Tillväxtverket

Regeringens forum för regionerna

Regeringen inrättade i juli 2015 ett forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Forumet är regeringens mötesplats med politiker och tjänstemän från alla 21 regioner.

Målet med forumet är att göra det regionala tillväxtarbetet mer effektivt och resultatinriktat. Forumet möjliggör detta genom att ge tillfälle till ökad dialog, samverkan, lärande och kunskapsspridning mellan företrädare för regionerna, regeringen och berörda statliga myndigheter.

Forumet möts åtta gånger per år under perioden 2015–2020, fyra möten för nominerade politiker och fyra för utvalda tjänstemän.

Forum för politiker och tjänstemän

Forumet samlar regionala företrädare på både politisk nivå och tjänstemannanivå (regionutvecklingsdirektörer). Dessutom involveras relevanta statliga myndigheter som har betydelse för det regionala tillväxtarbetet. Även företrädare för regeringen deltar, det vill säga statssekreterare och statsråd.

De regionala organisationerna utser högst två politiker till politikerforumet, en från den politiska majoriteten och en från oppositionen. Till tjänstemannaforumen utser de en ledamot.

Forumet ska bidra till att uppfylla den nationella strategin

Varje möte har ett tema som bygger på regeringens prioriteringar i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för 2015-2020:

  • Innovation och företagande
  • Attraktiva miljöer och tillgänglighet
  • Kompetensförsörjning
  • Internationellt samarbete

Tillväxtverket har ett kansli för forumet som ansvarar för:

  • Underlag inför mötena och organisera detsamma
  • Säkerställa samordning mellan berörda arbetsgrupper, nätverk och andra relevanta aktörer och arbetet inom forumet
  • Sprida kunskap från arbetet i forumet och relevanta arbetsgrupper, både externt och till ledamöterna i forumet

Kontakt

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Tillväxtverket
Box 3034
831 03 Östersund
E-post: forum@tillvaxtverket.se

Kansli

Ulrika Åberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 39