Tillväxtverket
Tätort med bostadshus.

Regionalt

tillväxt­arbete

Sverige består av 21 regioner med skiftande behov och förutsättningar. Det regionala tillväxtarbetet samlar resurser som bidrar till att alla delar av Sverige utvecklas. Utgångspunkten är att tillväxten ska ske på ett hållbart sätt och bidra till att regionen blir attraktiv för både företag och människor.

Det är ett dynamiskt arbete som utvecklas löpande och påverkas av initiativ från alla samhällsnivåer. Här beskriver vi grundläggande beståndsdelar i arbetet och hur helheten hänger ihop.

Så styrs tillväxtarbetet - mål, riktlinjer och strategier

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i hela landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Regeringen styr till exempel genom lagar, förordningar, strategier, regleringsbrev och villkorsbeslut – medan uppgiften för regional nivå är att förverkliga politiken med utgångspunkt i sina skiftande förutsättningar. Ett antal myndigheter är också särskilt utpekade att bidra till genomförande av politiken.

Tillväxtarbetet har ett långsiktigt perspektiv. Utmaningar som exempelvis rör den demografiska utvecklingen och klimatförändringar är grundläggande.

Den nationella strategin sätter ramarna

Regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt för regional tillväxt. Strategin anger regeringens prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken fram till 2020.

Regionernas behov lägger grund för vårt arbete

Förändringens vindar blåser och två stora utvecklingsprocesser är i gång. På nationellt håll arbetas det med utformningen av den nya sammanhållningspolitiken för 2021–2027, det vill säga den nya strukturfondsperioden. Samtidigt löper den nuvarande nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft ut och behöver ersättas.

Arbetet utgår från Sveriges regioner – det både påverkar deras utvecklingsmöjligheter och bygger på deras behov. Regeringskansliet erbjöd därför i november förra året alla Sveriges regioner att lämna in redovisningar av framtida prioriteringar och utmaningar. Tillväxtverket har nu i uppdrag att sammanställa och analysera regionernas rapporter. Parallellt med det arbetet deltarTillväxtverket i dialoger med regionerna som Näringsdepartementet håller i.

Uppdraget ska redovisas 1 oktober och ligga till grund för Regeringskansliets kommande arbete, som ska bidra till ytterligare utveckling i Sveriges regioner.

Fyra nationella prioriteringar

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft har fyra prioriterade områden. Prioriteringarna är en hjälp för att rikta insatser inom arbetet.

Innovation och företagande

 • Innovation och forskning – regionala innovationsmiljöer
 • Entreprenörskap och företagande
 • Miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher och energifrågor
 • Kommersialisering och internationalisering
 • Kapitalförsörjning

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

 • Tillgänglighet genom transportsystemet och IT-kommunikation
 • Kommersiell och offentlig service
 • Fysisk planering och boende
 • Kultur, fritid och besöksnäring

Kompetensförsörjning

 • Matchning på arbetsmarknaden
 • Fungerande strukturer för utbildning, kompetensförsörjning och livslångt lärande
 • Tillvaratagande av hela arbetskraften – ökat arbetskraftsutbud genom integration och mångfald
 • Regionalt grundläggande kompetensförsörjningsarbete – centralt verktyg med fastställda målsättningar i samverkan med berörda aktörer samt insatser inom fokusområdena validering, yrkesvux inom den kommunala vuxenutbildningen och lärcentra

Internationellt samarbete

 • Utvecklat regionalt samarbete – både i närområdet och globalt
 • Export och handelsfrämjande
 • Erfarenhetsutbyte och lärande

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

I denna förordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

Regionala utvecklingsstrategier visar vägen

Alla utvecklingsansvariga aktörer ska ta fram en utvecklingsstrategi baserad på de specifika förutsättningar som finns i regionen. Strategin är sektorsövergripande och innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.

Regioner och samordning

I varje län har en aktör särskilt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av den regionala tillväxtpolitiken. De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna (RUA) är centrala i tillväxtarbetet. Samtidigt finns andra betydelsefulla aktörer för regionerna – på såväl europeisk som nationell och kommunal nivå. Samordning mellan dem är en huvuduppgift för att utveckla regionen.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Huvuduppgifter i utvecklingsansvaret

Regionernas tillväxtarbete ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Det handlar om att:

 • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
 • samordna insatser för att genomföra denna strategi
 • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
 • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
 • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram

Samordning är en huvuduppgift i utvecklingsansvaret, och tar sig till exempel uttryck genom en omfattande samverkan inom hela det system av aktörer som tillsammans utgör det samlade tillväxtarbetet.

En viktig samverkansarena är Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, som syftar till ökad dialog, samverkan, lärande och kunskapsspridning mellan företrädare för regionerna, regeringen och berörda statliga myndigheter.

En annan samverkansarena är Reglablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som består av de 21 regionerna, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vinnova samt Tillväxtverket.

Genomförande och finansiering

Det operativa tillväxtarbetet bedrivs till stora delar i projektform – där Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna utgör centrala delar. Totalt sett finansieras tillväxtarbetet av medel från ett stort antal aktörer.

Resultat och uppföljning

Arbetet med analys, uppföljning och utvärdering sker löpande inom ramen för tillväxtarbetet – parallellt med insatser för att utveckla det långsiktiga lärandet ytterligare. Det samlade ansvaret för kunskapsutvecklingen delas mellan regionerna och den nationella nivån. Under 2019 kommer bland annat ett nytt nationellt system för uppföljning av projektmedel från Anslag 1:1 att implementeras. På regional nivå sker löpande insatser för att utveckla arbetet med resultat och uppföljning.

Så följer Tillväxtverket följer upp det regionala tillväxtarbetet.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.