Tillväxtverket

Insatser för ett mer hållbart livsmedelssystem

I en ny rapport redovisar Jordbruksverket en genomgång av det svenska livsmedelssystemet ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och ökad ohälsa lyfts fram som centrala och akuta frågor för hållbarhetsarbetet.

Aktörer i livsmedelssystemet behöver kroka arm

Rapportens slutsatser handlar bland annat om att skapa förutsättningar för ökad samordning, tydligare myndighetsansvar samt bättre uppföljning och kommunikation. Innovation och samverkan lyfts fram som nycklar för att större förändringar på sikt ska kunna ske.

En del av livsmedelsstrategin

Arbetet är en del av Jordbruksverkets uppdrag inom den svenska livsmedelsstrategin och har genomförts i samarbete med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet och Tillväxtverket. Projektet har även haft en referensgrupp med bred representation som täcker alla delar i livsmedelssystemet.

Rapporten lägger en grund för vidare aktörssamverkan runt denna tematik, bland annat inom ramen för Tillväxtverkets samordningsroll för livsmedelsstrategin. Slutsatser från rapporten tas även vidare inom miljömålsrådet där Livsmedelsverket leder myndighetssamarbetet "Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem". Arbetet pågår 2021–2022 och inriktas på att ta ett gemensamt grepp om hur Sverige ska producera och konsumera livsmedel på ett hållbart sätt.

Mer information