Tillväxtverket

På gång inom uppdraget 2021

Under projekttiden 2019 - 2023 ska minst 89 miljoner kronor fördelas till landets samtliga regioner i två utlysningar.

Karta globala målen 2030

Vägar till hållbar utveckling

Den första utlysningen genomfördes i oktober 2019 - januari 2020 och omfattade 50 000 kr per region i startkapital. Den andra utlysningen genomfördes i mars 2020 och omfattar resterande projektmedel om 87 mkr till regionerna. Medel fördelas enligt följande princip:

  • 4,7 miljoner kronor per år till 11 regioner (åren 2020 - 2023)
  • 3,5 miljoner kronor per år till 10 regioner (åren 2020 - 2023)
  • De regionala projekten lägesrapporterar två gånger per år till Tillväxtverket.

Utveckling av verktyg och metoder

Stödet till regionerna utformas utifrån det behov som regionerna själva uppger eller önskar och utifrån vad Tillväxtverket ser behövs utifrån ett helhetsperspektiv.

En metod kallas kollegialt utbyte och där erbjuds regionerna att arbeta i partnerskap för att stötta varandra i valda insatsområden. Det kollegiala utbytet genomförs tillsammans med en konsult och är planerat till sex träffar under 2021 – 2022. Nästa träff äger rum 14 september 2021.

Lärpassen som hållits under våren har haft tre olika teman, Hållbar upphandling, Hållbar konsumtion och produktion samt Intersektionalitet.

Tillväxtverkets nästa lärpass planeras till den 10 december 2021 och nästa erfarenhetsträff till 20-21 oktober 2021.

Kontakt
Kristina Holmblad

Bidrag till hållbarhetsintegrering inför kommande strukturfondsperiod

Under 2020 upphandlade Tillväxtverket stöd till samtliga programskrivare för de nio regionalfondsprogrammen 2021 - 2027 för att bättre kunna integrera ett hållbarhetsperspektiv i de nya programmen. Insatsen bidrog till program som nu har tydligare utgångspunkt i Agenda 2030 och som förmedlar hållbar utveckling som ett helhetsbegrepp. Resultaten av arbetet presenteras i rapporten Hållbarhet i regionalfonden.

Under 2021 kommer arbetet fortsätta med att stödja programprocessen och hållbarhets-integrera handläggningen av ERUF både regionalt och nationellt.

Kontakt
Maya Sanchez

Bidrag till planering och genomförande av hållbar finansiering

Under 2021 och framåt är fokus att arbeta in tydliga målsättningar redan i utlysningsfasen av företagsstöden som utgår från respektive regions utvecklingsstrategi.

Målsättningen ska genomsyra handläggningen. Arbetet med ständiga förbättringar innebär att implementera en struktur för att arbeta med löpande uppföljning och analys av fördelade stöd, återkommande handläggarforum för lärande och metod för anpassning och vidareutveckling. Företagsstöden blir en del av detta och arbetet kommer att utvecklas inom ramen för programmet. Implementeringen sker i nära samarbete med regionerna.

En kommande nationell digital träff erbjuds 9 september på temat hållbar företags-finansiering.

Kontakt
Richard From

Samverkan och peer review med utpekade aktörer på nationell nivå

Målsättningen med samverkan med utpekade myndigheter är att utveckla, operationalisera nya arbetssätt och verktyg för att stärka regionerna i deras arbete med hållbar regional utveckling. Syftet är att arbeta konkret med metodutveckling och flernivåsamverkan vilken stärker både regionerna och de utpekade myndigheterna.

Vi utgår från regionernas egenvalda insatsområden och den förändring de vill uppnå för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Under våren 2021 genomfördes två fördjupade processmöten, så kallad peer review, i samverkan med Region Västmanland och Region Kronoberg. ”Myndighetsgruppen” bidrar med sin breda erfarenhet och kompetens till stöd för pågående utvecklingsinsatser i de båda regionerna. Under hösten kommer arbetet med peer review att fortsätta och flera regionala projekt har anmält sitt intresse.

Kontakt
Ulrika Åberg

Kontakt

Rosi Hoffer, Koordinator Hållbar regional utveckling
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Följ oss gärna på LinkedIn
Hållbar utveckling i tillväxtarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar