Tillväxtverket

På gång inom uppdraget 2022

Under projekttiden 2019 - 2023 ska minst 89 miljoner kronor fördelas till landets samtliga regioner i två utlysningar.

Vägar till hållbar utveckling

Den första utlysningen genomfördes i oktober 2019 - januari 2020 och omfattade 50 000 kr per region i startkapital. Den andra utlysningen genomfördes i mars 2020 och omfattar resterande projektmedel om 87 mkr till regionerna. Medel fördelas enligt följande princip:

  • 4,7 miljoner kronor per år till 11 regioner (åren 2020 - 2023)
  • 3,5 miljoner kronor per år till 10 regioner (åren 2020 - 2023)
  • De regionala projekten lägesrapporterar två gånger per år till Tillväxtverket.

Utvärdering av strategin Öppna upp

2015 sjösatte Tillväxtverket arbetet med en nationell strategi för att företagandet i Sverige ska ske på lika villkor, Öppna upp. Målet var att alla, oavsett kön och etnicitet, ska behandlas lika när allmänna medel delas ut för att stödja företag. I en utvärdering konstateras att en förändring skett men att det krävs bättre styrning för att strategin ska ge full effekt.

Utveckling av verktyg och metoder

Tillväxtverkets stöd till regionerna inom programmet utformas utifrån de behov som regionerna själva har och vad de önskar. Vårt fokus är kunskapsutveckling, samverkan, nätverkande och metodutveckling.

En metod vi arbetat med sedan 2021 kallas kollegialt utbyte, där regionerna arbetar med tjänstedesign för att stärka varandra i valda insatsområden. Det kollegiala utbytet genomförs tillsammans med en konsult och är planerat att omfatta sex träffar under 2021 – 2022. Nästa träff äger rum den 27 januari och den sista den 5 april 2022.

Läs mer om det kollegiala utbytet

Vi har också arbetat med lärpass under 2020 och 2021, vilka haft fyra olika teman: Hållbar upphandling, hållbar konsumtion och produktion, Intersektionalitet samt Är flykt framtiden? Under våren 2022 kommer lärpassen att ersättas av en digital modulutbildning för vad hållbar regional utveckling är och hur den kan förverkligas.

Bidrag till hållbarhetsintegrering inför kommande strukturfondsperiod

Under 2020 upphandlade Tillväxtverket stöd till samtliga programskrivare för de nio regionalfondsprogrammen 2021 - 2027 för att bättre kunna integrera ett hållbarhetsperspektiv i de nya programmen. Insatsen bidrog till program som nu har tydligare utgångspunkt i Agenda 2030 och som förmedlar hållbar utveckling som ett helhetsbegrepp. Resultaten av arbetet presenteras i rapporten Hållbarhet i regionalfonden.

Under 2021 kommer arbetet fortsätta med att stödja programprocessen och hållbarhets-integrera handläggningen av ERUF både regionalt och nationellt.

Kontakt
Maya Sanchez

Bidrag till planering och genomförande av hållbar finansiering

Under 2022 och framåt är fokus på att arbeta in tydliga målsättningar redan i utlysningsfasen av företagsstöden och de projektmedel som utgår från respektive regions utvecklingsstrategi.

Målsättningen ska även genomsyra handläggningen. Arbetet med ständiga förbättringar innebär att implementera en struktur för att arbeta med löpande uppföljning och analys av fördelade stöd, återkommande handläggarforum för lärande och metoder för anpassning och vidareutveckling. Företagsstöden och projektmedlen blir en del av detta och arbetet kommer att utvecklas inom ramen för programmet Hållbar Regional Utveckling. Implementeringen sker i nära samarbete med regionerna.

Uppdraget sker parallellt med regeringsuppdraget Utveckling av de regionala företagsstöden och projektverksamhet avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat.

Kontakt
Richard From

Samverkan och peer review med utpekade aktörer på nationell nivå

Målsättningen med samverkan med utpekade myndigheter är att utveckla, operationalisera nya arbetssätt och verktyg för att stärka regionerna i deras arbete med hållbar regional utveckling. Syftet är att arbeta konkret med metodutveckling och flernivåsamverkan vilken stärker både regionerna och de utpekade myndigheterna.

Vi utgår från regionernas egenvalda insatsområden och den förändring de vill uppnå för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Under våren 2021 genomfördes två fördjupade processmöten, så kallad peer review, i samverkan med Region Västmanland och Region Kronoberg. ”Myndighetsgruppen” bidrar med sin breda erfarenhet och kompetens till stöd för pågående utvecklingsinsatser i de båda regionerna. Under hösten kommer arbetet med peer review att fortsätta och flera regionala projekt har anmält sitt intresse.

En så kallad ERFA-träff kommer även att arrangeras digitalt den 18-19 maj 2022.

Kontakt
Ulrika Åberg

Kontakt

Rosi Hoffer, Koordinator Hållbar regional utveckling
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Lärpass om klimat och flykt

Den 10 december 2021 anordnades ett lärpass kring flykt kopplat till klimatförändringarna. Hela lärpasset är inspelat och textat och kan ses i länken nedan.

Lärpass om klimat och flykt

Länkar