Tillväxtverket

Ny Innovativ Mat

Inom ramen för samordningsuppdraget genomförs Ny Innovativ Mat – ett projekt med målet att skapa utrymme för innovationshöjd i livsmedelssystemet. Målet är att gemensamt identifiera och testa insatser som kan stötta svenska innovatörer i hela livsmedelskedjan.

Med innovationshöjd menas produkter, processer eller tjänster som har möjlighet att revolutionera marknaden och vi fokuserar på innovationshöjd som hjälper oss ta en ledarposition inom framtidens hållbara, goda och hälsosamma mat. Aktörerna som arbetar i projektet har gemensamt tagit fram följande mission-statement:

”År 2030 äter vi mer hälsosam, hållbar och god mat från innovatörer som revolutionerat den svenska livsmedelskedjan genom produktion, förädling, process eller introduktion av ny mat.”

Genom ett Mission-orienterat arbetssätt samlas aktörer kring ett utmanande och inspirerade mål för att förändra hela system. Vi identifierar och testar lösningar som gör att vi kan styra om från nuvarande kurs, mot en gemensam önskvärd framtid. Ett systemperspektiv och bred inkludering av aktörer säkerställer att vi har med de viktiga perspektiven och att vi har förutsättningar att arbeta åt samma håll för att få till en förändring.

Under hösten har vi arbetat med följande tre insatser:

  • Systemkarta – kartlägger innovatörens resa och utmaningar, från idé till mat på tallriken.​
  • Hävstänger - Identifierar de punkter i systemet där det är mest betydelsefullt att göra förändringar
  • Åtgärdsförslag - Förslag på strategiskt effektiva åtgärder som kan testa i piloter/prototyper

Under våren 2022 har vi tagit vidare två åtgärdsförslag i pilotprojekt som låtit oss testa våra lösningsförslag i skarpt läge. På detta sätt samlas insikter till mer robusta insatser som kan implementeras med bättre resultat för innovatörerna.

Pilot 1: One Stop Myndighets-Shop

En myndighetsöverskridande innovationsenhet som guidar och hanterar innovationer där regelverk ännu inte finns.

Idag lägger innovatören mycket tid att navigera mellan myndigheter och pappersarbete istället för att lägga kraft på att utveckla sin idé och affär. Lösningsförslaget har testat hur en stödfunktion mellan myndigheter kan struktureras som guidar innovatörer inom nya områden där det ännu inte finns ett etablerat regelverk att förhålla sig till.

Genom inrättande av en Systemlots som tar emot innovativa ärenden och kan guida och följa innvatören genom hela processen kan problemet med navigering avhjälpas. Inom en myndighetsöverskridande Task-force identifieras sedan utmaningar och möjliga framkompliga vägar för innovatören och stöd kan samtidigt ges till den beslutsfattande aktören. Slutligen har piloten undersökt hur en stygrupp eller Mission Board som består av olika myndighetrepresentanter kan utreda nya behov och agera på Task-forcens insikter. Denna Mission board kan även ge förslag om regelförändringar eller guidelines för att underlätta tolkningen av regelverken.

Arbetsgruppen för One Stop Myndighets-Shop

Översikt över Team One-Stop Myndighets-Shop

Pilot 2: Innovationsaccelerator där forskare och innovatörer samarbetar

Ett av staten finansierat initiativ där innovatörer och forskare bildar långa samarbeten med
tvärdisciplinära team som utforskar och experimenterar för att lösa de stora utmaningarna inom matsektorn.

Nya rön från forskningen används inte i så stor utsträckning av svenska matinnovatörer vilket skapar längre innovationshöjd i livsmedelssystemet. Det finns därmed stora möjligheter till innovation i just gränslandet mellan innovation och forskning som i dagsläget alltså inte nyttjas.

För att Sverige ska bli ett land i framkant när det gäller innovativa livsmedelslösningar krävs en nationell satsning som kan skapa en smidigare samverkan och matchning mellan akademi/utbildning och innovatörer/näringsliv. En sådan satsning kan samtidigt bidra till att säkerställa kompetens och bättre utnyttjande av kunskap. Lösningsförslaget utforskade hur långsiktig finansiering och en stödjande struktur genom facilitering, fysiska arenor och kompetens kan skapa förutsättningar för denna typ av samarbeten.

Arbetsgruppen för Accelerator

Bild på Accelerator-arbetsgrupp

Relaterade initiativ och mer kunskapsunderlag

Sweden Food Arena publicerade i mars 2022 rapporten Innovation i världsklass som analyserar innovationshöjden i livsmedelskedjan. Studien finansierades av Tillväxtverket och presenterar insikter om vad som kännetecknar företag som tar fram världsledande lösningar och produkter på livsmedelsområdet. Läs mer och ladda ner rapporten. Slutsatser och rekommendationer från denna rapport bidrar till det vidare arbetet inom Ny Innovativ Mat.

Vill du lära dig mer om Mission-orienterade arbetssätt inom just matområdet? Få inspiration och läs mer om Vinnovas arbete med innovation för hållbara livsmedelssystem.

Vad betyder innovation för en hållbar omställning inom livsmedelskedjan?

I filmen får vi träffa Sandra Levinsson, Stefan Lundvall, Karin Nalbin och Marcus Söderlind som är livsmedelsproducenter i Jönköping. De berättar om utmaningar och möjligheter inom den framtida svenska livsmedelsproduktionen och om vikten av innovationer. 

Kontakt

Vill du ha bakgrundsinformation om projektet Ny Innovativ Mat med systemkarta och annat material som tagits fram i processen?

Mejla gärna Anna Eldestrand eller Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se