Tillväxtverket

Så arbetar regionerna

Enligt regeringsuppdraget ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i regionernas ordinarie verksamheter. Regionerna tilldelades pengar för att genomföra detta i utlysningen Vägar till hållbar utveckling.

Samtliga regioner arbetar utifrån två obligatoriska mål som Tillväxtverket valt ut. Det ena handlar om att integrera hållbarhet i företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och även i sammanhållningspolitiken. Det andra området handlar om att ställa om och om att prova nya arbetssätt och metoder.

Utöver dessa obligatoriska områden har regionerna valt ut två egna inriktningar för sitt hållbarhetsarbete, som är specifika för deras förutsättningar. Läs om dem nedan!

Region Blekinge

Rekrytering

Blekinge ska coacha arbetsgivare att våga tänka annorlunda i rekryteringsprocesser. Eftersom projektet syftar till att utveckla och testa en metodik för coaching är ambitionen att det på lång sikt ska kunna appliceras brett i flertalet regionala utvecklingsprocesser och därmed mot ett stort antal aktörer.

Innovationsinitiativet

Tillsammans med innovationsaktörernas styrelser och verkställande ledning ska vi arbeta in hållbarhetsaspekterna i verksamheten. Genom att utföra denna process gemensamt nås en större enighet och samsyn innan hållbarhetskriterierna tydligare skrivs in i villkorsbreven.

Kontakt: Sarah Keidser 076-636 29 80

Region Dalarna

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

I detta insatsområde ingår att stödja kapacitetsuppbyggnad och nya arbetssätt inom näringslivet, men fokus på små och medelstora företag för energi- och effekteffektivisering, klimatomställning och resurshushållning. Sammantaget leder detta mot en mer cirkulär ekonomi där miljöfarliga ämnen och icke förnybar energi fasas ut samtidigt som annan materialåtgång minimeras och cirkuleras.

Sammanhållning och jämlik regional utveckling

Insatsområdet handlar om att utveckla goda förutsättningar för en sammanhållen och jämlik utveckling i hela Dalarna, med fokus på länets landsbygds- och glesbygdsområden och deras specifika utmaningar, men också bli bättre på att ta vara på de fördelar som landsbygden och glesbygden har ur hållbarhetsperspektiv. De stöd som finns idag är ofta mer anpassade för täta områden. Här kan en metodutveckling hos regionen, tillsammans med kommuner, länsstyrelsen och det lokala näringslivet göra att de glesa områdena i Dalarna blir mer attraktiva både att leva i och driva företag i.

Kontakt: Amelie Sahlin, 023-777008

Region Gotland

Besöksnäring

Förväntade resultat inom projektperioden inom besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna är att förändrade förutsättningar, inklusive exempelvis samverkan, ett hållbarhetssäkrat beslutsstöd och nya kunskaper och förmågor avseende hållbarhet, har lett till ett förändrat beteende hos centrala aktörer. Därmed förväntas en kontinuerlig förflyttning i riktning mot hållbar tillväxt inom det gotländska näringslivet ske, särskilt inom besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna. 

Mat- och livsmedelsnäringarna

Syftet med insatsområdet är att genom behovsbaserade insatser (kunskaps, samverkans och finansieringsinsatser) bidra till hållbar innovation och affärsutveckling inom mat- och livsmedelsnäringarna samt till att hållbarhet utgör drivkraft för omställning, förnyelse och välbefinnande i näringarna.

Kontaktperson: Catrine Wikström, 070-44 76 721

Region Gävleborg

Stöd och kommunikation

Modul 1 syftar till att öka de regionala utvecklarnas förmåga att använda hållbarhet som hävstång i deras arbete och insatser. Detta ske genom att tillhandahålla och tillgängliggöra ett användarvänligt stöd för tillämpning av beprövade metoder. Därtill ska kommunikationsinsatser som stärker förutsättningar för ökad vilja, förmåga och spridning av arbetet med hållbarhetsintegrering genomföras.

Styrning och ledning

Modulens syfte är att stärka styrning kring hållbar regional utveckling i hela Gävleborg. Första steget är att kartlägga Region Gävleborgs egna organisatoriska förmåga och kunskap. Detta för att tydliggöra och dela ansvaret och uppdraget att arbeta med hållbarhetsintegrering, vilket ökar chanserna för att insatser kopplat till hållbar regional utveckling kan omsättas från styrdokument till konkret handling

Kontakt: Magdalena Berglin, 026-650232 

Region Halland

Ekonomisk och ekologisk konsekvensanalys av ojämlikheten i Halland ur ett livscykelperspektiv

Syftet är att uppnå en hållbar regional tillväxt genom att ta fram kunskaps- och analysunderlag för politiska prioriteringar och resursfördelning, samt synliggöra hur de ekonomiska och ekologiska konsekvenserna påverkar och har bäring på ojämställdheten och ojämlikheten i Halland i ett intersektionellt perspektiv.

Koldioxidneutral ekonomi

Syftet är att uppnå en ekologisk hållbar regional tillväxt, samt att stärka klimatarbetet för hållbar utveckling. Fokus ligger på skogsbruk och laddinfrastruktur.

Kontakt: Amina Boulaabi, 073-1426961

Region Jämtland Härjedalen

Kunskapsbaserad politikutveckling och resultatinriktat genomförande

För att uppnå målet att systematisera det resultatinriktade genomförandet, uppföljningen och lärandet av våra insatser för att skapa hållbar regional utveckling ser vi att vi behöver genomföra följande aktiviteter:

 • Kartlägga och beskriva nuläge
 • Tydliggöra samiska förutsättningar och roll i det regionala tillväxtarbetet

Utveckla effektkedja och modell för lärande

Systematiskt arbete med målkonflikter

Syftet är att höja medvetenheten och kunskapen om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som helhet i den egna organisationen inom ramen för det regionala tillväxtuppdraget och tillsammans med de aktörer vi möter olika samverkansformer. När målkonflikter lyfts i de prioriteringar/insatser/ärenden som ska beslutas politiskt och i insatser som vi och aktörer i länet genomför ökar medvetenheten om vilka olika effekter insatserna ger och beslut kan fattas utifrån detta.

Kontakt: Susanne Edfeldt Sjöling, 063-14 65 66

Region Jönköping

Jämställd och jämlik digitalisering

Projektmålet är att hitta former och strukturer för att stötta individer som av olika anledningar lever i digitalt utanförskap samt öka kompetensen och skapa rutiner som säkerställer intersektionalitet i utvecklandet av tekniska system och lösningar. Syftet är att minska det digitala utanförskapet samt göra beställare, utvecklare och leverantörer medvetna om hur de säkerställer intersektionalitet i sina lösningar.

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi

Målet är att mobilisera kunskap och förmåga hos företagsfrämjande aktörer och företag för att påskynda en hållbar näringslivsutveckling och omställning till cirkulär ekonomi. Mobiliseringen ska leda till att befintliga företag utvecklar cirkulära affärsmodeller samt att fler nya företag uppstår som tar sin utgångspunkt i en cirkulär affärsmodell. Vi vill även med den pågående Corona-krisen som utgångspunkt genomföra insatser för företag som kan använda konjunktur-svackan för omställning till en mer hållbar verksamhet.

Kontakt: Mariana Morosanu

Region Kalmar län

Pilot för utvecklingsinsatser i samverkan med fokus på område med särskilda utmaningar

Inom pilotprojektet ska nya arbetssätt och organisering provas för områden med särskilda utmaningar.

Ett viktigt perspektiv i detta arbete blir att involvera lokala aktörer i arbetet och även i största möjliga mån ta hänsyn till lokala förutsättningar för utveckling. Fokus för pilotprojektet är inte att hitta konkreta lösningarna på faktiska utmaningar, utan att hitta former där aktörerna på bästa sätt arbetar gemensamt för att anpassa insatser och koordinera insatser för en hållbar utveckling som bidrar till att hantera de utmaningar som finns. I denna process måste ett flertal aktörer involveras, från civilsamhälle, näringsliv, till kommunala och regionala organisationer och de lokala förutsättningarna måste ligga till grund för insatserna.

Digital omställning för en hållbar regional utveckling

I den regionala utvecklingsstrategin är den digitala omställningen ett horisontellt perspektiv och denna insats syftar till att öka kunskapen om hur den digitala omställningen kan bidra till att uppfylla de globala målen och en hållbar regional utveckling. I aktiviteten kommer man att undersöka förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt på landsbygden, inventera förutsättningarna för offentlig sektor i Kalmar län att tillgängliggöra mer öppna data för innovation i syfte att nya affärsidéer inom näringslivet ska växa fram samt arbeta med att skapa en ökad digital delaktighet.

Kontakt: Erik Ciardi, 0480- 4483833

Region Kronoberg

Analys stygrning och ledning

Området ska stärka det regionala ledarskapet, förbättra uppföljningen samt hållbarhetssäkra insatser inom regional utvecklingsarbetet. Projektets aktiviteter ska leda till:

 • Starkare regionalt ledarskap för länets hållbara utveckling.
 • En strukturerad och tydlig uppföljning av länets utveckling sker utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.
 • Större andel av de insatser som genomförs inom det regionala utvecklingsarbetet är hållbarhetssäkrade.

Hållbar besöksnäring

Området ska främja en hållbar konsumtion och produktion, öka samverkan kring hållbara transporter samt förbättra uppföljningen av besöksnäringen. Projektets aktiviteter ska leda till:

 • Ökad samverkan kring hållbara transporter kopplade till besöksnäringen.
 • Hållbar konsumtion och produktion har främjats.
 • Marknadsföring används som ett verktyg för hållbarhet.
 • Ett uppföljnings-system för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är antaget.

Kronoberg har även valt ett eget område inom insatsområde 4 - omställningsarbete. Där har vi valt att inkludera ett utvecklingsarbete kring samverkan med civilsamhället.

Kontakt: Elsa Anderman, 0470-58 30 86

Region Norrbotten

Hållbar strukturbild för Norrbotten

Insatser inom detta område riktar sig till regionala och kommunala samhällsplanerare och har fokus på förbättrade processer och ökad kunskap om hållbar fysisk planering.

Hållbar kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsinsatser i projektet riktas till särskilt utsatta branscher till följd av covid-19, med sikte på omställning och en hållbar kompetensförsörjning. Insatser riktas även till att stärka ungas hållbara och cirkulära entreprenörskap via nära samverkan med Ung Företagsamhet och Teknikens Hus.

Kontakt: Tove Cullhed 070-611 99 16

Region Skåne

Utåtriktade insatser för hållbarhetsintegrering i näringslivet

Insatsen ska bidra till att bygga ett robust skånskt näringsliv där de ekonomiska effekterna blir mindre vid kris och skapar trygghet i samhället. Almi och Hållbar utveckling Skåne är samarbetspartners i projektet.

"FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" är en satsning på främst SMEs som ofta har svårt att prioritera hållbarhetsarbete. Aktiviteten riktar sig till kommunernas näringslivskontor i första steget och genomförs av Hållbar utveckling Skåne som har i princip alla Skånes kommuner som medlemmar och stor projektvana.

En tredje aktivitet är att analysera företags robusthet i kristider. Inom ramen för insatsen vill Region Skåne göra en analys av den ekonomiska uthålligheten i ett första steg och i ett andra steg ge förslag på hur en omställning av näringslivet kan bidra till en högre ekonomisk uthållighet.

Hållbarhetssäkra styrmedel

En generisk struktur för hållbarhetssäkring ska ge tydliga prioriteringar i Region Skånes beslut och styrdokument. Detta ställer krav på utvecklingsaktörerna i regionen och skapar stingens i de strukturer regionen arbetar via.

Ett första steg är att ta fram en metod för hållbarhetssäkring i liten skala som på sikt ska leda till ett verktyg för att hållbarhetssäkra processer, styrdokument och beslut. I nästa steg testas verktyget där hållbarhetsperspektiven integreras och för att används som en möjliggörare. Verktyget testas på case där vi tar fram dokument på strateginivå men där genomförandet ligger på våra samverkansaktörer.

Kontakt: Susanna Winblad, 044-3093256

Region Stockholm

Hållbart näringsliv och kompetensförsörjning

Insatsområde 1 syftar till att stärka hållbarheten i regionens näringsliv och bidra till hållbar kompetensförsörjning. Den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin som under år 2020 arbetas fram i bred regional samverkan kommer vara styrdokument för det regionala utvecklingsarbetet och genomförandet av RUFS 2050 tillväxtarbete. Arbetet med att ta fram den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin kommer att vara nära kopplat till arbetet inom insatsområdet. Insatsområdet ska bidra till insatser för en hållbar region, där människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel samt en förutsättning för hållbar utveckling. Investeringar och utvecklingsinsatser ska leda till ökad konkurrenskraft, förbättrad hälsa och högre välbefinnande för regionens invånare i balans med ett hållbart ekosystem.

Kontakt: Filippa Axencrantz, 08-123 144 79

Region Sörmland

Hållbarhetssäkrad RUS

Hållbarhetssäkra och stärka genomförandekapaciteten av Sörmlandsstrategin genom stärkt kunskap om hållbar utveckling hos ledare, chefer och nyckelpersoner samt att testa och använd/implementera befintliga verktyg och metoder för utmaningsdrivet förhållningssätt och hållbarhetsintegrering.

Test med tjänstedesign inom växande arbetsmarknad

En av Sörmlands största utmaningar, kompetensförsörjning, adresseras med tjänstedesign som förhållningssätt, process och metod. Effektmålgrupp är unga som har svårt att klara kunskapskraven i grundskolan. Detta är en av de viktigaste stegen för att vara anställningsbar.

Kontakt: Anna Svedlund, 076-340 49 19

Region Uppsala

Partnerskap för genomförande

Vi planerar att ta fram och genomföra ett utbildningspaket som omfattar samverkansledning, Agenda 2030 och kunskap om länets nuläge. Paketet ska stämmas av med berörda offentliga aktörer och nyckelresurser hos dessa ska erbjudas utbildning ihop med nyckelresurser hos Region Uppsala.

På så vis skapas möjligheter till dialog, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom och mellan offentliga aktörer inom den regionala hållbara utvecklingen. Lärdomar och principer kan sedan spridas och diskuteras med en bredare krets i olika fora inom Uppsala läns samverkansstruktur, samt genom de uppbyggda formerna för samråd med civilsamhället och näringslivet, som utvecklas inom insatsområde 2.

Inkludering och delaktighet

 1. Varaktig struktur för samverkan med civilsamhälle och näringsliv för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Insatsområdet syftar till att förstärka och organisera varaktiga samarbetsformer genom samråd med organisationer inom civilsamhälle och näringsliv för ett gemensamt ansvarstagande för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och målen i Agenda 2030.
 2. Framtagande av modell för systematisk dialog med barn och unga när det gäller övergripande samhällsprocesser. Syftet med detta insatsområde är att ge barn och unga möjlighet till att kunna utnyttja sin rätt att vara delaktig i samhället och få sin röst hörd. Detta ska ske genom att vi startar upp strukturer för ökad delaktighet och inkludering av målgruppen barn och unga.

Kontakt: Unni Lilja, 018 - 6170939

Region Värmland

Smart region

Syftet med detta insatsområde är att arbeta med utmaningar i regionen genom att öka kunskapen om hållbar utveckling och kring vilka normer som hindrar eller främjar en utveckling av Värmland som en hållbar, smart och sammanhållen region, till exempel kopplat till kön, land-stad och integration.

Modellregion Värmland

Syftet med detta insatsområde är att utveckla och implementera SKR:s satsning på modellregioner. Detta innefattar framtagande av ett processinriktat arbetssätt med fler hållbarhetsperspektiv och tydligt påbörjar en hållbarhetsintegrering som genomsyrar hela Region Värmlands arbete med regional utveckling.

Kontakt: Eva Lingvall

Region Västerbotten

Det hållbara ledarskapet i Västerbotten

Insatsen riktar sig till kommuner i länet, företagsfrämjare, innovationsfrämjare, universitet, branschorganisationer, företag och övriga aktörer i det regionala tillväxtarbetet som vill stärka sitt hållbarhetsarbete. Insatsen riktar sig även till Region Västerbottens interna arbete utifrån hur interna processer kan stärkas kring hållbarhetsintegrering

Hållbara platser i Västerbotten

Insatsområdet har två arbetspaket, som båda ska bidra till att skapa ett mer hållbart Västerbotten:

Kompetensförsörjning med fokus på integration och jämställdhet
I Västerbotten planeras flera större etableringar, inte minst inom elintensiva näringar, vilka kommer att skapa tusentals arbetstillfällen under de kommande åren. Detta innebär en större rörlighet när det gäller attraktiva kompetenser på arbetsmarknaden men även att ny arbetskraft måste attraheras till länet. Detta arbetspaket fokuserar på kompetensförsörjning genom insatser för ökad integration, mångfald och jämställdhet.

Cirkulär ekonomi genomsyrat av jämställdhet och social hållbarhet 
Västerbotten står, precis som alla andra delar av landet, inför stora utmaningar gällande hållbar utveckling och omställning. En del av lösningen är att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi. Inom detta arbetspaket planeras därför ett utbildningspaket, inklusive nätverk för utbyte och kontakter, om cirkulär upphandling riktat till både offentlig verksamhet och näringsliv.

Kontakt: Sara Pejok, 070-597 37 11

Region Västernorrland

Ledarskap för hållbar utveckling

Regionen avser att genom utbildning, processtöd, mentorskap och eventuell certifiering av ledare säkra ett ledarskap som leder till hållbar omställning. Att vidareutveckla det systemiska ledarskapet i hela samverkansstrukturen så att så många som möjligt av regionens ledare pekar med hela handen mot förbättrad hållbarhet.

Hållbar besöksnäring

Regionen avser att genom en strategisk plan för hållbar utveckling av besöksnäringen, kartläggning i syfte att tydliggöra behov av certifiering av besöksnäringen samt genomförande av andra stödjande strategiska åtgärder genomföra den omställning som behövs för att göra näringen hållbar.

Kontakt: Susanne Sahlin, 070-2670293 och Matilda Rehnström 0722-386823

Region Västmanland

Regional plattform för omställning i Västmanland

Syftet är att etablera en plattform och en regional struktur som ska stödja arbetet med integrering miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som helhet i det ordinarie tillväxtfrämjande arbetet i länet. Projektet ska:

 • En behovsanalys som visar näringslivets och de näringslivsfrämjande organisationers behov av stöd för att kunna arbeta med hållbarhet som bidrar till verklig omställning av näringslivet och tillväxtfrågor möts, där kunskap och erfarenheter utbyts och angelägna frågor och målkonflikter kopplade till tillväxt och hållbarhet synliggörs och diskuteras.
 • Skapa och erbjuda arenor för dialog där hållbarhets-och tillväxt-frågor möts, där kunskap och erfarenheter utbyts och angelägna frågor och målkonflikter kopplade till tillväxt och hållbarhet synliggörs och diskuteras.
 • Genomföra kunskapshöjande aktiviteter och andra insatser som ger stöd åt näringslivets omställning.
 • Bidra till att skapa en gemensam målbild för hållbar tillväxt och sätta relevanta indikatorer för att mäta hållbarhetseffekter i enlighet med strategiska regionala mål (RUS).

Hållbarhetssäkring av ny regional närings­livs­strategi

Syftet är att skapa en hållbar tillväxt i länet, med hjälp av en hållbarhetssäkrad näringslivsstrategi. Projektet ska:

 • En första understrategi, näringslivsstrategin, till RUS:en är hållbarhetssäkrad både i framtagandet och i genomförandet.
 • Det finns ett lärande och kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad kring hur man praktiskt kan hållbarhetssäkra en understrategi till RUS, som används för arbete med andra understrategier som tas fram.
 • Strategins hållbarhetsresultat och effekter mäts och ligger i linje med RUS.
 • Stärkt kapacitet att arbeta med hållbar utveckling av näringslivet.
 • Uppbyggt strukturkapital internt genom lärande-möten och dokumentation samt om behov finns, digitalt stöd i genomförandet och uppföljningen av strategin.

Kontakt: Maarit Nurkkala, 021-4818281

Västra Götalandsregionen

Samverkan för ett hållbart och diversifierat näringsliv – styrkeområde livsmedel

Syftet med delprojekt 1 och 2 är att öka samverkan för att på ett effektivt och tydligt sätt kombinera målsättningar inom det regionala utvecklingsuppdraget med verksamhetens mål och uppdrag att ta emot och hantera livsmedel och textilier på ett hållbart sätt, både ur miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Vi ska arbeta för att tydliggöra vilken efterfrågan på hållbara produkter vi har samtidigt som vi ska arbeta för en organisation som är bättre rustad för omställning.

Samverkan för ett hållbart och diversifierat näringsliv – styrkeområde textil

Syftet med delprojekt 1 och 2 är att öka samverkan för att på ett effektivt och tydligt sätt kombinera målsättningar inom det regionala utvecklingsuppdraget med verksamhetens mål och uppdrag att ta emot och hantera livsmedel och textilier på ett hållbart sätt, både ur miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Vi ska arbeta för att tydliggöra vilken efterfrågan på hållbara produkter vi har samtidigt som vi ska arbeta för en organisation som är bättre rustad för omställning


Kontakt: Anna Johansson, 076-13 12 195

Region Örebro

I Coronas kölvatten

Regionen ska använda expeditionsmetodik för att undersöka den pågående COVID-19-pandemins konsekvenser, utöver de direkta hälsoeffekterna. Utgångspunkt i detta insatsområde kommer vara näringslivets förändring och dess påverkan på människor och miljö. När pandemin är över kommer samhället att se annorlunda ut än det gjorde innan. Insatsområdets analyser ska identifiera möjliga målgrupper och slutanvändare för expeditionen. Målgrupper är de aktörer som bidrar till att skapa ett värde och förbättrade förutsättningar för slutanvändare.

Rusta barn och unga för framtiden

Holmbergs expeditionsmetodik ska användas för att undersöka hur vi kan rusta barn och unga, här och nu för framtiden, när det gäller hälsa och framtidstro. Genom att stärka barns och ungas förutsättningar att uppnå måluppfyllelse i skolan ges de ökade möjligheter till arbete och egen försörjning samt ett gott liv som vuxna. Detta innebär också att det framtida kompetensbehovet i näringsliv och offentlig verksamhet säkras.


Kontakt: Susanne Rosendahl, 019-6026337

Region Östergötland

Regional samverkan

Tillsammans med några av de stora aktörerna i Östergötland kommer en gemensam och samordnad satsning göras för att öka förmågan att låta hållbarhet (Agenda 2030) vara en resurs, när det gäller att hantera viktiga regionala samhällsutmaningar. Initiativ tas till nya former för kunskapsspridning, idéutbyte och samverkan i Östergötland. Målgrupper är de som är verksamma i offentliga organisationer, akademi, näringsliv och civila samhället, och som uttalat arbetar med hållbarhet i sina verksamheter.

Regional utveckling

Insatsområdet handlar om att förstärka den interna samverkan kring hållbarhetsfrågor inom funktionen för regional utveckling. Genom att öka kunskapen och verka för att få en större samsyn på hur hållbarhet kopplar till utvecklingsuppdraget, kan såväl den egna avdelningens verksamhet som det samlade utvecklingsarbetet få stöd.

Kontakt: Peter Karlsson, 070-580 02 87