Tillväxtverket

Hållbar regional utveckling - aktiviteter 2022

Under hösten 2022 erbjuder Tillväxtverket bland annat en digital seminarieserie om hållbarhet och en resande workshop om hållbar finansiering.

Erfarenhetsträff Vägar till hållbar utveckling, 6-7 oktober i Stockholm

Temat för träffen är kommunikation. Erfarenhetsträffen riktar sig till projektägare inom Vägar till hållbar utveckling samt representanter för Länsstyrelsen och från Myndighetsgruppen. Träffen äger rum fysiskt och syftet är att diskutera gemensamma utmaningar och dela erfarenheter.

Läs mer om Vägar till hållbar utveckling

Peer review med myndighetsgruppen

Har er region ännu inte nyttjat möjligheten att träffa den myndighetsgrupp som är knuten till Vägar till hållbar utveckling och med dem diskutera en utmaning eller frågeställning som ert projekt skulle vara behjälpt av att få input på? Passa på nu under hösten, sedan avslutas denna insats.

Mervärden utöver ett ömsesidigt kunskapsutbyte och utvidgat kontaktnät -

  • Positivt att i ett sammanhang kunna tänka (provtänka) tillsammans med personer från olika nivåer kring en särskild problemformulering
  • Ett erbjudande om samtal i ett systemperspektiv – vi samlas tvärsektoriellt utifrån en gemensam problemställning
  • En möjlighet/chans att prata med andra i det regionala utvecklingssystemet
  • Kollegialt lärande

Region Värmland 29 september

Först ut i höst är Region Värmland på temat hur integrerar vi hållbarhetsdimensionerna i det faktiska omställningsarbetet? Dialogen kommer att utgå ifrån utmaningen om att tidigt i en omställningsprocess integrera hållbarhetsdimensionerna.

Region Örebro 24 oktober

Region Örebro vill tillsammans med myndighetsgruppen diskutera rollen som regionalt utvecklingsansvarig bör/kan ha i arbetet med målgruppen unga som varken arbetar eller studerar.

Region Östergötland 28 oktober

Region Östergötlands tema för dialogen med myndighetsgruppen är Gestaltad livsmiljö som fokuserar på hur arkitektur, form och design kan bidra till att diskutera och lösa samhällets utmaningar – befolkningsökning, klimatförändringar, socioekonomiska skillnader och hälsa. Här har Region Östergötland identifierat att den regionala rollen på ett konkret sätt behöver möjliggöra detta.

Samverkan för hållbar finansiering

Under hösten och vintern 2022 kommer alla regioner att erbjudas stöd kopplat till hållbarhetsintegrering av regionala stödtyper; företagsstöd, projektmedel/medfinansiering ERUF och kommersiell service.

Digital hållbarhetsutbildning

Tillväxtverket erbjuder inom ramen för regeringsuppdraget om hållbar regional utveckling en seminarieserie i fyra delar. Målgruppen är personer med regionalt utvecklingsansvar men också andra aktörer på regional och nationell nivå.

Seminarieserie om hållbar regional utveckling

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Maya Sanchez fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se