Tillväxtverket
Flera personer sitter runt ett bord

Om samordnings­uppdraget

Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att strategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, både myndigheter och näringsliv, på nationell och regional nivå.

Vi har etablerat en struktur för effektiv samordning av insatser inom ramen för livsmedelsstrategin på både strategisk och operativ nivå. Inom tre utvalda knäckfrågor arbetar vi med att skapa ett gemensamt agerande för att leverera på målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Strategisk och operativ samverkan

Vi har etablerat en struktur för effektiv samordning av insatser inom ramen för livsmedelsstrategin på både strategisk och operativ nivå.

GD/VD-grupp

Strategisk dialog med med representanter på generaldirektörsnivå, GD i myndigheter och verkställande direktörsnivå, VD i branschorganisationer.

Samordningskommitté - för strategiskt och operativt genomförande​

Samordningskommittén representeras av personer som arbetar operativt med livsmedelsstrategins uppdrag på myndigheter, nationellt och regionalt och operativt med livsmedelsfrågor i branschorganisationer.

I GD/VD-gruppen och i samordningskomittén finns personer från följande organisationer representerade:

  • Tillväxtverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SLU, Business Sweden, Vinnova, Formas​
  • LRF, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Livsmedelsföretagen, Visita​
  • Regionala representanter:​ Helena Jonsson, Landshövding, Jönköpings Län ​Helena Nilsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län​

Stärkt nationell och regional samverkan inom knäckfrågor

Samverkansprojekt genomförs inom de första tre identifierade områden som utpekats som särskilt viktiga för gemensamma insatser framåt mellan myndigheter och branschorganisationer. I alla dessa processer bidrar både nationella och regionala aktörer med sina perspektiv och inspel för att komma fram till robusta lösningar.

  • Innovation​ - Ny innovativ mat: Hur skapar vi förutsättningar för en ökad innovationshöjd i livsmedelssektorn?​
  • Regelförenkling och tillämpning​: Hur skapar vi en gemensam översikt över pågående regelutvecklingsprocesser och hur ska regler utvecklas och tillämpas för att underlätta för våra företag?​
  • Hållbarhet och lönsamhet: Hur säkrar vi en lönsam hållbarhetsomställning inom alla delar av livsmedelskedjan?

Ny Innovativ Mat

Läs mer om den del av samordningsuppdraget som just nu fokuserar på hur vi kan skapa bättre förutsättningar för innovationshöjd i livsmedelskedjan - Ny Innovativ Mat.


Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Eldestrand, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se