Tillväxtverket

Hållbarhet och lönsamhet

Genom innovation, nya affärsmodeller, kompetensförsörjning, regelutveckling och inte minst samarbeten, både mellan de olika leden i livsmedelskedjan och mellan myndigheter och livsmedelsaktörer, kan en omställning som också säkrar livskraftiga företag säkerställas.

Hållbarhet och lönsamhet – knäckfråga för strategins genomförande

För att nå målen i livsmedelsstrategin - om en framtida hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor - behöver aktörer längs hela kedjan genomföra en ambitiös grön omställning. Samtidigt behövs förutsättningar för att säkerställa att företagen kan genomföra omställningsinsatser med bibehållen eller stärkt lönsamhet.

I projektet Hållbarhet och lönsamhet identifieras områden med stor potential att skapa verkliga förflyttningar i livsmedelssystemet. Arbetet kommer innebära både praktiskt gemensamt arbete och kunskapshöjande insatser.

Utgångspunkten för livsmedelsstrategin är en hållbar produktion av livsmedel. Stärkt konkurrenskraft och ökad produktion ska gå hand i hand med arbetet att nå miljömålen. Ett jordbruk som kan hävda sig i konkurrensen från omgivande konkurrentländer, och finnas kvar, är en förutsättning för att jordbruket ska kunna bidra i miljöarbetet. För att skapa tillväxt och sysselsättning på ett hållbart sätt krävs väl avvägda åtgärder som beaktar hur miljömålen påverkas. Strategin pekar på att morgondagens produktion måste ha en mer utvecklad hållbarhet i jämförelse med dagens. Forskning och kompetensutveckling kring nya produktionsmetoder, nya växtsorter, hållbara och hälsosamma livsmedel et cetera är av stor vikt för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja.

Inom ramen för samordningsuppdraget kommer kopplingar till andra initiativ aktivt att sökas för att säkra att insatser kan komplettera andra pågående satsningar och ge synergieffekter.

Gemensam kunskapsgrund – relevanta events:

KSLA hybridseminarium om livsmedelskedja med uppfyllda miljömål

Detta hybridseminarium fokuserar på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion; Sveriges klimatmål samt miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Det finns både möjlighet att delta digitalt eller på plats.

2023-02-08 10:00-16:00

Anmäl dig till seminariet

KSLA event: Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi

KSLA:s kommitté ”Hållbar Mat” bjuder in till ett hybridseminarium för att få inspel till hur det politiska respektive de affärsmässiga verktygen kan verka för att främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel utifrån de tre perspektiven lönsamhet, social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan. Syftet med mötet är att ge inspel till den av regeringen aviserade livsmedelsstrategin 2.0 och att lyfta frågor som är viktiga att beakta i det arbete som regeringen tillsammans med livsmedelskedjans aktörer nu kommer att påbörja för att vi ska nå ett hållbart livsmedelssystem.

2023-02-06 | 09:00-12:30

Anmäl dig till seminariet

AGFO talk om nya affärsmodeller

Vårt befintliga matsystem behöver genomgå förändringar för att bli mer hållbart. Det inkluderar även ekonomisk hållbarhet. Dags att prata nya affärsmodeller, så väl i jordbruket som i livsmedelsbutiken. Cirkulära affärsmodeller, delningsekonomi, e-handel, ökad kolinlagring som affärsmodell, näringsvärde som valuta – en allt ökande ström av tankar om affärsmodeller ser dagens ljus. Under detta AGFO Talk kommer forskare, entreprenörer och branschkunniga dyka ner i frågor om affärsmodeller i morgondagens matsystem.

AGFO Talk – Nya affärsmodeller

Mistra Food Futures dialogsserie

Mistra Food Futures-samarbetet genomför en dialogserie i tre delar som handlar om nya affärsmodeller för omställning av livsmedelssystemet.

Serien kommer ge möjlighet att diskutera idéer och strategier för morgondagens matsystem. Under dialogtillfällena möts forskare och aktörer inom matindustrin för att dela erfarenheter och för att bygga ny kunskap kring nya affärsmodeller i omställningen mot ett hållbart matsystem.

Dialogtillfällen:

27 januari 2023

Anmälan till Björn Persson: bjorn.persson@ri.se.

Informationsseminarium: framtidens europeiska FoI-program för hållbara livsmedelssystem

Formas och Vinnova bjöd in till ett öppet seminarium med presentation av det pågående arbetet inom det europeiska partnerskapet Sustainable Food Systems. Under seminariet presenterades den preliminära forsknings- och innovationsagendan.

Här kan du ta del av presentationerna från seminariet

Om projektet

Projektet Hållbarhet och lönsamhet drivs inom ramen för Tillväxtverkets samordningsuppdrag tillsammans med myndigheter, branschorganisationer, forskningsaktörer och andra intressenter.

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se