Tillväxtverket
Knappar till omställningsguidens fem steg (steg 4 markerat) 1. Förbereda för omställning 2. Analysera inför omställning 3. Planera och förankra 4. Genomföra omställning 5. Följa upp efter omställning

Genomföra omställning

Genomförandefasen är oftast den längsta fasen och den omfattar många gånger flera år. Det handlar om att genomföra de insatser som ska stärka det kvarvarande näringslivets utveckling. Eftersom omställningsarbetet skiljer sig åt beroende på lokal och regional kontext presenterar vi exempel på övergripande nivå.

Guiden utgår från att stärka näringslivets förnyelseförmåga vid ett omställningsarbete men vi presenterar även några korta exempel på insatser på individnivå.

Individnivå

Exempel på insatser på individnivå är diskussioner med Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden TSL, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare om hur berörda individer kan hitta ny sysselsättning eller skapa möjligheter för att vidareutbilda sig. Det kan handla om att genomföra valideringar, förstärka lärcentra eller andra insatser som ställer om individers kompetenser.

Det kan även handla om att samtala med Svenska ESF-rådet om vilka typer av projekt som myndigheten kan finansiera som syftar till kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Generellt har Arbetsförmedlingen mycket god kunskap och relevanta verktyg för att hantera större varsel ur ett individperspektiv.

Stärka näringslivets förnyelseförmåga

Utöver kommunens sammankallande roll i omställningsarbetet kan ni genomföra andra insatser för att stärka näringslivet.

  • Försöka hitta nya användningsområden för den eventuella mark eller anläggning som frigörs med anledning av händelsen.
  • Stödja innovationsarbete och förnyelse, exempelvis genom att uppmana eventuella företagsinkubatorer och företagsfrämjare att öka sin verksamhet att stimulera till fler livskraftiga tillväxtföretag i kommunen.
  • Fördela om utvecklingsresurser med anledning av händelsen.
  • Upphandla stöd i genomförandet av omställningsarbetet.
  • Ta fram förstudier som kan användas i påverkansarbete och vid ansökan av medel hos andra aktörer.
  • Göra prioriteringar i strategiskt viktiga dokument på lokal och regional nivå.
  • Marknadsföra kommunens komparativa fördela för att attrahera nya etableringar.

Exempel från Glava

Anställda på Scanmodule i Glava 2010 (Arvika kommun) nåddes av beskedet att koncernen beslutat att flytta produktionen av solceller till Singapore. Scanmodule var ett av de större arbetsställena i kommunen och totalt omfattades 300 personer av flytten. För Glava, en ort med strax över 200 invånare, beskrevs nedläggningen som en stor chock som påverkade hela samhället, både sett till sysselsättning och hur man såg på ortens framtid.

I sammanhanget drev regionen en rad strategiska insatser för att stötta omställningen av den regionala ekonomin, exempelvis som att sol-el blev en prioritering i regionens strategi för smart specialisering. Regionen tilldelade resurser för att bygga upp sol-el som ett värmländskt kompetensområde för att bland annat ta tillvara den kompetens som funnits inom Scanmodule i Arvika.

Arbetet bidrog bland annat till

  • uppbyggnaden av en demonstrationspark (Glava Energy Center) som är en klustersatsning som finansieras av bland annat Region Värmland och Arvika kommun
  • en satsning för att bygga en forskningsmiljö kring solenergi vid Karlstad universitet – där de regionala resurserna främst riktas mot att öka samverkan mellan forskning och kringliggande näringsliv. Ett exempel är Solar Värmland, ett projekt i anknytning till Karlstad universitet som syftar till att locka små och medelstora företag till produktionskedjan för kiselsolcellsenergi.

Exempel från Södertälje

När AstraZeneca i Södertälje meddelade att de skulle minska sin personal med cirka 1 200 tjänster. Företaget menade att forskningsresultaten inom neurovetenskap inte visat tillräckliga framsteg och därför skulle verksamheten minskas. Neddragningen blev snabbt en nationell fråga och den kopplades till den svenska Life science-sektorns konkurrenskraft och Sveriges attraktivitet när det gäller att etablera högkvalificerad forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området.

Vid tidpunkten för neddragningen hade Länsstyrelsen i Stockholms län det regionala utvecklingsansvaret. Länsstyrelsen valde att mobilisera och rikta om delar av befintliga resurser för att försöka lindra neddragningens direkta negativa effekter för den lokala och regionala ekonomin.

Länsstyrelsens såg över hur det befintliga företagsstödjandesystemet kunde användas för att ge resurser för ett omställningsarbete i kommunen. De tidigarelade och riktade satsningen av affärsutvecklingscheckar till förmån för Södertälje och såg även hur utvecklingsmedlen kunde användas för att stödja olika projektinitiativ kopplat till omställning och entreprenörskap.

Regeringen utsåg en samordningsperson med uppdrag att starta insatser som på olika sätt skulle minska effekterna av AstraZenecas neddragning. Vinnova tog initiativ till ett rundabordssamtal där branschaktörer och myndigheter diskuterade satsningar. Arbetet resulterade bland annat i forsknings- och innovationsagendan Sverige som internationellt centrum för Life science. Den lade grunden till Swelife vars målsättning är att stärka svensk Life science nationellt.

Viktigt att dokumentera arbetet

Dokumentera och följ upp omställningsarbetet löpande. Som stöd kan ni upprätta en enkel loggbok där ni och andra kan följa arbetet och utvecklingen.

Exempel loggbok

Insats

Vad har gjorts och när

Huvudaktivitet 1


Huvudaktivitet 2


Huvudaktivitet 3