Tillväxtverket

Nationella krisberedskapsveckan sätter maten i centrum

Livsmedelsförsörjning och krisberedskap har seglat högt upp på dagordningen senaste åren och engagerar både politiken och den breda allmänheten. Coronapandemin och inte minst Rysslands invasion av Ukraina har belyst vikten av att Sverige har en god beredskap och robust livsmedelsförsörjning i händelse av kris.

Varje år genomför MSB en informationskampanj kring krisberedskap för att öka allmänhetens kunskap. Temat för årets krisberedskapsvecka, som pågår mellan den 26 september och 2 oktober, är mat. Under veckan uppmärksammas en mängd olika livsmedelsrelaterade insatser och här lyfter vi ut några särskilt relevanta från ett livsmedelsstrategi-perspektiv.

Nya regeringsuppdrag och särskild utredare

Den 18 maj 2022 lanserade regeringen en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Regeringen inrättade då beredskapssektorer och Livsmedelsverket utsågs till sektorsansvarig myndighet. I sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten ingår utöver Livsmedelsverket också Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Livsmedelsverket ska samordna och driva på beredskapsarbetet i hela livsmedelssektorn. Sedan tidigare samordnar Livsmedelsverket kris- och beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktion. Som en del i detta arbete har olika typer av kunskapsunderlag, stöd och verktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tagits fram.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet när det gäller kriser som kan drabba jordbruket, vilket kan handla om allt från djursjukdomar till radioaktivt nedfall.

Som ytterligare ett led i arbetet att stärka det civila försvaret och livsmedelsberedskapen har regeringen även tillsatt en särskild utredare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ska föreslå en utvecklad inriktning för Sveriges livsmedelsberedskap – Ingrid Petterson tidigare generaldirektör på Formas.

Livsmedelskedjans beredskap

Två viktiga mål för vårt totalförsvar är att värna civilbefolkningen och att upprätthålla samhällskritiska funktioner. Att förstå företagens förmåga att fortsätta producera, distribuera och tillhandahålla livsmedel också under höjd beredskap och krig är därför en väsentlig del i totalförsvarsplaneringen. Livsmedelsverket har därför också i uppdrag att kartlägga och analysera företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap.

På detta tema har information samlats på Livsmedelsverkets webb - krisberedskap för företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den ger handfasta råd om hur livsmedelsföretagare kan jobba systematiskt med krisberedskap, identifiera risker och förbereda sig för kris/samhällsstörning eller höjd beredskap.

Samverkan med näringslivet - livsmedelsberedskap som ett gemensamt ansvar

För att bygga upp och anpassa livsmedels- och dricksvattenberedskapen till de förutsättningar och den hotbild som finns i dagens samhälle krävs ett nära samarbete med näringslivet. Livsmedelsverket har en aktiv dialog med livsmedelssektorns aktörer genom samverkansgruppen SKAL. Gruppen är ett forum för att dela information, ny kunskap och lyfta behov av åtgärder inom beredskapsarbetet. Uppdraget från regeringen startade den 29 mars, och senast i december 2023 ska handlingsalternativ, signalsystem och nätverket finnas på plats.

Andra insatser i regioner och för kommunal offentlig verksamhet

Det lanseras även en mängd intressanta regionala initiativ under beredskapsveckan:

Tillväxtverkets arbete med livsmedelsstrategin och service på landsbygder och i städer

Tillväxtverket är inte en utpekad myndighet inom krisberedskapsområdet. Däremot arbetar vi aktivt med uppdrag inom den långsiktiga livsmedelsstrategin som gäller till 2030 och som syftar till att skapa en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Detta långsiktiga arbete är viktigt för att bygga starka företag i livsmedelskedjan, säkra hållbar produktion och skapa grunder för de robusta livsmedelssytem vi behöver i händelse av kris.

Tillväxtverkets arbete för robusta landsbygder och städer med god kommersiell service stärker också krisberedskapen. Läs mer från vår kollega Liv Edstöm i Skafferi och affär - inte bara fredagsmys.

Kontakt

Tipsa oss gärna om fler projekt och initiativ så fyller vi på!

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se