Tillväxtverket
Tätort med bostadshus.

Regionalt

tillväxt­arbete

Sverige består av 21 regioner med skiftande behov och förutsättningar. Det regionala tillväxtarbetet samlar resurser som bidrar till att alla delar av Sverige utvecklas. Utgångspunkten är att tillväxten ska ske på ett hållbart sätt och bidra till att regionen blir attraktiv för både företag och människor.

Det är ett dynamiskt arbete som utvecklas löpande och påverkas av initiativ från alla samhällsnivåer. Här beskriver vi grundläggande beståndsdelar i arbetet och hur helheten hänger ihop.

Så styrs tillväxtarbetet - mål, riktlinjer och strategier

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Regeringen styr till exempel genom lagar, förordningar, strategier, regleringsbrev och villkorsbeslut – medan uppgiften för regional nivå är att förverkliga politiken med utgångspunkt i sina skiftande förutsättningar. Ett antal myndigheter är också särskilt utpekade att bidra till genomförande av politiken.

Tillväxtarbetet har ett långsiktigt perspektiv. Utmaningar som exempelvis rör den demografiska utvecklingen och klimatförändringar är grundläggande.

Den nationella strategin sätter ramarna

Regeringens nationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Strategin är vägledande för de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder får användas till.

Tre stora samhällsutmaningarna som den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att lösa genomsyrar strategin:

  • miljöproblem och klimatförändringar,
  • demografiska förändringar, samt
  • ökade klyftor både inom Sverige och inom EU.

De strategiska områden som regeringen pekar ut som centrala för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken är:

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem

Näringsdepartementet arbetar med att ta fram en handlingsplan kopplat till strategins genomförande. Tillväxtverket hjälper till med detta arbete.

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

I denna förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

Regionala utvecklingsstrategier visar vägen

Alla utvecklingsansvariga aktörer ska ta fram en utvecklingsstrategi baserad på de specifika förutsättningar som finns i regionen. Strategin är sektorsövergripande och innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.

Regioner och samordning

I varje län har en aktör särskilt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av den regionala tillväxtpolitiken. De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna (RUA) är centrala i tillväxtarbetet. Samtidigt finns andra betydelsefulla aktörer för regionerna – på såväl europeisk som nationell och kommunal nivå. Samordning mellan dem är en huvuduppgift för att utveckla regionen.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer och deras huvuduppgifter.

Genomförande och finansiering

Det operativa tillväxtarbetet bedrivs till stora delar i projektform – där Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna utgör centrala delar. Totalt sett finansieras tillväxtarbetet av medel från ett stort antal aktörer.

Resultat och uppföljning

Arbetet med analys, uppföljning och utvärdering sker löpande inom ramen för tillväxtarbetet – parallellt med insatser för att utveckla det långsiktiga lärandet ytterligare. Det samlade ansvaret för kunskapsutvecklingen delas mellan regionerna och den nationella nivån. Under 2019 kommer bland annat ett nytt nationellt system för uppföljning av projektmedel från Anslag 1:1 att implementeras. På regional nivå sker löpande insatser för att utveckla arbetet med resultat och uppföljning.

Så följer Tillväxtverket följer upp det regionala tillväxtarbetet.