Tillväxtverket

Vi stödjer myndigheter

För att effektivisera det regionala tillväxtarbetet arbetar vi med att höja statliga myndigheters kunskaper om regional tillväxtpolitik och landsbygdspolitik. Vi arbetar också för att stärka deras medverkan i det regionala tillväxtarbetet och deras samverkan med regional och lokal nivå.

Flera myndigheter ansvarar för verksamhet med betydelse för hållbar utveckling i hela landet. För att öka kunskapen om regionalt tillväxtarbete och landsbygdspolitik samlar vi statliga myndigheter i ett myndighetsnätverk som träffas två gånger per år. Tillväxtverket träffar också enskilda myndigheter vid behov för att diskutera kopplingar till regional tillväxt och landsbygdspolitik i nya eller befintliga uppdrag. Vi fungerar även som kontaktförmedlare till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.

Syftet är att stödja myndigheterna i att utveckla former för dialog och samverkan med regional och lokal nivå. Vi vill stärka myndigheters förståelse för regional tillväxtpolitik och landsbygdspolitik och politikens genomförande för att myndigheterna, inom sina verksamhetsområden, ska kunna bidra till hållbar utveckling i alla delar av landet.

Målgruppen är de myndigheter som är betydelsefulla för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken. De myndigheter som genom olika uppdrag från regeringen ska medverka i det regionala tillväxtarbetet eller i landsbygdspolitiken är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Boverket
 • Energimyndigheten
 • ESF-rådet
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Kulturrådet
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
 • Naturvårdsverket
 • Patent- och registreringsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Skolverket
 • Skogsstyrelsen
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Geologiska Undersökning
 • Tillväxtanalys
 • Trafikverket
 • Vinnova

Kontakt

Johanna Mikaelsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 03