Tillväxtverket

Två miljarder till de blå näringarna för att stärka företagen

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet omfattar två miljarder kronor och ska stärka förutsättningarna för de blå näringarna för att skapa mer hållbar mat från våra sjöar och hav.

Regeringen har beslutat om att Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för perioden 2021 till 2027 ska överlämnas till EU-kommissionen för godkännande. Syftet med programmet är att bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa företag med utgångspunkt i en hållbar förvaltning av våra naturresurser.

Med den gröna omställningen i fokus skapar vi mer hållbar mat till våra tallrikar – helt i linje med Sveriges livsmedelsstrategi, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ligger till grund för hur Sveriges tilldelning av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) ska användas. Fonden är det viktigaste finansiella verktyget för genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och förväntas bidra till de horisontella EU-prioriteringarna gällande grön och digital omställning samt resiliens. Cirka hälften av finansieringen till programmet utgör medel från EHFVF och hälften utgör nationella medel för medfinansiering. Avsikten är att programmet ska kunna starta under hösten 2022.

Läs mer på regeringens webbplats.