Tillväxtverket

Utvärdering av Öppna upp

- nationell strategi för företagsfrämjande på lika villkor

2015-2020

2015 sjösatte Tillväxtverket arbetet med en nationell strategi för att företagandet i Sverige ska ske på lika villkor, Öppna upp. Målet var att alla, oavsett kön och etnicitet, ska behandlas lika när allmänna medel delas ut för att stödja företag. I en utvärdering konstateras att en förändring skett men att det krävs bättre styrning för att strategin ska ge full effekt.

Företagandet i Sverige har länge dominerats av män med svensk bakgrund. De system som funnits för att stödja företagandet har också stöttat den ordningen och sällan erbjudit finansiering som passar för sektorer där kvinnor och utrikesfödda finns. Som service -och tjänstenäringar, till exempel.

Genom Öppna upp genomförde Tillväxtverket under fem år strategin som var tänkt att ändra på detta. Målgrupper och utförare var främst Sveriges regioner och andra aktörer som tidigare drivit projekt inom jämställdhet och främjande av kvinnors företagande.

Konsultföretaget WSP, som haft uppdraget att utvärdera satsningen, kan konstatera att en förändring verkligen har ägt rum. Förutsättningarna för kvinnor att starta och driva företag har blivit bättre. Dessutom, och i och med strategin, har det gjorts en förflyttning i förändringsarbetet, från att titta på individer till att granska strukturer.

Bättre kunskap

Den kanske största effekten av Öppna upp, konstaterar utvärderarna, är emellertid att kunskapen i regionerna har blivit bättre sedan 2015 och att målen för strategin oftare återfinns i regionernas egna utvecklingsstrategier.
Ett problem som WSP emellertid uppmärksammar är att arbetet med hållbarhet och Agenda 2030, i regionerna ofta får en slagsida mot miljö och klimat, trots att begreppet innefattar även sociala och ekonomiska aspekter. Då finns stor risk att viktiga delar som jämställdhet och mångfald prioriteras ned.

Bättre styrmedel

För att bli bättre på att nå resultat och önskad effekt av strategin föreslår WSP att Tillväxtverket ska ta fram mera effektiva styrmedel och former för redovisning. Dessutom fortsätta att sprida kunskap om och kommunicera strategin. För att fortsätta att utveckla viktig kunskap och perspektiv som Öppna upp bidragit med behövs även fortsättningsvis satsningar och insatser i strategins anda.