Tillväxtverket
Visby

Hållbara Gotland

Uppdraget Hållbara Gotland ska stärka det gotländska näringslivet.

Tillväxtverket har i uppdrag att tillsammans med Region Gotland genomföra insatser i Gotlands län som ska bidra till att stärka företag och näringsliv på Gotland. Uppdraget pågår mellan 2016 och 2020.

Totalt har 100 miljoner fördelats i ett flertal insatser inom områden som industri, livsmedelsproduktion, besöksnäring och digitalisering. Insatserna ska skapa samverkan och lärande samt frigöra innovations och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet. Nya verksamheter ska skapas och befintliga företag och verksamheter ska utvecklas vidare. 

Nedan projekt och aktörer har fått medel i satsningen Hållbara Gotland:

Ny industriell utveckling

Gotländska industriföretag står liksom övrigt näringsliv inför en struktur­omvandling som drivs av globali­sering, digitalisering och omställ­ning mot en grön resurseffektiv ekonomi. Ny industriell utveckling handlar om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, stärka industrins förmåga till hållbar och effektiv produktion och skapa attraktiva innovationsmiljöer. En omvandling mot en mer digitaliserad indu­striell produktion kan stärka den gotländska industrins konkurrenskraft.

Projekt Nationell medfinansiering ur Gotlandsuppdraget - Almi Invest Småland och Öarna

Syftet med projektet är att ytterligare förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att erhålla externt kapital genom saminvestering på marknadsmässig grund i företag i Gotlands län.

Projektet medfinansieras av regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.

Projekt Ny industriell utveckling - Almi företagspartner Gotland AB

Projektet syftar till att stärka långsiktig konkurrenskraft och innovationsförmåga i gotländska företag som arbetar med industriella processer genom insatser som bygger på det regionala näringslivets egna behov och efterfrågan.

Målet är att projektet ska genomföra cirka 100 aktiviteter för omkring 1 300 deltagare inom områdena tillväxtvilja, internationalisering, digitalisering, hållbarhet, samverkan och förnyelse. Ett mål med projektet är att det på längre sikt ska finnas ett "nyindustriellt centrum" på Gotland. Projektet ska undersöka hur ett sådant kan organiseras och fortsatt verka för utveckling av det gotländska näringslivet.

Företagsstöd inom Hållbara Gotland - Region Gotland

Syftet med Företagsstöd inom Hållbara Gotland är att öka tillgången till kapital för små och medelstora företag via företagsstöd och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet.

Möjligheten till extern finansiering genom företagsstöd ska stärka den långsiktiga konkurrenskraften för de små och medelstora företag som söker dessa. Totalt har 5 milljoner kronor avsatts till företagsstöd inom insatsområdet.

Företagsstöden administreras av Region Gotland och intresserade företag är välkomna att kontakta Peter Bloom på Region Gotland.

Livsmedel och maritima näringar

Företagande med fokus på mat och livsmedel är av stor betydelse för det gotländska näringslivet. Utvecklingen inom området är även av betydelse för gotländsk attraktionskraft. Och det gotländska varumärket vad gäller livsmedelsursprung är starkt. Vidare gör Gotlands lokalisering att maritima näringar naturligt är i fokus.

På övergripande nivå finns behov av insatser som stärker länkar mellan olika aktörer, bygger förtroende och vilja att samverka, synliggör och etablerar spelregler som uppmuntrar samarbeten och förnyelse.

Projektet Hållbart vattenbruk, något för Gotland? - Länsstyrelsen i Gotlands län

Projektet syftar till att skapa ökad kunskap och intresse för hållbart vattenbruk på Gotland genom att inventera behov och förutsättningar för vattenbruk samt etablera samverkan mellan relevanta aktörer och intressenter inom näringen för vidare utveckling av vattenbruk på Gotland. Målet är att vattenbruket ska ses som en näring som bidrar till livsmedelsförsörjning och tillväxt på ön.

Projektet Gotland är mat - mat är Gotland - Länsstyrelsen i Gotlands län

Projektet ska skapa en struktur för insatser och utveckling av livsmedelsproduktion- och system på Gotland genom att ta fram en handlingsplan för den regionala mat- och livsmedelsstrategin 2016–2020 och engagera relevanta regionala och nationella aktörer.

Syftet med projektet är att en samlad strategisk plan ska driva, koordinera och intensifiera genomförandet av insatser för att nå relevanta mål i den nationella och regionala livsmedels­strategin.

Projektet Ökad livsmedelsförädling - Gotland Grönt Centrum

Projektet syftar till att etablera en långsiktig plattform för samverkan för företag inom livsmedelsnäringen, akademi och offentliga aktörer på Gotland. Inom ramen för projektet genomförs insatser för kapacitetsutveckling, innovations- och marknadsutveckling för små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen på Gotland.

Projektet Fossilfritt kött på Gotland

Projektet syftar till att undersöka och synliggöra möjligheten att ställa om till en fossilfri produktions- och förädlingskedja av kött på Gotland genom att kartlägga förutsättningarna och verktygen för att ställa om produktionen.

Projektet ska också undersöka marknadsförutsättningar och intresse för en fossilfri produkt och stötta företag med rådgivning och information för att påbörja en omställning mot en fossilfri produktion och förädling av kött.

Projektet medfinansieras av LRF

Företagsstöd inom Hållbara Gotland

Syftet med Företagsstöd inom Hållbara Gotland är öka tillgången till kapital för små och medelstora företag via företagsstöd och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet. Vidare ska företagsstöden stärka den långsiktiga konkurrenskraften för de små och medelstora företagen som tar del av dem.

Totalt har 10 miljoner kronor avsatts till företagsstöd inom insatsområdet. Företagsstöden administreras av Region Gotland och intresserade företag är välkomna att kontakta Peter Bloom på Region Gotland

Besöksnäring och kultur

Gotland har lång erfarenhet av turism och konkurrenskraften för näringen är stark. Det finns stor potential för affärsutveckling och tillväxt inom besöksnäringen genom internationalisering och utveckling av hållbart nyttjande av natur- och kulturarv, liksom av annan form av kultur. Detta är viktigt inte minst med den kryssningskaj som byggs och som ökar möjligheterna att ta emot internationella besökare. Insatser behövs för ökad samverkan mellan aktörer inom besöksnäringen, mellan myndigheter, akademi och näringsliv.

Projektet Regional besöksnäringsstrategi - Region Gotland

Projektet syftar till att ta fram och implementera en gemensam strategi för besöksnäringen på Gotland. Strategin ska peka ut en samlad riktning för hur Gotland kan bli ett internationellt och nationellt besöksmål i världsklass och ge förutsättningar för ett sammanhållet utvecklingsarbete.

Projektet En hållbar kompetensförsörjning och auktorisation av guider på Gotland - Gotlands Museum AB

Projektet syftar till att stärka Gotland som besöksmål för nationella och internationella gäster genom att auktorisera gotländska guider enligt Sveguides standard. Projektet ska ta fram och en utbildningsplan och genomföra en pilotomgång av utbildningen. Målet är att samtliga guider på Gotland som ett resultat av projektet ska vara auktoriserade och att Gotland kan möta förväntningar från nya kryssningsbesökare

Projektet Besöksnod Norr - Bungemuseet AB

Projekt Besöksnod Norr syftar till att ta fram en förstudie som beskriver ett fysiskt koncept för en besöksnod på norra delen av ön med ett omgivande nätverk av besöksmål och verksamheter.  Målet är att förstudien ska resultera i ett genomförandeprojekt med finansiering i Landsbygdsprogrammet.

Projektet Cruise Gotland - Gotlands Förenade Besöksnäring

Projektet Cruise Gotland syftar till att stärka samverkan kring och samsynen på Gotland som kryssningsdestination. Insatserna inom projektet ska öka besöksnäringens förmåga att möta de förväntningar som finns på en kryssningsdestination från nationella och internationella gäster.

Inom projektet ska man även etablera ett nätverk för samsyn och samverkan om hur besöksnäringen och det gotländska näringslivet gemensamt kan erbjuda ett utbud av upplevelser för dagsbesökande kryssningsgäster.

Projektet medfinansieras av Copenhagen Malmö Port och Region Gotland.

Projektet Kulturarvsinkubator – Riksantikvarieämbetet

Projektet syftar till att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland vilken ska ge företag inom kulturarvsområdet stöd för innovation och ökat entreprenörskap. Vidare ska projektet stärka samverkan mellan offentliga och privata kulturarvsaktörer samt akademin.

Genomförandet sker i olika faser, det första steget är att etablera kulturarvsinkubatorn med en fungerande affärsmodell och verksamhetsplan, attrahera entreprenörer och kommunicera verksamheten gentemot externa målgrupper. Kulturarvsinkubatorn ska sedan börja det operativa arbetet med att främja innovation och företagande inom kulturarvsområdet, genom redan etablerade modeller för innovations- och företagsutveckling som exempelvis lean startup. Slutligen ska projektet stödja företagen att lansera sina lösningar och sprida resultaten av projektet

Projektet Hållbara besök- mellan kartan och besökarens upplevelse - Uppsala universitet

Projektet Hållbara besök, mellan kartan och besökarens upplevelse, ska genom mobildata kartlägga och analysera kryssningsturister och andra besökare på Gotlands rörelsemönster i syfte att främja en hållbar destinationsutveckling av Gotland.

Projektet utgår från kunskapscentret Hållbara besök som drivs av Uppsala Universitet på Campus Gotland och tanken är att projektet också ska bidra till att stärka samverkan mellan Uppsala Universitet, Region Gotland och besöksnäringen på ön.

Projektet I Tjelvars fotspår - Uppsala universitet

Projektet I Tjelvars fotspår - hållbar och upplevelsebaserad kultur och naturturism på Gotlands landsbygd - bygger vidare på ett forskningsprojekt som Uppsala Universitet genomfört med fokus på kulturlandskapets utveckling vid fornlämningsmiljöer på Gotlands landsbygd. Tanken är att denna forskning ska ligga till grund för utvecklingen av två besöksmål kring Tjelvars grav och bildstens- och husgrundskomplexet vid Butte Änge på norra och mellersta Gotland.

Projektet ska vidare, genom samverkan med besöksnäringen på Gotland, Gotlands museum och regionala och lokala näringslivsaktörer, bidra till forskningsbaserad utveckling av utomhusmuseum, vandringsleder och digitala visualisering kring besöksmålen. Syftet är att stärka besöksnäringen på den gotländska landsbygden genom att möjliggöra för företagande och verksamhet kring två nya besöksmål samt att överföra kunskap om kulturarvsförmedling från akademin till näringslivet.

Företagsstöd inom Hållbara Gotland - Region Gotland

Syftet med Företagsstöd inom Hållbara Gotland är att öka tillgången till kapital för små och medelstora företag via företagsstöd och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet. Vidare ska företagsstöden stärka den långsiktiga konkurrenskraften för de små och medelstora företagen som tar del av dem.

Totalt har 10 miljoner kronor avsatts till företagsstöd inom insatsområdet. Företagsstöden administreras av Region Gotland och intresserade företag är välkomna att kontakta Peter Bloom på Region Gotland.

Digitalisering

Det finns en potential för tillväxt i utveckling av digitalisering och it-sektorn på Gotland. Länet har en mycket god bredbandstäckning med fiberutbyggnad även på landsbygden, vilket i en digitaliserad och globaliserad värld innebär ökad tillgänglighet och möjligheter för företag att etablera sig och utvecklas oavsett avstånd eller andra förutsättningar för transporter.

Projektet Digital Samhällsbyggnadsprocess - Region Gotland

Projektet syftar till att ta fram en förstudie som identifierar delprocesser, aktörer, samarbeten och samlar kunskap från andra kommuner som skapat en digital process. Förstudien ska resultera i ett större digitaliseringsprojekt inom Regionalfonden. Det långsiktiga målet för insatsen är en obruten digital process för samhällsbyggnad som möjliggör ett öppet och enkelt flöde mellan olika aktörer som blir mer rättssäker och effektiv.

Projektet avslutades i september 2017 och förstudien resulterade i ett genomförandeprojekt som beviljats finansiering inom Regionalfondsprogrammet Småland och Öarna samt från Region Gotland, totalt 26 miljoner kronor. Projektet ska bland annat digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering och upprätta en kartportal på webben.

Projektet Innovationsmiljö Gotland - Science Park Gotland

Projektet ska stärka tillväxt och konkurrenskraften i små och medelstora företag på Gotland genom att etablera en gemensam plattform för innovationsutveckling och innovationsprocesser. Bland annat genom att genomföra seminarier, workshops, kundtester, studiebesök och rådgivning inom tre målområden; Öppen innovation, prototyputveckling och internationalisering.

Projektet Digital Innovation Gotland (DIG) – Uppsala universitet

Syftet med projektet Digital Innovation Gotland är att skapa en arena där kvalificerat kunskapsarbete, digital innovation- och kompetensutveckling sker i samverkan mellan akademi, lokalt näringsliv och offentlig förvaltning. För att åstadkomma en arena för digital innovation ska projektet skapa en öppen innovationsmiljö inom vilken workshops och seminarium anordnas för målgruppen, det lokala näringslivet och relevanta offentliga aktörer. Projektet ska vidare kommunicera och tillgängliggöra forskning på området för målgruppen, bland annat genom en blogg.

Kompetensförsörjning

Högre kompetens och utbildningsnivå är nödvändigt för att förverkliga ökade ambitioner i den gotländska ekonomin. Den gotländska arbetsmarknaden är liten och naturligt avgränsad. Tillgång till utbildad arbetskraft anges som ett tillväxthinder hos företag på Gotland. Insatser för en bättre matchning på arbetsmarknaden utifrån exempelvis yrkesprogram och yrkeshögskoleutbildning kan ge goda effekter på tillväxten på Gotland. Detta behöver ske parallellt med insatser för att öka andelen gotländska medborgare som genomgår högskoleutbildning.

Projekten Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala Universitet - Region Gotland och Uppsala universitet

Projekten ”Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala Universitet”. Uppsala Universitet och Region Gotland ska gemensamt genomföra insatser för att fördjupa samarbetet mellan parterna. Syftet är att öka kunskapsutbyte mellan universitetet och Regionen, stärka den gotländska forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotland utvecklas till en attraktiv universitets- och utvecklingsmiljö.

Projektet Höjd utbildningsnivå och förstärkt kompetensförsörjning för Gotlands framtid - en modell för förändring – Region Gotland

Projektet syftar till att öka utbildningsnivån på Gotland, stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och i högre grad utnyttja möjligheter till yrkeshögskoleutbildningar. Projektet fokuserar på fyra aktivitetsområden; skola och arbetsliv, att undersöka förutsättningar för YH-utbildning inom Region Gotland, att undersöka förutsättningar för teknikcollege eller vård- och omsorgscollege på Gotland samt att stärka samverkan med högre utbildning.

Organisation

Projekt

Tillväxtverket

Region Gotland

Total godkänd finansiering

Region Gotland

Hållbara Gotland

254 250

254 250

508 500

Region Gotland

Programsamordning

1 365 000

1 365 000

2 730 000

Almi Företagspartner AB

Ny industriell utveckling - förstudie

319 175

319 175

638 350

ALMI Invest Småland och Öarna AB

Nationell medfinansiering Almi Invest Småland och Öarna

1 500 000

1 500 000

6 000 000*

Almi Företagspartner AB

Ny industriell utveckling - hållbara Gotland

8 675 000

8 675 000

17 350 000

Länsstyrelsen Gotland län

Hållbart vattenbruk - något för Gotland?

256 100

256 100

512 200

Länsstyrelsen Gotland län

Gotland är mat - mat är Gotland

1 775 000

1 775 000

3 550 000

Gotland Grönt Centrum AB

Ökad livsmedelsförädling

1 595 604

1 595 604

6 382 386*

LRF

Fossilfritt kött på Gotland

1 623 000

1 623 000

3 266 000 

Science Park Gotland

Hållbara besök och det digitala försteget

394 000

350 000

1 144 000*

Region Gotland

Regional besöksnäringsstrategi Gotland

1 200 000

1 200 000

2 400 000

Gotlands Besöksnäring AB

Cruise Gotland 3.0

1 576 000

1 576 000

4 652 000*

Riksantikvarieämbetet

Kulturarvsinkubator

1 416 025

1 416 025

11 501 704*

Bungemuseet

Besöksnod Norr

310 000

310 000

620 000

Gotlands museum

Hållbar kompetensförsörjning och auktorisering av guider

540 000

540 000

1 080 000

Uppsala Universitet

Hållbara besök- mellan kartan och besökarens upplevelse

1 866 172

1 866 172

4 162 344*

Uppsala Universitet

I Tjelvars fotspår

699 788

699 788

1 399 576

Region Gotland

Förstudie - Digital samhällsbyggnadsprocess

400 000

400 000

800 000

Science Park Gotland

Innovationsmiljö Gotland

2 163 425

2 163 425

8 653 700*

Uppsala Universitet

Digital Innovation Gotland

1 796 511

1 796 511

3 917 022

Region Gotland

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet

1 350 000

1 350 000

2 700 000

Uppsala Universitet

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland

1 556 500

1 556 500

3 113 000

Region Gotland

Höjd utbildningsnivå

4 185 350

4 185 350

8 370 700

Totalt


36 816 900

36 772 900

95 451 482

*Projektet medfinansieras av ytterligare finansiär/er utöver Tillväxtverket och Region Gotlands finansiering inom Hållbara Gotland.

Cirka 25 miljoner kronor har avsatts inom programmet för företagsstöd. Dessa administreras av Region Gotland.

Kontakt

Johanna Mikaelsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 77 03Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.