Tillväxtverket

Finansiering för landsbygder

I höst finns nya möjligheter att söka pengar för att öka digitaliseringen i små­företag och stärka förutsättningarna för företag inom turism och rekreation. Tillväxtverket vänder sig till företag i landsbygder och arbetet sker i samarbete med EU:s landsbygds­program.

I höst blir det möjligt att söka stöd för investeringar i infrastruktur för turism och rekreation. Att till exempel satsa på ledutveckling är att ge företag inom naturturism nya möjligheter, vilket är en prioritering för stödet. Läs mer om denna finasiering längre ner på sidan.

Tillväxtverket utlyser också i höst stöd för digitaliseringens möjligheter för ökad och fortsatt affärsutveckling i småföretag i landsbygder. Det pågår nu en dialog mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket för att formera de nya satsningarna.

Satsningar på digitalisering i landsbygder

De insatser vi just nu diskuterar och ser framför oss längre fram i höst handlar om tre delar;

Kommunikationsinsatser

Det kan handla om insatser kring information på webben, spridning av information, genomförande av olika seminarier, framtagande av kunskapsunderlag, uppföljning och utvärdering av pågående insatser och projekt. Någon del av insatserna kan komma att upphandlas.

Samarbetsprojekt mellan två eller flera aktörer

Det kan handla om pilotprojekt för att utveckla eller tillämpa tjänster, verktyg, modeller/metoder för att stötta företagens digitala mognad inom en specifik bransch eller region. Här avser vi att genomföra en utlysning i landsbygdsprogrammet under senhösten 2021. Det kan finnas möjligheter för både privata och offentliga aktörer att söka medel.

Rådgivning och coachning i småföretag

Det kan handla om både rådgivning i grupp och mer enskild företagsanpassad rådgivning/coachning. Insatserna ska bidra till digital affärsutveckling i småföretag för ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Tillväxtverket ska driva och ansvara för insatsen i projektform och avser under senhösten 2021 upphandla utförandet.

Vi publicerar löpande information om hur vår riggning av de nya satsningarna på 55 miljoner kronor fortskrider. Under början av september godkände Jordbruksverket vår handlingsplan för arbetet med de tre olika digitaliseringsinsatserna. Vi går nu in i en intensiv riggningsfas av vårt arbete och vi hoppas preliminärt att kunna öppna en utlysning kring samarbetsprojekten under slutet av kvartal 4 i år. Nästa uppdatering med information kring vårt arbete kommer under oktober 2021.

Tidigare insatser för digitaliseringens möjligheter i småföretag

Sedan 2019 har vi gett stöd till projekt som satsar på affärsutvecklingen i småföretag i landsbygder med hjälp av digitalisering. Många intressanta resultat har framkommit genom de 13 projekteten som vi har medfinansierat och vi har lärt mycket om målgruppen småföretag i landsbygder och de behov och särskilda utmaningar som dessa företag har. Läs mer om satsningen och resultaten från de olika 13 projekten kring digitaliseringens möjligheter

Almi Företagspartner (Almi) fortsätter sitt arbete med satsningen Digitalisering 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under hösten 2021. De slutredovisar sitt arbete till Tillväxtverket senare i höst.

Satsningar på turism och rekreation i landsbygder

Attraktiva platser och miljöer är viktiga för Sveriges landsbygder, både som besöksmål och för att driva verksamhet i. Det finns stor potential i att utveckla besöksnäringen på landsbygderna, eftersom det skapar nya jobb för alla som bor i och vill flytta till landsbygder. Att till exempel satsa på ledutveckling är att ge företag inom naturturism nya möjligheter, vilket är en prioritering för stödet, som under hösten öppnar sin första utlysning.

Vi prioriterar stöd som ser till helheten

Utifrån tidigare insatser inom natur- och kulturturism finns ett stort behov av stöd för investeringar som utveckla platser och besöksmål till mer attraktiva och hållbara reseanledningar. En investering måste också se till hela den turistiska leveranskedjan som omfattar resa, äta, bo och göra, där alla delar är viktiga för att locka besökare och bidra till landsbygdsutveckling.

Vi vill stärka infrastrukturen för leder

Inriktningen på stödet bygger vidare på fortsatt utveckling inom natur- och kulturturism, med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och cykling. Prioriteringen motiveras av att intresset för vandring och cykling är stort och växande, både bland svenska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige.

Vi vill se investeringar över regiongränser

Stödet har tidigare kunnat sökas via länsstyrelserna, men i och med överflyttningen till Tillväxtverket har investeringar som sträcker sig över läns- och regiongränser större möjlighet att få stöd. Långsiktigt mål är fler attraktiva, konkurrenskraftiga samt hållbara destinationer.

Stödet som ingår i EU:s landsbygdsprogram, finns tillgängligt mellan åren 2021-2024/25 och har en budget på cirka 95 miljoner kronor som fördelas på fyra olika utlysningar. Den första öppnar under hösten 2021 och kan sökas via Jordbruksverkets portal och hanteras av Tillväxtverket. Myndigheter, regioner, kommuner, föreningar och företag kan söka stödet. Investeringen ska kunna användas av allmänheten.

Här kan du läsa mer om den planerade utlysningen.

Här kan du läsa om våra tolv tidigare satsningar på leder

Tidigare uppdrag som handlat om besöksnäringen har arbetat med att stärka och utveckla naturturism genom utvecklingsarbete och satsningar på cykel- och vandringsleder. Här kan du läsa om de 12 projektens resultat inom besöksnäringen som arbetat med att utveckla vandrings- och cykelturism

Kontakt

För mer information kring insatser om digitaliseringens möjligheter i småföretag i landsbygder kontakta:

Per-Olof Remmare
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Matilda Markne
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi
fornamn.efternamni@tillvaxtverket.se

För mer information om avslutade och nya insatser inom besöksnäringen kontakta:

Linnea Ax
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi
fornamn.efternamni@tillvaxtverket.se