan företrädare för regionerna, regeringen och berörda statliga myndigheter.

En annan samverkansarena är Reglablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som består av de 21 regionerna, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Vinnova samt Tillväxtverket.

Myndigheter med särskilt ansvar inom det regionala tillväxtarbetet

 • Arbetsförmedlingen
 • Boverket
 • Business Sweden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvariatämbetet
 • Riksarkivet
 • Skogsstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Statens Kulturrådet
 • Svenska ESF- rådet
 • Svenska filminstitutet
 • Tillväxtanalys
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova

Kontakt

Ingrid Arltoft Henriksson
Enhetschef Regionalt Tillväxtarbete
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 98

Maria Weimer-Löfvenberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 89