Tillväxtverket
Knappar till omställningsguidens fem steg (steg 2 markerat) 1. Förbereda för omställning 2. Analysera inför omställning 3. Planera och förankra 4. Genomföra omställning 5. Följa upp efter omställning

Analysera inför omställning

När förberedelserna är färdiga är det dags att göra en fördjupad analys över situationen. I analysen ska ni dokumentera situationen för näringslivet och sysselsättningen i det aktuella området.

 • Kartlägg vilka redan genomförda analyser som ni kan använda i arbetet.
 • Undersök vilken offentlig statistik som finns.
 • Identifiera vilka som bör ingå i analysgruppen.
 • Genomför arbetet med att analysera situationen i nära samarbete med centrala aktörer i kommunen och regionen som kan bidra med kunskapsunderlag.

Målet är att identifiera ett antal extraordinära insatser som ni behöver genomföra med anledning av den uppkomna situationen.

Använd analysen som en del av kunskapsunderlaget

Analysen kan hantera flera områden, ni kan exempelvis dela in den i

 1. näringslivets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter
 2. arbetsmarknad
 3. kommunen och regionen som möjliggörare för affärsutveckling och avveckling
 4. nationella finansieringskällor.

Näringslivets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter

För att tydliggöra näringslivets förutsättningar och dess utveckling kan det vara relevant att tydliggöra styrkor och svagheter, branschstruktur och möjligheterna till utveckling. Exempel på områden som ni kan analysera:

Lokala produktionsfaktorer
Hur ser tillgången ut till

 • lokala råvaror och naturresurser
 • arbetskraft och utbildningsnivå
 • branschkunskap
 • teknologi
 • lokal tillgång till kapital
 • närhet till marknader.

I nästa steg handlar det om att tydliggöra vilka fördelar och utmaningar området har, baserat på tillgången till lokala produktionsfaktorer.

Branschstruktur
Hur ser näringslivets branschstruktur ut, finns det anledning att försöka bredda sammansättningen?

Utvecklingsmöjligheter:

 • Hur ser det lokala näringslivets traditioner, kultur och utvecklingsmöjligheter ut?
 • Finns det möjligheter att bygga vidare på eller utveckla affärssamarbete, kluster och nätverk?
 • Vilka underleverantörer berörs och finns det behov av att ställa om verksamheten med anledning av händelsen?
 • Finns det förslag på konkreta projektidéer?

Arbetsmarknad och kompetenser

Sysselsättning: Hur ser situationen ut när det gäller sysselsättning och arbetslöshet lokalt och i funktionell analysregion (FA-region)? (En FA-region är en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara självförsörjande vad gäller arbetstillfällen och arbetskraft.)

Om arbetslösheten redan är hög och sysselsättningen relativt låg innan neddragningen, blir det sannolikt svårare för de friställda att skaffa ett nytt arbete i området. Om arbetslösheten är låg och sysselsättningen hög är situationen mer fördelaktig.

Arbetspendling
Hur arbetspendlar kommunens invånare? Om det finns en expanderande arbetsmarknad i angränsande kommuner gör det att många redan pendlar. Då finns det potential för att fler ska pendla till jobb i kommunerna runt omkring. Det ökar möjligheterna att den lokala arbetsmarknaden kan ersätta de jobb som förlorats.

Att det finns en tradition att pendla kan också spela roll. Ett stort företag som försett kommunen med riklig tillgång till jobb har ibland lett till att det funnits mindre anledning att pendla. Om möjligheterna att pendla hade varit bättre kanske inte lika många hade varit intresserade av att arbeta på ortens stora företag.

Den fysiska tillgängligheten till jobb är slutligen en avgörande faktor. Möjligheter att pendla avgörs också av tillgång till kommunikationer och infrastruktur. I glest befolkade kommuner kan det vara svårare att finna underlag för infrastruktur och allmänna kommunikationer.

Kompetenser
Hur ser behovet av kompetenser ut inom arbetsmarknadsområdet? Vilka kompetenser frigörs med anledning av händelsen? Finns det någon som efterfrågar de kompetenserna? Finns det kompetenser som behöver ställas om för att bättre passa det lokala behovet?

Kommun och region som möjliggörare

Vilka verktyg har kommunen och regionen för att främja näringslivets utveckling? Kan ni tillföra eller fördela om kommunala och/eller regionala resurser? Finns det en levande lokal entreprenörskultur eller behöver den stärkas?

Andra områden som ni kan analysera utifrån ett långsiktigt perspektiv är

 • utvecklingsbehov i det kommunala serviceutbudet: bostäder, förskolor och skolor, fritidsaktiviteter, kulturutbud
 • tillgång på kommunal näringslivsservice, kommersiella byggnader och områden
 • behov av utveckling av centrum och kommunikationer
 • kommunens rykte/varumärke.

Kartlägga nationella finansieringskällor

I analysen bör ni kartlägga vilka nationella finansieringskällor som kan stärka utvecklingen av näringslivet. Exempel på aktörer som kan ha relevanta finansieringskällor är:

 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Jordbruksverket
 • Trafikverket (länstransportplan)
 • Boverket
 • Energimyndigheten
 • Svenska ESF-rådet
 • Arbetsförmedlingen
 • Länsstyrelsen
 • Almi.

Ni behöver ha en idé om vilken typ av insats ni söker finansiering för. Det finns oftast krav på medfinansiering.

Tips på var du hittar statistik

Ofta finns det en hel del statistik, analyser och prognoser hos kommunen eller regionen som är värdefulla i arbetet med att ta fram en analys.

Det finns även en hel del offentlig statistik att ta del av, exempelvis:

SCB

Statistiska centralbyrån (SCB) har fakta om Sveriges 290 kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan eller med Sverige.

Företagsklimat

Företagsklimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett projekt från Svenskt Näringsliv där det lokala företagsklimatet är i fokus. De låter varje år 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Det ger det lokala företagsklimatet en plats i debatten.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen publicerar statistik om bland annat arbetssökande och varsel. Här finns även prognoser för arbetsmarknadens utveckling och för yrken och yrkesområden.

Tillväxtverket

Tillväxtverket publicerar statistik om företagande, regional utveckling och turism.

Tillväxtverket genomför regelbundet undersökningen Företagens villkor och verklighet som riktar sig till svenska små och medelstora företag. Det är en enkätundersökning där ett stort antal företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Regionalt analys- och prognossystem (Raps)

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga för regional utveckling.

Swedish Incubators & Science Parks (SISP)

Tillväxtanalys

Myndigheten Tillväxtanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik om internationella företag, nystartade företag och konkurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tillväxtanalys ansvarar också för att samla in uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet och producerar statistik över investeringar i riskkapital i Sverige.

Ekonomifakta