Tillväxtverket

Riktning

Arbetet med att stärka landsbygdsperspektiven behöver bygga på ambitioner och förutsättningar i olika organisationer. Samtidigt kan politiken på nationell nivå ge riktning för arbetet.

Sedan 2018 finns ett långsiktigt mål för livskraftiga landsbygder i Sverige. Det är ett långsiktigt och brett mål som skapar behov av insatser inom många olika områden.

Mer framträdande landsbygder

Ett effektivt arbete mot målet förutsätter att landsbygdsperspektiven blir mer framträdande hos aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Det handlar då inte bara om särskilda satsningar i budgeten, utan om att utveckla befintliga verksamheter utifrån behov i landsbygder.

Landsbygdspolitiken lyfter särskilt betydelsen av civilsamhället och statens närvaro i hela landet. Ytterligare en utgångspunkt för politiken är att ekonomisk utveckling och sysselsättning skapas lokalt. Detta gör att förmågan till innovation och näringslivets förutsättningar ska ses grund­läggande beståndsdelar i livskraftiga landsbygder.

De politiska målen för hela landet

Det övergripande målet för den nationella landsbygdspolitiken är:

Livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Till detta kommer tre delmål:

  1. Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.
  2. Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av natur­resurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.
  3. Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Platsen har betydelse och förutsättningar skiftar dem emellan

I den regionala utvecklingspolitiken ligger tyngdpunkten på behovet av ett så kallat territoriellt perspektiv i arbetet med att skapa hållbar utveckling.

Utgångspunkten är att förutsättningarna för utveckling skiftar från plats till plats. Det hänger i sin tur ihop med faktorer som befolkningens storlek, det geografiska läget, strukturen på näringslivet, kapaciteten hos offentliga aktörer och mycket annat.

För regionerna och andra aktörer (som till exempel myndigheter och kommuner) är en viktig uppgift att förstå dessa skiftande förutsättningar. På så sätt uppstår nya möjligheter att utveckla arbetet för människor och företag att trivas i hela landet

Att diskutera

Diskutera hur er verksamhet relaterar till målet att skapa utveckling i hela Sverige. Hur ser ni på er egen roll i arbetet mot det landsbygdspolitiska målet? Är det möjligt eller önskvärt att knyta ihop politikens inriktning med era egna styrdokument? Vad skulle det kunna bidra med?