Tillväxtverket

Så arbetar regionerna

Enligt regeringsuppdraget ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i regionernas ordinarie verksamheter. Regionerna tilldelades pengar för att genomföra detta i utlysningen Vägar till hållbar utveckling.

Samtliga regioner arbetar utifrån två obligatoriska mål som Tillväxtverket valt ut. Det ena handlar om att integrera hållbarhet i företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och även i sammanhållningspolitiken. Det andra området handlar om att ställa om och om att prova nya arbetssätt och metoder.

Utöver dessa obligatoriska områden har regionerna valt ut två egna inriktningar för sitt hållbarhetsarbete, som är specifika för deras förutsättningar. Läs om dem nedan!

Region Blekinge

Rekrytering

Blekinge ska coacha arbetsgivare att våga tänka annorlunda i rekryteringsprocesser. Eftersom projektet syftar till att utveckla och testa en metodik för coaching är ambitionen att det på lång sikt ska kunna appliceras brett i flertalet regionala utvecklingsprocesser och därmed mot ett stort antal aktörer.

Innovationsinitiativet

Tillsammans med innovationsaktörernas styrelser och verkställande ledning ska vi arbeta in hållbarhetsaspekterna i verksamheten. Genom att utföra denna process gemensamt nås en större enighet och samsyn innan hållbarhetskriterierna tydligare skrivs in i villkorsbreven.

Kontakt: Sarah Keidser 076-636 29 80

Region Dalarna

Dalarnas nya utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna, antogs sommaren 2021 och projektet Vägar till hållbar utveckling bidrar med insatser för att uppnå strategins mål: Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Fyra vägledande principer ska utgöra grunden för samhandling och ge kraft i förändringsarbetet inom strategins tre målområden, ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna:

 • Vi utövar ett ledarskap som kännetecknas av tillit och möjliggörande
 • Vi arbetar kunskapsbaserat, samtidigt som vi har ett utforskande angreppssätt
 • Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter
 • Vi tar tillvara människors drivkraft, kompetens och engagemang
Projektet fungerar i många delar som en accelerator och möjliggörare för dessa principer. Två, för Dalarna, unika insatsområden inom projektet är Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi och Sammanhållning och jämlik regional utveckling

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

I detta insatsområde ingår att stödja kapacitetsuppbyggnad och nya arbetssätt inom näringslivet, med fokus på små och medelstora företag för energi- och effekteffektivisering, klimatomställning och resurshushållning. Sammantaget leder detta mot en mer cirkulär ekonomi där miljöfarliga ämnen och icke förnybar energi fasas ut samtidigt som annan materialåtgång minimeras och cirkuleras.

Sammanhållning och jämlik regional utveckling

Insatsområdet handlar om att utveckla goda förutsättningar för en sammanhållen och jämlik utveckling i hela Dalarna, med fokus på länets landsbygds- och glesbygdsområden och deras specifika utmaningar, men också bli bättre på att ta vara på de fördelar som landsbygden och glesbygden har ur ett hållbarhetsperspektiv. De stöd som finns idag är ofta mer anpassade för täta områden och tar ingen hänsyn till att asymmetriska lösningar kan krävas för täta respektive glesa områden. Här kan en metodutveckling hos regionen, tillsammans med kommuner, länsstyrelsen och det lokala näringslivet göra att de glesa områdena i Dalarna blir mer attraktiva både att leva i och driva företag i.

Kontakt: Henrik Nilsson, 023 - 777097

Region Gotland

Insatsområde 1: Besöksnäring

Besöksnäringen är en central del av det gotländska näringslivet. Gotland är en väl avgränsad destination som har allt att vinna på att långsiktigt arbeta med hållbarhet som grund. För att detta ska ske krävs beslutsstöd som baserar sig på hållbarhet för både destinationen och för enskilda företag.

Målet för arbetet inom delprojektet är att få till en kontinuerlig förflyttning i riktning mot hållbar tillväxt inom det gotländska näringslivet. Fokus ligger på besöksnäringen där Gotland redan är en förebild i omställningsarbetet.

På vår väg mot en hållbar utveckling tar vi flera steg:

 • Nulägesanalys för hållbarhet
  Gotland måste ändra angreppssätt för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar för besöksnäringen. Detta sker genom kunskapsinhämtning, analys och processarbete kring nuläget och hur omvärlden ser ut. Den inhämtade kunskapen ska kommuniceras till besöksnäringens alla aktörer.
 • Kunskapshöjning skapar bas för omställning
  För att kunna få till ett långsiktigt arbete där hela destinationen jobbar brett för en hållbar utveckling krävs insatser för att höja aktörernas kunskap i alla led. Genom att stötta, utbilda och skapa en plattform för centrala aktörer skapas en bred bas för omställning till ett mer hållbart arbetssätt i hela näringen.
 • Stärka innovationsmiljöer
  Målet för aktiviteten är att kraftsamla den gotländska besöksnäringen i ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och innovation. Lärdomar från de två tidigare aktiviteterna följer med in i detta arbete. Insatsen handlar också om att formulera en plan framåt för innovationsarbete och hållbar utveckling av besöksnäringen på Gotland.

Insatsområde 2: Mat och livsmedel

Insatsområdet mat och livsmedel är en central del i det gotländska näringslivets ekosystem där också besöksnäringen ingår. På vår väg till hållbar utveckling tar vi tre steg:

 1. Vi identifierar nuläge och vilka verktyg som saknas för att skapa verklig förändring.
 2. Vi synliggör hela värdekedjan och hur de går att ställa om. Till exempel genom att identifitera så kallade glapp – vad importeras i dagsläget som istället kan produceras lokalt eller nationellt? Vidare via att undersöka hur vi kan få till cirkulära flöden av material och vatten. Och vilka ytterligare fördelar med hållbarhet som kan tillämpas i ännu högre grad i leverantörskedjan.
 3. Det tredje och sista steget är hur vi förvaltar kunskaper från de två första stegen; nuläget, värdekedjeanalysen och behoven. Dessa kunskaper ska förvandlas till lösningar som är både utmaningsdrivna (utmaningar) och utvecklingsdrivna (möjligheter). Arbetsmodellen Smart specialisering används för att få ytterligare fart. I genomförandet medverkar näringsliv, lokal, nationell och internationell akademi, NGO och utvecklingsaktörer. Som ett indirekt resultat av tredje steget kommer en policyguide att tas fram som ska stimulera och lyfta fördelarna med Gotland som testbädd för fallstudier och tillämpad forskning inom våra styrkeområden.

Projektets hemsida

Kontaktperson: William Cöster, 070-447 67 31

Region Gävleborg

Övergripande:

Vägar till hållbar utveckling i Region Gävleborg tar avstamp i Region Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi 2020-2030. Strategins vision är ”ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg – Tillsammans för framtidens Gävleborg” och projektet ska bidra till att visionen nås.

Strategin poängterar vikten av ett utforskande och lärande arbetssätt; att våga ge sig ut på okänd mark och att experimentera, för att sedan återvända till det ordinarie arbetet och låta det påverkas av nya erfarenheter och lärdomar. Detta genomsyrar även arbetet i projektet som sker utforskande och användarnära. Projekts mål och insatser har formulerats utifrån en inledande behovsanalys. Analysen identifierar Gävleborgs utmaningar i tillväxt- och utvecklingsarbetet när det gäller att åstadkomma ett mer integrerat och stärkt hållbarhetsperspektiv. Insatserna är formulerade i fyra moduler: Stöd och kommunikation, Styrning och ledning, Företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och sammanhållningspolitiken samt Omställning.

Modul 1. Stöd och kommunikation

Inom denna modul arbetar Region Gävleborg för att ta fram och ge stöd för hållbarhetsintegrering. Det innefattar, bland annat, att kartlägga befintliga metoder och verktyg, planera för hur stöd ska göras tillgängligt samt att sprida goda exempel från det regionala utvecklingsarbetet. Genom att ge stöd för att kunna tillämpa beprövade metoder vill Region Gävleborg öka de regionala utvecklarnas förmåga att använda hållbarhet som hävstång i sina arbeten och insatser. Region Gävleborg håller ihop och leder arbetet som genomförs tillsammans med målgruppen för insatserna, det vill säga regionala utvecklare inom Gävleborg. Kommunikation spelar en viktig roll i arbetet och strategisk kommunikation ska bidra till att öka de regionala utvecklarnas kunskap, vilja och förmåga att genomföra ett hållbart arbete.

Modul 2. Styrning och ledning

Denna modul ska stärka styrningen mot hållbar regional utveckling i hela Gävleborg. Ansvaret och uppdraget att arbeta med hållbarhetsintegrering ska förtydligas. På så sätt hoppas Region Gävleborg att insatser kopplade till hållbar regional utveckling omsätts till konkret handling. Inledningsvis handlar arbetet om att kartlägga och analysera Region Gävleborgs egen organisation i form av styrkor och svagheter i styrningen av arbetet. Därefter breddas arbetet till att även innefatta externa aktörer som Region Gävleborg finansierar eller samarbetar med, till exempel det innovationsstödjande- och företagsfrämjande systemet.

Kontakt: Magdalena Berglin, 026-650232 

Region Halland

Att utveckla Halland utifrån minsta möjliga klimatpåverkan genererar nytta för både den halländska miljön och människors hälsa, vilket bidrar till ett attraktivt Halland. En halländsk ekonomi som tar hänsyn till miljö och klimat har också goda förutsättningar att vara drivkraft för innovation. För att skapa förutsättningar för regional tillväxt med minskad klimatpåverkan har vi arbetat med:

Fossilfria transporter

Arbetet med att färdigställa planen fram till 2025 pågår. Totalt ingår en fordonspark på cirka 250 verksamhetbilar och poolbilar i omställningen. Här har konsulter anlitats för att se över de två stora sjukhusen, Varbergs sjukhus och Halmstad sjukhus, där en mer omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur planeras. I arbetet ingår att ta fram underlag vid kravställan vid upphandling, energiförsörjning och kostnadsberäkning.
Utbildning och informationsmaterial kring hur man använder elbil har tagits fram under hösten.

Samverkan för en grön omställning

Genom att kartlägga våra interna, pågående processer inom grön omställning kan vi se hur de hänger ihop och stärker varandra. Det skapar en gemensam bild mot ett gemensamt mål och ökar takten mot en grön omställning. En ny tillväxtstrategi har antagits, Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028, som tydliggör vikten av samverkan för en grön omställning. Dessutom genomförs workshops på avdelningarna parallellt med att arbetet med en handlingsplan för grön omställning har påbörjats.

I arbetet ingår också att utnyttja skogens potential i det gröna omställningsarbetet. Det arbetet sker utifrån de tre hållbarhetsprinciperna, det vill säga hur skogsbruket kan bli ekonomiskt bärkraftigt samtidigt som ekologiska och sociala hänsyn kan tas.

Minska näringslivets klimatpåverkan

Genom konceptet ”train the trainers” når vi ut brett till olika företag och kan ha en grön omställning som en integrerad del av företagens utvecklings- och innovationsarbete. Flera aktörer har dessutom erbjudits coachning av Region Halland, i samarbete med RISE Sustainable Business, kring cirkulär affärsutveckling. Detta för att öka näringslivsfrämjarnas engagemang och samsyn kring vad en grön och cirkulär omställning i näringslivet innebär.

Näringslivets omställning

En studie har gjorts om hur det halländska näringslivets klimatpåverkan ser ut och i hur hög utsträckning halländska bolag arbetar med att mäta sin klimatpåverkan. Dessutom har vi kartlagt hur potentialen ser ut hos halländska bolag för innovation när det gäller cirkulära affärsmodeller som har fokus på att produkter används längre och mer.

Region Halland har även prioriterat att öka kunskap och innovation för näringslivets omställning. En serie kunskapswebinarier lyfter möjligheterna med en grön och cirkulär affärsutveckling

Kontakt: Lindha Feldin, linda.fehldin@regionhalland.se

Region Jämtland Härjedalen

Kunskapsbaserad politikutveckling och resultatinriktat genomförande

För att uppnå målet att systematisera det resultatinriktade genomförandet, uppföljningen och lärandet av våra insatser för att skapa hållbar regional utveckling ser vi att vi behöver genomföra följande aktiviteter:

 • Kartlägga och beskriva nuläge
 • Tydliggöra samiska förutsättningar och roll i det regionala tillväxtarbetet
 • Utveckla effektkedja och modell för lärande

Systematiskt arbete med målkonflikter

Syftet är att höja medvetenheten och kunskapen om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som helhet i den egna organisationen inom ramen för det regionala tillväxtuppdraget och tillsammans med de aktörer vi möter olika samverkansformer. När målkonflikter lyfts i de prioriteringar/insatser/ärenden som ska beslutas politiskt och i insatser som vi och aktörer i länet genomför ökar medvetenheten om vilka olika effekter insatserna ger och beslut kan fattas utifrån detta.

Region Jönköping

Jämställd och jämlik digitalisering

Projektmålet är att hitta former och strukturer för att stötta individer som av olika anledningar lever i digitalt utanförskap samt öka kompetensen och skapa rutiner som säkerställer intersektionalitet i utvecklandet av tekniska system och lösningar. Syftet är att minska det digitala utanförskapet samt göra beställare, utvecklare och leverantörer medvetna om hur de säkerställer intersektionalitet i sina lösningar.

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi

Målet är att mobilisera kunskap och förmåga hos företagsfrämjande aktörer och företag för att påskynda en hållbar näringslivsutveckling och omställning till cirkulär ekonomi. Mobiliseringen ska leda till att befintliga företag utvecklar cirkulära affärsmodeller samt att fler nya företag uppstår som tar sin utgångspunkt i en cirkulär affärsmodell. Vi vill även med den pågående Corona-krisen som utgångspunkt genomföra insatser för företag som kan använda konjunktur-svackan för omställning till en mer hållbar verksamhet.

Kontakt: Mariana Morosanu

Region Kalmar län

Pilot för utvecklingsinsatser i samverkan, med fokus på områden med särskilda utmaningar

Eftersom skillnaderna inom regionen är stora och ökande, vill Region Kalmar län se över sin roll och hur man arbetar med regional utveckling. Som ett led i detta genomförs pilotprojektet inom ett begränsat område där såväl vad som hur man jobbar undersöks. Pilot för projektet är Högsby kommun.

Under första delen av projektet har vi analyserat aktörer och inventerat de insatser som genomförs idag och hur de genomförs. Både region, kommun, näringsliv och civilsamhälle har inkluderats.

Två kompletterande analyser har tagits fram. Kalmar län: Nutid och Framtid placerar Kalmar län i framtiden och ger ett kunskapsunderlag kring skillnader och likheter inom regionen, med en fördjupning i Högsby kommun. Civilsamhällets drivkrafter i Högsby kommun genomfördes av studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet och beskriver de civila krafter som finns i kommunen och hur dessa kan tas tillvara för att utveckla regionen och kommunen. Utöver detta har kompetenshöjande insatser genomförts. Exempelvis deltar två medarbetare från Region Kalmar län i utbildningen Civila samhället i samhället.

Resultatet av projektets första del följer med in i nästa, som handlar om att hitta nya former för arbetsmetoder och samverkan och att ta fram handlingsplaner. Utifrån det material och underlag som tagits fram har projektet valt att till en början fokusera på två tematiska områden. Det ena handlar om samverkan med civilsamhället och att hitta former för medborgardialog. Det andra om att arbeta över förvaltningsgränser. En handlingsplan för att knyta civilsamhället närmare sjukvården kommer att tas fram.

Digital omställning för en hållbar regional utveckling

Under och efter pandemin har den digitala omställningen varit högaktuell. Många har tvingats till att börja arbeta digitalt och de som inte haft möjlighet till detta har hamnat i en socialt ohållbar situation . Projektet digital omställning arbetar därför för att förbättra hållbarheten både ur ett socialt som ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Projektet Digital omställning innefattar tre olika insatser; landsbygdskontor, öppna data och digital coach. Insatsen landsbygdskontor har riktats till Kalmar läns 12 kommuner som blivit tillfrågade om de är intresserade av att undersöka modellen med co-workingkontor. Sju kommuner har anmält intresse och under projektets gång kommer projektet erbjuda hjälp med metoder för att ge tillgång till arbetsplatser på landsbygden.

Inom projektet har det även genomförts en förstudie inom öppna data i Kalmar län som ska öka innovation och gynna affärsidéer inom näringslivet.

I insatsen med digital coach genomförs 30 olika aktiviteter för att få privatpersoner att bli mer digitalt delaktiga. I länet pågår en hel del insatser på biblioteket men också i några kommuner. För att öka aktiviteterna i länet kommer goda exempel lyftas fram. Vi kommer också att genomföra olika arbetspaket inom habilitering, folkhögskola, på bibliotek, med SFI osv. Dessutom kommer ett nätverk inom området digital delaktighet i Kalmar län att skapas.

Vi söker nya vägar till hållbar regional utveckling - Region Kalmar län

Kontakt: Carolina Gunnarsson, tfn 0480-448382

Region Kronoberg

Analys av styrning och ledning

Detta arbetsområde ska stärka det regionala ledarskapet, förbättra uppföljningen samt hållbarhetssäkra insatser inom det regionala utvecklingsarbetet. Projektets aktiviteter ska leda till:

 • Ett starkare regionalt ledarskap för länets hållbara utveckling.
 • Att en strukturerad och tydlig uppföljning av länets utveckling sker utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.
 • Att en större andel av de insatser som genomförs inom det regionala utvecklingsarbetet är hållbarhetssäkrade.

Hållbar besöksnäring

Arbetsområdet ska främja en hållbar konsumtion och produktion, öka samverkan kring hållbara transporter samt förbättra uppföljningen av besöksnäringen. Projektets aktiviteter ska leda till:

 • Ökad samverkan kring hållbara transporter kopplade till besöksnäringen.
 • Att hållbar konsumtion och produktion främjas.
 • Att marknadsföring används som ett verktyg för hållbarhet.
 • Ett uppföljnings-system för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet skapas.

Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell service

Arbetsområdet ska hållbarhetssäkra olika finansieringsinstrument, som olika typer av projektmedel och stöd till företag.

Aktiviteterna som genomförs inom området ska leda till följande:

 • Verktyg för analys och stöd till företag som visar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
 • Att en större andel av företagsstöd och projektmedel är hållbarhetssäkrade

Samverkan med civilsamhället

Region Kronoberg vill i detta insatsområde utforska samverkan med civilsamhället, för att tillsammans kunna bidra till lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Aktiviteterna som genomförs inom området ska leda till:

 • Em mer strukturerad samverkan med civilsamhället.

Under våren 2021 genomfördes en kartläggning av idéburen sektor. Kartläggningen ger en bild av sektorns omfattning och utbredning i länet och kan fungera som ett underlag för samtal om samverkan mellan idéburen sektor och offentlig. Kartläggningen består av en regional rapport samt en bilaga med fördjupad information om idéburen sektor i länets kommuner.

Region Kronoberg - Hållbar regional utveckling

Kontakt: Elsa Anderman, 0470-58 30 86

Region Norrbotten

Region Norrbotten har inom projektet Vägar till hållbar utveckling i Norrbotten utvecklat och implementerat webbplatsen utvecklanorrbotten.se. Här beskrivs, bland annat, projektets fyra insatsområden.
Nedan beskrivs de två egenvalda insatsområdena; hållbar strukturbild och hållbar kompetensförsörjning.

Insatsområde 1: Hållbar strukturbild

Insatserna riktar sig till regionala och kommunala samhällsplanerare och har fokus på förbättrade processer och ökad kunskap om hållbar fysisk planering.

 • Hållbara transporter och tillgänglighet

En hållbarhetsanalys har tagits fram för den regionala transportplaneringen med rekommendationer om fortsatt arbete. Analysen visar att social hållbarhet är den minst utvecklade hållbarhetsdimensionen inom transportplanering. Bland annat saknas en definition av social hållbarhet så en sådan behöver utvecklas, samtidigt som det görs tydligt vad som menas med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Här behöver man ta ett individperspektiv som kan synliggöra olika gruppers behov och skapar möjligheter för samsyn.

Vidare behöver de rumsliga och sociala sambanden synliggöras. Kartor är här effektiva verktyg för öka förståelsen för vilka konsekvenser planering får. De hjälper även till att besvara frågan om vem som får vilken service och på vilka villkor.

 • Attraktiva livsmiljöer med hälsofrämjande samhällsplanering:

Region Norrbotten samordnar ett regionalt nätverk för att i samverkan med kommuner och regionala aktörer främja attraktiva livsmiljöer genom hälsofrämjande samhällsplanering. Nätverket erbjuder mötesplatser för samtal, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Genom samverkan utvecklas gemensamma budskap om gestaltad livsmiljö som förenar sakområdena fysisk planering och folkhälsa.

Syftet med nätverket är att skapa samverkansstrukturer och kunskapshöjande aktiviteter som gör att det hälsofrämjande perspektivet får ta en större plats i den fysiska planeringen av länets samhällen. Målsättningen är att uppfylla målen i Agenda 2030, bidra till en hållbar regional utveckling samt att skapa en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa. Inom nätverket kommer kartmaterial tas fram som underlag till perspektivet folkhälsa inom området Strukturbild för Norrbotten.

Insatsområde 2: Hållbar kompetensförsörjning

Insatserna riktar sig till företag och sektorer som är drabbade av den pågående pandemin. Insatserna riktar sig även till Ung Företagsamhet, gymnasieskolor och Teknikens Hus Science Center för att stärka ungas hållbara och cirkulära företagande i Norrbotten.

 • Insatser för branscher drabbade av covid-19

Med sikte på omställning och en hållbar kompetensförsörjning har Coompanion Norrbotten, på uppdrag av Region Norrbotten, gjort insatser för att stärka socialt entreprenörskap och social innovation i länet. Denna del av näringslivet behöver främjas för att näringslivet ska kunna bli mer diversifierat och motståndskraftigt. Arbetet har resulterat i ökad kunskap om samhällsdrivet företagande i de flesta av regionens kommuner. Dessutom har ett digitalt affärsutvecklingssystem för samhällsentreprenörskap utvecklats och implementerats. Ett nätverk har bildats med universitet, företagsfrämjare, idéburen sektor och andra viktiga samverkansaktörer.

Insatser har även gjorts för att främja kompetensförsörjning för mikro,- små- och medelstora företag i Älvsbyn. Pandemin har medfört nedstängningar, permitteringar och inkomstbortfall hos invånare och företag i kommunen. Ytterligare en motgång var när en stor arbetsgivare i kommunen, Polarbröd, brann ned hösten 2020. Via projektet har en konsult anlitats som fungerat som effektiv länk mellan Arbetsförmedlingen och företagen i Älvsbyn. I och med detta har nya jobb skapats och matchningen mellan sökande och lediga platser har effektiviserats.

Ytterligare ett sätt att bidra till omställning och en hållbar kompetensförsörjning är att Vägar till hållbar utveckling i Norrbotten samverkar med ett av Region Norrbottens ERUF-projekt, Develoop. Det samarbetet syftar till att, via jämställdhetsintegrering, stärka konkurrens- och innovationskraften i små-och medelstora företag.

Develoop drivs i nära samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, som också fungerar som processledare. Projektet väljer i en urvalsprocess ut upp till 30 företag. Dessa verkar på olika platser i Norrbotten och representerar en bredd av branscher som anställer kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund. Företagen som deltar får ersättning från projektet Vägar till hållbar utveckling. Deras kunskap och erfarenheter används i utvecklingen av Region Norrbottens verktyg för hållbara företagsstöd. På så sätt skapas ett verktyg som är baserat i verkligheten och relevant och användbart för både företag och region.

 • Ungas hållbara och cirkulära företagande

Ung Företagsamhet i Norrbotten (UF) och Teknikens Hus Science Center (TH) i Norrbotten har i samverkan med Luleå tekniska universitet tagit fram ett utbildningsmaterial om cirkulär ekonomi som heter Från Skräp till Skatt.

Unga vill gärna bidra till en positiv samhällsförändring med sitt UF-företag men de saknar ofta kunskaperna att utveckla hållbara, cirkulära affärsidéer. Genom utbildningsmaterialet vill UF och TH bidra till att eleverna får en förståelse för vad som gör produkter och tjänster hållbara. Dessutom vill man uppmuntra dem att utveckla affärsidéer och produkter utifrån spillmaterial som kommer från företag i Norrbotten. Utbildningsmaterialet består av en trälåda som innehåller spillmaterial, en lärarhandledning med information samt interaktiva övningar. Materialet testas, utvärderas och bearbetas och målet är att det färdiga resultatet sprids och användas av alla UF-verksamheter i framtiden.

Informationsfilmer om utbildningsmaterialet:

https://www.dropbox.com/sh/b5kntvftddzrouq/AAD6PL-P5R_bpJP5EMgEdjhba?dl=0

Kontakt: Tove Cullhed 070-611 99 16

Region Skåne

Hållbarhetsintegrering i näringslivet

Insatsen ska bidra till att bygga ett robust skånskt näringsliv där de ekonomiska effekterna blir mindre vid kris och skapar trygghet i samhället. Almi och Hållbar utveckling Skåne (HUT Skåne) är samarbetspartners i projektet.

 • Almi Skåne har genomfört hållbarhetsutbildning för alla anställda, vilket stärker rådgivningen till små och medelstora företag.
 • HUT Skåne har - i linje med uppdraget att sprida Ystadmodellen, “FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer”, genomfört workshops och dialoger med kommunerna i Skåne. Syftet är att ge kommunerna verktyg som kan bidra till att företagen i kommunerna ser möjligheterna att öka konkurrenskraften genom att satsa på hållbarhet.
 • Företag i Skåne berättar själva – på film – om hur de ser på ökad konkurrenskraft genom hållbarhet.
 • I arbetet med affärsutvecklingscheckar har Region Skåne tagit fram en så kallad “Hållbarhetscheck” som har varit sökbar sedan 1 september 2021.

Hållbarhetsintegrering inom regionen

Region Skåne arbetar med hållbarhetssäkring av processer, finansiering, insatser och styrdokument. Som en del av detta arbete testas olika, redan befintliga, verktyg som används av andra regioner och aktörer (till exempel Stockholm Environmental Institute). Parallellt görs en genomlysning av hur den regionala utvecklingsstrategin och områdesstrategierna korresponderar med mål i Agenda 2030 och hur Region Skånes Miljöbevis kan utvecklas.

Inom ramen för satsningen Vägar till hållbar utveckling arbetar Region Skåne även med intern kompetensutveckling, bland annat genom utvecklingsprogram och frukostträffar för erfarenhetsutbyte kring hållbarhet inom organisationen.

Här samlar vi resultat och inspiration från det pågående arbetet

Läs mer om det pågående arbetet i Region Skåne via denna länk:

https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi--det-oppna-skane-2030/vagar-till-hallbar-utveckling-i-skane/

Kontakt: Susanna Winblad, 044-3093256

Region Stockholm

Hållbart näringsliv och kompetensförsörjning

Insatsområde 1 syftar till att stärka hållbarheten i regionens näringsliv och bidra till hållbar kompetensförsörjning. Den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin som under år 2020 arbetas fram i bred regional samverkan kommer vara styrdokument för det regionala utvecklingsarbetet och genomförandet av RUFS 2050 tillväxtarbete. Arbetet med att ta fram den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin kommer att vara nära kopplat till arbetet inom insatsområdet. Insatsområdet ska bidra till insatser för en hållbar region, där människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel samt en förutsättning för hållbar utveckling. Investeringar och utvecklingsinsatser ska leda till ökad konkurrenskraft, förbättrad hälsa och högre välbefinnande för regionens invånare i balans med ett hållbart ekosystem.

Kontakt: Filippa Axencrantz, 08-123 144 79

Region Sörmland

I arbetet med hållbar utveckling i Sörmland sätter vi människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. På vår webbsida kan du läsa mer om Sörmlandsstrategin – vår strategi för regional utveckling.

https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling

Inom det obligatoriska insatsområdet Hållbar finansiering fokuserar vi på att ta fram och implementera en finansieringsstrategi. Denna ska säkerställa att Region Sörmlands tillgängliga finansiering på ett tydligt sätt ska bidra till investeringar som främjar hållbar omställning. Det andra obligatoriska insatsområdet handlar om att ställa om och om att prova nya arbetssätt och metoder. Här har vi valt att fokusera på tjänstedesign och att arbeta för innovation.

Våra två egeninitierade insatsområden, hållbarhetssäkrad Regional Utvecklingsstrategi samt Test med tjänstedesign inom växande arbetsmarknad, beskrivs i korthet nedan.

Här han du läsa mer om vårt arbete inom Vägar till hållbar utveckling:

https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling

Hållbarhetssäkrad RUS

Insatsområdet syftar till att hållbarhetssäkra och stärka genomförandekapaciteten av vår regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin. Det betyder att kunskapen om hållbar utveckling hos ledare, chefer och nyckelpersoner mäste fördjupas. Dessutom om att vi ska, använda och utveckla befintliga verktyg och metoder för hållbarhetssäkring och ha ett utmaningsdrivet förhållningssätt.

Test med tjänstedesign inom växande arbetsmarknad

En av Sörmlands största utmaningar är kompetensförsörjning. Detta behandlar vi med tjänstedesign som förhållningssätt, process och metod. Att lära sig svenska är ett viktigt steg för att även komma in på arbetsmarknaden. Därför undersöker vi, samarbete med Viadidakt i Katrineholms och Vingåkers kommuner, hur eleverna som läser Svenska för invandrare (SFI) kan få bättre förutsättningar att ta sig igenom hela utbildningen och lättare få ett arbete.

Kontakt: Anna Svedlund, 076-340 49 19

Region Uppsala

Inom Region Uppsala är projektet Vägar till hållbar utveckling nära knutet till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS är även regionens ramverk för att arbeta med Agenda 2030 och på så sätt fungerar delar av projektet som en katalysator för att stärka arbetet med hållbarhet i länet. För att arbetet ska bli långsiktigt och trovärdigt i det regionala hållbarhetsarbetet har Region Uppsala identifierat Partnerskap för genomförande samt Inkludering och delaktighet som områden där ytterligare insatser kan fylla en viktig funktion.

Samverkansledning

Vi har gjort bedömningen att samverkansledning är ett viktigt kompetensområde för att lyckas i det regionala tillväxtarbetet, och i arbetet med hållbar utveckling. Att leda och driva på tvären utifrån ett missionsbaserat synsätt ställer emellertid höga krav på de individer som är satta att sammanföra olika grupperingar. Både internt och externt har vi sett behovet av att stärka vår förmåga att vara kompetenta samverkansledare.

Inom ramen för insatsområdet Partnerskap för genomförande, har därför ett utbildningspaket för samverkansledning upphandlats och två utbildningstillfällen har planerats. 16 deltagare har genomgått utbildningens första del och ytterligare 16 kommer att påbörja utbildningen våren 2022. Deltagarna är nyckelpersoner från olika avdelningar inom Region Uppsala och Länsstyrelsen. Satsningen innebär därför även att aktörer inom det regionala hållbarhetsarbetet får ytterligare möjlighet att mötas och ta del av varandras erfarenheter.

Civilsamhällets organisationer

För att vara relevanta för invånarna i länet är det viktigt att insatser och strategier kan vara till nytt för så många av länets medborgare som möjligt. Civilsamhällets organisationer fyller en viktig funktion i arbetet med att kanalisera medborgarnas röster. Det saknas idag en central samordning av Region Uppsalas samverkan med civilsamhället. Likaså saknas ett systematiskt arbete för en utvecklad dialog med barn och unga. Vi ser ett behov av att utveckla våra kontakter med civilsamhället för att genomförandet av Agenda 2030 blir mer effektivt när fler inkluderas och känner sig delaktiga.

Kartläggning

Inom ramen för insatsområdet Inkludering och delaktighet har en kartläggning av länets civilsamhällesaktörer upphandlats och påbörjats. Detta för att säkerställa att kontakterna med civilsamhälle och medborgare sker på ett sätt så att de avspeglar länets demografi. Med hjälp av insatsen kan vi få en tydligare bild av vilka aktörer som finns och vilka förutsättningar de har för att kunna skapa strukturer för samverkan som tillåter olika representanter att höras.

Unga regionutvecklare

Under sommaren 2021 har 12 ungdomar varit anställda som regionutvecklare. Efter en inledande utbildning om regionen, regional utveckling och demokrati, fick ungdomarna delta i ett antal av regionens processer. Pilotprojektet genomfördes med hjälp av Barnombudsmannen i Uppsala. Kunskaper och erfarenheter från arbetet med regionutvecklarna kommer delvis att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en modell för systematisk dialog med barn och unga.

Kontakt: Cecilia Brenner, tel. 072-200 40 17

Region Värmland

Modellregion

Under 2018–2020 deltog Region Värmlands verksamhetsområde Regional tillväxt i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) utvecklingsarbete Modellregion. Detta arbete ger förutsättningar för att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser inom det regionala tillväxtuppdraget.

Arbetet med Modellregion har därefter breddats för att gälla hela organisationen och i dagsläget har alla nämnder utom en tagit beslut om jämställdhetsintegrering. Vi har därefter arbetat vidare med att ta fram och implementera verktyg kring styrning, ledning och uppföljning. Vi har dessutom genomfört kompetensutvecklingsinsatser kring jämställdhetsintegrering.

Inom Modellregion fortsätter vi att utveckla våra interna system för jämställdhetsintegrering. Vi undersöker också, tillsammans med andra regioner, förutsättningarna för att bredda modellregionskonceptet med samtliga hållbarhetsperspektiv. Region Värmland är också mentor till Region Östergötland som nu genomgår modellregionskonceptet.

Utlysning av medel

Hösten 2020 utlyste Region Värmland 2 mkr till projekt som bidrar till hållbar utveckling. Fyra projekt och tre förstudier, som pågår till 31 december 2021, fick del av pengarna.

Ett projekt som fick finansiering finns i Torsby kommun. Kommunen har, genom en förstudie, gjort en kostnads- och intäktsanalys för hållbara flyglinjer (elflyg) från Stockholm, Oslo och Göteborg till Torsby. Förstudien har, bland anat, lett fram till tester där drönare levererar post och läkemedel till hushåll utanför tättbebyggda områden. Resultatet av förstudien utgör även ett viktigt underlag för förberedlserna för att Norra Värmland kan få hållbara flyglinjer så snart tekniken är på plats.

Hållbarhetshandbok

Handboken är en värmländsk version av Region Kronobergs verktyg ”Hållbarhetssäkring” och riktar sig till politiskt styrda offentliga verksamheter. Den ger vägledning i hur verksamheter och insatser hållbarhetssäkras enligt Värmlandsstrategin (RUS) och de tre hållbarhetsdimensionerna. Den gär det också möjligt att utvärdera verksamhetens arbete med hållbarhet i sin styrning och hur den levererar mot de globala målen i Agenda 2030.

Metod för Agenda 2030-analys

Inom uppdraget har vi utarbetat och testat en metod för att bedöma nuläge och måluppfyllnad för Agenda 2030. Den är framtagen av Region Värmland och testad, tillsammans med Länsstyrelsen Värmland. Metoden är lovande men behöver utvecklas ytterligare för att ge tillförlitliga resultat.

Orten Värmskog som, tilldelats medel i vår utlysning, har gjort Agenda 2030-analysen. Utifrån resultatet har de skapat en vision samt handlingsplan med sex prioriterade områden. Dessa är kopplade till landsbygdsutveckling för att utveckla exempelvis service, tillgänglighet och kommunikationer. Dessutom ska man, enligt handlingsplanen, skapa nya affärsmodeller för samägande för att bevara fritidsaktiviteter och utbildning på orten. Nästa steg är att påbörja en dialog med Grums kommun, för att tillsammans söka medel till en fördjupad förstudie om hållbar platsutveckling.

Hela Värmland

Hur skapar vi rättvis och hållbar resursfördelning samtidigt som vi hjälper värmlänningar förverkliga sina projektdrömmar och bidra till ett hållbart Värmland? Hela Värmland är en digital plattform där värmlänningar kan plantera sina idéfrön och tillsammans med andra, eller på egen hand, låta dem växa till en hållbar och livskraftig projektidé som kan få finansiering. Plattformen bygger på en process som låter användaren knyta kontakter med andra, öka kunskaperna inom hållbarhetens tre dimensioner och implementera dessa i sin projektidé. Hela Värmland kommer enligt beslut att bli ett obligatoriskt moment för att söka medel hos Region Värmland. Hundratals värmlänningar har deltagit i innovationsprocessen som har lett till plattformen och pågått sedan 2018. Verktyget är snart klart för testning.

Kontakt: Eva Lingwall eva.lingwall@regionvarmland.se

Region Västerbotten

Insatsområde 1: Det hållbara ledarskapet

Insatsområdet fokuserar på ett tydligt regionalt ledarskap kring hållbarhetsfrågor. Det handlar om att samla aktörer kring frågan men också att arbeta för en gemensam måluppfyllelse för hållbarhet i länet.

Inom insatsområdet kommer satsningar att genomföras men också insatser för att samla aktörer inom området för att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågan. De olika hållbarhetsperspektiven ska föras samman i arbetet för att visa på värdet av att arbeta med flera dimensioner samtidigt. I arbetet ingår det därför att arbeta med jämställdhet, integration och mångfald samt miljö och klimat som en helhet.

 • Processtöd till länets kommuner: Länets kommuner erbjuds ett processtöd för sitt hållbarhetsarbete. Insatsen utformas efter kommunernas behov inom området och möjlighet finns att samverka över kommungränserna.
 • Piloter för hållbarhet: Tre organisationer ska få möjlighet att lösa en hållbarhetsutmaning de står inför. Region Västerbotten och ett processtöd arbetar tillsammans med organisationerna för att hitta lösningar.
 • Internt stöd och kompetenshöjning: Kompetenshöjande insatser kommer att genomföras för beslutfattare, ledning och nyckelpersoner med fokus på hur Region Västerbotten kan leda arbetet för hållbarhet.
 • Uppdragsutbildning: En uppdragsutbildning i hållbar regional utveckling för länets aktörer kommer att genomföras med start mars 2022. Kommuner, företagsfrämjare och andra nyckelaktörer bjuds in att medverka. Med utbildningen vill Region Västerbotten ge aktörer fördjupad kunskap inom hållbarhetsområdet och på så sätt bygga en bred kunskapsbas i länet. Utbildningen kommer delvis att bygga på deltagarnas egna utmaningar inom respektive organisation.

Insatsområde 2: Hållbara platser

Insatsområdet fokuserar på hur vi kan skapa hållbara platser i Västerbotten.

Vilhelmina kommun arbetar som pilotkommun inom ramen för insatsområdet. Fokus för arbetet är att ta fram en arbetsmarknadsstrategi och en handlingsplan för att bättre kunna möta behov kopplat till kompetensförsörjning och social hållbarhet. I nästa steg ska handlingsplanen anpassas för att kunna spridas till fler kommuner.

Inom insatsområdet ska även en plattform tas fram som visar upp länet ur ett mångfaldsperspektiv och ska förhoppningsvis attrahera ny kompetens till länet. Plattformen ska baseras på de behov som länets kommuner ser inom området.

Insatsområdet fokuserar också på cirkularitet och två olika spår inom cirkulär ekonomi kommer att genomföras; cirkulär affärsutveckling och cirkulär upphandling.

Kontakt: Sara Pejok, 070-597 37 11

Region Västernorrland

Ledarskap för hållbar utveckling

Regionen avser att genom utbildning, processtöd, mentorskap och eventuell certifiering av ledare säkra ett ledarskap som leder till hållbar omställning. Att vidareutveckla det systemiska ledarskapet i hela samverkansstrukturen så att så många som möjligt av regionens ledare pekar med hela handen mot förbättrad hållbarhet.

Hållbar besöksnäring

Regionen avser att genom en strategisk plan för hållbar utveckling av besöksnäringen, kartläggning i syfte att tydliggöra behov av certifiering av besöksnäringen samt genomförande av andra stödjande strategiska åtgärder genomföra den omställning som behövs för att göra näringen hållbar.

Kontakt: Susanne Sahlin, 070-2670293 och Matilda Rehnström 0722-386823

Region Västmanland

Omställning Västmanland

I projektet Omställning Västmanland stärker och utvecklar vi arbetet med hållbar utveckling i näringslivet i regionen. Vi samlar styrning och stöd, bygger och sprider kunskap och engagemang och öppnar upp arenor för dialog kring hållbar utveckling. Stor tonvikt ligger på samverkan med det näringslivsfrämjande systemet och på att bygga kunskap, utveckla metoder och arbetssätt för att integrera hållbarhet i näringslivsfrämjandet.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Agenda 2030 är grundpelare i arbetet. Hållbarhet ska integreras i sin helhet, det vill säga inkludera miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Vi har gjort behovsanalyser och studier som visar på tydliga behov av kunskapsspridning och relationsutveckling mellan företagsfrämjare, företagare och andra aktörer. Efterfrågan på stöd i hållbarhetsfrågor är tydlig, liksom behovet av att dela erfarenheter av rådgivning i hållbarhet vid affärsutveckling.

Omställning Västmanland deltar i befintliga dialoger och utvecklar egna för att bidra till att hållbarhets-och tillväxtfrågor möts. När kunskap och erfarenheter delas och blir angelägna blir även målkonflikter kopplade till tillväxt och hållbarhet tydligare.

Vi planerar kunskapshöjande aktiviteter och andra insatser som ger stöd åt näringslivets omställning. Projektet ska även bidra till att skapa en gemensam målbild för hållbar tillväxt och sätta relevanta indikatorer för att mäta hållbarhetseffekter i enlighet med strategiska, regionala mål (RUS).

Projektet är indelat i fyra insatsområden som genomförs som fyra delprojekt, men med samma övergripande syfte.

https://regionvastmanland.se/omstallningvastmanland

Samverkan och lärande inom det näringslivsfrämjande systemet i länet

Vi bygger upp en regional samling för omställning i Västmanland. Vi utgår från näringslivets behov av stöd för att kunna ställa om till att arbeta ännu tydligare mot en hållbar utveckling. Här samlar vi kunskap och stöd, goda exempel och verktyg som är användbara i omställningen.

Hållbarhetssäkrad affärsplan för Västmanland

Vi hållbarhetssäkrar Region Västmanlands näringslivsstrategi så att hållbarhet finns med som en röd tråd i styrning och insatser.

Hållbarhetssäkrad finansering

Vi hållbarhetssäkrar regionens finansiering, dvs. företagsstöd, projektmedel, kommersiell service inklusive Sammanhållningspolitiken (ERUF).

Övergripande omställningsarbete

Vi samverkar med Tillväxtverket och andra regioner i syfte att skapa synergier, ta del av goda exempel och testa verktyg och metoder i projektets olika delar.

Kontakt: Maria Lidberg, maria.lidberg@regionvastmanland.se.

Västra Götalandsregionen

1 och 2: Samverkan för ett hållbart och diversifierat näringsliv – styrkeområden livsmedel och textil

Syftet med delprojekt 1 och 2 är att öka samverkan för att på ett effektivt och tydligt sätt kombinera målsättningar inom det regionala utvecklingsuppdraget. Det vill säga, med verksamhetens mål och uppdrag att ta emot och hantera livsmedel och textilier på ett hållbart sätt, både ur miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Vi ska arbeta för att tydliggöra vilken efterfrågan på hållbara produkter vi har samtidigt som vi ska arbeta för en organisation som är bättre rustad för omställning.

Kontakt: Erika Moberg, erika.moberg@vgregion.se

3. Finansiering

Syftet med insatsområde 3 är att utveckla en finansieringsstrategi som är kopplad till den nya regionala utvecklingsstrategin och som bidrar till en omställning mot hållbar utveckling. I finansieringsstrategin ingår de olika medlen, såsom företagsstöd, verksamhetsstöd, bidrag till utförandeverksamheter och utvecklingsprojekt. För sammanhållningspolitiken syftar arbetet till att länka finansierade projekt till ledande strategier inom EU, nationellt och regionalt.

Insatsområdet inkluderar aktiviteter så som att hållbarhetsanpassa företagsstöden, hållbarhetssäkra programmen för hållbar utveckling och implementera finansieringsstrategi.

Kontakt: Josef Gustafsson, josef.gustafsson@vgregion.se

4. Övergripande omställning

Syftet med insatsområde 4 är att bidra till ökad kunskap och lärande om Agenda 2030 och hållbarhetsintegrering, i relation till det regionala utvecklingsarbetet. Genom att arbeta igenom hållbarhetsmålen och koppla dessa till den egna verksamheten kan vi bli medvetna om eventuella målkonflikter och gemensamt finna lösningar på dessa.

Insatsområdet inkluderar aktiviteter så som att höja kunskapsnivån om och införa arbetssätt för att integrera de globala hållbarhetsmålen. Dessutom ska vi utveckla och implementera de vägledande principer för det gemensamma genomförandet av RUS/omställningsarbetet samt utveckla och implementera genomförandemodell för tvärsektoriella kraftsamlingarna som är en del av RUS.

Kontakt: Maria Jakobsson, maria.v.jakobsson@vgregion.se

Region Örebro

Expeditioner för att lösa samhällsutmaningar

Nya tider kräver nya sätt att arbeta. När utmaningarna blir mer komplexa måste vi skapa nya arbetssätt där olika kompetenser, perspektiv och aktörer bjuds in för att tillsammans utforska framkomliga vägar genom att lära tillsammans. Två team har fått varsin utmaning att undersöka. Öppenhet, tillit och nyfikenhet ska ge riktning och rörelse i arbetet för att skapa kunskap och resultat.

Den som vågar upptäcka, hittar alltid nya vägar. Organisationer som skapas för att utforska, experimentera och förbereda sig för framtidens utmaningar och möjligheter är ofta framgångsrika. Expeditioner tar oss närmare målen. Den ger oss i länet utökad möjlighet att ta oss an samhällsutmaningar för att uppnå våra övergripande mål: hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Som ledare och chefer övar vi oss i ett mer tillitsbaserat ledarskap i relation till expeditionerna - att lyssna, lära och ge förutsättningar.

Barn och ungas möte med sin framtid

Genom att stärka barns och ungas förutsättningar för ett gott liv ges de ökade möjligheter till att uppnå måluppfyllelse i skolan, arbete och egen försörjning som vuxna. Detta innebär också att det framtida kompetensbehovet i näringsliv och offentlig verksamhet säkras.

Expeditionen undersöker hur vi tillsammans i länet kan arbeta för att barn och unga bättre ska kunna möta sin framtid. Vi gör det genom att först involvera målgruppen. Vi frågar barn och unga runt om i länet, från förskoleålder till gymnasieelever, om vad som är viktigt för deras framtid. Det gör vi på olika sätt – genom intervjuer, enkäter, utifrån case och genom fokusgrupper. Nästa steg är att involverar de aktörer som kan bidra till en god framtid för barn och unga genom att utforma insatsområden och lösningar för att ta oss närmare den önskvärda framtiden.

Kontakt: Susanne Rosendahl, 019-6026337

Region Östergötland

Hållbarhetsintegrering i Östergötland

I det nationella projektet Vägar till hållbarhet arbetar vi i Östergötland med att integrera hållbarhet i allt arbete med regional utveckling. Det gäller både det egna, interna arbetet i de olika verksamhetsområden som gemensamt bildar Regional utveckling och de samarbeten som finns och som är viktiga delar av det regionala uppdraget.

Regional samverkan

Tillsammans med några av de stora aktörerna i Östergötland görs en gemensam och samordnad satsning på att öka förmågan att låta hållbarhet (Agenda 2030) vara en resurs när det gäller att hantera viktiga regionala samhällsutmaningar.

Samarbetet mellan numera sju regionala aktörer från forskning, akademi, näringsliv, offentlighet och civila samhället är i sig värdefullt. Det bäddar för att vi i länet både kan rikta våra egna insatser åt samma håll och, när det passar, agera gemensamt.

Inom detta insatsområde arbetar Region Östergötland tillsammans med övriga aktörer med att lyfta fram, fördjupa kunskapen om och om möjligt hantera stora samhällsutmaningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det ska, bland annat, ske genom nya former av kunskapsspridning och idéutbyte. Varje år lyfts olika temaområden och varje år arrangeras också en hållbarhetsdag.

De teman som är i fokus och utifrån vilka samhällsutmaningarna identifieras är:
2020 - Hållbara städer och samhällen, om platsens betydelse, utmaningar och möjligheter
2021 - Hållbar region, med inriktning på den regionala utvecklingsstrategin
2022 - Hållbart liv, som handlar om hälsa, tillhörighet och om att få ihop livspusslet

Inspelningar från de första två årens hållbarhetsdagar finns tillgängliga att se efteråt.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHFGvRPKSumuKi3DcGmjeUTJ3uZGHC3pA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHFGvRPKSumvFD76PwXDmUoeHcDPEr0T0

Regional utveckling och hållbarhetskompasser

Insatsområdet handlar om att förstärka den interna samverkan kring hållbarhetsfrågor inom funktionen för regional utveckling. Genom att öka kunskapen och verka för att få en större samsyn på hur hållbarhet kopplar till utvecklingsuppdraget, kan såväl den egna avdelningens verksamhet som det samlade utvecklingsarbetet få stöd.

I alla de verksamhetsområden som tillsammans bildar Regional utveckling har djupdykningar gjorts in i Agenda 2030:s mål och delmål för att få fram vilka av målen som har störst relevans för de uppdrag och den verksamhet som man där arbetar med. En viktig utgångspunkt har varit tanken om att hållbarhetsmålen i agendan är ett ramverk, där alla aspekter på hållbarhet behövs och ska finnas med. Alla verksamhetsområden förhåller sig därför till alla målen, och detta har dokumenterats i det som vi kallar för ”hållbarhetskompasser”. Kompasserna ska vara en hjälp att snabbt få en bild av vad hållbarhet innebär för verksamhetsområdet och ett stöd för att hålla riktningen när utvecklingsarbetet planeras och genomförs.

Metodbeskrivning och exempel på hållbarhetskompasser finns i länken nedan.

https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Statistik-och-fakta/hallbarhetsintegrering/

Kontakt: Peter Karlsson, 070-580 02 87