Tillväxtverket

Kunskap och lärdomar

Här samlar vi kunskap om regional tillväxt i aktuella rapporter.

Förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas

Rapporten bygger på de slutsatser som vi dragit i genomförandet av regeringsuppdraget Att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas. Vi ser bland annat behov av att regeringen utformar en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik, förtydligar nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på hållbar utveckling, att ett systemorienterat arbetssätt tillämpas för att möta samhällsutmaningarna och att uppföljningen av den regionala tillväxtpolitiken görs med fokus på omställning till en hållbar utveckling.
Läs rapporten. PDF
Decenniet för handling är nu - populärversion.

Regionalt tillväxtarbete 2019

Det regionala tillväxtarbetet i Sveriges regioner rymmer insatser och resultat inom en stor bredd av verksamheter. Varje år sammanställer och analyserar Tillväxtverket arbetet i en rapport. Den senaste rapporten Regionalt tillväxtarbete 2019  - Insatser och resultat under det gångna året visar bland annat på ett ökat fokus på hållbarhetsintegrering och Agenda 2030.
Regionalt tillväxtarbete 2019 - rapport
Regionalt tillväxtarbete 2019 - tabellbilagaPDF

Regionernas framtida fokus

Rapporten bygger på behov som alla Sveriges regioner har redovisat till Tillväxtverket. Sveriges regioner vill ha en framtida regional tillväxtpolitik som bygger på deras unika förutsättningar och behov. Regionernas arbete och förutsättningar visar stora skillnader i organisatorisk kapacitet och resurser, såväl mellan regioner som inom. Trots dessa skillnader, har de flesta regioner mer eller mindre samma samhällsutmaningar och måste hitta verktyg för att hantera dem. 
Regionalt tillväxtarbet efter 2020 - rapport i fullängd.
Regionalt tillväxtarbete efter 2020 - populärversion.

Utvecklingskraft i hela Sverige 2030

Med utgångspunkt i några megatrender och förändringar belyser vi i denna rapport samhällsutmaningar och möjligheter som den regionala tillväxtpolitiken inom en tioårsperiod kan behöva ta hänsyn till för att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. För att belysa olika territoriella förutsättningar tittar vi särskilt på om och hur utmaningarna och möjligheterna ser olika ut beroende av platsers befolkningsstruktur, kompetensförsörjning, näringslivsstruktur och regionala kapacitet.

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018

I denna rapportöppnas i nytt fönster har vi valt att utgå från ett företagsperspektiv när vi beskriver olika aspekter av regional tillväxt. Ett sådant angreppssätt ligger nära Tillväxtverkets roll att skapa bättre förut­sättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Vi beskriver tillståndet för och utvecklingen av Sveriges regioner utifrån flera statistikkällor.

Politik som utvecklingskraft i hela Sverige

Denna rapportöppnas i nytt fönster beskriver och analyserar utveckling och resultat inom regional tillväxt. Den över­gripande frågeställning är om den nationella inriktningen på politiken är rätt och om det är rätt typ av insatser som genomförs. Detta är ett första steg i ett lång­siktigt arbete och arbetssättet har varit explorativt där vi har sökt oss fram efter lämpliga metoder, underlag och arbetssätt.

Samarbeta i Östersjöregionen

Vi sammanställer årligen en rapport kring det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – att dra nytta av de möjligheter som ett ökat samarbete ger. Den senaste rapporten Sveriges arbete för Östersjöregionen belyser myndigheters, länsstyrelsers ooch regioners arbete inom strategin.

Myndigheters arbete med regionalt tillväxt

Ett flertal myndigheter har betydelse för hållbar tillväxt och attraktionskraft i hela landet och bidrar till genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. I rapporten Statliga myndigheters medverkanPDF sammanställer och analyserar Tillväxtverket myndigheters återrapporteringar om sin medverkan och lämnar rekommendationer till såväl myndigheterna som regeringen om hur flernivåsamverkan i det regionala tillväxtarbetet kan stärkas.

Statistik om regional utveckling

Tillväxtverket har statistik om regional utveckling där du exempelvis kan välja län och år för jämförelse i interaktiva diagram. Här finns även resultat från olika undersökningar som genomförts.

Här finns alla publikationer som handlar om regional tillväxt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster