Tillväxtverket

Kollegialt utbyte ger stöd och utvecklar arbetssätt

Kollegialt utbyte är plattformen för att byta erfarenheter kring metoder och processer för de som arbetar med Vägar till hållbar utveckling. Möten som lett till nya former för samarbeten men också till att deltagarna vågat pröva nya arbetssätt.

Porträtt på Anna Svedlund

Anna Svedlund och hennes kolleger i Region Sörmland arbetar för att hållbarhet ska bli norm:

- Det utgår vi alltid från i det regionala utvecklingsarbetet.

Närma sig politiken

Under ett av de kollegiala utbytena har teamet från Sörmland berättat hur de tänker närma sig sin regions politiker på ett nytt sätt för att diskutera just hållbarhet som norm. Teamet ska erbjuda varje partigrupp att prata om detta och tanken är att skapa ett tillfälle att diskutera hållbarhet utan koppling till något specifikt ärende. Det ger även fullmäktigeledamöterna möjlighet till ett samtal med enbart den egna partigruppen.

-Vi som arbetar med de här frågorna finns i politiskt styrda organisationer där förutsättningarna snabbt kan förändras. Vi måste arbeta långsiktigt fastän ledamöterna byts ut vart fjärde år. Vi behöver alla arbeta tillsammans med politiken och andra regioner har, liksom vi, prövat nya sätt att göra det.

Utvecklingsstrategi

Porträtt på Eva Lingwall

Flera regioner har i programmet arbetat för att hållbarhetssäkra sin regionala utvecklingsstrategi (RUS) och projektledarna har gett feedback på varandras arbete med det. Eva Lingwall, projektledare i Region Värmland deltar även i en grupp, tillsammans med kollegerna i Norrbotten och Västerbotten, där de diskuterar strategier för hur projektmedel och företagsstöd kan hållbarhetssäkras i deras respektive regioner. Och, inte minst, hur de sedan kan förankras hos politik och chefer.

-Alla delar verkligen med sig i det kollegiala utbytet, upplever Eva Lingwall. Vi har inspirerats av Region Kronobergs hållbarhetshandbok och anpassat den till vår RUS ”Värmlandsstrategin”. Vi har också inspirerats av Region Halland och hur de, med Falkenberg som exempel, redovisar nuläget för hållbarhet i kommunen och kopplar det till målen i Agenda 2030.

Det kollegiala utbytet arrangeras sex gånger under 2021 - 2022 och har fem teman:

  1. Extern samverkan
  2. Hållbar besöksnäring
  3. Hållbar styrning
  4. Hållbara platser
  5. Hållbart näringsliv

Träffarna processleds av personal från konsultbolaget Ramböll. Förutom projektledarna deltar fyra tjänstepersoner med nyckelfunktioner från varje region. En politiker från varje region ska också delta på hälften av träffarna.