Tillväxtverket

Verktyg

Att lyfta landsbygdsperspektiv är mycket av ett förhållningssätt – men kräver också förmåga att göra det genom effektiva arbetssätt.

Arbetet med landsbygdsperspektiv bör som all verksamhet ske med arbetsmetoder som lever upp till de krav som finns på offentliga aktörer. Flera etablerade modeller finns tillgängliga att använda.

Modeller för verksamhetsstyrning

Ekonomistyrningsverket har utvecklat en sammanhållen process för planering och uppföljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som skapar goda förutsättningar för intern styrning och kontroll, och för att verksamheten når sina mål. En viktig poäng i processen är att planering också leder till att verksamheten blir möjlig att följa upp. Har vi gjort det vi planerade? Blev resultatet som vi tänkt oss?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har omfattande stöd för att styra och leda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., framför allt riktat mot kommuner och regioner. SKR lyfter fram att organisering, styrning och ledning måste samverka i arbetet för hållbar samhällsutveckling. Med utgångs­punkt i de tre delarna erbjuder SKR olika typer av stöd till kommuner och regioner.

Verktyg för landsbygder

Som komplement till generella arbetssätt har Tillväxtverket utvecklat mer riktade verktyg som kan användas i arbetet med att utveckla landsbygdsperspektiven.

Ett att verktygen är av mer övergripande karaktär. Utgångspunkten är att komplexa och samman­satta problem kräver ett stegvist arbetssätt genom små steg framåt, ett lärande och ibland cirklar tillbaka. Kunskap och insikter skapas steg för steg och kan förändras när ny kunskap uppstår. Förståelsen för olika perspektiv växer fram genom interaktion, lyssnande och samtal. Verktyget innehåller sju steg med hjälpfrågor inom varje avsnitt.

Andra exempel på särskilda verktyg för arbetet med landsbygdsperspektiv:

  • Sju frågor som hjälper en organisation till viktiga vägval i arbetet med att integrera landsbygdsperspektiv
  • Temperaturmätare som belyser närvaron av landsbygdsperspektiv i en organisation.
  • En checklista som fungerar som stöd för att stärka landsbygdsperspektiven i strategiska dokument.

Att diskutera

Stäm av era ambitioner mot de särskilda verktyg som finns för att belysa landsbygds­perspektiv. Finns det några ni kan sätta i arbete direkt? Som kan sätta fart på frågor ni inte riktigt funnit formerna för att hantera?

Lär av andra

Även om ett arbete med landsbygdsperspektiv behöver utgå från specifika ambitioner och förutsättningar finns mycket att lära av andra. Impulser utifrån är ett kraftfullt verktyg för att se på sin verksamhet med nya ögon – och kan bidra till lösningar som annars hade varit svåra att upptäcka.

Lärandet kan ske inom en organisation, mellan samma typ av organisationer men också mellan organisationer på olika sektorer och nivåer i samhället. Just gränsöver­skridande lärande bidrar till ömsesidig förståelse, men bär också på potential till mer radikala idéer.

Samlat lärande om smarta arbetssätt

I Utvecklingsguiden har Tillväxtverket samlat smarta sätt att jobba från kommuner och regioner. I guiden finns metoder inom områden som hållbarhet, kompetensförsörjning, digitalisering och samhällsplanering – där landsbygdsperspektivet ofta är relevant.

För att kunna bo, jobba och driva företag på en plats behövs grundläggande service som mataffärer, mackar, post och apotek. Genom att analysera vilka servicelösningar som fungerar och varför har Tillväxtverket identifierat fem faktorer som behöver samspela för att skapa långsiktigt hållbar service.

Läs mer om verktyg för kommuner, regioner och stat

Lär mer om verktygen som hjälper kommuner, regioner och myndigheter att stärka landsbygdsperspektivet.

Ta del av lärande exempel från kommuner, regioner och myndigheter.