Tillväxtverket

Landsbygds-barometer

Landsbygdsbarometern hjälper till att belysa närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen. Den bygger på självskattning och visar i vilken grad ni har ett integrerat landsbygdsperspektiv.

Resultatet ni får ger en bild av nuläget, inom vilka områden det finns potential att bli bättre, och vad som kan ändras i verksamheten för att förverkliga målen i landsbygdspolitiken.

Använd det bredare begreppet geografiska perspektiv istället för landsbygdsperspektiv om det passar din organisation bättre.

Bruksanvisning

När: Till exempel på ett ledningsmöte, i en arbetsgrupp eller i ett förarbete för att ge en första snabb bild av närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen.

Var: I en arbetsgrupp, på en enhet eller på en övergripande nivå.

Hur: Som en snabb första mätare som berättar hur närvarande landsbygdsperspektivet är. Resultatet ger en fingervisning om hur mål ska utformas och vad som blir nästa aktivitet.

För att: Få en förståelse för hur vi idag arbetar och för att identifiera vi behöver förändra för att stärka landsbygdsperspektivet i vår verksamhet.

Av vem: I olika nivåer i verksamheten, på ledningsnivå likväl som i en arbetsgrupp.

Hur hänger verktyget ihop med andra verktyg?

Landsbygdsbarometern kan följas av verktyget genomlysning av processer. Landsbygds­barometern bidrar först till medvetenhet om varför vi behöver stärka landsbygdsperspektivet och genomlysning av processer hjälper till att synliggöra var i organisationen ett landsbygds­perspektiv kan och bör integreras.

Landsbygdsbarometer - så gör du

För varje påstående nedan markerar du hur du upplever nuläget i organisationen

I dag i vår organisation ...

Ange siffra 

1 = stämmer inte alls,

6 = stämmer helt

1... är landsbygder ett viktigt perspektiv i högsta ledningen?​
2... förväntar sig högsta ledningen att organisationen arbetar aktivt för livskraftiga landsbygder?​
3... har vi ett landsbygdsperspektiv i beslut, processer, aktiviteter och annat?
4... är det tydligt hur vi som organisation har ett landsbygdsperspektiv genom att det uttrycks i olika typer av styrdokument till exempel policy, strategi, vision?​
5... har vi en formulerad och antagen handlingsplan eller motsvarande för hur vi integrerar ett landsbygdsperspektiv i vår verksamhet?​

Användartips för en gruppdiskussion

  1. Börja med att be deltagarna fylla i landsbygdsbarometern på egen hand inför en gruppdiskussion om närvaron av landsbygdsperspektiv i verksamheten.
  2. Diskutera gärna i mindre grupper där deltagarna pratar om sina bedömningar. Finns det likheter och skillnader mellan svaren? Om det är låga siffror: varför ser det ut så? Vilka behov har ni för att komma vidare?
  3. Samla deltagarna i helgrupp. Gå igenom frågorna och om ni tycker att det behövs - enas om en gemensam bedömning. Dokumentera gruppens resultat.
  4. Använd resultatet till att identifiera områden med utvecklingspotential, sätt upp mål och omvandla till konkreta aktiviteter i till exempel verksamhetsplanen.
  5. Planera för att återkomma till landsbygdsbarometern efter en tid och följ upp om ni har nått målen.

* Landsbygdsbarometern är inspirerad av hållbarhetsbarometern, som är framtagen av GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.