Tillväxtverket

Vi stödjer myndigheter

För att effektivisera det regionala utvecklingsarbetet arbetar vi med att höja statliga myndigheters kunskaper om regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik. Vi arbetar också för att stärka deras medverkan i det regionala utvecklingsarbetet och deras samverkan med regional och lokal nivå.

Flera myndigheter ansvarar för verksamhet med betydelse för hållbar utveckling i hela landet. Förutsättningarna för utveckling och tillväxt ser olika ut i Sveriges 21 regioner och 290 kommuner. För att ta vara på hela Sveriges potential och skapa en hållbar utveckling i hela landet, behöver statliga myndigheter ha kunskap och förmåga att förstå och möta de skilda förutsättningar som finns i vårt avlånga land.

Olika aktörer arbetar med regional utveckling

Regional utveckling är ett tvärsektoriellt politikområde. Det innebär att flera aktörer, inom flera områden och förvaltningsnivåer, måste samverka för att realisera målet om hållbar utveckling i alla delar av landet.

Den regionala utvecklingspolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara på hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter. Området omfattar en bredd av frågor som näringsliv, företagande, sysselsättning, kompetensförsörjning och tillgänglighet. För att genomföra dessa används verktyg som exempelvis regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram.

Utifrån myndigheters ofta nationella perspektiv och verksamhet är det ibland svårt att själva ha den kunskap som behövs om hur verksamheten kan anpassas för att få god effekt i alla delar av landet. Tur då att det finns andra aktörer som är experter just på de specifika behov och förutsättningar som finns regionalt och lokalt.

Vi har i Sverige 21 regioner vars uppgift är just att analysera regionala behov. De ska leda och samordna den regionala utvecklingen tillsammans med länets aktörer, i den riktning som pekats i den regionala utvecklingsstrategin. Regionerna genomför insatser inom en rad områden utifrån regionens egna behov och förutsättningar. Därtill finns det 290 kommuner som är experter på de behov och förutsättningar för utveckling som finns lokalt i just i deras kommuner. 

Denna kunskap behöver statliga myndigheter ta vara på, för att stärka det arbete som sker på regional och lokal nivå och för att utforma sin verksamhet så att den får effekt för så många som möjligt, på så många platser som möjligt. Så bidrar vi gemensamt till hållbar utveckling i alla delar av landet.

Så styrs myndigheters medverkan

Myndigheters medverkan inom regional utveckling grundar sig i olika förordningar, uppdrag och strategier. Olika myndigheter har därför olika förutsättningar att bidra till det regionala utvecklingsarbetet.

I Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster framgår att alla statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden ska verka för att målen för den regionala tillväxtpolitiken nås. Myndigheterna ska också ta hänsyn till regionala förutsättningar och samverka med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster listas ett antal myndigheter som är särskilt betydelsefulla för det regionala tillväxtarbetet. Verksamheten inom dessa myndigheters områden bidrar eller påverkar förutsättningarna för utveckling och attraktionskraft i regionerna.

13 myndigheter har genom regeringsbeslut i uppdrag att ta fram och genomföra långsiktiga strategier för myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, inklusive sammanhållningspolitiken under perioden 2014–2020. Syftet med uppdraget är att genom de interna strategierna tydliggöra hur respektive myndighet medverkar i det regionala tillväxtarbetet.

Flera av de myndigheter som har i uppdrag att medverka i det regionala utvecklingsarbetet ska också medverka i genomförandet av en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.

Tillväxtverkets uppdrag

Statliga myndigheter har ofta ett allt för nationellt perspektiv. Vi på Tillväxtverket kan vara ett stöd i hur de kan anpassa sina verksamheter för att få god effekt i alla delar av landet. Vi kan också förmedla kontakt till regioner och andra regionala eller lokala aktörer.

Vi har genom våra uppdrag inom regional utveckling och arbetet med att utveckla Sveriges landsbygder goda erfarenheter av att ta på oss ”geografiska glasögon” i nationella insatser. Vi har också goda kontakter, nätverk och strukturer för dialog med regionala och lokala aktörer. De analyser, uppföljningar och rapporter vi gör inom myndigheten har gett oss gedigen kunskap. Alla dessa pusselbitar är värdefulla när vi stöttar andra myndigheter så att de kan utveckla och anpassa sin verksamhet för att bättre ta hänsyn till olika geografier.

Tillväxtverket har i uppdrag att stödja och samordna andra myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet och inom en sammanhållen landsbygdspolitik. I uppdragen ingår att erbjuda en bred grupp myndigheter kunskap och erfarenhetsutbyte om hur de kan medverka i det regionala tillväxtarbetet och arbetet med att utveckla Sveriges landsbygder.

För att öka kunskapen om regionalt tillväxtarbete och landsbygdspolitik samlar vi statliga myndigheter i ett myndighetsnätverk som träffas två gånger per år. Tillväxtverket träffar också enskilda myndigheter vid behov för att diskutera kopplingar till regional tillväxt och landsbygdspolitik i nya eller befintliga uppdrag. Vi fungerar även som kontaktförmedlare till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.

Syftet är att stödja myndigheterna i att utveckla former för dialog och samverkan med regional och lokal nivå. Vi vill stärka myndigheters förståelse för regional tillväxtpolitik och landsbygdspolitik för att myndigheterna, inom sina verksamhetsområden, ska kunna bidra till hållbar utveckling i alla delar av landet.

Målgruppen är de myndigheter som är betydelsefulla för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken, men vi kan även stötta andra myndigheter vid behov.

Vilka myndigheter omfattas?

Målgruppen för Tillväxtverkets insatser är de myndigheter som är betydelsefulla för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken. De myndigheter som genom olika uppdrag från regeringen ska medverka i det regionala utvecklingsarbetet eller i landsbygdspolitiken är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Boverket
 • Energimyndigheten
 • ESF-rådet
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Kulturrådet
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
 • Naturvårdsverket
 • Patent- och registreringsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Skolverket
 • Skogsstyrelsen
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Geologiska Undersökning
 • Tillväxtanalys
 • Trafikverket
 • Vinnova

Myndighetsnätverket för regional utveckling och landsbygdspolitik

Tillväxtverket är regeringens expertmyndighet inom regional utveckling. I uppdraget har vi en viktig roll att stödja andra myndigheter så att de kan bidra till hållbar utveckling i hela landet. Vi driver därför ett myndighetsnätverk inom regional utveckling där över 20 myndigheter deltar.

Vi har även uppdrag inom en sammanhållen landsbygdspolitik. Där framgår att Tillväxtverket i genomförandet av uppdraget ska ta tillvara synergier mellan landsbygds-, regionala utvecklings-, och näringspolitiken samt nyttja myndighetens befintliga strukturer inom regional utveckling och näringspolitik. Därför har myndighetsnätverket för regional utveckling utvidgats att omfatta även landsbygdspolitik. Nätverket samlar de myndigheter som pekats ut inom båda områden.

I nätverket delar vi kunskap och utbyter erfarenheter om hur vi stärker utvecklingen i alla delar av landet. Exempel på vad vi gör i myndighetsnätverket:

 • Vi omvärldsbevakar aktuella frågor och håller myndigheterna i nätverket uppdaterade, till exempel om viktiga processer, dialoger eller kunskap från aktuella rapporter.
 • Vi lyfter goda exempel och tar del av andra myndigheters erfarenheter kring samverkan med regional eller lokal nivå och hur myndigheter tar hänsyn till regionala och lokala förutsättningar i sina uppdrag.
 • Vi bjuder in regioner för att berätta om deras arbete inom regional utveckling och landsbygdspolitik och föra dialog med myndigheterna i nätverket.

Uppföljning och rapporter

Tillväxtverket följer kontinuerligt upp hur myndigheter medverkar i det regionala utvecklingsarbetet. Det görs exempelvis genom enkäter och rapporter. Sedan Tillväxtverket 2018 fick uppdrag att vara samordnande myndighet inom en sammanhållen landsbygdspolitik så följer vi också upp medverkan i landsbygdspolitiken.

 • Tillväxtverket sammanställer och analyserar myndigheters återrapporteringar om sin medverkan i det regionala utvecklingsarbetet och lämnar rekommendationer till såväl myndigheterna som regeringen om hur flernivåsamverkan kan stärkas. Länkar till de senaste rapporterna hittar du längst ner på denna sida.
 • Tillväxtverket sammanställer årligen redovisningar om hållbart regionalt utvecklingsarbete från de regionalt utvecklingsansvariga, dvs regionerna. I dessa rapporter ingår att vi följer upp hur regionerna samverkar med myndigheter. Rapporter om Regionalt tillväxtarbete.

Arbetsgrupper

Det finns två olika arbetsgrupper som samlar myndigheter för att diskutera och utbyta erfarenheter om analyser och uppföljning.

Näringsdepartementets analytikernätverk för myndigheter inom regional tillväxt

Regeringen har i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft utryckt behovet av att främja den kunskapsbaserade politikutvecklingen. Analysgruppens är ett led i regeringens ambition att stärka en kunskapsbaserad politikutveckling på såväl nationell som regional nivå. Tillväxtverket har en stödjande och samordnande funktion till analysgruppen.

Syftet är att stärka det regionala perspektivet i myndigheters analysarbete, bidra till kunskapsöverföring och informationsutbyten mellan myndigheterna och möjligheten att stärka dialogen med den regionala nivån. Gruppen ska också fungera som kvalitetssäkrare åt Regeringskansliet.

Kontakt: Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering av myndigheters arbete inom de Landsbygdspolitiska målen

Tillväxtverket är ansvarigt för att utveckla uppföljning och utvärdering kring den sammanhållna landsbygdspolitiken. Inom ramen för detta arbetar vi med strukturer för uppföljning av hela politikområdet, samt indikatorer. Många myndigheter har uppdrag inom landsbygdspolitiken och dessa skall redovisas inom ramen för myndigheternas egen återrapportering, i form av exempelvis årsredovisningar. Detta gäller även Tillväxtverket som ansvarar för insatser inom ex. besöksnäring, näringslivsutveckling, och kommersiell service.

För att utveckla arbetet har vi skapat en arbetsgrupp där ambitionen är att tillsammans diskutera och lära av varandra hur uppföljning och rapportering av landsbygdspolitiken kan utvecklas och genomföras. Ett första möte genomfördes 15 juni 2020.

Till hösten finns även möjligheten att formera oss utifrån intresse och kompetenser så att vissa deltar i utvecklingen av exempelvis indikatorer, medan andra fokuserar på exempelvis tvärgående tematiska teman. Det var många som lyfte fram på första mötet att en viktig del i uppföljning och utvärdering är att tillsammans utifrån den kunskap vi skaffar oss säkerställa att det vi gör inom olika politikområden samverkar och skapar synergier i måluppfyllelsen av de landsbygdspolitiska målen.

Ambitionen är att arbetsgruppen för uppföljning och utvärdering ska träffas två gånger under hösten 2020. Därefter kommer den upplevda nyttan att utvärderas och ambitionen för 2021 slås fast.

Kontakt: Gunnar Lindberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kontakt

Johanna Mikaelsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 03