Tillväxtverket
Byggnader i Visby

Hållbara Gotland

Programmet Hållbara Gotland ska stärka det gotländska näringslivet. Därför har vi fördelat pengar som utvecklar och stärker strukturer för näringslivsutveckling och frigör gotlänska företags utvecklings­kraft och innovationsförmåga inom fem strategiska områden, till exempel inom de gotländska styrkeområdena livsmedel och besöks­näring.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att tillsammans med Region Gotland genomföra insatser i Gotlands län som ska bidra till att stärka företag och näringsliv på Gotland. Uppdraget pågick mellan 2016 och 2020.

Totalt har vi fördelat 100 miljoner till insatser som ska skapa samverkan och lärande samt frigöra innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet. Insatserna görs inom ramen för de strategiska områdena industri, livsmedels­produktion, besöksnäring, digitalisering och kompetensförsörjning. 

Filmer om Hållbara Gotland

Finns bananodlingar på Gotland?

Hur blir bildstenar nya besöksmål?

Finns det gotländska vaniljhjärtan i New York?

Här kan du läsa mer om projekt och aktörer som har fått medel i satsningen:

Projekt inom ny industriell utveckling

Gotländska industriföretag står liksom övrigt näringsliv inför en struktur­omvandling som drivs av globali­sering, digitalisering och omställ­ning mot en grön resurseffektiv ekonomi. Ny industriell utveckling handlar om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, stärka industrins förmåga till hållbar och effektiv produktion och skapa attraktiva innovationsmiljöer. En omvandling mot en mer digitaliserad indu­striell produktion kan stärka den gotländska industrins konkurrenskraft.

Nationell medfinansiering - Almi Invest Småland och Öarna

Syftet med projektet Nationell medfinansiering ur Gotlandsuppdraget är att ytterligare förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att erhålla externt kapital genom saminvestering på marknadsmässig grund i företag i Gotlands län.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 3 miljoner kronor. Projektets totala projektbudget är 6 miljoner kronor. Projektet medfinansieras av regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.

Ny industriell utveckling - Almi företagspartner Gotland AB

Projektet syftar till att stärka långsiktig konkurrenskraft och innovationsförmåga i gotländska företag genom insatser som bygger på det regionala näringslivets egna behov och efterfrågan.

Projektet ska genomföra ett stort antal aktiviteter riktade till gotländska företag inom områdena tillväxtvilja, internationalisering, digitalisering, hållbarhet, samverkan och förnyelse. Ett mål med projektet är att det på längre sikt ska finnas ett "nyindustriellt centrum" på Gotland. Projektet ska undersöka hur ett sådant kan organiseras och fortsatt verka för utveckling av det gotländska näringslivet.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 17 350 000 kronor.

Projekt inom livsmedel och maritima näringar

Företagande med fokus på mat och livsmedel är av stor betydelse för det gotländska näringslivet. Utvecklingen inom området är även av betydelse för gotländsk attraktionskraft. Det gotländska varumärket vad gäller livsmedelsursprung är starkt. Vidare gör Gotlands lokalisering att maritima näringar naturligt är i fokus.

På övergripande nivå finns behov av insatser som stärker länkar mellan olika aktörer, bygger förtroende och vilja att samverka, synliggör och etablerar spelregler som uppmuntrar samarbeten och förnyelse.

Hållbart vattenbruk, något för Gotland? - Länsstyrelsen i Gotlands län

Projektet syftar till att skapa ökad kunskap och intresse för hållbart vattenbruk på Gotland genom att inventera behov och förutsättningar för vattenbruk samt etablera samverkan mellan relevanta aktörer och intressenter inom näringen för vidare utveckling av vattenbruk på Gotland. Målet är att vattenbruket ska ses som en näring som bidrar till livsmedelsförsörjning och tillväxt på ön.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 512 200 kronor.

Gotland är mat - mat är Gotland - Länsstyrelsen i Gotlands län

Projektet ska skapa en struktur för insatser och utveckling av livsmedelsproduktion- och system på Gotland genom att ta fram en handlingsplan för den regionala mat- och livsmedelsstrategin 2016–2025 och engagera relevanta regionala och nationella aktörer.

Syftet med projektet är att en samlad strategisk plan ska driva, koordinera och intensifiera genomförandet av insatser för att nå relevanta mål i den nationella och regionala livsmedels­strategin.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 3 550 000 kronor.

Ökad livsmedelsförädling - Gotland Grönt Centrum

Projektet syftar till att etablera en långsiktig plattform för samverkan för företag inom livsmedelsnäringen, akademi och offentliga aktörer på Gotland. Inom ramen för projektet genomförs insatser för kapacitetsutveckling, innovations- och marknadsutveckling för små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen på Gotland.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotlan beviljat projektet 3 191 208 kronor. Projektets totala projektbudget är 6 382 386 kronor. Projektet medfinansieras av regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.

Fossilfritt kött på Gotland - LRF

Projektet syftar till att undersöka och synliggöra möjligheten att ställa om till en fossilfri produktions- och förädlingskedja av kött på Gotland genom att kartlägga förutsättningarna och verktygen för att ställa om produktionen.

Projektet ska också undersöka marknadsförutsättningar och intresse för en fossilfri produkt och stötta företag med rådgivning och information för att påbörja en omställning mot en fossilfri produktion och förädling av kött.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 3 266 000 kronor.

Projekt för besöksnäring och kultur

Gotland har lång erfarenhet av turism och konkurrenskraften för näringen är stark. Det finns stor potential för affärsutveckling och tillväxt inom besöksnäringen genom internationalisering och utveckling av hållbart nyttjande av natur- och kulturarv, liksom av annan form av kultur. Insatser behövs för ökad samverkan mellan aktörer inom besöksnäringen, mellan myndigheter, akademi och näringsliv.

Regional besöksnäringsstrategi - Region Gotland

Projektet syftar till att ta fram och genomföra en gemensam strategi för besöksnäringen på Gotland. Strategin ska peka ut en samlad riktning för hur Gotland kan bli ett internationellt och nationellt besöksmål i världsklass och ge förutsättningar för ett sammanhållet utvecklingsarbete.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 2 400 000 kronor.

Auktorisation av guider på Gotland - Gotlands Museum AB

Projektet syftar till att stärka Gotland som besöksmål för nationella och internationella gäster genom att auktorisera gotländska guider enligt Sveguides standard. Projektet ska ta fram och en utbildningsplan och genomföra en pilotomgång av utbildningen. Målet är att alla guider på Gotland som ett resultat av projektet ska vara auktoriserade och att Gotland kan möta förväntningar från nya kryssningsbesökare.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 1 080 000 kronor.

Besöksnod Norr - Bungemuseet AB

Projekt Besöksnod Norr syftar till att ta fram en förstudie som beskriver ett fysiskt koncept för en besöksnod på norra delen av ön med ett omgivande nätverk av besöksmål och verksamheter. Målet är att förstudien ska resultera i ett genomförandeprojekt med finansiering i Landsbygdsprogrammet.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 620 000 kronor.

Cruise Gotland - Gotlands Förenade Besöksnäring

Projektet Cruise Gotland syftar till att stärka samverkan kring och samsynen på Gotland som kryssningsdestination. Insatserna inom projektet ska öka besöksnäringens förmåga att möta de förväntningar som finns på en kryssningsdestination från nationella och internationella gäster.

Projektet ska även etablera ett nätverk för samsyn och samverkan om hur besöksnäringen och det gotländska näringslivet gemensamt kan erbjuda ett utbud av upplevelser för dagsbesökande kryssningsgäster.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 3 144 000 kronor. Projektets totala budget är 4 652 000 kronor. Projektet medfinansieras av Copenhagen Malmö Port.

Kulturarvsinkubator – Riksantikvarieämbetet

Projektet syftar till att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland, vilken ska ge företag inom kulturarvsområdet stöd för innovation och ökat entreprenörskap. Vidare ska projektet stärka samverkan mellan offentliga och privata kulturarvsaktörer samt akademin.

Genomförandet sker i olika faser. Först handlar det om att etablera kulturarvsinkubatorn med en fungerande affärsmodell och verksamhetsplan, attrahera entreprenörer och kommunicera verksamheten gentemot externa målgrupper. Kulturarvsinkubatorn ska sedan börja det operativa arbetet med att främja innovation och företagande inom kulturarvsområdet, genom redan etablerade modeller för innovations- och företagsutveckling som exempelvis lean startup. Slutligen ska projektet stödja företagen att lansera sina lösningar och sprida resultaten av projektet.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 2 832 050 kronor. Projektets totala budget är 11 501 704 kronor. Projektet medfinansieras av regionalfondsprogrammet Småland och Öarna, Science Park Gotland, Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet.

Hållbara besök- mellan kartan och besökarens upplevelse - Uppsala universitet

Projektet Hållbara besök, mellan kartan och besökarens upplevelse, ska genom mobildata kartlägga och analysera kryssningsturister och andra besökare på Gotlands rörelsemönster i syfte att främja en hållbar destinationsutveckling av Gotland.

Projektet utgår från kunskapscentret Hållbara besök som drivs av Uppsala universitet på Campus Gotland och tanken är att projektet också ska bidra till att stärka samverkan mellan Uppsala universitet, Region Gotland och besöksnäringen på ön.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 3 732 344 kronor. Projektets totala projektbudget är 4 162 344 kronor. Uppsala universitet medfinansierar projektet.

I Tjelvars fotspår - Uppsala universitet

Projektet I Tjelvars fotspår - hållbar och upplevelsebaserad kultur och naturturism på Gotlands landsbygd - bygger vidare på ett forskningsprojekt som Uppsala universitet genomfört med fokus på kulturlandskapets utveckling vid fornlämningsmiljöer på Gotlands landsbygd. Tanken är att denna forskning ska ligga till grund för utvecklingen av två besöksmål kring Tjelvars grav och bildstens- och husgrundskomplexet vid Butte Änge på norra och mellersta Gotland.

Projektet ska vidare, genom samverkan med besöksnäringen på Gotland, Gotlands museum och regionala och lokala näringslivsaktörer, bidra till forskningsbaserad utveckling av utomhusmuseum, vandringsleder och digital visualisering kring besöksmålen. Syftet är att stärka besöksnäringen på den gotländska landsbygden genom att möjliggöra för företagande och verksamhet kring två nya besöksmål samt att överföra kunskap om kulturarvsförmedling från akademin till näringslivet.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 1 399 576 kronor.

Projekt inom digitalisering

Det finns en potential för tillväxt i utveckling av digitalisering och IT-sektorn på Gotland. Länet har en mycket god bredbandstäckning med fiberutbyggnad även på landsbygden, vilket i en digitaliserad och globaliserad värld innebär ökad tillgänglighet och möjligheter för företag att etablera sig och utvecklas oavsett avstånd eller andra förutsättningar för transporter.

Digital samhällsbyggnadsprocess - Region Gotland

Projektet syftar till att ta fram en förstudie som identifierar delprocesser, aktörer, samarbeten och samlar kunskap från andra kommuner som skapat en digital process. Förstudien ska resultera i ett större digitaliseringsprojekt inom EU:s regionalfond. Det långsiktiga målet för insatsen är en obruten digital process för samhällsbyggnad som möjliggör ett öppet och enkelt flöde mellan olika aktörer som blir mer rättssäker och effektiv.

Projektet avslutades i september 2017 och förstudien resulterade i ett genomförandeprojekt som beviljats finansiering inom Regionalfondsprogrammet Småland och Öarna samt från Region Gotland, totalt 26 miljoner kronor. Projektet ska bland annat digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering och upprätta en kartportal på webben.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 800 000 kronor.

Innovationsmiljö Gotland - Science Park Gotland

Projektet ska stärka tillväxt och konkurrenskraften i små och medelstora företag på Gotland genom att etablera en gemensam plattform för innovationsutveckling och innovationsprocesser. Det ska bland annat ske genom seminarier, workshopar, kundtester, studiebesök och rådgivning inom tre målområden; Öppen innovation, prototyputveckling och internationalisering.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 4 326 850 kronor. Projektet totala projektbudget är 8 653 700 kronor. Projektet medfinansieras av regionalfondsprogrammet Småland och öarna.

Digital innovation Gotland – Uppsala universitet

Syftet med projektet Digital innovation Gotland är att skapa en arena där kvalificerat kunskapsarbete, digital innovation- och kompetensutveckling sker i samverkan mellan akademi, lokalt näringsliv och offentlig förvaltning. För att åstadkomma en arena för digital innovation ska projektet skapa en öppen innovationsmiljö inom vilken workshopar och seminarium anordnas för målgruppen, det lokala näringslivet och relevanta offentliga aktörer. Projektet ska vidare kommunicera och tillgängliggöra forskning på området för målgruppen, bland annat genom en blogg.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 3 593 022 kronor. Projektets totala projektbudget är 3 917 022 kronor. Uppsala universitet medfinansierar projektet.

Projekt inom kompetensförsörjning

Högre kompetens och utbildningsnivå är nödvändigt för att förverkliga ökade ambitioner i den gotländska ekonomin. Den gotländska arbetsmarknaden är liten och naturligt avgränsad. Tillgång till utbildad arbetskraft anges som ett tillväxthinder hos företag på Gotland. Insatser för en bättre matchning på arbetsmarknaden utifrån exempelvis yrkesprogram och yrkeshögskoleutbildning kan ge goda effekter på tillväxten på Gotland. Detta behöver ske parallellt med insatser för att öka andelen gotländska medborgare som genomgår högskoleutbildning.

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet

Uppsala universitet och Region Gotland ska gemensamt genomföra insatser för att fördjupa samarbetet mellan parterna. Syftet är att öka kunskapsutbyte mellan universitetet och regionen, stärka den gotländska forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotland utvecklas till en attraktiv universitets- och utvecklingsmiljö.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat Region Gotland 2 700 000 kronor och Uppsala universitet 3 113 000 kronor för samarbetsprojektet.

Kompetenta Gotland - Region Gotland

Projektet syftar till att öka utbildningsnivån på Gotland, stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och i högre grad utnyttja möjligheter till yrkeshögskole­utbildningar. Projektet fokuserar på fyra aktivitetsområden; skola och arbetsliv, att undersöka förutsättningar för YH-utbildning inom Region Gotland, att undersöka förutsättningar för teknikcollege eller vård- och omsorgscollege på Gotland samt att stärka samverkan med högre utbildning.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 8 370 700 kronor.

Företagsstöd inom Hållbara Gotland - Region Gotland

Syftet med Företagsstöd inom Hållbara Gotland är att öka tillgången till kapital för små och medelstora företag via företagsstöd och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet. Vidare ska företagsstöden stärka den långsiktiga konkurrenskraften för de små och medelstora företagen som tar del av dem.

25 miljoner kronor har avsatts inom programmet inom tre insatsområden:

  • Ny industriell utveckling 5 miljoner kronor
  • Livsmedel och maritima näringar 10 miljoner kronor
  • Besök och kultur 10 miljoner kronor

Region Gotland administrerar företagsstöden.