Tillväxtverket

Förankring

Det finns tecken på att arbetet med landsbygdsperspektiv i hög grad är personberoende, vilket gör det sårbart och riskerar att uppfattas som ett särintresse.

Ett långsiktigt arbete med stärkta landsbygdsperspektiv behöver stå på en stabil grund. Viktiga frågor handlar om till exempel styrning och organisering.

Använd styrsignaler som verksamhetsplan och värdegrund

Regeringen styr på olika sätt varför en organisation ska arbeta för att stärka landsbygds­perspektiven. Offentliga aktörer använder också interna styrsignaler, som påverkar förutsätt­ningarna att lyfta landsbygdsperspektiven. Det handlar då till exempel om inriktningen i värdegrund och verksamhetsplaner.

Ledningen i din organisation har en viktig uppgift att synliggöra betydelsen av ett landsbygds­perspektiv i de interna styrsignalerna. Det påverkar i sin tur både legitimiteten och möjligheterna att utveckla insatser och uppföljning.

Att diskutera

Är ert arbete med landsbygdsperspektiv personberoende? På vilket sätt kan det vara en styrka? Hur kan du som kanske är den personen arbeta för att bredda förankringen i organisationen?

Tydliga mål ger kraft att skapa förändring

En annan del i att förankra arbetet handlar om att sätta mål, vilket hänger ihop med vilka problem som ska åtgärdas. Väl identifierade problem kan bidra till att skapa legitimitet för arbetet med att stärka landsbygds­perspektiv – och utgör också en grund för mål och ett effektivt genomförande.

Tillgängliga resurser och andra förutsättningar är i många fall givna från början, och då bör ambitionerna anpassas efter det. Även i de fall ett mål inte är så långtgående som är motiverat utifrån behoven, kan själva tillkomsten i sig ge kraft för insatser.

Att diskutera

Diskutera vilka övergripande områden som är särskilt önskvärda att målsätta ur landsbygdsperspektiv. Utgå från regeringens styrning, signaler från omvärlden och egna verksamhetsmål. Finns områden med tydlig brist på likvärdighet inom kommunen, regionen eller landet? Vilken nytta skulle det ge organisationen att gå vidare med målformuleringar och insatser?

Organisera ägarskapet på ett genomtänkt sätt

Ägarskapet för ansvaret att driva landsbygdsperspektiven behöver vara tydligt och organiseras på ett genomtänkt sätt. Ska det samlas i en särskild enhet eller spridas ut på flera?

Å ena sidan kan ett samlat ansvar för landsbygdsperspektivet på en enhet eller i en funktion ge kraft åt arbetet – samtidigt som det riskerar att andra upplever att de inte berörs och ser sin roll. Å andra sidan riskerar ett arbete för att stärka landsbygds­perspektiv brista i genomförandekraft om det bara integreras som en del i andra sakområden.

Då landsbygdsperspektiven i stor utsträckning skär över enhetsgränser kan det också finnas skäl att skapa förutsättningar för samverkan inom en organisation.

Att diskutera

Diskutera om ni organiserar arbetet med landsbygdsperspektiv ändamålsenligt utifrån inriktningen på arbetet? Finns det balans mellan behovet av brett deltagande och förutsättningar för ledarskap och effek­tivt genomförande? Inled gärna med att göra en kartläggning av hur landsbygdsperspektivet organiseras inom er organisa­tion.