Tillväxtverket

Regional samverkan med anledning av coronakrisen

Tillväxtverket ska stötta regionerna i arbetet med regional utveckling och även med omställningsarbete vid stora varsel. Med anledning av covid-19 har vi fått ett specifikt uppdrag att stötta regionerna att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet. Här samlar vi information till regionerna utifrån detta uppdrag.

Detta gör regionerna

Tillväxtverket har genomfört telefonintervjuer med alla regioner under mars. Vi vill skapa en bild över det aktuella läget i regionerna och fånga in de behov som finns. Intervjuerna är grunden i sammanfattningen, men vi fyller löpande på med ny information. Insatserna är strukturerade enligt stegen i vår omställningsguide.

Planera - hur organiserar regionerna arbetet?

För att hantera coronavirusets effekter på näringsliv och sysselsättning använder regionerna i hög grad de ordinarie strukturer som redan finns för att genomföra det regionala tillväxtarbetet. Frekvensen för hur ofta olika grupperingar möts och samverkar/utbyter information har dock ökat markant. Några regioner har upprättat särskilda krisgrupper även inom regional utveckling (utöver i sjukvården).

Avdelningar och enheter för regional utveckling genomför i flera regioner dagliga möten för att samla, utbyta och hantera den stora mängd information och omvärldsbevakning som samlas in. Region Skåne har initierat en intern idégrupp och idébank om ”hur kan vi jobba med permitteringar och varsel”

Regionerna för nära och tät dialog med länets kommuner, länsstyrelse, universitet och andra aktörer i främjandesystemet, i hög grad genom ordinarie strukturer för samverkan. Även här syns en tydlig uppväxling, möten hålls tätare och ett nära informationsutbyte sker kontinuerligt. Flera regioner beskriver att kontakter sker dagligen eller fler gånger i veckan. Kontakt med kommunerna handlar i första hand om näringslivsfrågor i näringschefsgrupperingar. Flera regioner beskriver också att de för dialoger med kommunerna kring utbildningsfrågor med skolchefsgrupperingar.

Flera regioner har samlat viktig information och länkar till länets kommuner, företagsfrämjare och nationella myndigheter som genomför insatser med anledning av coronaviruset på sina hemsidor. Regionerna använder hemsidorna och sociala kanaler, som Linkedin och Facebook, för att kommunicera de insatser som görs i regionen. Regionala sidor på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beskrivs också som en viktig kanal.

Några regioner har eller planerar att lansera särskilda hemsidor i samverkan med andra regionala aktörer, som länkas till via den egna hemsidan. Ett exempel på detta är Region Hallands hemsida www.tillsammansforhalland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där både information om stöd till företag och besöksnäringen samt aktuella lägesrapporter läggs upp.

Analysera- vilka analyser gör regionerna på kort och lång sikt?

Coronavirusets spridning och dess effekter på näringsliv och sysselsättning innebär att statistik, prognoser och analyser förändras fort och snabbt blir daterade. Flera regioner vittnar om att de större och mer långsiktiga analyser som gjorts, till exempel kopplat till regionala utvecklingsstrategier (RUS), behöver göras om.

Behov av kortsiktiga analyser

Regionerna ser också ett stort behov av underlag och analyser av virusets effekter på näringsliv och sysselsättning på kort sikt. De behövs som underlag för mer akuta insatser och för att följa utvecklingen. Statistik över varsel lyfter regionerna särskilt fram, med tillgång till varselstatistik på såväl länsnivå som kommunnivå. Regionerna beskriver Arbetsförmedlingens och SCB:s sekretessregler som ett hinder för detta som behöver hanteras omgående.

Flera regioner beskriver att de gjort en första samhällsekonomisk analys och bedömningsunderlag, med fokus på virusets effekter på näringsliv och arbetsmarknad. Halland har plockat fram en sårbarhetsanalys med tillhörande guide för att hantera större varsel och omställning.

Branscher och företag

Regionerna arbetar intensivt med att försöka få översikt av hur olika branscher och företag drabbas. De omvärldsbevakar detta kontinuerligt genom regionens företagsfrämjande aktörer, till exempel Almi, Handelskammare och olika branschaktörer som har nära kontakt med företagen, genom dialoger och enkätuppföljningar. I det här sammanhanget betonar flera regioner vikten av att ta en samordnande roll, så att inte flera aktörer efterfrågar samma information från företagen samtidigt. Några regioner, till exempel Stockholm har fört dialoger på politisk nivå och tjänstemannanivå med företrädare för vissa särskilt drabbade branscher.

Statistik och lägesrapporter

Flera regioner samverkar med länsstyrelserna kring underlag och lägesbilder som löpade tas fram till regeringen. Till exempel har Region Halland lånat ut analytiker till länsstyrelsen för att stötta upp i arbetet.

Region Dalarna har initierat ett utbyte kring analyser via Microsoft Teams, där analytiker från regionerna delar tips och diskuterar omvärldsbevakning, analyser, underlag och scenarier med varandra. Där finns bland annat tips om Västra Götalands interaktiva rapport av varselstatistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i riket och per län och Kronobergs presentation av geodata för regionen som helhet och per kommun: Geodata covid-19 Kronoberg. 

Allt fler regioner tillgängliggör aktuell statistik och lägesrapporter i sin samlade information om coronavirusets effekter på näringslivet.

RegLabs analytikernätverk samlar analyser och rapporter om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från regioner och andra aktörer.

Genomföra - vilka insatser genomför regionerna?

Ett intensivt arbete pågår i samtliga regioner för att hantera coronavirusets effekter på näringsliv och sysselsättning. Regioner ser över hur olika finansieringsverktyg (exempelvis anslag 1.1 Regionala tillväxtåtgärder, EU:s regionalfond och EU:s socialfond) kan användas på mer kort sikt för att hantera de direkta ekonomiska effekterna av viruset. De ser även över vilka pågående, planerade och nya insatser som kan sättas in. Samtidigt lyfter flera regioner att det är mycket viktigt att krishanteringen och insatser som sätts in hänger samman, bygger på och på längre sikt förstärker och kan integreras i det ordinarie och mer långsiktiga utvecklingsarbetet. Flera regioner betonar vikten av att hålla i och fortsatt driva det ordinarie arbetet med långsiktiga och strategiska processer och redan pågående insatser.

Flera regioner har redan beslutat och satt igång nya särskilda insatser med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet. Flera av dessa regioner beskriver att politikerna har varit snabbfotade och angelägna om snabba insatser. Andra regioner beskriver att det finns behov av insatser men att den knappa tillgången på medel för utvecklingsinsatser är en stor utmaning.

Företagsjour

I många av länen finns regionala eller lokala företagsjourerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De som inte redan har företagsjourer sedan tidigare har upprättat eller planerar att upprätta sådana, regionalt eller genom kommunerna. Flera regioner gör det i samverkan med Almi. De som sedan tidigare har företagsjourer utökar nu dem och trycket på företagsjourerna är stort. Företagsjourerna fungerar som vägledning för företag i de insatser, stöd och regeländringar som tillkommit med anledning av covid-19, som stöd i rådgivning och i vissa fall också som en lots till vård/psykologstöd.

Region Jönköpings län växlar upp sin befintliga företagsjour nationellt och tar emot samtal från alla delar i landet. Mer information om detta finns längre ner på sidan under rubriken "Nationell företagsjour och erfarenhetsträffar".

Hemsändningsbidrag

Flera regioner ser över, eller har redan, utökat möjligheterna till hemsändningsbidrag. Observera att kostnaderna för att ta emot beställningar, plocka och leverera matkassar till samtliga hushåll som bor i serviceglesa områden kan bli mycket stora. Det kan med andra ord vara lämpligt att förankra det politiskt innan man utökar bidraget.

Betaltider på fakturor

Flera regioner ser över, eller har redan börjat, förlänga betaltider på fakturor, eller efterskänka fakturor (till exempel hyror, elräkningar) under en kortare period. Regionerna betalar också skyndsamt fakturor. I många fall gör även kommunerna i länet motsvarande.

Bidrag till företagsfrämjande organisationer

Några regioner har lämnat extra bidrag till regionala Almi för att förstärka verksamheten.

Några regioner har beslutat om vissa tillskott/verksamhetsbidrag till viktiga företagsfrämjande organisationer för att stärka deras förutsättningar att möta och stötta krisande företag.

Stöd till omställning

I de samtal som förs med regionerna har flera lyft att den rådande situationen är en stor utmaning, men kan också öppna för vissa möjligheter att växla upp arbetet med omställning i näringslivet. Många branscher och företag har haft fullt upp och har därmed varit svåra att nå med olika insatser. I det här läget finns goda möjligheter för regionerna att rikta insatser för kompetensutveckling och stöd för att ställa om för att till exempel stödja företagen att bli mer digitala, klimatsmarta eller jämställda. Arbetet har därmed både ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv .

Flera regioner har spelat in behovet att kunna utöka arbetet (och finansieringen) med checkar, för att i det här läget kunna erbjuda omställningscheckar till företag. Några regioner har också öppnat för möjligheten för små och medelstora företag att söka olika typer av omställningsstöd för att hantera krisen.

 • Västra Götaland har tagit fram ett nytt stöd i form av en utvecklingschecklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för företag och civilsamhälle för lokala samverkansprojekt med anledning av pandemin.
 • Blekinge har tagit fram en ny omställningschecklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt effekterna av covid-19, där stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser för att möta krisen. Stöd kan lämnas upp till 90 procent, dock högst 100 000 kr.
 • Även Region Västmanland har avsatt 5 miljoner kronor för omställningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till små och medelstora företag för att möta krisen.

Satsningar till särskilt drabbade branscher och företag

Några regioner har beslutat om satsningar och tillskott på medel riktade till särskilt drabbade branscher.

 • Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för ett tillfälligt stöd till mikroföretag i form av omställningscheckar till följd av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det tillfälliga stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader och stödbeloppet är maximerat till 150 000 kronor. Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst och i bedömningen kommer företag i inlandet och företag inom besöks- och turistnäringen att prioriteras.
 • Västra Götaland har avsatt 8 miljoner till kreativa och kulturella näringar och finansierar också en besöksnäringssatsning genom Turistrådet Västsverige, som har skapat ett gratis webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige. Ett liknande utbildningsprogram och stöd har även tagits fram för småskaliga livsmedelsproducenter. Läs mer om satsningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kalmar har infört ett förhöjt stöd till omställningscheckar och mikrostöd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för företag med verksamhet som utgör besöksanledning samt företag med verksamhet inom det kulturella och kreativa området.
 • Region Sörmland har en företagsakut för besöksnäringen via det regionala besöksnäringsbolaget STUA som samordnar ett antal stödfunktioner för stöd inom affärsrådgivning, kontakt med finansiärer, affärsjuridik, personalfrågor, inköp, lager, försäkringsfrågor med mera. Region Sörmland har också fattat beslut om insatser i form av stöd och rådgivning till industriföretag genom FriS-Framtidens industri i Sörmland, i samarbete med bland andra Almi, Handelskammaren Mälardalen, Östsvenska handelskammaren och Mälardalen Industrial Technology Center. Läs mer om satsningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stockholm har gjort en särskild satsning om 3 miljoner kronor till besöksnäringen, läs om satsningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matchning mellan företag och arbetskraft

Några regioner ser över hur de kan arbeta med matchning kopplat till effekterna av covid-19. Det gäller till exempel inom livsmedelsbranschen, där efterfrågan på personal förväntas öka, samtidigt som personal friställs i flera andra branscher. Flera regioner är positiva till att ta en tydligare roll kopplad till matchningsfrågor.

 • Region Östergötland har lanserat en matchningswebb som ska hjälpa företag att hitta varandra när efterfrågan ändras fort i olika branscher: matchajobben.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Även Region Skåne har lanserat en matchningswebb Resursdelning- permitterad personallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De har också upprättat en sida där personer med olika kompetenser/yrkeserfarenheter kan anmäla intresse för att stötta upp i vården Region Skåne/vill-du-hjalpa-till. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • I april lanserade Skåne Utbildningsakutenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Utbildningsakuten fungerar som ett komplement till regionens företagsakut och syftar till att möta och matcha behoven hos företag som har ett stort behov av arbetskraft, samtidigt som andra företag har behövt friställa sin personal. Inom ramen för utbildningsakuten har Skåne samlat kurser som är gratis, startar omgående och som är relevanta för skånska företag och arbetstagare.
 • Även Region Örebro har lanserat en utbildningsakutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där de samlat möjliga utbildningar på ett och samma ställe.
 • Region Västmanland samlar på Västmanlands kompetensportal stöd och information om kompetensutveckling och livslångt lärande, utbildningar på distans och information om validering.

Vill du dela med dig av goda exempel?

Jobbar du med dessa frågor på din region och vill dela med dig av goda exempel på hur ni arbetar? Vi vill på denna sida sprida kunskap om hur regioner och kommuner hanterar effekterna av covid-19 på näringslivet så att vi kan lära av varandra.

Kontakta Johanna Mikaelsson om du har goda exempel att dela med dig av på denna sida.
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Dessa behov ser regionerna

Vi vill bidra till att samla och lyfta de behov som uppstått med anledning av den uppkomna situationen i regionerna. Här uppdaterar vi löpande behov som kommer till vår kännedom och hur vi har hanterat dessa.

Behov och åtgärder från Tillväxtverket

Identifierade behov från regionerna

Behov

Status

Synliggör de regionala sidorna på verksamt.se på första sidan så att de blir enklare att hitta.

Åtgärdat

Dialog om förändringar i pågående projekt och hur de ska hanteras.

Sker löpande

Information till stödmottagare

Skapa en tydlig guide till korttidsarbete.

Tillväxtverket uppdaterar webbsidan löpande.

Information om korttidsarbete

Regionerna önskar löpande info om korttidsarbete.

Åtgärdat - daglig återkoppling om utvecklingen via mejl

Önskar statistik om vilka företag (utifrån SNI-kod) som söker om stöd för korttidsarbete fördelat på geografi (kommunal- och regional nivå)

Statistik för korttidsarbete fördelat på bransch och län finns nu tillgängligt.

Samverka med regionerna avseende analyser.

Tillväxtverket arbetar med frågan.

Analytikernätverket har en gemensam sida på Teams som huvudsakligen används i dagsläget.

Skapa en flexibilitet kopplat till affärsutvecklingscheckarna.

Åtgärdat – information har skickats till kontaktpersonerna i regionerna.

Information om affärsutvecklingscheckar

Samordning avseende företagsjour och rådgivning.

Tillväxtverket arbetar med frågan.

Ett möte hölls 31 mars med regionerna för att diskutera frågan.

Se över hur kvarvarande medel inom ERUF 2014–2020 kan användas för att möte effekterna av covid - 19

Tillväxtverket arbetar med frågan. Myndigheten har fått ett specifikt uppdrag.

Öppna upp för att regionerna ska kunna ta beslut om Tillväxtverkets medel inom 1:1

Frågan hanteras inte i dagsläget

Bidra med kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Tillväxtverket arbetar löpande med frågan. Ett exempel är den här sidan som ska bidra med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om hur regionerna arbetar. Sidan utvecklas löpande.

Viktigt att Tillväxtverket arbetar snabbt och har snabba handläggningsprocesser

Det är vår ambition.

 

Behov och åtgärder från nationell nivå

I de intervjuer som genomförts med alla regioner har ni lyft behov av åtgärder som riktar sig till uppdragsgivare och andra myndigheter. I dialogerna med er har vi bland annat fångat upp att ni ser behov av att se över förutsättningarna för det regionala anslaget, behov av minskat krav på medfinansiering och behov av att möjliggöra finansiering av rörelsekapital till företag istället för lån.

Ni har även lyft behov av att öka matchningen av kompetens, skapa ökad flexibilitet kopplat till olika utbildningsformer samt tillgång till olika typer av regional statistik om varsel och uppsägningar.

Vi har samlat och kommer att fortsätta samla era inspel och vi förmedlar dessa vidare i våra löpande dialoger med Regeringskansliet.

Under rubriken ”Tips på information från andra myndigheter” längre ner på sidan kan ni läsa om insatser från några olika myndigheter med anledning av coronakrisen.

Det här gör Tillväxtverkets med anledning av covid-19

Vi har fått ett antal nya uppdrag med anledning av covid-19 men försöker också se över pågående uppdrag och insatser på grund av de nya omständigheterna. Vi ger här en översikt av vårt arbete med anledning av covid-19, utifrån vad som är mest relevant för er som jobbar med regional utveckling på regionerna.

Stöd för korttidsarbete

Tillväxtverket fick uppdraget att hantera stödet om korttidsarbete av regeringen måndagen den 16 mars. Sedan dess har vi arbetat intensivt med att utreda förutsättningarna för stödet, dimensionera och anpassa systemstöd och sätta en organisation för att kunna ta emot och behandla alla ansökningar som förväntas komma.

Stödet är möjligt att söka sedan 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Du kan läsa mer på webbsidan om korttidsarbetet. Vi jobbar löpande med att uppdatera informationen kring stödets utformning. Våra kontaktpersoner på regionerna får dagligen mejl med de senaste uppdateringarna.

Statistik om korttidsarbete

På sidan statistik om korttidsarbete kan du ta del av aktuell statistik över hur många ansökningar som kommit in och hur de är fördelade på bransch och län. Siffrorna uppdateras flera gånger per vecka.

Insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv

Den 2 april fick Tillväxtverket i uppdrag att bidra med omvärldsanalys samt erfarenhets- och kunskapsutbyte om hur regioner kan hantera de situationer som uppkommer i näringslivet med anledning av coronaviruset. I arbetet ingår även att underlätta dialogen om den aktuella situationen mellan regional och nationell nivå. Läs hela uppdraget här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi hade redan innan uppdraget kom börjat arbeta för att underlätta för regionerna. Vi har inledningsvis haft telefonkontakt med alla regioner för att fånga upp ert och näringslivets behov. Utifrån dessa samtal har vi samlat information på denna webbsida och kommer efterhand fylla på med aktuell information.

Scenarioanalys om krisens effekter på ekonomi och näringsliv

Det finns ett stort behov av kunskap för att förstå corona-krisens effekter på ekonomi och näringsliv, både på nationellt och regionalt plan. Utan att veta när världens ekonomier kommer att öppnas upp och pandemin klingat av kan vi inte överblicka Coronavirusets samhällsekonomiska konsekvenser. Vi kan dock spänna upp olika scenarier för att belysa möjliga konsekvenser.

Publikationen Coronas konsekvenser för regionerna - tre regionalekonomiska scenarieröppnas i nytt fönster presenterar tre scenarier på regional nivå, med modellberäknade konsekvenser för bruttoregionprodukt (BRP) och sysselsättning. Scenarierna tas fram med hjälp av den regionala Input-Output-modellen Raps. De konsekvenser som modelleras, i termer av produktionsbortfall och minskad sysselsättning, bygger på osäkra antaganden men kan ge information för att indikera omfattningen av fortsatt nödvändiga åtgärder.

Medel från regionalfonden 2014 - 2020 används för att möta effekterna av viruset

Tillväxtverket fick torsdagen 26 mars i uppdrag av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, kan möta effekterna av covid-19. Läs hela uppdraget här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsammans med regionerna ska vi vidta de åtgärder som behövs för att besluta om insatser för att möta effekterna av covid-19-utbrottet inom kvarvarande medel inom ERUF 2014-2020. Vi har påbörjat en dialog med Sveriges 21 regioner och de åtta regionala strukturfondspartnerskapen om hur återstående ej beslutade och utbetalade medel i ERUF kan prioriteras för att möta näringslivets behov, både på kort och lång sikt.

Pågående utlysningar

I mitten av mars 2020 konstaterades att covid-19-utbrottet nått en allmän smittspridning i Sverige. Vid tidpunkten för detta hade Tillväxtverket pågående beredningar av ansökningar inför beslut i samtliga programområden. I dialog med regioner och strukturfondspartnerskap har ett flertal åtgärder vidtagits både i pågående projekt och i pågående ansökningsomgångar där nya projekt bereds inför beslut.

Nya utlysningar

Varje program har sin egen tidplan och utlysning. Håll dig uppdaterad angående aktuella utlysningar här.

Föreslagna programändringar

En viktig förutsättning för att kunna möta företagens förändrade behov och utmaningar är att det finns tillräckligt med kvarvarande medel inom de insatsområden som kan ge direktstöd till företagen i regionalfondsprogrammen. Ett antal programändringar har därför föreslagits där övervakningskommittén kommer fatta beslut i början på maj.

Vi förbereder för regionalfonden 2021 - 2027

Förberedelserna av EU:s programperiod 2021-2027 genomförs som planerat. Tillväxtverket för tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten och Naturvårdsverket regionala dialoger med varje programområde. Hittills har vi genomfört tre av totalt åtta möten. Vi genomför resten av mötena under april och maj. Som ett stöd i programmeringsarbetet planerar Tillväxtverket att erbjuda tematiska workshoppar i digital form under våren.

Den 25 mars arrangerades ett webbinarium om programmeringsarbete där samtliga 21 regioner deltog.

Den 2 april fick Tillväxtverket uppdraget att förbereda programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Samtidigt fick regionerna och Gotlands kommun erbjudande att ta fram förslag till åtta regionala program.

Projektmedel

Under rådande omständigheter kan projekt med kort varsel behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster. Det kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats.

Tillväxtverket kommer att godkänna kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme.

Här finns mer information till stödmottagare av projektmedel.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fattat beslut om följande:

 • Alla beslut om affärsutvecklingscheck till företag (internationalisering och digitalisering) som fattades under 2019 kan förlängas. Sista datum för utbetalning 2020-11-30.
 • Vid behov, och om rimligt, kan en omfördelning av kostnadsslag göras till ett annat godkänt kostnadsslag, till exempel kan uteblivna resekostnader istället användas för konsultkostnader.
 • Under rådande omständigheter kan projekt med kort varsel behöva ställa in exempelvis resor vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts. Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har uppkommit för att genomföra projektet och att den är skälig.

Vi har skickat ut information om detta till de regionala kontaktpersonerna för checkarna.

Tillväxtverket jobbar också med att utreda ytterligare frågor kopplade till affärsutvecklingscheckarna.

Du kan läsa mer om affärsutvecklingscheckar här.

Nationell företagsjour och erfarenhetsträffar

Region Jönköpings län växlar upp sin befintliga företagsjour nationellt och tar emot samtal från alla delar i landet. Du hittar mer information här: www.nationellaforetagsakuten.se

Hit kan företag som har akuta problem med anledning av covid-19 vända sig. Telefonnumret är 010-241 13 00 och jouren är öppen vardagar klockan 8 – 16. Alternativt kan man skicka ett mail till nationellaforetagsakuten@rjl.se.

Uppväxlingen av företagsjouren planeras pågå fram till slutet av juni. Jouren är tänkt att fungera som avlastning och kunskapsstöd till nybildade och befintliga jourer och även täcka de delar av landet som saknar företagsjour. Tjänsten är gratis, finansieras via Tillväxtverket och är en insats till företag som drabbats till följd av coronapandemin.

För de som arbetar operativt med företagsjourer/-lotsar runt om i landet, och för andra intresserade, finns veckovisa erfarenhetsträffar på onsdagar kl. 13 – 14.

Vänligen kontakta Kristin Signemark för inbjudan till dessa träffar.
E- post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Digital omställningsguide stöttar regioner och kommuner

Tillväxtverket har tagit fram en omställningsguide där du som är tjänsteperson eller politiker i en kommun eller region kan få stöd och idéer om hur ni kan hantera en större omställning vid varsel i näringslivet. Guiden beskriver en process för hur ni kan genomföra omställningsarbetet.

Processen delas in i fem faser där varje fas har ett syfte och mål. I guiden kan du läsa om vad varje fas innebär, vad ni kan göra och vem som kan göra det.

Ny funktionalitet i Pipos Serviceanalys

Pipos Serviceanalys har uppgraderats med ny funktionalitet och nya beräkningar med anledning av covid-19-smittan. Vi har fått indikationer på att det finns behov av att använda hemsändning av dagligvaror i större utsträckning än tidigare i och med att riskgruppen för covid-19 (personer som är 70 år och äldre) uppmanas att stanna hemma.

Tillväxtverket har tidigare gått ut med övergripande tolkningar av vilka som kan räknas in i målgruppen för det hemsändningsbidrag som regionen kan ge till kommuner inom ramen för stöd till kommersiell service.

Du kan läsa mer om Tillväxtverkets stöd till service här.

Vi följer vad kommunerna gör

Tillväxtverket har påbörjat ett arbete med att samla in och kommunicera kunskap om hur kommunerna arbetar för att stötta näringslivet till följd av coronapandemin. Arbetet har primärt ett kort perspektiv, dvs. under coronakrisen, men också ett mer långsiktigt perspektiv kopplat till hur Tillväxtverket kan arbeta strategiskt med att stärka kommunernas utvecklingskapacitet i framtiden. Vi omvärldsbevakar insatser som kommuner genomför för att underlätta och stötta näringslivet vilket sker brett på tjänstemannanivå samt via regionala nätverk.

Några exempel på insatser som olika kommuner genomfört för att stötta näringslivet:

 • Förlängt betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt tillstånd och tillsyn.
 • Kortat betalningstiden till leverantörer. Målsättning att betala inom 15–20 dagar.
 • Inte ta ut avgift för uteserveringar eller torghandel under 2020. Bevilja tillstånd tidigare än vanligt på året.
 • Presentkort till samtliga anställda i kommunen för lokal konsumtion.
 • Luncherbjudande till gymnasieelever - Alla elever som har distansundervisning på gymnasiet kan hämta lunchlåda vid olika restauranger och butiker spritt över i kommuner som ett led i att stödja kommunens företagare.
 • Nedsättning av hyror.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Se över om man kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.
 • Rekrytering till bristyrken – Personal från besöksnäring och hotell omskolas till vård och andra serviceyrken i kommunen.

Enkät om kommuners arbete med att stärka företagsklimatet

Tillväxtverket har även ett antal insatser och program som riktar sig till kommuner i Sverige som är viktiga för kunskapsinhämtning och kontakter med kommunerna. Till exempel har en enkät genomförts under april till de 39 kommunerna som ingår i programmet ”Stöd för att utveckla företagsklimatet” för att se hur de arbetar med att stötta företag i krisen.

Läs sammanställningen av enkätsvaren: Hur coronapandemin påverkar landsbygdskommuners arbete att stärka företagsklimatetPDF.

Myndighetsnätverket för regional utveckling och landsbygdspolitik

Tillväxtverket håller samman ett nätverk av myndigheter som är särskilt betydelsefulla för det regionala tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken. Dessa myndigheter omfattas av olika regeringsuppdrag inom den regionala tillväxt- och landsbygdspolitiken och ska medverka i genomförandet gentemot målen för politikområdena.

Vi håller myndighetsnätverket uppdaterat i vårt arbete med att stötta regionerna för att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet. Vi vill få till en gemensam kraftsamling mellan nationella myndigheter och regioner för att stödja och stärka regional och lokal nivå i arbetet. Syftet är att hjälpa myndigheterna med hur de kan bidra utifrån sin verksamhet, både på kort och lång sikt.

Läs mer om myndighetsnätverket.

Regional exportsamverkan

Regional exportsamverkan (RES) är ett samarbete mellan olika aktörer för att göra det enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Arbetet med att etablera en regional exportsamverkan utgår från regionens förutsättningar. Det betyder att upplägget kan se olika ut i olika regioner.

Krissituation stärker RES-samverkan, där man har tätare kontakt med löpande möten inom den regionala RES-gruppen, för att på bästa sätt kunna stötta företagen.

RES kan vara bollplank i omställningen för företagen - med att tänka innovation, nya marknader, nya sätt att göra affärer, nya samarbeten.

Läs mer om regional exportsamverkan och hur du får kontakt med exportcentrat i din region.

Tips på information från andra myndigheter

Flera myndigheter har fått nya uppdrag eller har ställt om sin verksamhet med anledning av covid-19. Nedan samlas tips och information som vi fångat upp hos andra myndigheter i vårt nätverk, som kan vara aktuellt för regioner att känna till och enkelt hitta information om.

 • Svenska ESF-rådet informerar om att en omfördelning av 300 mkr av kvarvarande medel inom socialfonden. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer. Här finns samlad information om utlysningar inom socialfonden, både regionala och nationella.
 • Arbetsförmedlingen publicerar tillfälligt statistik över varsel och uppsägningar per län och bransch. Arbetsförmedlingen informerar också om möjlighet för arbetssökande att anmäla intresse för snabbutbildning till gröna jobb på distans. Arbetsförmedlingen samlar också jobb med start omgående genom taggen #jobbjustnu.
 • Business Sweden har lanserat en Corona Help Desklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för exportföretag. De erbjuder kostnadsfri hjälp inom tre viktiga områden: säkra globala varu- och logistikkedjor, kundrelationer och marknadsposition på internationella marknader samt hantera lokala coronaviruseffekter.
 • Myndigheten för yrkeshögskolan ger information om extra och snabba ansökningsomgångar inom YH inom YH med anledning av regeringens förslag i vårändringspropositionen om en tillfällig satsning på yrkeshögskolan.
 • Skolverket har samlat information om vad som gäller skolor och vuxenutbildning med anledning av covid-19, med information om regler, frågor och svar och stöd för undervisning på distans.
 • Tillväxtanalys publicerar varje fredag till och med i maj veckostatistik över konkurser på bransch och länsnivå. Tillväxtanalys har också publicerat en kartläggning av hur det gick för de som förlorade jobben under finanskrisen 2008.
 • Vinnova informerar om hur myndigheten satsar på innovation i en turbulent tid. Här samlas information ett antal satsningar på innovationer i spåren av coronakrisen som har potential att stötta samhället i en utmanande tid. Bland annat finns information om en pågående utlysning för omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronakrisen.
 • Kulturrådet informerar om att myndigheten ska fördela stöd om 370 miljoner kronor till kultursektorn till aktörer inom det fria kulturlivet för inställda och uppskjutna evenemang. Samlad information om stödet och ansökningar finns här. Stödet kommer att vara sökbart från 28 april.
 • Svenska Filminstitutet informerar om uppdraget att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19. Filminstitutet meddelade i mars också att de omfördelar och avsätter totalt 40 miljoner för att ge särskilda stöd till den svenska filmbranschen.
 • Boverket informerar om hur stöd söks för tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher och länkar till de länsstyrelser som hanterar ansökningarna.
 • Post och telestyrelsen följer läget i bredband och mobilnät och kan konstatera att det är fortsatt stabilt driftläge i bredbands- och mobilnäten.
 • Trafikverket informerar om att myndigheten nu genomfört uppdraget att med utgångspunkt i beslutad trafikplikt, skyndsamt ingå avtal om regelbunden flygtrafik till sju norrländska orter och Visby för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland genom flyg till och från Arlanda.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samlar på krisinformation.se information och länkar till andra myndigheter om coronaviruset.

Tips på omvärldsbevakning

Här samlar vi länkar och tips på sidor som kan vara bra att bevaka med anledning av covid-19.

 • Regeringen har samlat information om arbete med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset. Här finns alla beslut och initiativ som tagitslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • verksamt.se finns regional information till företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På webbplatsen finns även samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för företagare att känna till med anledning av covid-19.
 • Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Nordenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har sammanställt en sida med länkar till uppdaterad information om läget i alla nordiska länder. Här finns samlad information om hur de nordiska länderna agerar i kampen mot coronaviruset och vilka regler och rekommendationer som gäller i de olika länderna.
 • EU-kommissionen samordnar den gemensamma reaktionen på utbrottet av covid-19 i EU. Alla åtgärder samlas på en speciell hemsida, EU:s sida för att bekämpa Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Sveriges kommuner och Regioner (SKR) presenterar frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gällande de åtgärder som Svenskt Näringsliv och Visita föreslår att kommuner och regioner vidtar för att mildra coronavirusets konsekvenser för företagare.
 • OECD har skapat en sida om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hur de mäter effekterna och konsekvenserna av viruset. Du kan ta del av deras analyser och olika policyrekomendationer för att hantera krisen.
 • ESPON, EU:s forskningsprogram om regional utveckling, samlar in erfarenheter från hela Europa om hur effekterna av viruset har hanterats regionalt och lokalt. ESPON listar ett flertal hemsidor där du kan ta del av kunskap och erfarenheter, du hittar sidan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • RegLabs analytikernätverk samlar analyser och rapporter om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från regioner och andra aktörer.

Kontakt

Monika Kväl

E- post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se