Tillväxtverket

Kunskap och samverkan

Kunskap och samverkan är de kanske viktigaste verktygen för den organisation som vill stärka sina landsbygdsperspektiv.

Arbetet med både kunskap och samverkan kan göras med mycket skilda ambitioner. Men en bra start är alltid att ha ett genomtänkt förhållningssätt.

Kunskap är viktigt - och svårt

Samhället är i ständig rörelse. Samtidigt skärps kraven på att offentliga aktörer utvecklar förmågan möta de nya förutsättningar som utvecklas. För den som arbetar för att stärka landsbygdsperspektiv är denna kunskapsroll central, och samtidigt utmanande att ringa in.

Ett sätt att närma sig frågan kan vara att utgå från olika typer av kunskap:

  • Vetenskaplig kunskap och statistik. Vad säger forskningen? Vad säger rådgivande myndigheter? Hur ser statistiken ut inom det aktuella sakområdet eller geografiska området? Vilka klyftor finns mellan olika typer av geografier?
  • Målgrupper och dialog. Vad tycker medborgarna, företagen eller andra berörda intressenter? Vilka perspektiv kan de tillföra? Hur ser förutsättningar för genomförandet av en insats ut – är de tänkta målgrupperna intresserade och har kapacitet att delta i planerade aktiviteter?
  • Politik och värderingar. Hur ser styrande politiska värderingar och mål ut på olika nivåer? Strategier? Handlingsprogram? Finns det andra och mer dagsaktuella politiska frågor att förhålla sig till?

Till detta kommer behovet av kunskap om hur arbetet med landsbygdsperspektivet kan bedrivas effektivt. Det kan då till exempel handla om kunskap kring modeller för samverkan eller olika typer av finansieringslösningar.

Att diskutera

Inventera kunskapsbehoven i arbetet med att stärka landsbygdsperspektiven. Tänk brett och försök ta höjd för olika typer av kunskap på såväl kort som lång sikt. Diskutera hur ni säker­ställer att det finns resurser och kompetens att både samla in och sätta den i arbete.

Det finns en kraft i att gå samman

Samverkan bör anpassas till sitt sammanhang och ta sin utgångspunkt i vilka värden den är tänkt att tillföra. Att samarbeta tar ofta mer tid än vi tror. Vi vill därför lyfta betydelsen av att ge de personer och organisationer som deltar goda förutsätt­ningar att bidra. Detta gäller oavsett om samverkan sker inom er organisation eller med andra aktörer.

Samverkan är också ömsesidig. Det finns en kraft i att tillsammans analysera behov, formulera mål och ta del av varandras erfarenheter och kompetenser. När vi gör det stärker vi varandra både i våra ordinarie verksamheter och vårt gemensamma arbete.

En framgångsrik samverkan ger till exempel:

  • Tillit mellan aktörer och stärkt legitimitet för den som bjuder in
  • Ökade resurser när flera aktörer bidrar tillsammans
  • Kunskap om varandras verksamheter, roller och olika uppdrag
  • Ökad sannolikhet att identifiera utvecklingsmöjligheter

Umeåregionen och Jämtland Härjedalen låter fler höras

Samverkan mellan sju kommuner i Umeåregionen har resulterat i en gemensam strategi för lands­bygdsutveckling, vilket kan ses både som ett slut och en början.

När Region Jämtland Härjedalen tog fram en ny regional utvecklingsstrategi var det viktigt att ge strategin en bredare förankring. Genom det skiftade fokus från hårda investeringar och ekonomisk tillväxt till mer av hållbar utveckling och människors livsval.

Att diskutera

Vilka möjligheter ser du som en följd av ökad vana att delta i digitala mötesformer? Påverkar det frekvensen i er samverkan? Påverkar det vilka som deltar? Kan ni tänka nytt och samverka med andra delar av landet eller världen – eller en aktör som på annat sätt inte varit möjlig att samverka med tidigare?

Läs mer om Landsbygdsnätverket

Läs mer om Landsbygdsnätverket – en plattform för samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med målet att skapa hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen. Nätverket har mer än 100 medlemmar, där alla är organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen och är viktiga för landsbygdsutveckling.